کارتن البرز

شرکت کارتن البرز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100601782 (فعال)
8
افراد
10
آگهی‌ها
157
شماره ثبت
1352/2/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14196561
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین ـ شهر صنعتی البرز (جای سابق) به آدرس جدید (قزوین ـ شهر صنعتی البرز ـ خیابان ابوریحان بیرونی کد پستی xxxxxxxxx۳) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732096
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزما تراز ژرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441362
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به مورخ ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770468
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد تقی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بموجب حکم شماره xxxxxx ۰ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بموجب حکم xxx۶/ ص/ع/ مورخه ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ بموجب حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص/ع مورخه ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی ولی پورگودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بموجب حکم شماره xxxxxx ۰ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ به سمت عضوء هیئت مدیره آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بموجب حکم شماره xxx۷/ ص/ع مورخه ۹۳/۱۲/۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر طبق آئین نامه حقوق و دستمزد شرکت تبصره ۱ انتخاب و عزل و تعیین حقوق و مزایای مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد_بود. تبصره ۲ بازخریدی پرسنل تا سقف ۲ (دو) ماه حقوق و مزایا با مدیرعامل و بیش از آن با تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد_بود پیشنهاد بودجه سالانه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری تحصیل اعتبار از بانکها احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد تا سقف xxx (یکصد) متر مربع در سال تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارا، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملآ قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تبصره ۳ در مورد صلح تا سقف ۵۰ , xxx , xxx (پنجاه میلیون) ریال با مدیرعامل و بیش از آن با نظر هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770448
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدتقی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) برابر حکم شماره xxxxxx ۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی پارس (سهامی خاص) برابر حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص/ع به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مصطفی قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت خدمات پارس (سهامی خاص) برابر حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص /ع به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن (سهامی عام) برابر حکم شماره xxxxxx ۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) برابر حکم شماره xxx۷/ ص/ع به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی بر طبق آئین نامه حقوق و دستمزد شرکت انتخاب و عزل و تعیین حقوق و مزایای مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد_بود. تبصره ۲ بازخریدی پرسنل تا سقف ۲ (دو) ماه حقوق و مزایا با مدیرعامل و بیش از آن با تصویب هیئت مدیره شرکت خواهد_بود پیشنهاد بودجه سالانه قبل از پایان سال مالی جهت تصویب هیئت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری تحصیل اعتبار از بانکها احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد تا سقف xxx (یکصد) متر مربع در سال تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیرولو کرارآ، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملآ قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تبصره ۳ در مورد صلح تا سقف پنجاه میلیون ریال با مدیرعامل و بیش از آن با نظر هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769980
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه و صورت حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشا رجهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769952
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ - شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ - شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - شرکت مهندسی وبازرگانی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770476
آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای محمد تقی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به موجب حکم شماره xxx۱۱ - ۱۰ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احمد طاهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و بازرگانی پارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به موجب حکم شماره ۳۱ - ۹۴ مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - آقای مصطفی قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به موجب حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص ع مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مرتضی ولی پور گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به موجب حکم شماره xxx۵۳ - ۱۰ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به موجب حکم شماره ۹۳/xxx۷/ ص ع مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان - پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری - تحصیل اعتبار از بانکها - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارآ، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204103
آگهی تصمیمات شرکت کارتن البرز (سهامی عام) شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۳۵۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۱ که در مورخه ۱۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
الف: اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۱ـ شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
۲ـ شرکت مهندسی و بازرگانی پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
۳ـ شرکت خدمات پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷
۴ـ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
۵ـ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
ب: به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۸/۹۲
۱ـ آقای محمدمهدی افضلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) طبق حکم شماره xxx۰۶ ـ ۱۰ مورخ ۱۳/۳/۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ آقای حسین عزیزی برابر حکم شماره xxx/۹۲/۴ص مورخ ۲۷/۳/۹۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و بازرگانی پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
۳ـ آقای محمدحسن کاظمی به نمایندگی از شرکت خدمات پارس طبق حکم xxx/۹۲/۴ص مورخ ۳۰/۲/۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره
۴ـ آقای احمد رویایی به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx/۹۲/۴ص مورخ ۲۷/۳/۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره
۵ـ آقای سید مرتضی موسوی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن طبق حکم شماره xxx۰۶ ـ ۱۰ مورخ ۱۳/۹/۹۱
تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء در عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و احکام قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096778
آگهی تصمیمات شرکت کارتن البرز (سهامی عام) شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۳۵۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۵/۳/xxx۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای فرزاد شهدادفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات