کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100532514 ()
17
افراد
32
آگهی‌ها
14169
شماره ثبت
1349/6/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14817114
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک بیرانوند به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل وبه سمت نایب رییس هیأت مدیره نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و آقای سیامک معارفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان عضو نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای محمدجواد مقدم فربه شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان عضو نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹ و آقای داریوش گل محمدی به شماره ملی به سمت رییس هیأت مدیره نماینده شرکت بازرگانی سایپا یدکبه شناسه ملی و آقای بهرام سبزواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان عضو نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و صرفاً در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیأت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب شرکت. ـ خرید دارائیهای ثابت، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیأت مدیره. ـ تعیین بهای فروش محصولات شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره. ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ۶ ماهه. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و توثیق اسناد ولو کراراً براساس شرایط تعیین شده در مصوبات هیأت مدیره. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر اساس مصوبات هیأت مدیره. ـ اخذ تسهیلات مالی. ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. مقدم فر
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777049
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ـ مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14607844
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدابراهیم تقوی به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای حسین شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره علی حاجی کاظم به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای علیرضا وظیفه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه قراردادها ، چک ، سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه‌های مصوب شرکت . خرید دارائیهای ثابت ، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره . تعیین بهای فروش محصولات شرکت . تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ۶ ماهه . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و توثیق اسناد ولو کرارا . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر اساس مصوبات هیئت مدیره . اخذ تسهیلات مالی . اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، درهر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405322
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین شهریاری ک.م xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ش.م xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد جواد مقدم فر ک.م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا ش.م xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره ، آقای بهرام سبزواری ک.م xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا ش.م xxxxxxxxx۱۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه قراردادها ، چک ،سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفاً در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض به غیرهمراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب شرکت. - خرید دارائیهای ثابت ، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره. - تعیین بهای فروش محصولات شرکت. - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ۶ ماهه. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و توثیق اسناد و لو کراراً - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر اساس مصوبات هیئت مدیره. - اخذ تسهیلات مالی - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ،درهر یک از دادگاهها،دادسراها،مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ،درخواست تجدید نظر ،فرجام ،واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ،تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ،درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ،تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ،جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238539
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۹,xxx مورخ ۱۳/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۸ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۳۸ ـ پاداش اعضاء هیئت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. ماده ۵۴ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود: ماده ۵۴ ـ مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند. اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238553
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد زمانی جاسکی با کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. امضاء کلیه قراردادها ، چک ،سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور برای شرکت توسط مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفاً در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. _ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. _ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. _ خرید دارائیهای ثابت ، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره. _ تعیین بهای فروش محصولات شرکت. _ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. _ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. _ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و توثیق اسناد و لو کراراً _ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. _ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. _ اخذ تسهیلات مالی _ تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی شرکت. _ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ،درهر یک از دادگاه ها ،دادسراها،مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ،درخواست تجدید نظر ،فرجام ،واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ،تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ،درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ،تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ،جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209093
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140342
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد زمانی جاسکی با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106295
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید محسنی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض به غیرهمراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان خرید دارائیهای ثابت، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره. تعیین بهای فروش محصولات شرکت. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و توثیق اسناد و لو کرارا دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران اخذ تسهیلات مالی تصویب دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628525
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا تابش اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو موظف هیئت مدیره، نماینده شخصیت حقوقی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سازی سایپا (سهامی خاص) آقای حسین شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره، نماینده شخصیت حقوقی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) آقای احمد ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره، نماینده شخصیت حقوقی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) آقای داریوش گل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره، نماینده شخصیت حقوقی شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) آقای علیرضا وظیفه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره، نماینده شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) هیئت مدیره به استناد مفاد اساسنامه، آقای محمدرضا تابش اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به سمت مدیرعامل انتخاب نمود. هیئت مدیره آقای داریوش گلمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو غیرموظف را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا وظیفه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو غیر موظف را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب نمود. امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. خرید دارائیهای ثابت، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره. تعیین بهای فروش محصولات شرکت. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579279
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245027
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ربیعی کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029052
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879186
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا تابش اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بجای مصطفی پیکانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسین شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره داریوش گلمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا وظیفه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به برای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. خرید دارائیهای ثابت، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره. تعیین بهای فروش محصولات شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12338869
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۴۱۶۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ـ شرکت ایرانی تولید اتومبیل سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ـ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا ( سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ . به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12223313
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۴۱۶۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612441
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و،حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271294
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای داود کاغذگران با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
آقای حسین شهریاری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
آقای حسین اکرمی ثانی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
آقای داریوش گلمحمدی با کدملی xxxxxxxxx بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷
آقای علیرضا وظیفه با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
آقای داود کاغذگران به سمت مدیرعامل و آقای حسین اکرمی ثانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شهریاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271295
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی پیکانی ک م xxxxxxxxx۹ بجای آقای داود کاغذگران به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید.
آقای حسین اکرمی ثانی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شهریاری ک م xxxxxxxxx۲ را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146789
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی به شرح ذیل انتخاب شدند: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت بازرگانی سایپا یدک با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ را بعنوان اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099584
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت۱۴۱۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۲ علیرضا وظیفه به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به جای میلاد فقیه روحی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994094
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات کمک فنرایند امین سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
پیرو آگهیهای شماره xxx۶۹/ت۳۲ مورخ ۲۱/۶/۹۱ و نیز xxx۳/ت۳۲ مورخ ۳/۲/۹۱ بدین ترتیب تصحیح می نماید نام صحیح شرکت کارخانجات کمک فنرایندامین سایپا میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724023
آگهی افزایش سرمایه شرکت کمک فنر ایندامین سایپاسهامی عام به شماره ثبت۱۴۱۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ و ۲/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته است و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی های شماره xxx/xxx۶ مورخ ۲۸/۵/۹۱ و xxx/۹۱/xxx۶ مورخ ۱۰/۲/۹۱ بانک پارسیان شعبه سایپا پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062550
آگهی افزایش سرمایه شرکت کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت۱۴۱۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ و ۲/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته است و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی‌های شماره xxx/xxx۶ مورخ ۲۸/۵/۹۱ و xxx/۹۱/xxx۶ مورخ ۱۰/۲/۹۱ بانک پارسیان شعبه سایپا پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642232
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11731352
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565914
آگهی تغییرات شرکت ایندامین سایپا سهامی عام بشماره ثبت۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ داود کاغذ گران به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و حسین اکرمی ثانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و حسین شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و داریوش گل محمدی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و میلاد فقیه روحی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ که حسین اکرمی ثانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود کاغذگران بسمت مدیرعامل تعیین و کلیه قراردادها چک سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض بغیر ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل به شرح مندرج در متن صورتجلسه تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10368684
آگهی تغییرات شرکت ایندامین سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ داود کاغذ گران به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و حسین اکرمی ثانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و حسین شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و داریوش گل محمدی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و میلاد فقیه روحی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ که حسین اکرمی ثانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود کاغذگران بسمت مدیرعامل تعیین و کلیه قراردادها چک سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض بغیر ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل به شرح مندرج در متن صورتجلسه تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808874
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9877996
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11718947
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

داود کاغذگران به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای ابوالفضل گرجی به عنوان نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت مدیرعامل در هیئت‌مدیره تعیین گردید. حسین اکرمی‌ثانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه قراردادها چک سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره صرفا در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11739401
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۱۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات