فراورده های نسوز ایران

شرکت فراورده های نسوز ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100592890
12
افراد
27
آگهی‌ها
16503
شماره ثبت
1351/11/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14682949
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220496
آگهی تغییرات شرکت فراورده های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی اسپندیاری محلاتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره جایگزین سیدهوشنگ قادریان با کدملیxxxxxxxxx۱ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127270
آگهی تغییرات شرکت فراورده های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳، شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993675
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی تدین با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ۲ به سمت رییس هیات مدیره آقای سعید لقمانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل آقای ایرج رخصتی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای فضل اله سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید هوشنگ قادریان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482640
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311233
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی تدین به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سعید لقمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای نادر جفعر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فضل اله سبحانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید هوشنگ قادریان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906464
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839496
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای حسین ناجی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید لقمانی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نادر جفعر یوسفی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای آقای حسن شایگان نیا کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای فضل اله سبحانی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید هوشنگ قادریان کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهد آور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارت هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. ۳. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. ۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. ۶. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۷. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۸. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار داد‌های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ۱۱. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772257
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
پیرو آگهی مکانیزه بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۲۸/۱۱/۹۴ آقای حسین ناجی ک. م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742487
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مازاد تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693235
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید لقمانی ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن شایگان نیا ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای فضل اله سبحانی ک. م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنردارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدهوشنگ قادریان ک. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف صنایع خاک چینی ایران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات ماده ۳۹ را به شرح صفحات پیوست به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647004
آگهی تغییراتتوسعه آموزشي پژوهشي سينا موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ و نامه شماره xxx۷۸/۴۱ مورخ ۲۷/۱۰/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب سند صلح شمارهxxxxxx ـ xxxxxx مورخ ۶/۱۱/۹۴ دفتر اسناد رسمی xxx تهران مبلغ xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و همچنین مبلغ xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ منتقل گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل می باشد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ـ موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ـ کارکنان موسسه دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ شرکت فراورده های نسوز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ دارای xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279112
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز‌ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390125
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره آقای سعید لقمانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو و مدیرعامل آقای حسن شایگان نیا باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای فضل اله سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای سید هوشنگ قادریان باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهد آور شرکت متفقأ با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱.نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲.پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. ۳.پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. ۴.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵.انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. ۶.اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۷.پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۸.اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرا ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار داد های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹.تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰.تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ۱۱.پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771187
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های نسوز ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554204
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۶۵۰۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۴/xxx۳ و بموجب اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۷/۹/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخه ۴/۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۸ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام تماماً پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافته است. بخش آورده نقدی بموجب گواهی شماره ۱۴/xxx۵ مورخه ۴/۴/xxx۳ بانک صادرات ایران شعبه نسوز اصفهان پرداخت شده است. در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244451
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های نسوز ایران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو هاشم به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن شایگان نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
فضل اله سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سید هاشنگ قادریان به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چکهای بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقاً با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهدبود.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626784
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۵۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102187
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11002756
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۴۲/۳۲ مورخ ۲/۵/۹۰ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۰۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ نام شهریار صراف‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۲ و شماره ثبت شرکت به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11263994
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های نسوز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۰۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۰ حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خسرو هاشم به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن شایگان‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و شهریار صراف به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مسعود مودت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی و سفته و چکهای بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت‌مدیره از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10137627
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۹۰ هیئت‎مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‎گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه‎گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه‎گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510321
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خسرو هاشم به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت معدنی و صنعتی حوض ماهی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ انتخاب گردیدند. بنابراین شهریار صراف نیا به ش ملی xxxxxxxxx۲ و مسعود مودت به ش ملی xxxxxxxxx۸ و خسرو هاشم به سمت اعضاء هیئت مدیره و حسین ناجی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شایگان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11281600
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10820377
آگهی تغییر محل شرکت فرآورده های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸/۸۹ محل شرکت به تهران خیابان ایرانشهر شمالی خیابان ملکیان پلاک ۲۳ طبقه اول واحد شماره ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052736
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11591312
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین ناجی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. بنابراین شهریار صراف‌نیا و مسعود مودت به سمت اعضا هیئت‌مدیره و حسین ناجی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین ناجی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن عظیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن شایگان‌نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات