آ س پ

شرکت آ س پ (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100518071
30
افراد
37
آگهی‌ها
13681
شماره ثبت
1348/11/5
تاریخ تأسیس

اشخاص آ س پ

در این بخش تمامی اشخاصی که در آ س پ دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
فرهاد روز خوش
فرهاد روز خوش
از 1391/9/30
احمد علی کشوادی
احمد علی کشوادی
از 1391/9/30
علی‌رضا محرم مرکب ساز
علی‌رضا محرم مرکب ساز
از 1391/9/30
محمدعلی شایسته نیا
محمدعلی شایسته نیا
از 1391/9/30
سعید محمودکلایه
سعید محمودکلایه
از 1391/9/30
سید جواد محمودی
سید جواد محمودی
از 1391/9/30
سید مجتبی مدنی زاده
سید مجتبی مدنی زاده
از 1391/9/30
رسول زرگرپور
رسول زرگرپور
از 1392/2/31
ناصر تجلی زاده خوب
ناصر تجلی زاده خوب
از 1390/3/2
محمد جواهری محمدی
محمد جواهری محمدی
از 1390/3/2
مجید فامیل محمدی
مجید فامیل محمدی
عضو هییت مدیره از 1390/3/2
بهمن شایان نوش آبادی
بهمن شایان نوش آبادی
بازرس علی‌البدل از 1389/8/23
سید مجید موسویان احمدآبادی
سید مجید موسویان احمدآبادی
نایب رییس هییت مدیره از 1393/11/21
مجید جمشیدی
مجید جمشیدی
رییس هییت مدیره از 1394/3/16
آقاحسین نعیمی ابیانه
آقاحسین نعیمی ابیانه
از 1395/11/3
محمدرضا کریمی علویجه
محمدرضا کریمی علویجه
از 1395/11/3
خارج از اعضا
خارج از اعضا
عضو هییت مدیره از 1395/11/3
محسن محمودزاده مرقی
محسن محمودزاده مرقی
عضو هییت مدیره از 1395/11/3
اسماعیل محمدی قزلداغی
اسماعیل محمدی قزلداغی
از 1396/7/30
سید ابوالقاسم هاشمی
سید ابوالقاسم هاشمی
از 1396/7/30
سید علی‌رضا حسینی طباطبائی
سید علی‌رضا حسینی طباطبائی
عضو هییت مدیره از 1397/2/15
محمد شیخ زین الدین
محمد شیخ زین الدین
از 1397/4/26
منصور نویریان
منصور نویریان
عضو هییت مدیره از 1397/7/1
هادی ابراهیمی مجد
هادی ابراهیمی مجد
از 1397/11/1
جعفر کشتکار ملکی
جعفر کشتکار ملکی
رییس هییت مدیره از 1398/4/22
فرزاد داودی
فرزاد داودی
محمد سجاد باتمانی
محمد سجاد باتمانی
عضو هییت مدیره
عباس فرهادیه
عباس فرهادیه
نایب رییس هییت مدیره
مازیار حسینی
مازیار حسینی
جواد میرزاقلی
جواد میرزاقلی
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14905046
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت 13681 و شناسه ملی 10100518071
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 26/06/1398 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/9/1397 و تاییده شماره 042 ـ 424858 / 989 مورخ 26/6/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 800000000000 ریال به مبلغ 900000000000 ریال منقسم به 900000000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره 27210429 مورخ 17/6/1398 بانک مسکن شعبه توانیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ980827583811302 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14889229
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت 13681 و شناسه ملی 10100518071
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد میرزاقلی با کدملی 0048804940 به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی 10101855694 به عنوان عضو هیات مدیره ، آقای عباس فرهادیه با کدملی 4723540210 به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان شناسه ملی 10860653470 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ، آقای منصور نویریان با کدملی 2239764570 به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر شناسه ملی 10101158479 به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای مازیار حسینی با کدملی 0057113122 به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی 10101306234 به عنوان رئیس هیات مدیره تعیین شدند. پ980818587318550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14833421
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد سجاد باتمانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای فرزاد داوودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندکی از شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749832
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر کشتکارملکی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14724969
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی طی شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx صادر می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560878
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای منصور نویریان با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای سیدمجتبی مدنی زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و اقای محمد شیخ زین الدین با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای اسماعیل محمدی قزلداغی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک انصاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و اقای هادی ابراهیمی مجد با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیات مدیر تعیین گردیدند . کلیه اسنادتعهداور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد_بود . هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را که در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ ثبت شده به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496136
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصویب شد موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۶۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شماره ثبت xxx۴۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب شدند اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند . ۱ شرکت بین المللی توسعه ساختمان ( سهامی عام ) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ۲ بانک انصار ( سهامی عام ) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ۳ شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان ( سهامی خاص ) شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ۴ شرکت سرمایه گذاری غدیر ( سهامی عام ) شماره ثبت xxx۸۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ۵ شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر ( سهامی خاص ) شماره ثبت xxx۱۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352204
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور نویریان ک.م xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی از شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238524
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت، استان تهران _ شهرستان تهران _ بخش مرکزی _ شهر تهران _ محله نظامی گنجوی _ کوچه روانسر _ خیابان شهید دکتر عباسپور _ پلاک ۱۶ _ طبقه اول _ کد پستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159494
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شیخ زین الدین با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به جای آقای سیدابوالقاسم هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره موظف و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شد. کلیه اسناد تعهدآور واوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت وکلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063404
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علیرضا حسینی طباطبایی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965019
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856040
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدابوالقاسم هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای حسین نعیمی ابیانه با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره موظف و مدیرعامل و اسماعیل محمدی قزلداغی با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محسن محمود زاده مرقی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و محمدرضا کریمی علویجه با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیدمجتبی مدنی زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وسیدحسن موسوی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود، مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592695
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع اصلی: مطالعه و مدیریت طرح و اجرای پروژه‌های عمرانی در رشته‌های ساختمان، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات، برق و انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و کلیه فعالیت‌های مرتبط. مطالعه و مدیریت اجرای عملیات خرید، آماده سازی اراضی، ساخت و ساز در رشته‌ها و روش‌های گوناگون. موضوع فرعی: انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی و خدمات متقابل تجاری با سایر کشورها و در زمینه فعالیت‌های مرتبط به موضوع شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303100
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کریمی علویجه با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمجتبی مدنی زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسن موسوی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محسن محمود زاده مرقی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای آقا حسین نعیمی ابیانه با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیۀ اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، و کلیۀ مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود، مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221777
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622820
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255203
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید جمشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای سید مجتبی مدنی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد علی شایسته نیا با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای علیرضا محرم مرکب ساز با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سعید محمودکلایه با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند. کلیة اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت، و کلیة مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت مدیره، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه ی امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ی آن به هیئت مدیره، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارا ئه ی صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره،
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12255212
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره ی شرکت را به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب نمود: ـ شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ـ شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت ایرانیان اطلس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101611
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجید موسویان احمدآبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره، جایگزین آقای فرهاد روز خوش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ گردید. کلیة اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و کلیۀ مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. هیأت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072430
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072433
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ افزایش یافته به موجب گواهی بانکی شمارهxxx/xxx/۳۴ مورخ ۰۷/۱۱/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه ولی عصر شمالی پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060177
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060181
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ افزایش یافته به موجب گواهی بانکی شمارهxxx/xxx/۳۴ مورخ ۰۷/۱۱/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه ولی عصر شمالی پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441896
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید مجتبی مدنی زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره
آقای فرهاد روزخوش با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
آقای محمدعلی شایسته نیا با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای علیرضا محرم مرکب ساز با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۵) آقای سعید محمودکلایه با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند.
کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را (مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348899
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیات مدیره از هفت عضو به پنج عضو کاهش یافت و ماده۲۷ اساسنامه به شرح مندرج اصلاح گردید و اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134843
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول زرگرپور به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای سیدجواد محمودی به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیات مدیره منصوب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین هیات مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051543
آگهی تصمیمات شرکت آ س پ سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: موارد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ش. م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به ش. م xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی توسعه ساختمان به ش. م xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی سید مجتبی مدنی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش. م xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی احمدعلی کشوادی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه به ش. م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی سعید محمودکلایه به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به ش. م xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علیرضا محرم مرکب ساز به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس به ش. م xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی محمدعلی شایسته نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس به ش. م xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی فرهاد روزخوش به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به ش. م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی سید جواد محمودی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرپناه فارس به ش. م xxxxxxxxx۴۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری نوس گستر به ش. م xxxxxxxxx۷۷ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ سید مجتبی مدنی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد روزخوش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید محمودکلایه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همرا با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود درماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10534727
آگهی تصمیمات شرکت آ. س. پ سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 446259

آگهی تصمیمات شرکت آ.س.پ سهامی عام
ثبت شده به شمارهxxx۸۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731203
آگهی تصمیمات شرکت آ س پ سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ احمدعلی کشوادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای ناصر تجلی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پیمان غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و محمد جواهری‌محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای مجید فامیل‌محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و امثالهم با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از آقایان جواد فلاحت‌پیشه یا احمدعلی کشوادی یا طاهر شعبانی‌برزگر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807981
آگهی اصلاحی در شرکت آ. س. پ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
پیروآگهی شماره xxx۹۷/ت۳۲ مورخ ۸/۱۲/xxx۹ تاریخ مجمع‌عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۸ صحیح است..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11162898
آگهی اصلاحی در شرکت آ. س. پ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
پیروآگهی شماره xxx۴۰/ت۳۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10024353
آگهی افزایش سرمایه شرکت آ س پ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732190
آگهی تصمیمات شرکت آ. س. پ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارمفید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و بهمن شایان‌نوش‌آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11963802
آگهی افزایش سرمایه شرکت آ س پ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم xxx/xxx سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۱/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10050141
آگهی تصمیمات شرکت آ. اس. پ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس اصلی و بهمن شایان نوش آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات