تامین ماسه ریخته گری

شرکت تامین ماسه ریخته گری (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100580397
18
افراد
42
آگهی‌ها
15874
شماره ثبت
1351/5/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14857127
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت 15874 و شناسه ملی 10100580397
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله عالیشوندی دارای کدملی2451891858 نماینده شرکت تجارت هرمز ایزدیاربه شناسه ملی به سمت رئیس هیات مدیره ، آقای علیرضا کشاورزی دارای کدملی 0491516215 نماینده شرکت سرمایه گذاری روشن تاش به شناسه ملی به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقای محمود رمضانپور گلمائی دارای کدملی 2090257873 نماینده شرکت توسعه صنعت شاخص الوند به شناسه ملی به سمت عضو هیات مدیره ، آقای سجاد آشتیانی دارای کدملی 0083039211 نماینده شرکت توسعه سرمایه اعتماد سروش به شناسه ملی به سمت عضو هیات مدیره و آقای فریبرز زارعی بلقیس آباد دارای کدملی 0064835073 نماینده شرکت پارس غلات باربد به شناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و سایر رده های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش نقدی و غیرنقدی ، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده شده است. گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها به نام شرکت. پ980724615418912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14852000
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت 15874 و شناسه ملی 10100580397
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ شرکت سرمایه گذاری روشن تاش شناسه ملی 10103432795 ـ شرکت پارس غلات باربد شناسه ملی 14005841847 ـ شرکت توسعه سرمایه اعتماد سروش شناسه ملی 14008033913 ـ شرکت توسعه صنعت شاخص الوند شناسه ملی 10861716711 ـ شرکت تجارت هرمز ایزدیار شناسه ملی 14006470500 پ980722391998151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14851989
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت 15874 و شناسه ملی 10100580397
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه صورت سود و زیان و گردش حساب سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/97 تصویب گردید ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی 10100379311 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی 10100617632 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/98 انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980722959385543 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14669359
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، پونک ، بلوار امام حسن مجتبی ( ع ) ، بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی ، پلاک xxx ، طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14669357
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمود رمضانپور گلمائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تسهیل گران کارآفرینی پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیات مدیره صابر بهرامی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره علی علوی ارجاس به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت رفاه آوران آریایی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیات مدیره علی دیدار به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تجارت هرمز ایزد یار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیات مدیره فریبرز زارعی بلقیس آباد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری روشن تاش با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره با امضای مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و سایر رده‌های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل ، حقوق و دستمزد ، پاداش نقدی و غیرنقدی ، ترفیع ، تنبیه ، تعیین ساعات کار ، شرایط استخدام ، معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده_شده_است . ۳ گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها به نام شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564414
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت تجارت هرمز ایزدیاربه شناسه ملی : xxxxxxxxx۰۰ شرکت سرمایه‎گذاری روشن تاش به شناسه ملی : xxxxxxxxx۹۵ شرکت تجارت بین الملل مانا اسپادانا به شناسه ملی : xxxxxxxxx۵۱ شرکت تعاونی تسهیلگران کارآفرینی پویا به شناسه ملی : xxxxxxxxx۰۷ شرکت رفاه آوران آریایی به شناسه ملی : xxxxxxxxx۶۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221127
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶به تصویب رسید. - روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039675
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش عاطفی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به نمایندگی موسسه مطالعاتی داد اندیشان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴، آقای سیدمسعود نوربخش دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت البرز گستر پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵، آقای علی علوی ارجاس دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت رفاه آوران آریایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴، آقای آرش عظیمی ویشته دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت مشاوران گفتمان خلاق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای سیدمحسن عبدالعظیمی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره موظف به نمایندگی شرکت تعاونی تسهیل گران کارآفرینی پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ۲ عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و سایر رده‌های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش نقدی و غیرنقدی، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده_شده_است. ۳ گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886856
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شررکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید قندی کوچه شهید محمد طاهری (بیست و دوم) خیابان شهید دکتر قندی پلاک ۴۱ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792639
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش عاطفی دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه مطالعاتی داد اندیشان پارساگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمسعود نوربخش دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت البرز گستر پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش عظیمی ویشتهء دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مشاوران گفتمان خلاق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی علوی ارجاس دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رفاه آوران آریایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر مسعود خادمیان دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تعاونی تسهیل گران کارآفرینی پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مدیرعامل مسئولیت اداره امور شرکت را براساس مصوبات هیئت مدیره، اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارا بوده و اختیارات زیر نیز بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه به ایشان تفویض گردید. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و سایر رده سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش نقدی و غیر نقدی، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده_شد. ۳ گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775485
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: موسسه مطالعاتی داد اندیشان پارساگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت تعاونی تسهیل گران کارآفرینی پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت رفاه آوران آریایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت مشاوران گفتمان خلاق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت البرز گستر پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566036
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جهان اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. آقای علی علوی ارجاس به شمار ه ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای محمود کلانتری بنجار برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446130
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دهقان کوهپر با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن سلطانی کسلانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت یکتا انتخاب ساختار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ جایگزین. آقای محسن سبحانی دلیگانی گردید. آقای امیرمسعود خادمیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. طبق ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاو مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مدیرعامل مسئولیت اداره امور شرکت را براساس مصوبات هیئت مدیره اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارا بوده و اختیارات زیر نیز بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه به ایشان تفویض گردیدک نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و سایر رده‌های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداتش نقدی و غیرنقدی، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت وخروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده_شده_است گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404095
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای محمد شموسی دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره اقای امیرمسعود خادمیان دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره اقای محمود کلانتری بنجار دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اقای مهدی دهقان کوهپر دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اقای محسن سبحانی دلیگانی دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. طبق ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مدیرعامل مسئولیت اداره امور شرکت را بر اساس مصوبات هیات مدیره اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارا بوده و اختیارات زیر نیز بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه به ایشان تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ عزل و نصب وتعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و سایر رده‌های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل حقوق و دستمزد پاداش نقدی و غیرنقدی ترفیع تنبیه تعیین ساعات کار شرایط استخدام معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده_شده_است ۳ گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404078
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمود کلانتری بنجار دارای کدملی xxxxxxxxx۱ آقای مهدی دهقان کوهپر دارای کدملی xxxxxxxxx۹ آقای امیر مسعود خادمیان دارای کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت یکتا انتخاب ساختار دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت کوشا تجارت سدید دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321965
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دهقان کوهپر با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به جای آقای محسن سبحانی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000486
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766861
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سبحانی دلیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای عبدالرضا توسلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تهعد آور از جمله چک، سفته؛ برات و غیره با مضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با مضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و سایر رده‌های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل حقوق و دستمزد، پاداش نقدی و غیرنقدی، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده_شده_است گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681754
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۰۵/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایهای ثابت به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و سود انباشته به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556707
آگهی تغییرات شرکت تامين ماسه ريخته گري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد:آقای اسماعیل خلیلی راد با کدملی xxxxxxxxx۶ بجای آقای محمد صمدی باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت کاروان ریل گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و آقای اصغر عامری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400086
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صمدی با کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت کاروان ریل گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عامری به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12389906
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت در سال مالی منتهی به xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. شرکت کاروان ریل گلستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی جایگزین آقای محمد صمدی به کد م xxxxxxxxx۹ گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12243498
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا توسلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. الف .۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی الف. ۲- عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و سایر رده های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش نقدی و غیر نقدی، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده شده است. الف .۳- گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223003
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صمد دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله نصراصفهانی دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به ش.م. xxxxxxxxx۱۹ به سمت نائب رئیس هیت مدیره و آقای عبدالرض توسلیان دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایند گی شرکت صنعتی کاوه به ش. م. xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین عبابافها دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به ش.م. xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم معصومه سبحانی پور دارای کدملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی اسدی بابوکانی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲. عزل ونصب و تعیین حقوق و مزایاو پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و سایر رده های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش نقدی و غیرنقدی، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها یامرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده شده است. ۳. گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155635
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ و معصومه سبحانی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به ش.م xxxxxxxxx۱۹ و شرکت صنعتی صندوق نسوزxxxxxxxxx۵۷ کاوه به ش م و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به ش.م xxxxxxxxx۱۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697988
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صمدی ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومعصومه سبحانی پور ش م xxxxxxxxx۳ و هوشنگ معتمدی ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ش م xxxxxxxxx۷۹ و محسن سبحانی دلیگانی ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی کاوه ش م xxxxxxxxx۵۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و منصور عرب یارمحمدی ش م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز ش م xxxxxxxxx۱۹ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تا مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۹۳ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،برات وغیره با امضای مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با مضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی عزل و نسب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره و سایر رده های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل حقوق و دستمزد پاداش نقدی و غیرنقدی ترفیع تنبیه تعیین ساعات کار شرایط استخدام معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده شد. گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657973
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود وزیان سال مالی xxx۲به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170313
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139207
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت تولیدی تحقیقات مبارز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059143
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: محمد صمدی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره رامین مردانی به ک م xxxxxxxxx بنمایندگی شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به ک م xxxxxxxxx۱۹ بسمت عضو و محسن سبحانی دلیگانی به ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت صنعتی کاوه به ش م xxxxxxxxx۵۷ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و معصومه سبحانی پور به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و هوشنگ معتمدی به ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از محمد صمدی یا هوشنگ معتمدی و یا معصومه سبحانی پور و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047155
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد صمدی به ک. م xxxxxxxxx۹ و معصومه سبحانی پور به ک. م xxxxxxxxx۳ و شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به ش. م xxxxxxxxx۱۹ و شرکت صنعتی کاوره به ش. م xxxxxxxxx۵۷ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش. م xxxxxxxxx۷۹ پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 849658
آگهی اصلاحی تأمین ماسه ریخته‌گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
شمارهxxxxxx/۹۱ ۲۱/۹/xxx۱
پیرو آگهی صادره شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت مذکور کدملی رامین مردانی عضو هیئت مدیره xxxxxxxxx۸ صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10499026
آگهی اصلاحی تأمین ماسه ریخته‌گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
پیرو آگهی صادره شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت مذکور کدملی رامین مردانی عضو هیئت مدیره xxxxxxxxx۸ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11656308
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ رامین مردانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئتمدیره جایگزین علیاصغر عطاریان برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896752
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ رامین مردانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئتمدیره جایگزین علیاصغر عطاریان برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707367
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرفبین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021158
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11892912
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11884237
آگهی تصمیمات در شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ محمد صمدی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن سبحانی‌دلیگانی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ معتمدی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و علی اصغر عطاریان به ش ملی xxxxxxxxx۱ و معصومه سبحانی‌پور به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره محمد صمدی و هوشنگ معتمدی و معصومه سبحانی‌پور و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اشخاص فوق‌الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11558030
آگهی تغییر پلاک شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
بموجب نامه هیات‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ ۹۱ به پ ۴۱ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10683824
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته گری سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۸۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌اصغر عطاریان به کد ملیxxxxxxxxx۱ ـ معصومه سبحانی‌پور به کد ملیxxxxxxxxx۳ ـ شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10014153
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز و شرکت صنعتی کاوه بجای محمود حجتی و فرهنگ شریفی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۸۹ محمد صمدی به نمایندگی از شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن سبحانی دلیگانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان محمد صمدی و امیر افسر و معصومه سبحانی پور و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اشخاص فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات