لامپ پارس شهاب

شرکت لامپ پارس شهاب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100515104 ()
6
افراد
21
آگهی‌ها
13580
شماره ثبت
1348/9/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14270318
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ تصویب شد. ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107561
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ دادوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن عسکری آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای بهمن دژاکام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مسعود پور سلطان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز نصیری ابریشم چی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات لازم را برای اداره امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در صورت عدم حضور هر دو نفر با امضا متفق دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و جاری با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784963
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ دادوش xxxxxx۳۴ ۰۰ رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ آقای محسن عسکری آزاد ۰ xxxxxx xxx نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ آقای بهمن دژاکام ۰ xxxxxx xxx مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت شهاب توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ آقای مسعود پور سلطان محمدی ۵ xxxxxx xxx عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ آقای کامبیز نصیری ابریشم چی ۹ xxxxxx xxx عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره و سمت‌های هر یک به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: نام و نام خانوادگی کدملی سمت) آقای هوشنگ دادوش ۴ xxxxxx xxx رئیس هیئت مدیره) آقای محسن عسکری آزاد ۰ xxxxxx xxx نائب رئیس هیئت مدیره) آقای بهمن دژاکام ۰ xxxxxx xxx مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) آقای مسعود پور سلطان محمدی ۵ xxxxxx xxx عضو هیئت مدیره) آقای کامبیز نصیری ابریشم چی ۹ xxxxxx xxx عضو هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578369
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردید: شرکت صنعتی پارس خزر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت شهاب توشه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵. شرکت شهاب شیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت بازرگانی پارس شید شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049947
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دردوره مالی منتهی به آخر اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فرازمشاور به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس علی البدل با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764013
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۹۴ و مجوز شماره xxx۱ xxx۴۴ , xxx مورخ ۸/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل نقدی، مطالبات حال شده، سود و سایر اندوخته‌ها افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ xxxxxxxxx۲۳ ریال به موجب گواهی شماره xxx/۹۴/xxx۴ مورخ ۱/۱۲/۹۴ بانک پارسیان شعبه فردوسی واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525000
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ دادوش xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ رئیس هیئت مدیره ـ آقای محسن عسکری آزاد xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهمن دژاکام xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت شهاب توشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای مسعود پورسلطان محمدی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت شهاب شیشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ عضو هیئت مدیره ـ آقای کامبیز نصیری ابریشم چی به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در صورت عدم حضور هر دو نفر با امضا متفق دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و جاری با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390694
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فرازمشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت شهاب توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و شرکت شهاب شیشه به شنامه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12163385
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۵۸۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فرازمشاور ش ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی ممیز ش ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488154
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی فرازمشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر تعیین گردیدند:.شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵.شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷. شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰. شرکت شهاب توشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵. شرکت صنعتی شهاب شیشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶
پxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743918
آگهی اصلاحی شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
پیرو آگهی شماره xxx۵۵ مورخ ۱۸/۵/۹۱ شماره ملی موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ میباشد که مراتب اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11419202
آگهی اصلاحی شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
پیرو آگهی شماره xxx۵۵ مورخ ۱۸/۵/۹۱ شماره ملی موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ میباشد که مراتب اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691191
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177479
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553677
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ آقای هوشنگ دادوش به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن عسگری آزاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن دژاکام به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت شهاب توشه به ش م xxxxxxxxx۸۵ سهامی خاص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود پورسطان محمدی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت شهاب شیشه سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و کامبیز نصیری ابریشم چی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پارس شید به ش م xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات لازم را طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373507
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ آقای هوشنگ دادوش به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن عسگری آزاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن دژاکام به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت شهاب توشه به ش م xxxxxxxxx۸۵ سهامی خاص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود پورسطان محمدی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت شهاب شیشه سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و کامبیز نصیری ابریشم چی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پارس شید به ش م xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات لازم را طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976545
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت شهاب توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214955
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ کامبیز نصیری ابریشم چی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای مسعود فولادی به نمایندگی از شرکت بازرگانی پارس شید به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و هوشنگ داودش به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن عسکری آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن دژآکام به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت بقیه تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762536
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۵۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744925
آگهی اصلاحی شرکت لامپ پارس شهاب سهامی‎عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
پیرو آگهی شماره xxx۸۶/ت۳۲ـ ۲۰/۱۰/۸۸ نام نماینده شرکت شهاب توشه بهمن دژاکام صحیح می‎باشد که بدینوسیله اصلاح می‎شود.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552477
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۵۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هوشنگ دادوش ـ شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به نمایندگی محسن عسگری‌آزاد ـ شرکت بازرگانی پارس شید به نمایندگی مسعود فولادی ـ شرکت شهاب توشه به نمایندگی بهمن دژکام ـ شرکت صنعتی شهاب شیشه به نمایندگی مسعود پورسلطان‌محمدی ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۸ هوشنگ دادوش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن عسگری‌آزاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن دژاکام به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیات‌مدیره با امضای نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات