ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100582059
61
افراد
58
آگهی‌ها
15957
شماره ثبت
1351/6/7
تاریخ تأسیس
در 12 تیر ماه 1351، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، تشکیل و در سال 1355 به شرکت ملی صنایع مس ایران که در برگیرنده کلیه فعالیتهای معادن مس کشور است تغییر نام داد. از وظایف این شرکت، استخراج و بهره برداری از معادن مس، تولید محصولات پر عیار سنگ معدن و محصولات مسی نظیر کاتد، اسلب، بیلت و مفتول هشت میلیمتری می‫باشد. معادن مس سرچشمه و میدوک در کرمان و معدن مس سونگون در آذریایجان شرقی از مهمترین معادن مس کشور به شمار می‫رود.

منبع: سایت شرکت ملی صنایع مس ایران

اشخاص ملی صنایع مس ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در ملی صنایع مس ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
حمیدرضا اخلاقی یزدی نژاد
حمیدرضا اخلاقی یزدی نژاد
از 1391/2/16
محمدرضا میرزائی
محمدرضا میرزائی
از 1391/2/16
مهدی مجدفر
مهدی مجدفر
از 1391/2/16
حمیدرضا مهرعلی
حمیدرضا مهرعلی
از 1391/2/16
هوشنگ عمرانی کلوچه
هوشنگ عمرانی کلوچه
از 1391/2/16
فریدون احمدی
فریدون احمدی
از 1391/2/16
غلام‌رضا اسدی کرم
غلام‌رضا اسدی کرم
از 1391/2/16
رضا شریفی
رضا شریفی
از 1391/2/16
حسین نظری
حسین نظری
از 1391/2/16
محمدجواد شیخ
محمدجواد شیخ
از 1391/2/16
اردشیر سعد محمدی
اردشیر سعد محمدی
از 1391/2/16
علی محمدی
علی محمدی
از 1391/2/16
رضا علی بافقی
رضا علی بافقی
از 1391/2/16
وحید سلطانی
وحید سلطانی
از 1391/2/16
محمد اسفندیار
محمد اسفندیار
نعمت اله پوستین دوز
نعمت اله پوستین دوز
از 1391/5/25
مهدی کرباسیان
مهدی کرباسیان
از 1392/6/4
احمد مرادعلیزاده
احمد مرادعلیزاده
از 1392/6/4
محمود شیری
محمود شیری
از 1392/6/4
ناصرالدین ناصح زاده
ناصرالدین ناصح زاده
از 1392/8/5
مهندس سعیدکمالی
مهندس سعیدکمالی
از 1392/8/5
محمدعلی جباری
محمدعلی جباری
از 1392/8/5
محمد خاقانی
محمد خاقانی
از 1392/11/6
محمد مسعود سمیعی نژاد
محمد مسعود سمیعی نژاد
از 1389/9/6
رضا احمدی
رضا احمدی
از 1389/9/6
محمد جلال مآب
محمد جلال مآب
از 1389/9/6
ارشد لطف اله پور
ارشد لطف اله پور
از 1389/9/6
حسین امینی زاده
حسین امینی زاده
از 1389/9/6
محمود محمودی میمند
محمود محمودی میمند
از 1389/9/6
عطا اله شریفیان
عطا اله شریفیان
از 1389/9/6
الیاس ایران نژاد پاریزی
الیاس ایران نژاد پاریزی
از 1389/9/6
ابوالفضل متین
ابوالفضل متین
از 1394/4/29
محمد حاجی اقازاده لوحی
محمد حاجی اقازاده لوحی
از 1394/4/29
محسن بازارنوی
محسن بازارنوی
از 1394/7/8
سیدعبدالحسین ثابت
سیدعبدالحسین ثابت
از 1395/7/24
رضا رحمانی
رضا رحمانی
از 1395/7/24
محمد حسنی
محمد حسنی
از 1395/9/24
بهزاد رضائی سامانی
بهزاد رضائی سامانی
از 1395/9/24
مهدی ابراهیمی
مهدی ابراهیمی
نایب رییس هییت مدیره از 1396/7/1
محمدباقر عالی
محمدباقر عالی
عضو هییت مدیره از 1396/7/1
علی‌رضا رضائی نسب
علی‌رضا رضائی نسب
عضو هییت مدیره از 1396/7/1
محمدرضا بنی اسدی راد
محمدرضا بنی اسدی راد
از 1396/12/14
محمد علی احمد زاد اصل
محمد علی احمد زاد اصل
از 1396/12/14
جلیل حسانی
جلیل حسانی
از 1396/12/20
حسین احمدی کاظم آبادی
حسین احمدی کاظم آبادی
از 1396/12/20
محمدرضا جابر انصاری
محمدرضا جابر انصاری
بازرس علی‌البدل از 1397/9/26
مرتضی عزیزی
مرتضی عزیزی
عضو هییت مدیره از 1397/9/26
بهرام سبحانی
بهرام سبحانی
عضو هییت مدیره از 1397/9/26
ابراهیم جمیلی
ابراهیم جمیلی
عضو هییت مدیره از 1397/9/26
مرتضی سلطانی
مرتضی سلطانی
عضو هییت مدیره از 1397/9/26
جعفر ربیعی
جعفر ربیعی
نایب رییس هییت مدیره از 1397/9/26
حامد واحدی
حامد واحدی
رییس هییت مدیره از 1397/9/26
ابوالفضل روغنی گلپایگانی
ابوالفضل روغنی گلپایگانی
نایب رییس هییت مدیره از 1397/9/26
مهدی شریفی نیک نفس
مهدی شریفی نیک نفس
خزانه دار از 1397/9/26
عزیزاله عصاری
عزیزاله عصاری
عضو علی‌البدل از 1397/9/26
ابوالفتح ابراهیمی
ابوالفتح ابراهیمی
عضو علی‌البدل از 1397/9/26
علی نقیب
علی نقیب
بازرس اصلی از 1397/9/26
محمدمهدی راسخ
محمدمهدی راسخ
از 1397/9/26
محمد جواد شیخ
محمد جواد شیخ
داود مختارپور
داود مختارپور
ناد علی اسماعیلی
ناد علی اسماعیلی

شرکت‌های مادر ملی صنایع مس ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در ملی صنایع مس ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه ملی صنایع مس ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ملی صنایع مس ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14892146
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 15957 و شناسه ملی 10100582059
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/06/1398 و مجوز شماره 14770 مورخ 3/7/98 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناد علی اسماعیلی با شماره ملی 3149821584 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی10860323668 بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی 0039352269 به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی 10102158022 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل، آقای داود مختاپور با شماره ملی 0057188599 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شناسه ملی 10360039835 بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمد جواد شیخ با شماره ملی 00491299230 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی10101924696 بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی محمدی با شماره ملی 3051104558 به نمایندگی از مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی10630025764 بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده 37 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر گونه حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و سایر مؤسسات قانونی در داخل کشور دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها و... (عیناً مطابق بند اساسنامه) بدون حق مصالحه و سازش و در چارچوب آیین نامه ها، مقررات و ضوابط مورد عمل شرکت. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقطع 3 ماهه و ارائه صورت های مالی 6 ماهه، 9 ماهه، سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 2 اساسنامه پس از تصویب در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره توضیح: در مورد معادن شرکت، چه در شرکت اصلی و چه در شرکتهای فرعی، هرگونه تصمیم گیری اعم از صلح و سازش و واگذاری و مشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهره برداری تمام یا بخشی از آن مشخصاً در اختیار هئیت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و مزایا، ترفیع، تنبیه، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط و مقررات مورد عمل شرکت پ980819240537447 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761285
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۰ مورخه ۶/۵/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ـ مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653507
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۱ مورخه ۱۱/۳/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اردشیر سعد محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به جای محمد رضا بنی اسدی راد به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و در مکاتبات و اسناد امضای ایشان جایگزین امضای آقای محمد رضا بنی اسدی راد می‌باشد . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی _ افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و سایر مؤسسات قانونی در داخل کشور - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها و . . . ( عینا مطابق بند اساسنامه ) بدون حق مصالحه و سازش و در چارچوب آیین نامه‌ها ، مقررات و ضوابط مورد عمل شرکت _ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه ، ۹ ماهه ، سالانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس _ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق و مزایا ، ترفیع ، تنبیه ، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و ضوابط و مقررات مورد عمل شرکت _ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه پس از تصویب در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیات مدیره توضیح : در مورد معادن شرکت چه در شرکت اصلی و چه در شرکتهای فرعی ، هرگونه تصمیم گیری اعم از صلح و سازش و واگذاری و مشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهره برداری تمام یا بخشی از آن مشخصا در اختیار هئیت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14420426
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx ـ xxx۲۳,xxx مورخ ۲/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۱۰ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به هفتاد و هشت میلیارد سهم یک هزار ریالی بانام از محل سود سهامداران افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366519
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای محمد باقر عالی با شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364724
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن هلدینگ های ایران درتاریخ ۲۶/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع :
به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو،انجمن هلدینگ های ایران به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.
تعریف شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.( بند ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار)
کمک به افزایش تراز اقتصادی کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش هلدینگ ها
- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ انجمن” و اطلاع رسانی از طریق شبکه اطلاع رسانی
-کوشش در جهت انتقال تکنولوژیهای نو به کشور از طریق سرمایه گزاری مشترک اعضا وکمک به مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی
- کوشش برای ایجاد فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری اعضا و ارزش آفرینی هلدینگها
-کمک به تقویت رقابت پذیری صنایع کشور بر اساس مزیت های رقابتی و نسبی اعضا
- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛
- حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به آنها
- شناسایی تهدیدها و معرفی فرصت‌ها ی اقتصادی و کمک و ارایه مشاوره در جهت همسویی اعضا با روندهای بینالمللی ،کمک به تقویت تابآوری اعضا در شرایط نامتعادل اقتصادی
- ایجاد فرصتهای همکاری اعضاو ارائه خدمات مشاوره ای به آنها
- مشارکت و همکاری با دولت و نهادهای سیاست گذاری جهت تقویت بخش خصوصی در راستای بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار
- هماهنگی و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن
- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضا انجمن با نهادهای داخلی و خارج
- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا ،خصوصا در کشورهای هدف صادراتی از طریق هماهنگی های درون تشکلی
- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین اعضا و پذیرش حکمیت در این خصوص؛
- صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط
- تشویق و راهنمایی اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون اقتصادی کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط انجمن عنداللزوم از طریق گروه داوری
- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینههای مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی اعضا
- معرفی اعضا به وزارتخانه ها ، سفارتخانه هاو سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه
- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت انجمن در داخل و خارج کشور؛
- اعزام هیئت های اقتصادی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های متناظر ازکشورهای خارجی
- برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط در راستای اهداف و برنامه های انجمن
- برگزاری همایشها ،کنفرانس های تخصصی و دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا
- انتشار کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی در جهت ارائه اطلاعات درست به اعضا
- سایر اقدامات مرتبط با موضوع فعالیت انجمن
بموجب مجوز شماره xxx۳ / ۴۳ / ص مورخ ۲۷/۸/xxx۷ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید .
مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان سی و یکم ، خیابان زاگرس ، پلاک ۱۹ ، ساختمان زاگرس ، طبقه سوم ، واحد ۳۱ کدپستی xxxxxxxxx۳
انجمن فاقد سرمایه می باشد .
اولین مدیران : سرمایه گذاری الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی سید حامد واحدی به ک مxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ،شرکت آذرآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بنمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به ک مxxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱بنمایندگی جعفر ربیعی به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴بنمایندگی مهدی شریفی نیک نفس به ک مxxxxxxxxx۹ بسمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره ،شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹بنمایندگی محمدرضا بنی اسدی راد به ک م xxxxxxxxx۰بسمت منشی و عضو هیئت مدیره ،گروه صنعتی زر ماکارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی مرتضی سلطانی به ک مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره ،سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹بنمایندگی ابراهیم جمیلی به ک مxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴بنمایندگی بهرام سبحانی به ک مxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ،شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶بنمایندگی مرتضی عزیزی به ک مxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷بنمایندگی عزیزاله عصاری به ک مxxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وشرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به ک مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند
.علی نقیب به ک م xxxxxxxxx۴بسمت بازرس اصلی و محمدرضا جابر انصاری به ک م xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
محمدمهدی راسخ به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت دبیر کل انجمن انتخاب شدند
دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و مدارک مالی تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار مشترکا و درغیاب رئیس هیئت مدیره یکی از نواب رئیس و درغیاب خزانه دار یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر انجمن معتبر خواهد بود.کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره انجمن یا دبیر کل انجمن همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148056
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140041
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حاجی آقازاده لوحی با کدملیxxxxxxxxx۱ از امضاهای مجاز گروه الف خارج و آقای رضا شریفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به امضاهای این گروه اضافه گردید. آقای ارشد لطف اله پور با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به امضاهای گروه ب اضافه گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042666
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۵/۲/۹۷ عبارات به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها دادسراها و … (عینا مطابق بند اساسنامه) بدون حق مصالحه و سازش و در چارچوب آئین نامه‌ها، مقررات و ضوابط مورد عمل شرکتها. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و مزایا، ترفیع، تنبیه، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌ها و ضوابط و مقررات مورد عمل شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه پس از تصویب هیات مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013347
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۸/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۱۹/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxxxxxxxx۳ ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل پرداخت نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره xxxxxx۰/۹۶ مورخ ۱۳/۱۲/۹۶ بانک ملت شعبه ظفر واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999486
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و سایر مؤسسات قانونی در داخل کشور دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها و … (عینا مطابق بند اساسنامه) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه، ۹ ماهه، سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و مزایا، ترفیع، تنبیه، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره توضیح: در مورد معادن شرکت چه در شرکت اصلی و چه در شرکتهای فرعی، هرگونه تصمیم گیری اعم از صلح و سازش و واگذاری و مشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهره برداری تمام یا بخشی از آن مشخصا در اختیار هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد. ب به استناد ماده ۴۴ اساسنامه امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. ۲ برای مبالغ زیر پنجاه میلیارد ریال، ضمن نافذ بودن امضاهای ذکر شده در بند یک، با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل: تهران گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا محسن بازارنوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸. مجتمع مس سرچشمه گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا حسین احمدی کاظم آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا محمد علی جباری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ مجتمع مس شهربابک گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا جلیل حسانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا حمیدرضا اخلاقی یزدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا محمد علی جباری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ مجتمع مس سونگون گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا محمد حاجی آقازاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا بهزاد رضائی سامانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ تمدید، ابطال و یا کاهش ضمانت نامه شرکت تا سقف سی میلیارد ریال با امضای آقای محسن بازارنوی معاونت مالی اقتصادی و از مبلغ سی میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای محسن بازارنوی انجام پذیرد و بیش از آن با امضاهای مجاز ذکر شده در بند یک می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989829
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲، آقای محمدرضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸، آقای رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، آقای محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و آقای رضا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا بنی اسدی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل تعیین سمت گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623863
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فاوا گستر مس درتاریخ ۰۱/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری وبازرگانی مجاز اعم از داخلی وخارجی از جمله صادرات وواردات، خرید وفروش کلیه کالا‌ها وخدمات مجاز بازرگانی وتجاری وصنعتی، پخش، ترخیص کالا از گمرگ، حق العملکاری، اخذ واعطای نمایندگی ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل وخارج از کشور وسایر موارد مرتبط با امور بازرگانی، تجاری وصنعتی در بازارهای داخلی وبین المللی خرید و فروش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، مخابراتی، شبکه، یو پی اس نصب و راه اندازی سیستم‌های سخت افزار کامپیوتر پشتیبانی و نگهداری از سیستم‌های کامپیوتری سخت افزاری و نرم افزاری خرید، فروش، طراحی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری انواع سرورها و ذخیره سازها - طراحی نصب و راه اندازی شبکه‌های مخابراتی، بی سیم، پیجینگ، موبایل‌های محلی و رادیویی - طراحی و نصب شبکه‌های داده کابلی، فیبر نوری، رادیویی و وایر لس خرید، فروش، طراحی، نصب و راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری سیستمهای صوتی / تصویری شامل دوربینهای مداربسته و تجهیزات ذخیره سازی آن، دوربینهای ویدئوکنفرانس، ویدئوپروژکتورها و نمایشگرها پشتیبانی و نگهداری شبکه‌های مخابراتی و شبکه‌های داده ارائه و فروش پهنای باند اینترنت مجاز عرضه و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره‌ای مراکز نگهداری اطلاعات دیتا سنتر (از جمله سرورها، ذخیره سازها، بانکهای اطلاعاتی) برگزاری دوره‌های آموزشی تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی و قطعات وملزومات رایانه ارائه خدمات میزبانی وب و طراحی صفحات وب نصب و راه اندازی و پشتیبانی کامپیوترهای اداری، لپ تاپ نصب وراه اندازی و پشتیبانی آنتی ویروس‌ها و مدیریت نسخه ارائه خدمات امنیتی حوزه‌ای تی و انواع سرویسهای تحت شبکه و تحت اینترنت و پست الکترونیکی نصب و راه اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پی او اس، ای تی ام تهیه، تولید، فروش لایسنس، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای مالی و اعتباری تهیه، تولید، فروش لایسنس، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزاری تهیه، تولید، فروش لایسنس، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای سازمانی یکپارچه تهیه، تولید، فروش لایسنس، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای موبایلی فعالیت در زمینه‌ی سیستم‌های ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت‌های هوشمند واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز و شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی داخلی و خارجی گشایش ال سی و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی ازکلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ارائه خدمات مشاوره‌ی فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره‌ای در زمینه اصلاح فرآیندهای کسب و کار، طرح‌ها و برنامه‌های استراتژی، مدیریت دانش، هوش تجاری و ابزارها و نرم افزارهای مرتبط با آن اخذ نمایندگی از شرکت‌های معتبر داخلی و بین المللی خارجی فعالیت انجام کلیه امور بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت ایجاد هرگونه سرمایه گذاری، مشارکت ومباشرت در این خصوص تأسیس شرکت وارائه خدمات مدیریتی ومشاوره‌ای در امور مرتبط در زمینه بازرگانی، تجاری وصنعتی به اشخاص حقیقی وحقوقی انجام سایر فعالیتهای و امور عملیاتی ومعاملات مالی وتجاری وصنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق وبرای تحقق اهداف شرکت در امور بازرگانی وتجاری وصنعتی مربوط باشد پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران - ولی عصر - خیابان هجدهم - خیابان ولی عصر - پلاک xxx۱ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx/۳۴ مورخ ۴/۵/۹۶. نزدبانک تجارت. شعبه پارک. پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذر بایجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی آقای مهدی مجدفر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی مهدی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مس مزرعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بانمایندگی محمد باقر عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت صنایع و معادن مس کرمان زمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای علی رضا رضایی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل به مدت ۲ سال آ دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضاءکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودر غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590521
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ ومجوز شماره xxx۴۹/۴۱ مورخ ۲۱/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت xxx۶ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461416
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۴/۴۱ مورخ ۳/۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای محمد علی جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به امضاهای گروه ب منطقه کرمان اضافه شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299658
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۰/۴۱ مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ سازمان خصوص سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و د ر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد برای مبالغ زیر سی میلیارد ریال ضمن نافذ بودن امضا‌های ذکر شده د ر بند یک با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل: تهران گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ یا محسن بازار نوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره ملی xxxxxxxxx۹ توضیح: در صورت حضور اعضای هیات مدیره اولویت امضا با اعضای هیات مدیره خواهد_بود. منطقه کرمان گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمد حسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره xxxxxxxxx۹ یا حمید رضا اخلاقی یزدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ منطقه آذربایجان گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ یامحمد حاجی آ قازاده لوحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یامحمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره ملی xxxxxxxxx۹ یا بهزاد رضائی سا مانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ ضمنا مکاتبات و اسناد عادی شرکت با امضای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، معاونین هماهنگی مالی، اقتصادی، منابع انسانی و توسعه شرکت معتبر است و بابت مکاتبات و اسناد عادی شرکت در منطقه کرمان با امضای مدیر منطقه کرمان و بابت مکاتبات و اسناد عادی شرکت در منطقه آذربایجان با امضای مدیر منطقه آذربایجان معتبر خواهد_بود امضای قراردادهای استخدامی پرسنل شرکت با امضای مدیرعامل و یا با امضای محمد ابراهیمی معاونت منابع انسانی به همراه مهر شرکت معتبر است تمدید ابطال و یا کاهش ضمانت نامه شرکت تا سقف سی میلیارد ریال با امضای محسن بازارنوی معاونت مالی اقتصادی و از مبلغ سی میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای محسن بازار نوی انجام پذیرد و بیش از ان با امضا‌های مجاز ذکر شده در بند یک می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247058
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۴/۹۵ و مجوز شماره xxx۲۸/۴۱ مورخه ۱۱/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما از طریق مطالبات حال شده و نقدی افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۹۸ ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx/۹۵/۱۲ مورخ ۲۹/۸/۹۵ بانک ملت شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170405
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۷۴/۴۱ مورخ ۲۹/۰۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای مهدی کرباسیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره ورضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای محمد حاجی آقازاده لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931661
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12461581
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به امضا کنندگان مجاز گروه "الف" اضافه و آقای محمود خاقانی از این گروه حذف گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422373
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
پیرو اگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۸/۶/۹۴ در خصوص صورتجلسه مورخ ۸/۶/۹۴ اعلام می دارد: در سطر هشتم اگهی مذکور بعد از کلمه تصمیم کلمه " در" و در سطر سیزدهم بعد از عبارت برای مبالغ کلمه " بالای" از قلم افتاده است که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395104
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر گونه حساب و استفاده از ان بنام شرکت نزد بانکها و سایر موسسات قانونی در داخل کشور، در یافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور ظهر نویسی و قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری، اقامه هر گونه دعوای حقوفی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها و دادسراها و...(عینا مطابق بند اساسنامه)، تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ۹ ماهه و سالانه و ارایه ان به هیأت مدیره جهت تصویب و ارایه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل حقوق و مزایا ترفیع تنبیه تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت مرخصی باز نشستگی و مستمری وراث آنها و انعقادهر نوع قرار داد تغییر تبدیل و فسخ و یا اقاله در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم مورد کلیه ایقاعات طبق ائین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره. توضیح در مورد معادن شرکت چه در شرکت اصلی و چه در شرکتها فرعی هر گونه تصمیمگیری اعم از صلح و سازش و واگذاری ومشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهر برداری تمام یا بخشی از ان مشخصا در اختیار هیأت مدیره شرکت ملی صنایع ملی صنایع مس ایران می باشد به استناد ماده ۴۴ اساسنامه امضا های مجاز شرکت برای کلیه اوراق و قرار دادها و اسناد تعهدآور به شرح زیل تعیین گردید: برای مبالغ سی میلیارد ریال امضائ مدیرعامل و یکی از اعضای هیا ت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیأت مدیره، مبالغ زیر سی میلیارد ریال با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح زیر: تهران گروه الف: آقایان: احمد مراد علیزاده xxxxxxxxx۷ یا محمد خاقانی ک.م xxxxxxxxx۹ گروه یک: آقایان: مهدی کرباسیان ک.مxxxxxxxxx۷ یا محمد اسفندیار ک.م xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین xxxxxxxxx۹ یا مهدی مجد فر ک.م xxxxxxxxx۲ توضیح: در صورت حضور اعضای هیأت مدیره اولویت امضا با اعضای هیأت مدیره خواهد بود: منطقه کرمان: گروه الف: آقایان: احمد مراد علیزاده ک.م xxxxxxxxx۷ یا حسین نظری ک.م xxxxxxxxx۲ یا محمد رضا میرزایی ک.م xxxxxxxxx۵ گروه ب: آقایان: مهدی کرباسیان یا محمد اسفندیار یا ابوالفضل متین یا حمید رضا اخلاقی یزدی نژادک.م ۱ xxxxxxxxxیا محمد علی جباری xxxxxxxxx۱ یا رضا علی بافقی xxxxxxxxx۶ منطقه اذربایجان گروه الف: احمد مراد علیزاده یا محمد حاجی اقازاده لوحی ک.م xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقایان: مهدی کرباسیان یا محمد اسفندیار یا ابوالفضل متین یا ارشد لطف اله پور ک.م xxxxxxxxx۸ یا مهدی مجد فر توضیح: امضاهای مجازبالای سی میلیارد ریال برای امضای زیر سی میلیارد ریال کل منا طق تهران کرمان و اذر بایجان نافذ خواهد بو د ضمنا مکاتبات واسناد عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا اعضای هیأت مدیره، مدیران مناطق کرمان و اذربایجان و معاونین هماهنگی منابع انسانی و مالی و اقتصادی معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352266
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۳ و مجوز شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ xxxxxxxxx۸۲ ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۱۶/۴/۹۴ بانک ملت پرداخت گردیده است و ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352249
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی کرباسیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. احمد مرادعلیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. محمد حاجی آقازاده لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ محمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ابوالفضل متین با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352228
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود وزیان گردش سال xxx۳ به تصویب رسید. ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی احمد مراد علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی محمد حاجی آقازاده لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲به نمایندگی مهدی کرباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی محمد اسفندیار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سما به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹به نمایندگی ابوالفضل متین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد اطلاعات و صمت جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744333
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس" تهران ـ خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی پلاک xxx۱ به کد پستی: xxxxxxxxx۱ "تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای رضا شریفی از امضاء کنندگان گروه "الف " حذف و آقایان محمد حاجی آقازاده لوحی و محمدرضا مس فروش مشهد به گروه "الف "اضافه گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603735
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش.م xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی رهبین به ش.م xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375216
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. محمود خاقانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به امضاکنندگان مجاز گروه ب اضافه و محمدجواد شیخ از گروه الف حذف گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347590
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۳/۹۲ و هیئت مدیره۰۱/۱۰/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۳۵ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/۸۳ ریال بموجب گواهی شمارهxxx۸/xxx۴۱ مورخ۱۹/۰۹/۹۲ بانک ملت شعبه ولی عصر کد۱/xxx۴ پرداخت گردیده است. ماده۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۴/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305722
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به استناد ماده ۴۴ اساسنامه امضاءهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور به شرح ذیل تعیین گردید:
برای مبالغ بالای پنجاه میلیارد ریال: امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره
مبالغ زیر پنجاه میلیارد ریال با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا بشرح ذیل:
گروه الف: احمد مرادعلیزاده با ش م xxxxxxxxx۷ یا محمود شیری با ش م xxxxxxxxx۹ یا محمدجواد شیخ با ش م xxxxxxxxx۰ یا حسین نظری با ش م xxxxxxxxx۲ یا وحید سلطانی به ش م xxxxxxxxx۶ یا رضا شریفی با ش م xxxxxxxxx۱ یا ناصرالدین ناصح زاده با ش م xxxxxxxxx۱ یا سعید کمالی با ش م xxxxxxxxx۴
گروه ب : مهدی کرباسیان با ش م xxxxxxxxx۷ یا هوشنگ عمرانی کلوچه با ش م xxxxxxxxx۴ یا محمد اسفندیار با ش م xxxxxxxxx۴ یا علی محمدی با ش م xxxxxxxxx۸ یا مهدی مجدفر با ش م xxxxxxxxx۲ یا محمدرضا میرزایی با ش م xxxxxxxxx۵ یا حمیدرضا اخلاقی xxxxxxxxx۱ یا محمدعلی جباری با ش م xxxxxxxxx۱ یا رضاعلی بافقی با ش م xxxxxxxxx۶ یا ارشد لطف ا...پور با ش م xxxxxxxxx۸.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236527
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مهدی کرباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد مرادعلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هوشنگ عمرانی کلوچه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ محمود شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ محمد اسفندیار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234070
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131063
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۲/۹۲ هیات مدیره باستناد ماده۴۲ اساسنامه کلیه اختیارات خود مندرج در ماده۳۷ اساسنامه باستثنای برخی موارد مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. امیر امینی به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به جای نعمت اله پوستین دوز به عنوان رئیس هیات مدیره و نعمت اله پوستین دوز به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به جای فریدون احمدی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734875
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایرانسهامی عام به شماره ثبت۱۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۵/۹۱ نعمت اله پوستین روز به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به جای اردشیر سعدمحمدی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281387
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ نعمت اله پوستین روز به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به جای اردشیر سعدمحمدی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705188
آگهی تغییرات در شرکت ملی صنایع مس ایرانسهامی عام به شماره ثبت۱۵۹۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد اسفندیار به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای حمیدرضا مهرعلی بعنوان نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052804
آگهی تغییرات در شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد اسفندیار به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای حمیدرضا مهرعلی بعنوان نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701110
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10086937
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592218
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است. گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ یا محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ یا حسین نظری به کدملی xxxxxxxxx۲ یا وحید سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۶ یا رضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ یا غلامرضا اسدی کرم به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ گروه ب: فریدون احمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ یا هوشنگ عمرانی کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ یا حمیدرضا مهرعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ یا مهدی مجدفر به کدملی xxxxxxxxx۲ یا محمدرضا میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۵ یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ یا محمدعلی جباری به کدملی xxxxxxxxx۱ یا رضاعلی بافقی به کدملی xxxxxxxxx۶ یا ارشد لطف ا...پور به کدملی xxxxxxxxx۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984478
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است. گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ یا محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ یا حسین نظری به کدملی xxxxxxxxx۲ یا وحید سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۶ یا رضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ یا غلامرضا اسدی‌کرم به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ گروه ب: فریدون احمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ یا هوشنگ عمرانی‌کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ یا حمیدرضا مهرعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ یا مهدی مجدفر به کدملی xxxxxxxxx۲ یا محمدرضا میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۵ یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ یا محمدعلی جباری به کدملی xxxxxxxxx۱ یا رضاعلی بافقی به کدملی xxxxxxxxx۶ یا ارشد لطف‌ا...پور به کدملی xxxxxxxxx۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 450028

آگهی افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۲/۴/xxx۰ و هیئت‎مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۷ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده نقدی بموجب گواهی شماره xxx۶/xxx۴ مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ بانک ملت شعبه مستقل ولیعصر نبش دکتر بهشتی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342471
آگهی افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۲/۴/xxx۰ و هیئت‎مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۷ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده نقدی بموجب گواهی شماره xxx۶/xxx۴ مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ بانک ملت شعبه مستقل ولیعصر نبش دکتر بهشتی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11566258
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۰ اردشیر سعدمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و فریدون احمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ عمرانی‌کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا مهرعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند و هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به جز موارد مطروحه در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود و حق امضای کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر میباشد: گروه الف: اردشیر سعدمحمدی یا محمدجواد شیخ یا حسین نظری یا عطااله شریفیان یا رضا شریفی یا علی محمدی گروه ب فریدون احمدی یا هوشنگ عمرانی‌کلوچه یا حمیدرضا مهرعلی یا مهدی مجدفر یا محمدرضا میرزایی یا حمیدرضا اخلاقی یا محمود محمودی یا حسین امینی‌زاده یا ارشد لطف‌اله‌پور معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971724
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9794231
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن جانبازان شرکت ملی صنایع مس ملی ایران بشماره ثبت ۷۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۰۸۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۳/۹۰ منضم به نامه شماره xxx۰/۶‌ـ ۲۷/۴/۹۰ اداره تعاون شهرستان کرمان

۱ـ آقای محمدرضا دهشیری پاریزی و سعید صادقی بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۹.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778141
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۰ آدرس شرکت به تهران خ خالد اسلامبولی خ یازدهم پ ۲۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488611
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۰ آدرس شرکت به تهران خ خالد استانبولی خ یازدهم پ ۲۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11699707
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ امضاء کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از گروه الف و یکنفر از گروه ب متفقا بشرح ذیل معتبر می‌باشد: گروه الف ـ اردشیر سعدمحمدی یا محمدجواد شیخ یا حسین نظری یا عطااله شریفیان یا رضا شریفی یا علی محمدی گروه ب: محمدمسعود سمیعی‌نژاد یا رضا احمدی‌میانجی یا محمدجلال مآب یا مهدی مجدفر یا حمیدرضا اخلاقی یا محمود محمودی یا حسین امینی‌زاده یا ارشد لطف‌اله‌پور یا محمدرضا میرزایی.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11161592
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است: گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ یا محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ و یا حسین نظری به کدملی xxxxxxxxx۲ و یا الیاس ایران‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا عطاءاله شریفیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا رضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ و گروه ب: محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و یا رضا احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و یا محمدجلال مآب به کدملی xxxxxxxxx۴ و یا مهدی مجدفر به کدملی xxxxxxxxx۲ و یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و یا محمود محمودی به کدملی xxxxxxxxx۴ و یا حسین امینی‌ازده به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا ارشد لطف‌اله‌پور به کدملی xxxxxxxxx۸

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10314501
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539527
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن جانبازان شرکت ملی صنایع مس ایران بشماره ثبت ۷۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۰۸۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۲/۸۹ منضم به نامه شماره xxx۹‌/۷۲‌ـ ۱۰/۳/۸۹ اداره کل تعاون استان کرمان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ با بر کناری آقای مهدی مطهری از سمت مدیرعامل شرکت و انتصاب آقای مهدی سهرابی در سمت ایشان موافقت گردید.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر تعاونی معتبر و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر تعاونی قابل قبول و معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052162
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۸/۸۸ اساسنامه جدیدی شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11772440
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۸۸ اردشیر سعدمحمدی به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدمسعود سمیعی‌نژاد به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و هیئت‌مدیره برخی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. حق امضاء کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا بشرح ذیل معتبر میباشد: گروه الف) اردشیر سعدی‌محمدی یا محمدجواد شیخ یا منوچهر داوری یا الیاس ایران‌نژاد یا عطاءاله شریفیان یا رضا شریفی. گروه ب) محمدمسعود سمیعی‌نژاد یا رضا احمدی یا محمدجلال مآب یا محمدی مجدفر یا محمد حسنی یا حمیدرضا اخلاقی یا محمود محمودی یا حسین امینی‌زاده یا ارشد لطف‌اله‌پور.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11837727
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ محمدمسعود سمیعی‌نژاد بجای محمدجواد شیخ به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اردشیر سعدمحمدی به جای محمدهادی اردبیلی به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902880
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن جانبازان شرکت ملی صنایع مس ایران به شماره ثبت ۷۰۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۰۸۰۸۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۵/۸۸ منضم به نامه شماره xxx۲/۷۲ ـ ۲۸/۹/xxx۸ اداره کل تعاون استان کرمان تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ قرائت گزارش هیات‌مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۷

۲ـ اقایان محمدرضا دهشیری و بهادر کریمی بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ با استعفا هفت نفر از اعضائ شرکت و عضویت ۷ نفر جدید به اعضا شرکت موافقت گردید.

رئیس ثبت اسنادو املاک شهرستان کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11678762
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن جانبازان شرکت ملی صنایع مس ایران، بشماره ثبت ۷۰۹۰، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۰۸۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ و منضم بنامه شماره xxx/ن ـ۱۲/۲/۸۸ اداره تعاون شهرستان کرمان:

۱ـ آقای محمد حسنی از هیئت مدیره خارج گردید و آقای هوشنگ ساعی زاده بسمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید.

۲ـ آقای مهدی مطهری بسمت مدیرعامل، آقای احمد علی خدا کرم پور بسمت رئیس هیئت مدیره، یوسف بنی اسدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، دادالله سلاجقه و عباس کریمی و هوشنگ ساعی زاده بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۳ـ کلیه اوراق مالی قراردادها، بامضای ثابت مدیرعامل بانضمام رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر تعاونی معتبر می‌باشد. سایر اوراق اداری و عادی بامضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11305334
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن جانبازان شرکت ملی صنایع مس ایران، بشماره ثبت ۷۰۹۰، شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۰۸۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۸۷ و ۱۲/۱۲/۸۷ منضم بنامه شماره xxx۵/۱۸ـ ۲۰/۲/۸۸ اداره تعاون شهرستان کرمان:

۱ـ مواد ۲۲ تا ۳۵ اساسنامه حذف گردید و ماده ۱۲ و ۲۱ اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ با استعفای شش نفر از اعضا موافقت و با عضویت ۶ نفر عضو جدید به اعضا شرکت موافقت گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات