پیچک

شرکت پیچک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100520045 (فعال)
31
افراد
23
آگهی‌ها
5951
شماره ثبت
1348/12/2
تاریخ تأسیس

اشخاص پیچک

در این بخش تمامی اشخاصی که در پیچک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
حسین معصومی
حسین معصومی
از 1391/2/20
کامران خدایی
کامران خدایی
بازرس علی‌البدل از 1391/2/20
محمدرضا سرائیان
محمدرضا سرائیان
از 1391/2/20
علی اصغر میرزایی
علی اصغر میرزایی
از 1391/2/20
شراره حشمتی
شراره حشمتی
از 1391/2/20
حمید نوتاش
حمید نوتاش
از 1391/2/20
سید جعفر میر
سید جعفر میر
از 1391/2/20
علا گواهی
علا گواهی
از 1391/2/20
امجد استیفائی
امجد استیفائی
بازرس علی‌البدل از 1391/10/18
جعفر عوض پور
جعفر عوض پور
بازرس علی‌البدل از 1392/5/30
علی‌رضا قاضی نور
علی‌رضا قاضی نور
عضو هییت مدیره از 1393/2/16
فخراله مولائی
فخراله مولائی
از 1393/2/16
صدر اله ورزنده
صدر اله ورزنده
نایب رییس هییت مدیره از 1393/2/16
امیررضا امامی آل آقا
امیررضا امامی آل آقا
از 1393/2/16
عبدالکریم ملک نیا
عبدالکریم ملک نیا
عضو هییت مدیره از 1393/2/16
رضا کریمی روز بهانی
رضا کریمی روز بهانی
از 1393/2/16
محمودرضا ناظری
محمودرضا ناظری
بازرس علی‌البدل از 1390/2/28
احمد خدا کرمی
احمد خدا کرمی
از 1390/2/28
ابراهیم موسوی
ابراهیم موسوی
بازرس علی‌البدل از 1393/3/28
حسن زنوزی
حسن زنوزی
از 1394/4/1
غلام‌رضا زینلی
غلام‌رضا زینلی
از 1394/4/1
ولی گودرزوند چگینی
ولی گودرزوند چگینی
رییس هییت مدیره از 1394/4/1
محمد مهدی افشاری
محمد مهدی افشاری
عضو هییت مدیره از 1394/4/1
اردشیر قادراحمدی
اردشیر قادراحمدی
رییس هییت مدیره از 1394/11/25
رضا کریم نژاد
رضا کریم نژاد
عضو علی‌البدل از 1394/11/25
سید ابوالفضل عطایی
سید ابوالفضل عطایی
از 1394/11/25
علی اکبریان موغاری
علی اکبریان موغاری
عضو اصلی هییت مدیره از 1394/11/25
ملک محمد صباغی
ملک محمد صباغی
نایب رییس هییت مدیره از 1394/11/25
مدیر امور مالی محمد اسناوندی
مدیر امور مالی محمد اسناوندی
عضو اصلی هییت مدیره از 1394/11/25
محمد رضا افشار
محمد رضا افشار
عضو هییت مدیره از 1395/12/1
رضا محمودیان
رضا محمودیان
رییس هییت مدیره از 1395/12/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803819
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714325
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxx۰۸ , xxx مورخه ۱/۰۳/xxx۶ سازمان برس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595750
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا محمودیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن زنوزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد اسناوندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آرین پارسه کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبریان موغاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمد رضا افشار به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا آقای سید ابوالفضل عطایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نماینوگی از شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی فجر جهادسهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای رضا کریم نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان اعضای علی البدل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد بودجه عملیاتی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت، و اخواست اوراق تجاری. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی و بازرسی پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورودشخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306081
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به شهریار - شهرک امیریه - بعداز میدان وحدت - خیابان پیچک - کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و تحت شماره xxx۱ به ثبت رسیده_است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267000
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۷/xxx مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از تهرا ن به شهرستان شهریارشهرک امیریه، بعد از میدان وحدت، خیابان پیچک کدپستی: xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751958
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سرائیان به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - آقای اردشیر قادر احمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی اکبریان موغاری به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندر عباس بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای ملک محمد صباغی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت صنایع لبنی اراک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمداسناوندی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت آرین پارسه کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید ابوالفضل عطائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت حمل ونقل جاده‌ای داخلی فجر جهاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ رضا کریم نژادبه کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مجتمع طیور فارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند امضا کلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآوراز جمله چک وسفته وبرات وقراردادهابا امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره بامهرشرکت واوراق عادی واداری ومراسلات شرکت با سازمان‌ها وکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست اختیارات ذیل طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید - نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام کلیه ادارات دولتی وغیردولتی موسسات عمومی مراجع قضائی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی - پیشنهادبودجه عملیاتی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب - دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت - صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت واخواست اوراق تجاری - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی وبازرس - پیشنهادهرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - پیشنهادتقسیم سود بین صاحبان سهام - پیشنهاداصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده - اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هرنوع دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک از دادگاهها دادسراها مراجع قضائی یاغیرقضائی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری از طرف شرکت. دفاع از شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یا غیر قضائئ اختصاصی یا عمومی وذیوان عدالت اداری با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واتیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از انجام تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی واعاده دادرسی مصاله وسازش اترداداسنادیا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار وتردیدنسبت به سند طرف واستردادسند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داورمنتخب باحق صلح یابدون آن اجرای حکم نهایی وقطعی داور درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها تعیین مصدق وکارشناس انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرراقراردرماهیت دعوا جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالت اعوای متقابل ودفاع درمقابل آنهاورودشخص ثالث ودفاع ازدعوای ورودثالث قبول یارد سوگندتامین خواسته تامین ضرروزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757340
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲ , xxx مورخه ۱۸/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817537
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴۷ - شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ - شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندر عباس بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ - شرکت صنایع لبنی اراک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - شرکت آرین پارسه کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت حمل ونقل جاده‌ای داخلی فجر جهاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ومجتمع طیور فارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388325
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فخراله مولائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالکریم ملک نیا بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی افشاری بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ولی گودرزوند چگینی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره آقای محمد رضا سرائیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقایان غلامرضا زینلی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ وحسن زنوزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق واسنادتعهدآور وبهادار از جمله چکها وسفته وبرات وقراردادهای تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایرمکاتبات عادی شرکت با سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبراست. ـ هیئت مدیره براساس ماده ۴۴ اساسنامه اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت دربرابراشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی. ـ تصویب آیین نامه های داخلی. ـ ایجادوحذف نمایندگی ها ویا شعبه ها درهرنقطه ای از ایران ویا خارج از ایران. ـ افتتاح حساب واستفاده ازآن بنام شرکت نزد بانکها وموسسات. ـ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم از اصل ومتفرعات. ـ تعهد،ظهرنویسی، قبولی، پرداخت،واخواست اوراق تجاری. ـ مبادرت به تقاضا واقدام درموذئثبت هرگونه اختراع ویاخرید ویاتحصیل ویافروش یاواگذاری اختراعات وورقه اختراع ویاهرگونه حقوق وامتیازات مربوط به آنها. ـ مبادرت به تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ـ احداث هرگونه ساختمان که موردنیاز شرکت باشد. ـ اقامه هرگونه دعوی یا دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی وکیفری وهمچنین کلیه اختیارات راجع به امردادرسی درکلیه مراحل وهمچنین استفاده از وکلای رسمی دادگستری باحق توکیل بغیرونمایندگان حقوقی درتمامی مراجع قضائی ودادرسی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395019
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای عبدالکریم ملک نیا بشماره ملیxxxxxxxxx۲ وآقای محمد مهدی افشاری بشماره ملیxxxxxxxxx۲ وآقای ولی گودرزوند چگینی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای محمد رضا سرائیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقایان غلامرضا زینلی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ وحسن زنوزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075544
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند موسسه اصول پایه فراگیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال سال تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476029
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۱۳۷۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فخر اله مولایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷
آقای صدر اله ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای علیرضا قاضی نور به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای عبد الکریم ملک نیا به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای محمدرضا سرائیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقایان امیر رضا امامی آل آقا به کدملی xxxxxxxxx۶
رضا کریمی روز بهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره ِیا مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476030
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۱۳۷۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای فخر اله مولایی به کدملی xxxxxxxxx۶
ـ آقای صدر اله ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۱
ـ آقای علیرضا قاضی نور به کدملی xxxxxxxxx۰
ـ آقای عبد الکریم ملک نیا به کدملی xxxxxxxxx۲
ـ آقای محمدرضا سرائیان به کدملی xxxxxxxxx۵
ـ آقای امیر رضا امامی آل آقا به کدملی xxxxxxxxx۶ و رضا کریمی روز بهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292569
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
پیرو آگهی صادره بشماره xxxxxx۸ مورخ ۹/۲/۹۲
آقای محمدرضا سرائیان ک م xxxxxxxxx۵ به جای آقای سید جعفر میر بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند صحیح می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292573
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203208
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۳۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170459
آگهی اصلاحی شرکت پیچک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
پیرو آگهی تصمیمات صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۹/xxx۱ شناسه ملی شرکت پیچک xxxxxxxxx۴۵ و محمدرضا سرائیان ش م xxxxxxxxx۵ به جای سید جعفر میر به ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره تعیین گردید صحیح می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969623
آگهی تصمیمات شرکت پیچک سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس اصلی و امجد استیفائی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606356
آگهی تصمیمات شرکت پیچک (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صباجهاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی علی اصغر میرزایی به کدملیxxxxxxxxx۴، حمید نوتاش به کدملیxxxxxxxxx۸، علاء گواهی به کدملیxxxxxxxxx۷، شراره حشمتی به کدملیxxxxxxxxx۸، سید جعفر میر به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین معصومی به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمدرضا سرائیان به کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۲/۹۱ علی اصغر میرزائی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوتاش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9945404
آگهی تصمیمات شرکت پیچک (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صباجهاد به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی علی‌اصغر میرزایی به کدملیxxxxxxxxx۴، حمید نوتاش به کدملیxxxxxxxxx۸، علاء گواهی به کدملیxxxxxxxxx۷، شراره حشمتی به کدملیxxxxxxxxx۸، سید جعفر میر به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و حسین معصومی به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمدرضا سرائیان به کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۲/۹۱ علی‌اصغر میرزائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید نوتاش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11907462
آگهی تصمیمات شرکت پیچک سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمود رضا‌‌ناظری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی احمد خدا‌کرمی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و حمید نوتاش به کدملیxxxxxxxxx۸ و علاء گواهی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شراره حشمتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید‌جعفر میر به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی و حسین معصومی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا سرائیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای علی‌البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۰ احمد خدا‌کرمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید نوتاش بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته و قراردادهای تعهدآور با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره یا مدیر‌عامل یه همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559134
آگهی تصمیمات شرکت پیچک (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۳۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز بسمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701280
آگهی تصمیمات شرکت پیچک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد به نمایندگی احمد خداکرمی و حمید نوتاش و سید جعفر میر و علاء گواهی و شراره حشمتی بسمت اعضا اصلی و حسین معصومی و محمدرضا سرائیان بسمت اعضا علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ احمد خداکرمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حمید نوتاش بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات