روکش چوبی ایران

شرکت روکش چوبی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100519053 ()
2
افراد
17
آگهی‌ها
13715
شماره ثبت
1348/11/18
تاریخ تأسیس

اشخاص روکش چوبی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در روکش چوبی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12151841
آگهی ختم تصفیه شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۷۱۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
به استناد نامه وارده به شماره xxxxxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۳ مدیر تصفیه در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام می گردد.

پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338885
آگهی تغییرات شرکت روکش چوبی ایران در حال تصفیه شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عملکرد مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت ناظر تصفیه و آقای پژمان معتمدیان دهکردی دارای کدملی xxxـxxxxxx۵ـ۵ بعنوان ناظر تصفیه علی البدل تصفیه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958373
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۹/۸/xxx۱ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۱۷ مورخ ۲۰/۸/xxx۱ در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران، اشخاص و مؤسسات اعم از حقوقی و حقیقی که ادعائی علیه این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان اسفندیار پلاک ۱۲ مراجعه و ادعای خود را کتباً با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نمایند.
پxxxxxx۵ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام)ـ محمد حسن آقائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959152
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۹/۸/xxx۱ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۱۷ مورخ ۲۰/۸/xxx۱ در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران، اشخاص و مؤسسات اعم از حقوقی و حقیقی که ادعائی علیه این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان اسفندیار پلاک ۱۲ مراجعه و ادعای خود را کتباً با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نمایند.
پxxxxxx۵ ۳ـ۳ مدیرتصفیه شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام)ـ محمد حسن آقائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583858
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳ نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۹/۸/xxx۱ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۱۷ مورخ ۲۰/۸/xxx۱ در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران، اشخاص و مؤسسات اعم از حقوقی و حقیقی که ادعائی علیه این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان اسفندیار پلاک ۱۲ مراجعه و ادعای خود را کتباً با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نمایند.

مدیرتصفیه شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام)ـ محمد حسن آقائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893647
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۹/۸/xxx۱ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۱۷ مورخ ۲۰/۸/xxx۱ در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران، اشخاص و مؤسسات اعم از حقوقی و حقیقی که ادعائی علیه این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان اسفندیار پلاک ۱۲ مراجعه و ادعای خود را کتباً با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نمایند.
پxxxxxx۵ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام)ـ محمد حسن آقائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894388
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۹/۸/xxx۱ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۱۷ مورخ ۲۰/۸/xxx۱ در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران، اشخاص و مؤسسات اعم از حقوقی و حقیقی که ادعائی علیه این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان اسفندیار پلاک ۱۲ مراجعه و ادعای خود را کتباً با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نمایند.
پxxxxxx۵ ۲ـ۳ مدیرتصفیه شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام)ـ محمد حسن آقائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464965
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳ نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۹/۸/xxx۱ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۱۷ مورخ ۲۰/۸/xxx۱ در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران، اشخاص و مؤسسات اعم از حقوقی و حقیقی که ادعائی علیه این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: تهران خیابان ولیعصر خیابان اسفندیار پلاک ۱۲ مراجعه و ادعای خود را کتبا با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نمایند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919233
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۹/۸/xxx۱ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۱۷ مورخ ۲۰/۸/xxx۱ در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران، اشخاص و مؤسسات اعم از حقوقی و حقیقی که ادعائی علیه این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان اسفندیار پلاک ۱۲ مراجعه و ادعای خود را کتباً با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نمایند.
پxxxxxx۵ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام)ـ محمد حسن آقائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919859
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳ ـ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۹/۸/xxx۱ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۱۷ مورخ ۲۰/۸/xxx۱ در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران، اشخاص و مؤسسات اعم از حقوقی و حقیقی که ادعائی علیه این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان اسفندیار پلاک ۱۲ مراجعه و ادعای خود را کتباً با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نمایند.
پxxxxxx۵ ۱ـ۳ مدیرتصفیه شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام)ـ محمد حسن آقائی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406201
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۹/۸/xxx۱ ثبت شده در اداره ثبت شرکتها، منتشره در روزنامه رسمی شماره xxx۱۷ مورخ ۲۰/۸/xxx۱ در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران، اشخاص و مؤسسات اعم از حقوقی و حقیقی که ادعائی علیه این شرکت دارند دعوت میشود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: تهران خیابان ولیعصر خیابان اسفندیار پلاک ۱۲ مراجعه و ادعای خود را کتبا با اخذ رسید به این شرکت تسلیم نمایند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883721
آگهی تصمیمات شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669759
آگهی تصمیمات شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان‌دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868677
آگهی انحلال شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مذکور منحل اعلام و محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ ولیعصر خ اسفندیار ش ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ میباشد.موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان ناظر اصلی تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11031630
آگهی انحلال شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت‌مذکور منحل‌اعلام و محمدحسن آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ ولیعصر خ اسفندیار ش ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ میباشد.موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان ناظر اصلی تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9618143
آگهی تغییرات شرکت روکش چوبی ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۳۷۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۵/۸۹ ایرج طالب‌علی به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمد جعفری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی غنی‌آبادی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محسن یزدی و علیرضا ابراهیمی‌‌ازندریانی بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738249
آگهی تغییرات شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۹/۸۸ مسعود جبرئیلی به جای غلامحسین ذیلائی‌کوزوکی به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌‌مدیره انتخاب گردیدند. همچنین مسعود جبرئیلی به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و علی غنی‌آبادی به سمت عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا ابراهیمی‌ازندریانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و محسن یزدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شهرام سلطانی‌زاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات