تولیدی لاستیک دنا

شرکت تولیدی لاستیک دنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100615571 ()
10
افراد
14
آگهی‌ها
17650
شماره ثبت
1352/7/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14564693
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی امین محاسب روش حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به سال ۳۰/۰۸/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955082
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی صفوی همامی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود پرهیزکار با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ارمغان احمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای آرش احمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت طراحی و مهندسی صنایع دنا میلاد به نمایندگی آقای سید سعید صفوی همامی با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان سید حامد صفوی همامی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و سید عارف صفوی همامی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت منجمله سفته و چک و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955104
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۶ به تصویب رسید سید مجتبی صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود پرهیزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آرش احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سرکار خانم ارمغان احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید حامد صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیدعارف صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370920
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731338
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت آقایان سیدمجتبی صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمود پرهیزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آرش احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ارمغان احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدحامد صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیدعارف صفوی همامی فرزند سیدمرتضی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731357
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمجتبی صفوی همامی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود پرهیزکار با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ارمغان احمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای آرش احمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت طراحی و مهندسی صنایع دنا میلاد xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای سیدسعید صفوی همامی با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان سیدحامد صفوی همامی با کدملی xxxxxxxxx۴ و سیدعارف صفوی همامی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت منجمله سفته و چک و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116425
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیك دنا شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید سالم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412356
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سید مجتبی صفوی همامی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و محمود پرهیزکار به شمارهxxxxxxxxx۱ و شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ و آرش احمدزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم ارمغان احمدزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای سید حامد صفوی همامی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سید رضا صفوی همامی به شماره به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید سالم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۸/xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412575
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید مجتبی صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمود پرهیزکار به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ارمغان احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد به نمایندگی آقای سید سعید صفوی همامی و آقای آرش احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان سید حامد صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید رضا صفوی همامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت منجمله سفته و چک با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622855
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۸/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر (حسابداران رسمی) به ش ملیxxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و وحید سالم به ش ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مجتبی صفوی همامی به ش مxxxxxxxxx۸ محمود پرهیزکار به ش مxxxxxxxxx۱ شرکت طراحی و مهندسی ماشین آلات صنایع دنا میلاد به ش مxxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی سید سعید صفوی همامی به ش مxxxxxxxxx۲ شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران به ش مxxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مهدی عباسی به ش مxxxxxxxxx۴ ارمغان احمدزاده به ش مxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی و سید حامد صفوی همامی به ش مxxxxxxxxx۴ و سید رضا صفوی همامی به ش مxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۳/۹۱ محمود پرهیزکار به سمت رئیس هیئت مدیره و ارمغان احمدزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی صفوی همامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9698728
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۸/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر (حسابداران رسمی) به ش‌ ملیxxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و وحید سالم به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مجتبی صفوی‌همامی به ش‌مxxxxxxxxx۸ محمود پرهیزکار به ش‌مxxxxxxxxx۱ شرکت طراحی و مهندسی ماشین‌آلات صنایع دنا میلاد به ش‌مxxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی سید سعید صفوی‌همامی به ش‌مxxxxxxxxx۲ شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران به ش‌مxxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مهدی عباسی به ش‌مxxxxxxxxx۴ ارمغان احمدزاده به ش‌مxxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی و سید حامد صفوی‌همامی به ش مxxxxxxxxx۴ و سید رضا صفوی‌همامی به ش‌مxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۳/۳/۹۱ محمود پرهیزکار به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ارمغان احمدزاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید مجتبی صفوی‌همامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و غیره با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11116186
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۸/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و وحید سالم به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11307292
آگهی تغییر پلاک شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۶۵۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
بموجب مصوبه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۳۰ به پ ۶۰ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077382
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی لاستیک دنا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۵۵۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر بسمت بازرس اصلی و وحید سالم بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید سعید صفوی‌همامی بنمایندگی از شرکت طراحی و مهندسی ماشین‌آلات صنایع دنا میلاد ـ مهدی عباسی بنمایندگی از شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران ـ سید مجتبی صفوی‌همامی ـ ارمغان احمدزاده ـ محمود پرهیزکار بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره. سید سعید صفوی‌همامی ـ سید حامد صفوی‌همامی بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ سید مجتبی صفوی‌همامی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمود پرهیزکار بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات