صنعتی ناب

شرکت صنعتی ناب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100614570 ()
11
افراد
14
آگهی‌ها
17599
شماره ثبت
1352/7/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14797233
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید محمدی خلیفه لوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (عضو علی البدل هیئت مدیره) به جای حسین مصلح نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه دوره تصدی بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14750946
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کرمی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نگین داران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ برای بقیه دوره تصدی بجای آقای حسن شریفی باکدملی xxxxxxxxx۱ تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707815
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین مصلح نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای داود بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه‌های بهتربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ آقای عبدالکریم پهلوانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه قرآنی تفسیر جوان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای علی شیروانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه خیریه عاطفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و آقای حسن شریفی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نگین داران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ تعیین گردیدند کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251099
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مصلح نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری خانه های بهتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و موسسه قرآنی تفسیر جوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ وموسسه خیریه عاطفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت نگین داران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وحسین کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وحمید محمدی خلیفه لویی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13807960
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران تهرانپارس خیابان شهید رضا میوه خیابان شهید علیرضا ناهیدی (جشنواره) پلاک ۹ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731568
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی شیروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای علی کریمی تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی موسسه خیریه عاطفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636326
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شرکت تصویب ش د.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت گروه صنعتی ناب انتخاب شد.. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002675
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مصلح نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خانه‌های بهتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی داود بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه قرآنی تفسیر جوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی عبدالکریم پهلوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه عاطفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی علی کریمی تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت نگین داران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی حسن شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره حسین کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره حمید محمدی خلیفه لویی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب آنان با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673655
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی هشیاربهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید. حسین مصلح نیا کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره. عبدالکریم پهلوانی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه قرآنی تفسیرجوان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. داودبابایی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خانه‌های بهتر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت مدیرعامل. علی کریمی تدین کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه خیریه عاطفه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ حسن شریفی کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت نگین داران نور شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ حسن مقدس زاده کدملی xxxxxxxxx۰ و علی شیروانی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء علی البدل. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424664
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ناب سهامی عام شماره ثبت ۱۷۵۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران شناسه ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677650
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی ناب سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۶/۹۰ موسسه خیریه عاطفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی محمد بیستونی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و حسین مصلح‎نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری خانه‎های بهتر شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بنمایندگی داود بابایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات‎مدیره و موسسه قرآنی تفسیر جوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی عبدالکریم پهلوانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات‎مدیره شرکت نگین داران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی احمد مهریان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یا داوود بابایی و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مره شرکت و در غیاب آنان با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11364544
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی ناب سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۵۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۳/۸۹ موسسه خیریه عاطفه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی محمد بیستونی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و حسن مصلح‎نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‎گذاری خانه‎های بهتر شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی داود بابایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات‎مدیره و موسسه قرآنی تفسیر جوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی عبدالکریم پهلوانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیات‎مدیره شرکت و نگین داران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ سمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11709648
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ناب سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۷۵۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به سمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه‌لنگرودی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین مصلح‌نیا ـ موسسه خیریه عاطفی ـ شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌های بهتر شررق ـ شرکت نگین داران نور ـ موسسه قرآنی تفسیر جوان.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588787
آگهی تغییر پلاک شرکت صنعتی ناب سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۵۷۰
بموجب مصوبه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۳/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۱۱ به پ ۹ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات