چرخشگر

شرکت چرخشگر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100509458 (فعال)
16
افراد
27
آگهی‌ها
13389
شماره ثبت
1348/6/18
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر چرخشگر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در چرخشگر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه چرخشگر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که چرخشگر در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15008093
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 13389 و شناسه ملی 10100509458
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی حمیم اسکویی با کد ملی 1378193652 به سمت رییس هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرودیزل (سهامی عام) با شناسه ملی 10100326014 آقای رجب عباسیان با کد ملی 5678675192 به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت گواه (سهامی خاص) با شناسه ملی 10100408241 آقای کیهان داودزاده مقدم با کد ملی 1377052451 به سمت نایب رییس هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ ـ گ کد فراگیر 1118231 آقای حسین یوسف زاده با کد ملی 0053504887 به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی 10101136712 آقای سید مجید بختیاری با کد ملی 3871751197 به سمت عضو هییت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خودروکار (سهامی خاص) با شناسه ملی 10101800703 برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هییت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات حاصله در ماده 37 اساسنامه شرکت در خصوص بندهای یک، شش، هفت، هشت، یازده، چهارده و شانزده را به مدیرعامل تفویض شد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. پ981009945336833  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14674233
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت - اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت ایران خودرو دیزل ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ - شرکت زداف فریدریچشافن ای با کدفراگیر xxxxxx۱ - شرکت تولید محور خودرو ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ - شرکت گواه ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ - شرکت توسعه خودروکار ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ - موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085610
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751056
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن وفادار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گواه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای مرتضی الهوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای جان آدام کرایفسکی به شماره کدفراگیر xxxxxx۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ گ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای رجب عباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) به سمت عضوهیئت مدیره و آقای سیدمجید بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خودروکار (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف) موارد مندرج در بندهای ۱ ۳ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۵ و ۱۶ ب) موارد مندرچ در بند ۲، ۴ و ۹ بشرح ذیل بند ۲: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت (بجز آئین نامه معاملات) بند ۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام، میزان حقوق و دستمزد (بجز تاپ چارت سازمانی) بند ۹: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (بجز اموال غیرمنقول) ج) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478702
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسیدشرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت ZF آلمان شرکت تولید محور خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت گواه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت توسعه خودروکار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980843
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرعباس صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسن وفادار با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گواه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رجب عباسیان با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ آقای جان آدام کرایفسکی با شماره کد فراگیر xxxxxx۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ گ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید مجید بختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و به استناد ماده ۴۲ اساسنامه، اختیارات حاصله در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889215
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت ZF آلمان شرکت تولید محور خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت گواه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834611
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیار طرح دعاوی و انجام دفاعیات لازم از منابع شرکت در مراجع قضائی، انتظامی، محاکم، ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران را به استناد ماده ۴۲ اساسنامه و اختیارات حاصله در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716629
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ و مجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخه ۲۴/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و ازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707327
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر عباس صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای علیرضا فتوت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به ش م xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660915
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رجب عباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره بجای آقای معصوم نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت محور خودرو ش م xxxxxxxxx۱۲ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525191
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مرکز شرکت به: تهران، خیابان وحید دستگردی ( ظفر )، شماره xxx، کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12265597
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۳۳۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی ره بین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117078
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جان آدام کرایفسکی به شماره گذر نامه c۹tn۸yn۷c به سمت نایب رییس هیات مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767691
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۰۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق آورده نقدی طی گواهی شماره xxxxxx۵/۵۲ مورخ ۰۴/۰۴/۹۳ و xxx/xxx۰/۵۲ مورخ ۰۳/۰۹/۹۳ بانک تجارت شعبه تراکتورسازی تبریز و از محل مطالبات حال شده و از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708089
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت ZF آلمان شرکت تولید محور خودرو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت گواه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت سهامی بیمه ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694783
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتوت کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس مدیره به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ آقای حسن وفادار کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت گواه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ وآقای معصوم نجفیان کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ آقای اوالد اشنپ شماره پاسپورت xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ ـ گ وآقای سید مجید بختیاری کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سهامی بیمه ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522402
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بیست متری زامیاد، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522396
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای معصوم نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره نمایندگی از شرکت محور خودروباشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲جایگزین آقای ناصر باقی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176634
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت ایران خودرو دیزل به ش. م xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی علیرضا فتوت به ک. م xxxxxxxxx۰ بسمت رییس هیئت مدیره ـ شرکت گواه به ش. م xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی حسن وفادار ینگجه به ک. م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133490
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076741
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی‌ عام به شماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به ش‌مxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش‌مxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به ش‌مxxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی ولی‌ملکی به ک‌مxxxxxxxxx۳ و شرکت‌ZF آلمان به نمایندگی اوالدا شنپ و شرکت تولید محور خودرو به ش‌مxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی ناصر باقی‌نژاد به ک‌مxxxxxxxxx۹ و شرکت گواه به ش‌مxxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی داود یعقوبی‌بقاء به ک‌مxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به ‌ش‌مxxxxxxxxxxxx به نمایندگی سید مجید بختیاری به ک‌مxxxxxxxxx۷ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۵/۹۱ ولی ملکی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اوالد اشنپ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و داود یعقوبی‌بقا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960944
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی‌ عام به شماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش مxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش مxxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به ش مxxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی ولی ملکی به ک مxxxxxxxxx۳ و شرکت ZF آلمان به نمایندگی اوالدا شنپ و شرکت تولید محور خودرو به ش مxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی ناصر باقی نژاد به ک مxxxxxxxxx۹ و شرکت گواه به ش مxxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی داود یعقوبی بقاء به ک مxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش مxxxxxxxxxxxx به نمایندگی سید مجید بختیاری به ک مxxxxxxxxx۷ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۵/۹۱ ولی ملکی بسمت رئیس هیئت مدیره و اوالد اشنپ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود یعقوبی بقا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11624505
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۰ ولی ملکی به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای اسداله درخشانی به نمایندگی جدید شرکت گواه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11821449
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682739
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام بشماره ثبت۱۳۳۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: داود یعقوبی‌بقا به عنوان نماینده شرکت ایران خودرو دیزل و اسدالله درخشانی به عنوان نماینده شرکت گواه و ناصر باقی‌نژاد به عنوان نماینده شرکت تولید محور خودرو و اوالد اشنپ به عنوان نماینده شرکت زداف فریدریش هافن‌آ.گ و سید مجید بختیاری به عنوان نماینده شرکت بیمه ایران در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و داود یعقوبی‌بقا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و اسداله درخشانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اوالد اشنپ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10834020
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۴/۳/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل، شرکت ZF آلمان، شرکت تولید محور خودرو، شرکت گواه، شرکت بیمه ایران، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات