لامیران

شرکت لامیران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100537713
13
افراد
24
آگهی‌ها
14347
شماره ثبت
1349/9/19
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر لامیران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در لامیران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14523127
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13942827
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رسولیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره آقای حسن صباغیان بید گلی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر صالحی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مکین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا صادقیان با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای بابک یونسی زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پلی اوره تان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد شمس امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات بندهای ۲ و ۵ و ۶ (بندهای ۲ و ۵ و ۶ بعد از تصویب هیئت مدیره) و ۷ و ۱۴ (بند ۱۴ بدون صلح و سازش) و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض گردید. همچنین اختیار تنظیم و ارسال گزارشات مالی پس از تأیید و تصویب هیئت مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادارتهران به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13884314
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان و صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت تولیدی پلی اوره تان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت مکین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت نیک تجارت قاره به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322955
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322950
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم داداش به کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به جای مهدی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند محمد شمس امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به جای ناصر گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات بندهای ۲ و ۵ و ۶ (بندهای ۲ و ۵ و ۶ بعد از تصویب هیئت مدیره) و ۷ و ۱۴ (بند ۱۴ بدون صلح و سازش) و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض گردید. همچنین اختیار تنظیم و ارسال گزارشات مالی پس از تأئید و تصویب هیئت مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831148
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اختیارات بندهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ (بند‌های ۲ و ۵ و ۶ بعد از تصویب هیات مدیره) و ۷ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. همچنین اختیار تنظیم و ارسال گزارشات مالی پس از تأئید و تصویب هیات مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12699076
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی حسن صباغیان بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مهران نوری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی مهدی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن رسولیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا سلطانزاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصرگرامی به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641781
آگهی تغییرات شرکت لاميران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو اصلی شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵به سمت عضو اصلی حسن رسولیان به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو اصلی رضا سلطانزاده به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو اصلی شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲به سمت عضو علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396052
آگهی تغییرات شرکت لامیران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389645
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی آقای علیرضا رئیس پور بعنوان عضو هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت تولیدی پلی اوره تان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی مهران نوری بعنوان عضو هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت شیمی صنعت فرزان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی حسن صباغیان بیدگلی بعنوان عضو هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۹ حسن رسولیان بعنوان رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۶ رضا سلطانزاده بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شماره ملی xxxxxxxxx۳ ناصر گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها چکها سفته ها بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه های اداری باامضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376205
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
رضا سلطانزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حسن رسولیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت تولیدی پلی اوره تان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی اریش خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265557
آگهی تغییرات شرکت لامیران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل آورده مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی بانکی به شماره xxxxxx۹۶ مورخ ۲۵/۷/۹۲ بانک ملت شعبه خاوران و شماره ۱/۲۳ مورخ ۱/۲/۹۲ بانک ملت شعبه خاوران و شماره ۲/۲۳ مورخ ۱/۲/۹۲ بانک ملت شعبه خاوران تامین گردیده افزایش یافته است. در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۹/۹۲ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992277
آگهی تصمیمات شرکت لامیران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۱ و تنفس مورخ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به ش مxxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش مxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605488
آگهی تصمیمات شرکت لامیران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۳۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۲/۹۱ کامیار بهبودی کلهری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به جای حسن صباغیان بیدگلی بسمت عضو هیئت مدیره و حسن صباغیان بیدگلی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به جای ناصر گرامی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حسن رسولیان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا سلطانزاده به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر گرامی به کدملیxxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل و علیرضا رئیس پور به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11431397
آگهی تصمیمات شرکت لامیران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۳۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۲/۹۱ کامیار بهبودی‌کلهری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۰ به جای حسن صباغیان‌بیدگلی بسمت عضو هیئت‌مدیره و حسن صباغیان‌بیدگلی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۲ به جای ناصر گرامی بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. حسن رسولیان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا سلطانزاده به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ناصر گرامی به کدملیxxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل و علیرضا رئیس‌پور به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11899422
آگهی تغییرات شرکت لامیران سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسن رسولیان به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا سلطانزاده به کدملیxxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا رئیس‌پور به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پلی‌اوره‌تان ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و ناصر گرامی به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و حسن صباغیان‌بیدگلی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت‌مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506648
آگهی تغییرات شرکت لامیران سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ نسبت به موارد ذيل اتخاذ تصميم گرديد: حسن رسوليان به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئيس هيئت مديره و رضا سلطانزاده به کدملیxxxxxxxxx بنمايندگی از شرکت سرمايه گذاری صنايع ايران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ بسمت نايب رئيس هيئت مديره و عليرضا رئيس پور به کدملیxxxxxxxxx۱ بنمايندگی از شرکت پلی اوره تان ايران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هيئت مديره و ناصر گرامی به کدملیxxxxxxxxx۶ بنمايندگی از شرکت شيمی صنعت فرزان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ بسمت عضو هيئت مديره و حسن صباغيان بيدگلی به کدملیxxxxxxxxx۹ بنمايندگی از شرکت سرمايه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هيئت مديره تعيين گرديدند. امضاء کليه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها چک ها و سفته ها و بروات با امضاء مديرعامل و يکی از اعضاء و در غياب مديرعامل دو عضو هيئت مديره و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد. پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11635497
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۵۵/ت/۳۲ مورخ ۸/۱۲/۹۰ شرکت لامیران سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ اعلام می‌دارد ناصر گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11323629
آگهی تصمیمات شرکت لامیران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ و حسن رسولیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۹ عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10288283
آگهی تصمیمات شرکت لامیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361377
آگهی تصمیمات شرکت لامیران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۸۹ ناصر گرامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بجای حیدرعلی نعمت الهی به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ فرزان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11742623
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۴/ت۳۲ مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت لامیران سهامی‌عام بشماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ اعلام می‌دارد در سطر سوم آگهی نام حیدرعلی نعمت‌الهی و در سطر چهارم شرکت شیمی صنعت فرزان و در سطر ششم برای بقیه مدت تصدی صحیح می‌باشد که در آگهی اشتباه تایپ گردیده و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025595
آگهی تصمیمات شرکت لامیران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ حسن رسولیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا سلطانزاده بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا رئیس‌پور به نمایندگی شرکت پلی اوره تان ایران و حمیدعلی نعمت‌الهی به نمایندگی شرکت شیمی صنعت قرزان و حسن صباغیان‌بیدگلی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران بسمت اعضای هیات‌مدیره و ناصر گرامی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقهی مدت تصدی انتخاب گردید و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه بوی تفویض گردید. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و یا نایب رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11632361
آگهی تصمیمات شرکت لامیران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱۰/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۲/۸۹ واصل گردید:ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و رضا آتش به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن رسولیان و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران به نمایندگی رضا سلطان‌زاده و شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی حسن صباغیان‌بیدگلی و شرکت پلی‌اوره‌تان ایران به نمایندگی علیرضا رئیس‌پور و شرکت شیمی صنعت فرزان به نمایندگی حیدرعلی نعمت‌اللهی به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره. به موجب صورتجلسه هیات‌‌مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ حسن رسولیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا سلطان‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدابراهیم جواهری خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات