صنایع مخابراتی راه دور ایران

شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100554325 (فعال)
0
افراد
4
آگهی‌ها
42009
شماره ثبت
1350/5/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13300895
آگهی تغییرات شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر کدام از آنها یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا نائب رئیس هیأت مدیره صورت می‌پذیرد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263016
آگهی تغییرات شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مجتبی عرفانی بعنوان رئیس هیأت مدیره (غیرموظف) آقای مسیح قائمیان به نمایندگی از شرکت هوشمند شهاب رایانه آسیا بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) آقای علیرضا قائمیان بعنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) آقای محمد قائمیان بعنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) آقای محمد علی قائمیان بعنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) آقای سید حسین کفائی ضیائی بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل (موظف) آقای رضا فولادی بعنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198510
آگهی تغییرات شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مجتبی عرفانی و آقای محمدعلی قائمیان و آقای رضا فولادی وآقای علیرضا قائمیان و آقای سید حسین کفائی ضیائی وشرکت هوشمند شهاب رایانه آسیا بنمایندگی آقای مسیح قائمیان و آقای محمد قائمیان همگی اعضا هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12263413
آگهی تغییرات شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۳۲۵
به استناد بخشنامه شماره xxx۹۲/۹۳ مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مبنی بر تعیین تکلیف شرکتهای دارای شماره ثبت مکرر پس از راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شماره ثبت شرکت از ۲۳ انتقالی به xxx۰۹ تغییر یافت.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات