تولید تجهیزات سنگین هپکو

شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100594509 ()
16
افراد
21
آگهی‌ها
16584
شماره ثبت
1351/12/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14814007
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۲ مورخ ۲۴/۶/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسیداعضا هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت هیدرواطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت تجهیزات سنگین همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی معدنی و کشاورزی هپکو اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت فرتاک ماشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت لیزینگ ماشین آلات سنگین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ موسسه حسابرسی آبتین روش آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566147
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۲۱/۱۱/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار و نامه شماره xxx مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام عادی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل ثبت تکمیل امضا گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355529
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۲۰ مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876235
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۳ مورخه ۱۴/۱۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-دروازه دولت-خیابان رامسر-خیابان سمیه-پلاک xxxطبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.

پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716185
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۶/۴۱ مورخه ۱۵/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595215
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۶/۴۱ مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله احمدپور با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هیدرو اطلس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی بابادی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدماتی تجهیزات سنگین همگام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای بهروز جلیلوند با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی هپکو اراک با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد امراللهی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فرتاک ماشین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حاتم فتوحی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و قطعات ماشین آلات راهسازی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595219
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰/۴۱ مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هیدرو اطلس با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی کشاورزی هپکو اراک با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت خدماتی تجهیزات سنگین همگام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت فرتاک ماشین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت مهندسی و قطعات ماشین آلات راهسازی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092288
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۸/ ۴۱ مورخ ۱۱/ ۷/ xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735716
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴۰/۴۱ مورخه ۲۴/۱۲/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: - اجرای مصوبات هیئت مدیره. - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد وپاداش و ترفیع و تنبیه آنان و موافقت با معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و تعیین مستمری وراث آنان. - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و تغییرات آن درطی دوره وارائه آن به هیئت مدیره شرکت جهت بررسی و تصویب. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن درموردخریدوفروش ومعاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات ومعاملات مذکوردرماده ۲ اساسنامه بامراعات آئین نامه معاملات وسایردستورالعملهای مصوب هیئت مدیره و با اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی. - پیشنهاد سرمایه گذاری در سایر شرکتها و یا ایجاد شرکتهای جدید، ایجاد و حذف نمایندگیها ویا شعب درهرنقطه درداخل وخارج از ایران در چهارچوب قوانین و مقررات به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب. - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام ونشان وتصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. - واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب وپیشه وتجارت (سرقفلی) پس ازتصویب هیئت مدیره. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت مؤجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره. - ارائه هرنوع پیشنهاد برای بهبود کسب وکارشرکت به هیئت مدیره. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هرشش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تسلیم آن به بازرس شرکت. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی وتصویب و تسلیم به بازرس شرکت. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هردعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، ازطرف شرکت و بنام شرکت، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی درجهت یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. شرکت و نیز دفاع ازشرکت و بنام شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی وچه حقوقی درهریک از مراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ازجمله حضوردرجلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - باحق صلح یا بدون آن - واجرای حکم نهایی وقطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرروزیان وصدور دستورلازم الاجراء (اجرائیه)، وتعقیب آنها و معرفی بدهکارو … وکارشناس واموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون ومتهم و قبول اموال بدهکاردرجلسات مزایده درمقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر واقراردرماهیت دعوا وجلب ثالث ودعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها وتأمین خواسته وتأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امورمشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تبصره: صلح وسازش وارجاع به داوری باید پس از تصویب هیئت مدیره به انجام برسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556454
آگهی تغییرات شرکت توليد تجهيزات سنگين هپكو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت واگن سازی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت صنعتی کاوه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت تامین ماسه و ریخته گری با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و شرکت حمل و نقل راهوار ریل کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556457
آگهی تغییرات شرکت توليد تجهيزات سنگين هپكو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهرا عطاریان با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه کریمی کاله سیاه با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه معتمدی قنادی با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت صنعتی کاوه با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی دهقانی پوده با کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تامین ماسه و ریخته گری با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد خاکسار با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت حمل و نقل راهوار ریل کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای لطف الله سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای اخذ تسهیلات بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443992
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹۲/۴۱ مورخه ۰۷/۰۷/xxx۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412424
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۵۷/۴۱ مورخ ۰۴/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367483
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیات مدیره اختیارات خود به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367484
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی اصغر عطاریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
و آقای لطف الله سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مبارز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
و آقای سعید صادقی شاهدانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه (سهامی عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره
و آقای محمدرضا حاجی علیخانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات سنگین ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره
و آقای جعفر سلیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367485
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت واگن سازی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
شرکت صنعتی کاوه (سهامی عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷
شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
شرکت لیزینگ ماشین آلات سنگین ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367486
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367487
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367488
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق محل تجدید ارزیابی دارایهای شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510057
آگهی تصمیمات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11680217
آگهی تصمیمات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوسهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۵۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۳/۹۰ محمدمهدی نواب‌مطلقxxxxxxxxx۷ به جای محمدرضا ربانی‌اصفهانی به نمایندگی شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ و امیر البدوی به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای سید مسیح مومنی به نمایندگی شرکت تامین ماسه ریخته‌گری به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به سمت اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات