سرمایه گذاری اعتبار ایران

شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100528860 ()
20
افراد
36
آگهی‌ها
14046
شماره ثبت
1349/4/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14463404
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxx۷۸ , xxx مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371856
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۶/xxx مورخ ۱۱/۹/۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، کوچه صالحی ، پلاک ۰ ، طبقه هفتم کد پستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259473
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۷,xxx مورخه ۲۵/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای ما بقی مدت تصدی انتخاب شدند: رامین ربیعی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین سلیمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب ریس هیئت مدیره و مجتبی احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدمهدی زردوغی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سید حسام الدین عبادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره. هیات مدیره به استناد ماده xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت و ماده ۴۱ اساسنامه شرکت بندهای ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲و۱۴و ۱۵و۱۶ و ۱۷ به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14021385
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۴ , xxx مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین ربیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین سلیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب ریس هیئت مدیره، آقای سهراب گلپور با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدمهدی زردوغی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسام الدین عبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره ماده ۴۱ اساسنامه شرکت بندهای ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894030
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۵/xxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید خالد اسلامبولی - خیابان هفتم - پلاک ۱۰ طبقه اول - واحد شرقی به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795796
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۱۲ , xxx مورخ ۱۳/۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسنامه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت توسعه داده پردازی خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454444
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ و به استناد مجوز شماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ژوبین علاقبند با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای مهدی غفاری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و در نبود ایشان به امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450052
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۶ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۹۵ و به استناد مجوز شماره ۱۰ xxxxxx / xxx مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۶۸ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ بانک شهر شعبه گاندی و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره xxx , xxx / ۹۶ / ش بانک شهر شعبه گاندی شعبه پرداخت گردیده است. وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177417
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976548
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۰ / xxx مورخه ۱۶/۰۵/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بها دار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، چهار راه قائم مقام فراهانی، خیابان احمد قصیر، پلاک ۱، طبقه ۵، کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12537734
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۵انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526954
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري اعتبار ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ ومجوزxxx، xxx مورخ ۹/۸/۹۴سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران بنشانی تهران، بزرگراه آفریقا بعد از چهار راه جهان کودک کوچه پدیدار شماره ۲۳ کد پستی xxxxxxxxx۳تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۰/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از اول مرداد ماه هر سال آغاز می شود و در روز ۳۱ تیرماه سال بعد به پایان می رسد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443311
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۵/۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ربیعی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. حسین سلیمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فرآورنمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. بابک پیروز با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. سیدحسام الدین عبادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. مهدی غفاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بندهای ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲و ۱۴و ۱۵و۱۶ و ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه را مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت توسعه صنعتی فراور نمک با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101192
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر درتاریخ ۱۷/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق سرمایه گذاری: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات داراییهای موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق سرمایه گذاری: از تاریخ ثبت به مدت ۳ سال مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری: تهران یوسف آباد خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی خیابان هفتم پلاک ۳۲ کد پستی xxxxxxxxx۶ سرمایه صندوق سرمایه گذاری: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۵۰ میلیارد ریال میباشد ارکان صندوق سرمایه گذاری: وحید حسن پور دبیر به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت مدیر صندوق مصطفی جهانبانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت متولی محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا اوراق و اسناد صندوق عبارتند از: ۱ ـ سیاوش وکیلی ۲ ـ ولی اله میرزایی ۳ ـ حجت اله انصاری کلیه اسناد و اوراق تعهد آور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و... با امضا ۲ نفر از ۳ نفر سیاوش وکیلی ولی اله میرزایی حجت اله انصاری به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سیاوش وکیلی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613513
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر با شناسنامه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا سروش با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره؛ آقای سعید موحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ؛ آقای امیر خرمی شاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیات مدیره ؛ آقای محمدرضا رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره ؛ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147535
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۲/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، شرکت مزدا یدک (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳، شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲، شرکت ایران دوچرخ (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲، شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخ ۱۶/۵/۹۲ تکمیل و امضا گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062207
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ و شرکت توسعه انرژی هور به کدملیxxxxxxxxx۹۶ و شرکت شالی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ و شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ و شرکت پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 597574
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۴۰۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529453
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516104

آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
سهامی عام بشماره ثبت xxx۴۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۵/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx۴ مورخ ۷/۱۲/۹۰ بانک ملت شعبه کندوان انقلاب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792098
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۵/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx۴ مورخ ۷/۱۲/۹۰ بانک ملت شعبه کندوان انقلاب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472240

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۶
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مجید بهرامی به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره تواما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028193
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مجید بهرامی به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره تواما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394086

آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خ ولیعصر ـ بالاتر از پارک ساعی ـ ک ۳۶ ـ ش ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994426
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx/ت/۳۲ مورخ ۲۱/۱/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ اعلام می‌دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد که در آگهی اشتباهاً سهامی خاص تایپ گردیده و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10122276
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11277508
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: مجید بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود مهردادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حسین پناهیان کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت شاسی‌ساز ایران و سعید موحدی کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مزدا یدک بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نموده‌اند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11512218
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ۱۸/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۸۹ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ و شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ و شرکت شاسی‌ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ و شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ و شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴. همچنین ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سال مالیشرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز ۳۰ آذر ماه همان سال به پایان می‌رسد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488795
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۹ سعید موحدی بجای بهزاد قنبری به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تواما با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067110
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۸۹ اختیارات هیئت‌مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10631009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11703349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳/۹/۸۸ اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات