کمباین سازی ایران

شرکت کمباین سازی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100514779 (فعال)
11
افراد
26
آگهی‌ها
11116
شماره ثبت
1348/9/15
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823054
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت و امضای موارد و مدارک انتظامی با امضای مدیرعامل همراه با مدیر فروش آقای مسعود یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770036
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی مفیدراهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۲ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید. ـ ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۷ تصویب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14706301
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی اراک به آدرس استان مرکزی ، شهرستان اراک ، بخش مرکزی ، شهر اراک ، میدان صنعت ، بلوار شهیدناصربختیاری ، بلوار آیت اله اراکی ، پلاک ۰ ، طبقه همکف , کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14462508
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ علی رضا اسمعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، غلامرضا جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ، علی اصغر حمیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، سیدمحمد علی خطیبی طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ، علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گریدند . ۲ هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی ، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مورد نیاز داخلی شرکت عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایا و ترفیعات آنها و بطور کلی جبران خدمات کارکنان تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف دو میلیارد ریال اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره تا سقف دو میلیارد ریال اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضائی و غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی یا اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش تا سقف دو میلیارد ریال ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( یا حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهائی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به بازرس و حسابرس پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی . ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا به امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و حق امضاء کلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380682
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آستان قدس رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت کارگزاری رضوی(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند./
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379494
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آستان قدس رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت کارگزاری رضوی(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند./
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361321
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آستان قدس رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت کارگزاری رضوی(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند./
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234754
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت و امضای موارد و مدارک انتظامی با امضای مدیرعامل همراه با مدیر فروش آقای مسعود یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152004
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924499
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی علی اصغر حمیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی غلامرضا جمالی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی سید کاظم جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی سیدمحمدعلی خطیبی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۷/xxx۷) انتخاب شدند. ۲ هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مورد نیاز داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایا و ترفیعات آنها و بطور کلی جبران خدمات کارکنان تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف دو میلیارد ریال اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره تا سقف دو میلیارد ریال اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی و غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی یا اعاده دادرسی، مصالحه و سازش تا سقف یک میلیارد ریال، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به بازرس و حسابرس پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680736
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت وامضای موارد و مدارک انتظامی با امضای مدیرعامل و مسعود یوسفی (مدیر فروش) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561577
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و به موجب تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۳۲/xxx مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193883
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی علی اصغر حمیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی رضا زنگنه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی سید کاظم جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی غلامرضا جمالی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی سید محمدعلی خطیبی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ‍ تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مورد نیاز داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره ‍ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایا و ترفیعات به استثنای مدیران در چهار چوب طرح طبقه بندی ‍ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ‍ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ‍ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ‍ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف یک میلیارد ریال ‍ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره تا سقف یک میلیارد ریال ‍ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی و غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی یا اعاده دادرسی، مصالحه و سازش تا سقف یک میلیارد ریال، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ‍ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ‍ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به بازرس و حسابرس ‍ پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضاء مدیر عامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193877
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲، آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳، موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴، موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091091
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561728
آگهی تغییرات شرکت كمباين سازي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید. ـ ۲موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شماره ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751178
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت (زمین) و از طریق افزایش تعداد سهام از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال برابر گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ک ۱ـxxx مورخ ۲۱/۵/۹۳ افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxxxxx۱ سهم بانام یکهزار ریالی می باشد که تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405207
آگهی اصلاحی شرکت کمباین سازی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ و پیرو آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۷/۱۰/۹۳ در سطر سوم آگهی مذکور سرمایه قبلی شرکت xxxxxxxxxxxx ریال صحیح می باشد. /
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751169
آگهی تغییرات شرکت کمباین‌سازی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ ۲ موسسه حسابرسی اگاهان تراز توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲، آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳،موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴، موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۴ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751171
آگهی تغییرات شرکت کمباین‌سازی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای غلامرضا جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه سازمان اقتصاد رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،آقای علیرضا غمگسار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید کاظم جعفر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیامک نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره (لغایت ۲۶/۶/۹۵) انتخاب شدند. ـ ۲ هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه فوق الذکر به مدیرعامل تفویض نمود. ـ ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقاً به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و کلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل به تنهائی و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405221
آگهی افزایش سرمایه شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و واریز نقدی سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ یکصد و نوزده میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون ریال بمبلغ پانصد و نوزده میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون ریال افزایش یافت که مبلغ افزایش سرمایه برابر گواهی شماره xxx۶۸ـ xxx مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ بانک ملت شعبه اراک به حساب شرکت واریز گردیده است، در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد:
ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ پانصد و نوزده میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون ریال نقدی منقسم به پانصد و نوزده میلیون و ششصد و هشتاد و شش هزار سهم با نام یکهزار ریالی می باشد که تمامی آن پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153103
آگهی تصمیمات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۰ محل شرکت از نشانی تهران خیابان قائم مقام فراهانی تقاطع استاد مطهری کوچه ماگنولیا پلاک ۴ به نشانی اراک کیلومتر ۴ جاده تهران صندوق پستی xxx/xxx۳۵ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555172
آگهی تصمیمات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۵/۷/۸۹ سیامک نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای مجید بهرامی و بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10770059
آگهی تصمیمات شرکت کمباین سازی ایران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۳۵۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۴/۸۹ محسن مازندرانی به جای حمیدرضا مومنی‌ازندریانی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و حق امضای کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327332
آگهی تصمیمات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10917166
آگهی تصمیمات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۸۹ واصل گردید: باستناد تبصره ۲ از ماده ۲۸ اساسنامه شرکت شهاب خودرو مجددا و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری هدایت آتیه به جای شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری هدایت آتیه به نمایندگی سعید ساقیان و شرکت شهاب خودرو بنمایندگی حسن چوپانکاره به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات