کشاورزی و دامپروری مگسال

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100534535 (فعال)
14
افراد
23
آگهی‌ها
25
شماره ثبت
1349/7/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14767303
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ طبق حکم شمارهxxx/۹۸ ـ پ مورخ۲۱/۰۳/۹۸ آقای حسین رفیع زاده شماره ملی xxxxxxxxx۷ نام پدر محمود تاریخ تولد xxx۸/۱۰/۱۹ نشانی: استان قزوین ـ شهرستان آبیک ـ بخش بشاریات ـ شهر خاکعلی ـ خاکعلی ـ خیابان یوسفی ـ بلوار امام خمینی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کد پستی: xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده جدید شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) جایگزین آقای جواد ترابی در هیأت مدیره گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14588887
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی کامدین غنی کدملی xxxxxxxxx۵ - شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بانمایندگی آقای مسعود نیکدل کدملی xxxxxxxxx۰ - شرکت دامداری تلیسه نمونه ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی مصطفی عباسی کدملی xxxxxxxxx۹ - شرکت کشاورزی فجر اصفهان ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی حسین نعمتی کدملی - xxx - xxxxxx - ۷ - شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی جواد ترابی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14588892
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی کامدین غنی کدملی xxx - xxxxxx - ۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای مسعود نیکدل کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت کشاورزی فجر اصفهان ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی حسین نعمتی کدملی xxx - xxxxxx - ۷ بعنوان عضو هیئت مدیره - شرکت دامداری تلیسه نمونه ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی مصطفی عباسی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره - شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی جواد ترابی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره - آقای مسعود نیکدل کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از هیأت مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر میباشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402306
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی کامدین غنی کدملیxxx ـ xxxxxx ـ ۵ طی حکم شماره xxx۰۹/۲/۱۰مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بانمایندگی آقای مسعود نیکدل کدملی xxxxxxxxx۰طی حکم شماره xxx۴۴/۱۳/۶/۴۰ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی مصطفی عباسی کدملی xxxxxxxxx۹ طی حکم شماره xxx۳/۱۴/۱۳/۶/۴۰ مورخ۲۱/۱۲/xxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی فجر اصفهان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی حسین نعمتی کدملی xxx ـ xxxxxx ـ ۷ طی حکم شماره ۱۲,xxx۶/xxxمورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی جواد ترابی کدملی xxxxxxxxx۳ طی حکم xxx۴/۹۷ ـ م س مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود نیکدل کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیأت مدیره) تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273472
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۸۹,xxx مورخ ۱۴/۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سال مالی منتهی ۲۹ اسفند xxx۶ به تصویب رسید. ۲. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203701
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ و تفویض حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام افزایش یافت که محل افزایش سرمایه مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال از محل مطالبات حال شده ومبلغ ۳۷.xxx.xxx.xxx ریال ازآورده نقدی سهامداران که طبق تاییدیه بانکی شماره xxx۱ ـ ۹۴ مورخ ۰۸/۰۵/xxx۷ نزد بانک ملت شعبه خاکعلی تامین گردیده است و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال است که به xxx میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم وتماما پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941682
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - نشانی شرکت از استان قزوین - آبیک (جای سابق) به نشانی جدید (استان قزوین - شهرستان آبیک - بخش بشاریات - شهر خاکعلی - خاکعلی - خیابان یوسفی - بلوار امام خمینی - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۲ - اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ - اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل پیشنهاد در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران جهت تصویب به مجمع عمومی تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد در چارچوب برنامه مصوب مجمع تصویب بودجه سالانه توسط هیئت مدیره در چارچوب برنامه مصوب مجمع افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مربوط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ در مورد کلیه ایقاعات هر گونه تصمیم گیری در خصوص واگذاری حق سرقفلی و فروش اموال غیر منقول پس از تصویب در مجمع عمومی امکان پذیر خواهد_بود اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اعتراض، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول پس از تصویب در مجمع عمومی و فک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجود ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. قرداد‌های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری (با حق صلح یا بدون آن) پس از تصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد_بود تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609946
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه xxx۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517168
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ و تفویض حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ و تائیدیه شماره xxx/xxxxxx , xxx سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به یکصد وبیست میلیارد ریال منقسم به یکصدوبیست میلیون سهم یکهزار ریالی افزایش یافت که مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی سهامداران طبق گواهی شماره ۴۵/xxx۱ مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ بانک ملت شعبه خاکعلی تامین و پرداخت گردیده است و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصدوبیست میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام یکهزار ریالی تقسیم وتماما پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441482
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ و تائیدیه شماره xxx۶۶ , xxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای کامدین غنی شرکت گسترش کشاورزی دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای مسعود نیکدل شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای مصطفی عباسی شرکت کشاورزی فجر اصفهان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای حسین نعمتی شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای محمد ادب بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441488
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای کامدین غنی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به حکم نامه نمایندگی به شماره xxx۰۹/۲/۱۰ به تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای مسعود نیکدل شماره ملی xxxxxxxxx۰ به حکم نامه نمایندگی به شماره xxx۴۴/۱۳/۶/۴۰ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای مصطفی عباسی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به حکم نامه نمایندگی به شماره xxx۳/۱۴/۱۳/۶/۴۰ به تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی فجر اصفهان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای حسین نعمتی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به حکم نامه نمایندگی به شماره xxx۶/۱۲ , xxx به تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای محمد ادب شماره ملی xxxxxxxxx۵ به حکم نامه نمایندگی به شماره xxx۹/۹۵ م س به تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود نیکدل شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از سهامداران و هیات مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000894
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - ۳ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658814
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458243
آگهی تغییرات شرکت مگسال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی کامدین غنی با کد ملیxxxxxxxxx۵ طی حکم شماره ۱۰/۲/xxx۹ مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بانمایندگی سید محمدرضا حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۲ طی حکم شماره ۴۰/۶/۱۳/xxx۹ مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت دامداری شیر و دام بنیاد(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی حسین نعمتی با کد ملی xxxxxxxxx۷ طی حکم شماره xxx/ د/ xxx/۹۳ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی حسین پناهیها با کد ملیxxxxxxxxx۲ طی حکم شماره xxx/xxx۹ مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی غلامرضا گودرزی راد به کد ملی xxxxxxxxx۸ طی حکم ۹۴,xxx ـ م س مورخ xxx۹/xxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ سید محمدرضا حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448764
آگهی تغییرات شرکت مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12449015
آگهی تغییرات شرکت مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی کامدین غنی، شرکت گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بانمایندگی سید محمدرضا حسینی، شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی حسین پناهیها، شرکت دامداری شیر و دام بنیاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی حسین نعمتی، شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی غلامرضا گودرزی راد به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717550
آگهی اصلاحی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال(سهامی عام) به شماره ثبت:۲۵ و شناسه ملی :۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
پیرو آگهی تغییرات مورخ۱۰/۳/xxx۳ شرکت مذکور، تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به اشتباه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۲ ذکر شده بود که به تاریخ ۳/۲/xxx۳ اصلاح میگردد.
شxxxxxx۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581432
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال سهامی عام شماره ثبت ۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید.
۱ـ آقای علیرضا صباغی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده بنیاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا حسینی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ـ آقای حسین نعمتی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و حسین پناهیها با کد ملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا گودرزی راد با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند.
۳ـ اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475246
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۲۳/۱۲/xxx۲ شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید:
۱ـ صورت حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید و مجمع نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره اختیار تام داده شد.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269241
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
برابر صورتجلسه هیئت مدیره شماره xxx۱ ـxxx ۲۷/۸/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ به این اداره واصل شده است، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای امیر نیکپور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده بنیاد طی حکمxxxxxxـ۳/۲/۳۰مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس طی حکم شماره xxx۱/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۹/۶/۹۲ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری شیر و دام بنیاد طی حکم xxx۶/۱۱/xxx مورخ ۱/۱۲/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین پناهیها به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت تلیسه نمونه طی حکم شماره xxx۳/xxx مورخ ۱۳/۸/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرمالی اداری و آقای غلامرضا گودرزی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران طی حکم xxx۹/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۱/۱۲/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شده اند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231363
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شماره xxx۶/xxx مورخ ۲۶/۶/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۸/۹۲ به این اداره واصل شده است، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای امیر نیکپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده بنیاد طی حکم xxxxxx ـ ۳/۲/۳۰ مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس طی حکم شماره xxx۱/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۹/۶/۹۲ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری شیر و دام بنیاد طی حکم xxx۶/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۱/۱۲/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی مصدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تلیسه نمونه طی حکم شماره xxx۷/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۱/۱۲/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا گودرزی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران طی حکم xxx۹/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۱/۱۲/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شده اند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر مالی (مرتضی نادری) و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۴ ثبت اسناد آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115295
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی‌عام) به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۴/۹۲شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب شد.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993416
آگهی افزایش سرمایه شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) به شماره ثبت۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مذکور و تاییدیه شمارهxxxxxx/xxx مورخ۷/۱۲/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم بهxxx/xxx/۳۰ سهم یک هزار ریالی بانام که مبلغxxx/xxx/xxx/۹ ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حاصل شده سهامداران و مبلغxxx/xxx/xxx/۷ ریال از محل اندوخته طرح و توسعه افزایش یافت لذا ماده شش در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات