پشمبافی ایران برک

شرکت پشمبافی ایران برک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100549456 ()
6
افراد
17
آگهی‌ها
14762
شماره ثبت
1354/7/1
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13927319
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان وصال شیرازی خیابان ایتالیا پلاک ۳۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750972
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420385
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پلاستیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیأت مدیره و فرنود سوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و مهدی پهلوان ناصرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گردباف یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و مهسا باقرزاده شاهخالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت شیمیائی رنگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ومرتضی پرتواندازان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهد آور، چک، سفته، برات و غیره به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب ایشان امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279496
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت‌های یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹. شیمیائی رنگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و پلاستیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و گردباف یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968978
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379097
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۱/۳/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12323540
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اولین سال مالی از ۱/۴/xxx۳ لغایت پایان اسفندماه xxx۳ و از سال بعد از ابتدای فروردین ماه هر سال لغایت پایان اسفند ماه همان سال باشد و ماده ۶۵ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150605
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمود بابایی دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت یزد باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو و آقای سیدحسین معین شیرازی دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شیمیایی رنگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز قمشهءمطلق دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلاستیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت عضو و آقای فرنود سوری دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو و آقای محمد حسین سوری دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گرد باف یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اختیارات طبق ماده ۵۱ اساسنامه جهت اداره امور شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اسناد و مدارک و چک ها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و امضاء اوراق و نامه ها و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150611
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل ش ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ شرکت های یزد باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شیمیایی رنگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و پلاستیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و گرد باف یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428205
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360719
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
با عنایت به اینکه پلاک شرکت توسط شهرداری محل از ۶۳ به ۳۵ تغییر یافته لذا به استناد اختیار تفویض شده بموجب ماده ۵ اساسنامه نشانی پلاک مرکز اصلی شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051713
آگهی اصلاحی شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
پیرو آگهی شماره xxx۷۴/۹۲ مورخ ۱/۲/۹۲ نام شرکت «پشمبافی ایران برک» صحیح است که بدینوسیله اصلاح میگردد. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749035
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برکسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۷۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش م xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935304
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۷۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش م xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11666097
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۷۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش م xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10038407
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و کارخانجات تولیدی پلاستیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت یزد باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت گردباف یزد با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و کارخانجات تولیدی رنگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939696
آگهی تصمیمات شرکت پشم بافی ایران برک سهامی‌ عام ثبت شده ‌به شماره ۱۴۷۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان‌فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات