نساجی بابکان

شرکت نساجی بابکان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100601024
9
افراد
22
آگهی‌ها
16912
شماره ثبت
1352/2/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13256966
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هادی حسینی ش م xxxxxxxxx۹ خانم فهیمه السادات حسینی ش م xxxxxxxxx۹ آقای حسین نیک چی ش م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش ش م xxxxxxxxx۶۰ آقای کاظم نیک چی ش م xxxxxxxxx۰ و آقای ناصر اسدی ش م xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای امید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای یوسف ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آرمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز وصورتهای مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256976
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هادی حسینی ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فهیمه السادات حسینی ش م xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین نیک چی ش م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش ش م xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای کاظم نیک چی ش م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر اسدی ش م xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12505254
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابكان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت به آدرس تهران خیابان شریعتی خیابان دولت اخلاقی خیابان شهید نعمتی نبش بن بست ششم پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12372533
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وآقای یوسف ابراهیم پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳شرکت را مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار آرمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208067
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۶۹۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی وقانونی وآقای امید مرادی فرزند مختار شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586416
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی وآقای یوسف امیری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679369
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هادی حسینی ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم فهیمه السادات حسینی ک م xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین نیک چی ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش بسمت عضو و مدیرعامل شرکت، آقای کاظم نیک چی ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر اسدی ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679370
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین نیک چیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش ش م xxxxxxxxx۶۰، سید هادی حسینی ک م xxxxxxxxx۹، کاظم نیک چی ک م xxxxxxxxx۰، ناصر اسدی ک م xxxxxxxxx۳ و خانم فهیمه السادات حسینی ک م xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400552
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف ـ آقایان حسین نیک چی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش ش م xxxxxxxxx۶۰، سید هادی حسینی ک م xxxxxxxxx۹، کاظم نیک چی ک م xxxxxxxxx۰، حامد حسینی ک م xxxxxxxxx۱ و خانم فهیمه السادات حسینی ک م xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ب ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا شماره ثبت xxx۴۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و آقای یوسف امیری شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400553
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۶۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. امید مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و ناصر اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400555
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف ـ آقای سید هادی حسینی ک م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، خانم فهیمه السادات حسینی ک م xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین نیک چی ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش بسمت عضو و مدیر عامل شرکت، آقای کاظم نیک چی ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد حسینی ک م xxxxxxxxx۱بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ب ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202078
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۱۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۴/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۶ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/۲۸ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۹۲ مورخ۰۶/۰۵/۹۲ موسسه مالی و اعتباری عسکریه شعبه دکتر فاطمی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳۰/۷/xxx۲ تکمیل امضا گردیده است..
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988401
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و محمد قریب به ش م xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706369
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۹۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340869
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645610
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا مهر پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و یوسف امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9926022
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا مهر پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و یوسف امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829310
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مرآت پرشین کیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی حسین نیک‌چی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ سید هادی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ کاظم نیک‌چی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ حامد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ فهیمه السادات حسینی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ سید هادی حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فهیمه السادات حسینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسین نیک‌چی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 473258

آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان
سهامی عام ثبت شده بشماره xxx۱۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. یوسف امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و امید مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12016303
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. یوسف امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و امید مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383161
آگهی تصمیمات شرکت نساج بابکان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بسمت بازرس اصلی و سعید صداقت کیش بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11722991
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مرآت پرشین کیش به نمایندگی حسین نیک‌چی‌‌ـ سید هادی حسینی‌ـ سید حامد حسینی‌ـ کاظم نیک‌چی‌ـ فهیمه‌ السادات‌ حسینی‌ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ سید هادی حسینی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فهیمه السادات حسینی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین نیک‌چی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازا عضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات‌مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در بندهای ماده ۴۶ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات