ایران ارقام

شرکت ایران ارقام (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100517070
19
افراد
43
آگهی‌ها
13647
شماره ثبت
1383/2/12
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/6/20 انقضا 1399/7/1

شرکت‌های مادر ایران ارقام

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در ایران ارقام دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14923939
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت 13647 و شناسه ملی 10100517070
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 12/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 10101380313 ـ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 10103273466 ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 10103273470 ـ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی 10103679165 ـ شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی 10102360780 به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ980910992974638 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14674840
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فریبرز کمالی تبریزی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۰ بجای آقای محمود عسکری آزاد به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند . سایر اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای باقی مانده دوره تصدی ابقاء گردیدند : آقای احمد میردامادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مجید خماریان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده حقیقی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای انصار نعمتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای عابد آفتابی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413610
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378174
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۰/xxx مورخ ۲۸/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اساسنامه جدید با ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب واقع و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13994971
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انصار نعمتی با کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی منصوب شدند. محمود عسکری آزاد با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد میردامادی با کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مجید خماریان با کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، عابد آفتابی با کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره ابقاء گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836182
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696799
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خماریان با کد ملی شماره xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین آقای ابراهیم نادری برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند. اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل برای باقی مانده دوره تصدی ابقاء گردیدند: آقای محمود عسکری آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مجید شکوهی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد میردامادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای عابد آفتابی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611084
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران خیابان شهید دکتر حسن عضدی خیابان سپند شماره ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600891
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عابد آفتابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند. مجید شکوهی با کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نائب رییس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند. محمود عسکری آزاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره احمد میردامادی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ابراهیم نادری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472308
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عابد آفتابی با کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به جای آقای امیراحمد غفاری به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی مدیران تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394573
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد میردامادی با کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به جای آقای محمود الله وردی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی مدیران تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364189
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ عنوان شرکت سهامی عام صحیح میباشد گه مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304742
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12943125
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای امیر حسین فتاحی با کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان و جایگزین آقای جواد میرزازاده جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت ایران ارقام برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. جناب آقای ابراهیم نادری با کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) جایگزین آقای محمدعلی یزدان جو جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت ایران ارقام برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. جناب آقای امیر احمد غفاری با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و جایگزین آقای حسن غلامی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت ایران ارقام برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. و آقای امیر حسین فتاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بعنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683623
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عسکری آزاد به شمار ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای جواد میرزازاده به شمار ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمدعلی یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسن غلامی به شمار ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمود الله وردی به شمار ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657758
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۹/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۲/xxx مورخ ۱۴/۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542041
آگهی تغییرات شرکت ايران ارقام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/xxx۴ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542894
آگهی تغییرات شرکت ايران ارقام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۹/۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده ومبلغxxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره xxx ـ xxx ـ ۹۴ مورخ ۶/۷/۹۴ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان هفتم تیر ومبلغxxxxxxxxx۱ ریال طی گواهی شمارهxxx ـ xxx ـ ۹۴ مورخ ۰۴/۰۹/۹۴ بانک اقتصاد نوین شعبه میدان هفتم تیر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386647
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۴۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدعلی یزدان جو با کد ملی شماره xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347141
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی عام و‌شناسه‌ملی۱۳۶۴۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدعلی یزدان جو با کد ملی شماره xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038686
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468601
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه چک ها ، اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305568
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود عسگری آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد میرزازاده شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمود تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدذبیح ا... فیض آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305567
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188043
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پیرو آگهی تغییرات شمارهxxx۹۴/۹۲ مورخ۲۸/۰۳/xxx۲ شناسه ملی شرکت بهxxxxxxxxx۷۰ اصلاح گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086605
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران ارقام سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۰۷۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده که از طریق نقدی و مطالبات حال شده سود تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx۵ مورخ ۷/۳/۹۲ بانک سپه شعبه سپند و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx۵ مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ بانک سپه شعبه سپند واریز گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021399
آگهی تصمیمات در شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ ذبیح اله فیض آبادی ثانی به ک م xxxxxxxxx۸ بجای رامین میرعالی خانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965434
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ حدود اختیارات هیئت مدیره در ۱۰ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717285
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ حدود اختیارات هیئت‌مدیره در ۱۰ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10737214
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۶۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۸/۹۱ مظفر پوررنجبر به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گسترسهند به ش.مxxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمودرضا قلی به کدملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به ش.مxxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمود تدین به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به ش.مxxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و رامین میرعالی‌خانی به کدملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به ش.ملیxxxxxxxxx۱۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و جواد میرزازاده به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به ش.مxxxxxxxxx۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909610
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۸/۹۱ مظفر پوررنجبر به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترسهند به ش.مxxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمودرضا قلی به کدملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به ش.مxxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود تدین به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به ش.مxxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رامین میرعالی خانی به کدملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به ش.ملیxxxxxxxxx۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و جواد میرزازاده به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به ش.مxxxxxxxxx۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297488
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به ایشان تفویض شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631870
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به ایشان تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562239
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۱۱/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پردازش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی مظفر پوررنجبر به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بنمایندگی محمود رضاقلی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی محمود تدین به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی مهدی افراسیابی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی رامین میرعالیخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۲/۹۰ مظفر پوررنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود رضاقلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778166
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۱۱/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پردازش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی مظفر پوررنجبر به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بنمایندگی محمود رضاقلی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی محمود تدین به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی مهدی افراسیابی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی رامین میرعالیخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۱۲/۹۰ مظفر پوررنجبر به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود رضاقلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451768

آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران ارقام
سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx۵ مورخ ۱/۱۰/۹۰ بانک سپه شعبه سپند پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11774522
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۸/۵/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx۵ مورخ ۱/۱۰/۹۰ بانک سپه شعبه سپند پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11745045
آگهی اصلاحی شرکت ایران ارقام سهامی عام ‌بشماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
پیرو آگهی به شماره xxx۲/ت۳۲ مورخ ۸/۴/۸۹ نوع شرکت سهامی عام می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281378
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۰ به موجب حکم صادره رامین میرعالی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به جای محمد علی گاوگانی برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11392668
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10135413
آگهی افزایش سرمایه شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۰۷۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و تمامی مبلغ به موجب گواهی شماره xxx۰ مورخ ۱۵/۸/۸۹ بانک سپه شعبه سپند (xxx۲) پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10718262
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۵۷۷۰۷۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۳/۸۹ بهروز امیدعلی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مظفر پوررنجبر به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گستر سهند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی افراسیابی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمود تدین به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان و محمدعلی گاوگانی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11168570
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی‌ عام ثبت شده ‌به شماره ۱۳۶۴۷به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان و شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان و شرکت سرمایه‌گذاری سرمایه گستر سهند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات