داروسازی کوثر

شرکت داروسازی کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100634702 ()
23
افراد
34
آگهی‌ها
18631
شماره ثبت
1353/1/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14767379
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14616485
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رامین رادمنش با کدملی xxxxxxxxx۹ بجای محمدمهدی حقوقی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت طرح توسعه کوثرامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14550763
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۵ , xxx مورخه ۱۳/۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14442447
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی آذرنوش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت هلپاک سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای علی سبحانیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مکتاف با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا دبیر سیاقی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت داروسازی امین سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای امید حجازی فرهمند با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت اعلا نیرو سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای محمد مهدی حقوقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین و انتخاب گردیدند . حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14416396
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۳,xxx مورخ ۲۴/۰۴/۹۷ سازمان بوس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت مکتاف با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت اعلا نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت طرح توسعه کوثرامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت هلپاک با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶مورد تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628153
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات و ابراربعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539941
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی سبحانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539951
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امید حجازی فرهمند با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت صنعتی جام دارو سهامی عام با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236806
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی به به شرح زیر: وکالت راجع به اعتراض به رای تجدیدنظرفرجام خواهی_و اعاده دادرسی، وکالت در مصالحه و سازش - وکالت در ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف و استردادسند، وکالت در تعیین جاعل، وکالت در ارجاع دعوی به داور ی و تعیین داور، وکالت در توکیل، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس، وکالت در دعوی خسارت، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، وکالت در ادعای اعسار، وکالت در قبول یا رد سوگند - تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت ازقبیل مالی، اداری، بازرگانی، فنی و غیره و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. - استخدام، عزل و نصب پرسنل شامل کارکنان، روسا و مدیران شرکت بر اساس چارت سازمانی مصوب و همچنین تنبیه و تشویق آنان. - تعیین حقوق و مزایای کلیه پرسنل شرکت به جز اعضاء هیئت مدیره و پرداخت مخارج و هزینه‌های مربوطه در چارچوب بودجه مصوب. - پرداخت هزینه‌های شرکت در قالب بودجه و اختیارات مصوب هیئت مدیره اعم از جاری و سرمایه‌ای. - تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای به همراه برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه‌ها متعلقه. هر نوع اصلاح و یا تغییر در قراردادهای منعقده که انجام آن ضروری باشد با مسئولیت مدیرعامل. - خرید مواد اولیه، لوازم یدکی، قطعات، ملزومات، خدمات، و سایر لوازم مورد نیاز شرکت با رعایت آئین نامه‌های مربوطه و رعایت صرقه و صلاح شرکت. - عقد قرارداد در چارچوب و سقف ریالی مجازآئین نامه معاملات با امضاء مدیرعامل مجاز می‌باشد. - عقد قرارداد خرید خدمت و استخدام موقت پرسنل صرفا با امضاء مدیرعامل. - اخذ اعتبار و وام بلند مدت و کوتاه مدت از باتکها و موسسات در چارچوب مقررات و قوانین جاری به هر مبلغ و گزارش آن به هیئت مدیره. - تعیین برنامه تولید محصولات شرکت. - ارائه تخفیفات و ایجاد تسهیلات جهت فروش محصولات شرکت به شرکتهای توزیعی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973080
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه شرکت و حساب عمل کرد و سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - شرکت داروسازی امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ - شرکت پخش مکتاف با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ - شرکت صنعتی جام دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ - شرکت هلپاک با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973083
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت هلپاک به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد مهدی حقوقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت داروسازی امین به عنوان عضو هیات مدیره آقای علیرضا دبیر سیاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پخش مکتاف به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت صنعتی جام دارو به عضو هیات مدیره آقای سید علیرضا مجد جباری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت طرح توسعه کوثرامین به عنوان عضو هیات مدیره تعیین و منصوب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در صورت نبود مدیر عامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778082
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علیرضا مجدجباری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای مسعود عبدالکریمی به نمایندگی از شرکت اعلاء نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279353
آگهی تغییرات شرکت داروسازی كوثر شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/۹۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۳/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12364340
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412660
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای توحید عظیمی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای محمود بانکی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پخش مکتاف بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757461
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . هیأت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود : ـ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی. ـ تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت از قبیل مالی، اداری، بازرگانی، فنی و غیره و ارائه آنها برای بررسی وتصویب به هیأت مدیره. ـ استخدام، عزل نصب پرسنل شامل کارکنان، روسا و مدیران شرکت بر اساس چارت سازمانی مصوب و همچنین تنبیه و تشویق آنان ( در مورد مدیران با اطلاع هیأت مدیره) ـ تعیین حقوق ومزایای کلیه پرسنل شرکت به جزء اعضاء هیأت مدیره و پرداخت مخارج و هزینه های مربوطه در چارچوب بودجه مصوب( تعیین و افزایش حقوق مدیران با هماهنگی رئیس هیأت مدیره) ـ پرداخت هزینه های شرکت در قالب بودجه و اختیارات مصوب هیأت مدیره اعم از جاری وسرمایه ای ـ تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم جاری وسرمایه ای به همراه برنامه زمانبندی پروژه ها وارائه آن به هیأت مدیره برای بررسی و تصویب ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه. ـ هر نوع اصلاح و یا تغییر د ر قراردادهای منعقده که انجام آن ضروری باشد با مسئولیت مدیر عامل. ـ خرید مواد اولیه، لوازم یدکی قطعات ملزومات خدمات وسایر لوازم مورد نیاز شرکت با رعایت آئین نامه های مربوطه و رعایت صرفه و اصلاح شرکت ـ عقد قرارداد در چارچوب وسقف ریالی مجاز آئین نامه معاملات با امضاء مدیر عامل مجاز می باشد. ـ عقد قرارداد خرید خدمت و استخدام موقت پرسنل صرفا با امضاء مدیر عامل ـ اخذ اعتبار و وام بلند مدت و کوتاه مدت از بانکها و موسسسات در چارچوب مقررات و قوانین جاری به هر مبلغ و گزارش آن به هیأت مدیره ـ تعیین برنامه تولید محصولات شرکت. ـ ارائه تخفیفات و ایجاد تسهیلات جهت فروش محصولات شرکت به شرکتهای توزیعی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707521
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی آذرنوش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت کومینزاد نیرو(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان عضو و رییس هیأت مدیره آقای محمود بانکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مکتاف به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عباس سکوت با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داروسازی امین (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو و نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صنعتی جام دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای دکتر مسعود عبدالکریمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت اعلاء نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695246
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلااعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی ا مین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت پخش مکتاف با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت کومینزاد نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت صنعتی جام دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت اعلاء نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476183
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام شماره ثبت ۱۸۶۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبارت: واردات، صادرات، بسته بندی، تولید و فروش انواع مکملهای غذایی، دارویی، و ورزشی در اشکال مختلف دارویی در اشکال مختلف دارویی به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل می باشد:
موضوعات اصلی: انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد و تولید مواد اولیه و محصولات داروئی انسانی و حیوانی یا شیمیایی، آرایشی و بهداشتی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، تولید، خرید، معاوضه، واردات، صادرات، فروش، پخش، بازاریابی تجارت، به هر طریقی نسبت به مواد اولیه و محصولات، اجناس، کالا، مال التجاره های داروئی انسانی و حیوانی و، شیمیایی، و بهداشتی از هر قبیل، محصولات بیولوژیک و انواع مکملهای غذایی، دارویی و ورزشی در اشکال مختلف دارویی به استثناء مواردی که بموجب قانون منع گردیده است.
موضوعات فرعی: سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطور کلی انجام عملیات و معاملات مالی و تجاری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد از جمله اعطای وام همچنین مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتها جدید و یا خرید و تعهد سهام موجود و اخذ نمایندگی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250692
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب عملکرد و سود (زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با شناسه xxxxxxxxx۰۶ بازرس اصلی و موسسه کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250695
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به موضوع فعالیت شرکت عبارات ذیل الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد: "موضوعات اصلی: انجام امور مربوط به تحقیق، توسعه، پیشبرد و تولید مواد اولیه و محصولات داروئی انسانی و حیوانی یا شیمیایی، آرایشی و بهداشتی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث ـ تولید، خرید، معاوضه، واردات، صادرات، فروش، پخش، بازاریابی، تجارت بهرطریقی نسبت به مواد اولیه و محصولات، اجناس، کالا، مال التجاره های داروئی انسانی و حیوانی و شیمیایی، آرایشی و بهداشتی از هر قبیل و محصولات بیولوژیک به استنثاء مواردی که به موجب قانون منع گردیده است. موضوعات فرعی: سایر اموری که شرکت ممکن است مناسب یا مکمل موضوعات مشروح فوق تشخیص داده باشد و بطورکلی انجام علمیات و معاملات مالی و تجاری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد از جمله اعطای وام همچنین مشارکت در سایر شرکتها از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود و اخذ نمایندگی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور"
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250708
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کومینزاد نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی آقای دکتر مرتضی آذرنوش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت پخش مکتاب با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی آقای محمود بانکی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت هلپاک با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای محمد معظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت داروسازی امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای دکتر عباس سکوت با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر با شماره ملی xxxxxxxxx۳ همچنان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105581
آگهی تغییرات در شرکت داروسازی امین سهامی عام شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ شماره ثبت ۲۶۷
بموجب نامه شماره xxxxxx مورخ ۲۲/۳/۹۲ شرکت منضم به صورت جلسه مجمع مورخ ۲۱/۳/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/xxx۲ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می گردد.
۱. ترازنامه عملکرد و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۱ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. شرکت داروسازی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت پارس دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت کومین زاد نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت اعلاء نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت طرح توسعه کوثر امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
۳. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و با کدپستی xxxxxxxxx۸ را بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده اند.
۵. هیئت مدیره آقای محمود بانکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت داروسازی کوثر را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فریدون سیامک نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت طرح توسعه کوثر امین و آقای مجید ترکمان با کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پارس دارو و آقای اکبر بیات با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت کومین زاد نیرو را بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای فضل اله حیدرنژاد ثانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت اعلاء نیرو را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی به امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086683
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی آذرنوش به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کومنیزاد نیرو با شناسه xxxxxxxxx۷۲ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و مجید زجاجی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پخش مکتاف با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سینا قدوسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید حاجی ابراهیم زرگر به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت طرح و توسعه کوثر امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. سید محمدرضا علایی طالقانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت هلپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضا از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712802
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثرسهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت طرح و توسعه کوثر امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت داروسازی امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت هلپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت مکتاف به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت کومینزاد نیرو به کدملی xxxxxxxxx۷۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ محمود بانکی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کومینزاد نیرو بسمت رئیس هیئت مدیره و سینا قدروسی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت داروسازی امین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید حاجی ابراهیم زرگر به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرک طرح و توسعه کوثر امین و اکبر بیات به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت بخش مکتاف و سید فتح اله میرمحمدمکی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت هلپاک بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9823020
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه کاربرد ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت طرح و توسعه کوثر امین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت داروسازی امین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت هلپاک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت مکتاف به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت کومینزاد نیرو به کدملی xxxxxxxxx۷۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ محمود بانکی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کومینزاد نیرو بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سینا قدروسی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت داروسازی امین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجید حاجی ابراهیم زرگر به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرک طرح و توسعه کوثر امین و اکبر بیات به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت بخش مکتاف و سید فتح‌اله میرمحمدمکی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت هلپاک بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10794333
آگهی تغییرات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۶۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ محمود بانکی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کومینزاد نیرو به شناسه‌ xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سینا قدوسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی امین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۸ و به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مجید حاجی‌ابراهیم‌زرگر به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنعتی جام دارو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ و کمال لطفی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دارو پوش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۳ و سید فتح‌اله میرمحمدمکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت هلیپاک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۴ و به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10020443
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10180228
آگهی تغییرات در شرکت داروسازی امین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۳۲۵۸ ثبت شده بشماره ۲۶۷
بموجب نامه شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت منضم بصورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۳/۹۰ و هیئت مدیره ۱۷/۳/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اطلاعات درج و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی xxx۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ با توجه به عدم اتمام دوره مدیریت اعضاء هیئت مدیره قبلی، همگی آنها از سمت خود عزل گردید. ۳ شرکت داروسازی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت پارس دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت پخش مکتاف با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و با کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت اعلاء نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثر امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ را بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و با کدپستی xxxxxxxxx۵ و موسسه حسابرسی کاربردار قام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و با کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۶ هیئت مدیره: آقای محمود بانکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثر امین را بسمت رئیس و آقای پویا بانکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت داروسازی کوثر را بسمت نایب رئیس و آقای مجید ترکمان با کد ملی xxxxxxxxx۸ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پارس دارو را بسمت عضو و آقای اکبر بیات با کد ملی xxxxxxxxx۱ و با کدپستی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت پخش مکتاف را بسمت عضو و آقای فضل ا … حیدرنژاد ثانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و با کدپستی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت اعلاء نیرو را بسمت عضو و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را باامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10553197
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی کوثر (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۸۶۳۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۱/۵/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxxریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم به xxx/xxx/xxxسهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۰/۷/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10274540
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۸۹ شرکت کومنیزاد نیرو به نمایندگی محمود بانکی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت داروسازی امین بنمایندگی سینا قدوسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنعتی جام دارو بنمایندگی مجید حاجی ابراهیم زرگر و شرکت داروپوش بنمایندگی پویا بانکی و شرکت هلپاک بنمایندگی مجتبی انواری بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ماده ۳۷ اساسنامه به ایشان تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11044551
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپوش ـ شرکت هلپاک ـ شرکت داروسازی امین ـ شرکت جام دارو ـ شرکت کومینزاد نیرو بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و محمودمیرزا حسن‌جوهری ـ محمدرضا وزیری بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10312645
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۸۹ موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور مربوط به تحقیق توسعه پیشبرد و تولید مواد اولیه و محصولات دارویی انسانی و حیوانی یا شیمیایی ارایشی و بهداشتی بطور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث تولید خرید معاوضه واردات صادرات فروش پخش بازاریابی تجارت به هر طریقی نسبت به مواد اولیه و محصولات اجناس کالا مال التجاره‌های داروئی انسانی و حیوانی و شیمیایی آرایشی و بهداشتی از هر قبیل به استثناء موادی که به موجب قانون منع گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884920
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی کوثر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴۷۰۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ محمود بانکی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سینا قدوسی به نمایندگی از شرکت داروسازی امین به جای فرامرز شریعت بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و پویا بانکی به نمایندگی از شرکت داروپوش به جای عباس سکوت بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکنفر از اعضا هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با ماده ۵۰ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات