صنعتی بهپاک

شرکت صنعتی بهپاک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100503545 ()
19
افراد
36
آگهی‌ها
13190
شماره ثبت
1348/3/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14544788
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544801
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx - xxxxxx / xxx مورخه ۲۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348746
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر ش.م xxxxxxxxx۹۰، آقای سیدقاسم نجفی تروجنی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش ش.م xxxxxxxxx۲۴، آقای قدرت رجبی ساروئی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر ش.م xxxxxxxxx۳۰ آقای مسعود نامی ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنابع بهشهر تهران ش.م xxxxxxxxx۵۸ آقای وحید خاشعی ورنامخواستی فرزند محمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ش.م xxxxxxxxx۴۳ برای دوران تصدی هیئت مدیره بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین شدندکه آقای وحید خاشعی ورنامخواستی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود نامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شریفی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش ها و تصویب و انجام مأموریتها، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و نیزاعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، استجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات و تصویب و اجرای طرح های انگیزشی فروش برای شرکت های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چهارچوب الحاقیه آئین نامه معاملات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی های از فروش و کالاهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت های تابعه، اصالتا" یا وکالتا"(با معرفی نماینده). ت: مدیرعامل می تواند بخشی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100392
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل آقای سید قاسم نجفی تروجنی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای قدرت رجبی ساروئی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای وحیدمنتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنابع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای وحید خاشعی ورنامخواستی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رییس هیات مدیره تعیین گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش‌ها و تصویب و انجام مأموریتها، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و نیزاعضاء هیات مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، استجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات و تصویب و اجرای طرح‌های انگیزشی فروش برای شرکت‌های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چهارچوب الحاقیه آئین نامه معاملات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌های از فروش و کالاهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های تابعه، اصالتا «یا وکالتا» (با معرفی نماینده). ت: مدیرعامل می‌تواند بخشی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054732
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ اعضاء علی البدل: شرکت مارگارین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت قند نیشابور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451729
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی به شناسۀ ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر بسمت مدیرعامل و آقای وحید خاشعی ورنامخواستی به شناسۀ ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قدرت رجبی ساروئی به شناسۀ ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر بسمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید منتی به شناسۀ ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنابع بهشهر تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید قاسم نجفی تروجنی به شناسۀ ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش‌ها و تصویب و انجام مأموریتها، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و نیزاعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، استجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات و تصویب و اجرای طرح‌های انگیزشی فروش برای شرکت‌های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چهارچوب الحاقیه آئین نامه معاملات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌های از فروش و کالاهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های تابعه، اصالتا «یا وکالتا» (با معرفی نماینده). ت: مدیرعامل می‌تواند بخشی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420922
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی جهت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397982
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای وحید خاشعی ورنامخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای قدرت رجبی ساروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای وحید منتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنابع بهشهر تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان وحیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت به پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش‌ها و تصویب و انجام مأموریتها، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و نیزاعضاء هیات مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، استجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات و تصویب و اجرای طرح‌های انگیزشی فروش برای شرکت‌های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چهارچوب الحاقیه آئین نامه معاملات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌های از فروش و کالاهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های تابعه، اصالتا «یا وکالتا» (با معرفی نماینده). ت: مدیرعامل می‌تواند بخشی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105957
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان ۲۲، پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810672
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به به نمایندگی علیرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل شرکت بهپخش به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی حجت اله صحرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی پرویز تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی وحید خاشعی ورنامخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش‌ها و تصویب و انجام مأموریتها (ازجمله کلیه مأموریتهای خارج از کشور)، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و نیزاعضاء هیات مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، استجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات و تصویب و اجرای طرح‌های انگیزشی فروش برای شرکت‌های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چهارچوب الحاقیه آئین نامه معاملات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌های از فروش و کالاهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های تابعه، اصالتا «یا وکالتا» (با معرفی نماینده). ت: مدیرعامل می‌تواند بخشی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777148
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. شرکت توسعه صنایع بهشهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ وشرکت به پخش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617906
آگهی تغییرات شرکت صنعتي بهپاك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۸/۱/۹۳ ومجوز شماره xxx/xxxxxx,xxx مورخه ۲۲/۱۰/۹۴ سلزمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده بمبلغ xxxxxxxxxxxx و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره xxx/xxx/۳۶ مورخه ۲۰/۱۰/۹۴ و مبلغ xxxxxxxxx۲ ریال طی گواهی شماره xxx/xxx/۳۶ مورخه ۷/۸/۹۴ بانک تجارت شعبه کوشک پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12571546
آگهی تغییرات شرکت صنعتي بهپاك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
با توجه به بررسی مدارک ومستندات ارایه شده ونیز صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۳ودر اجرای ماده xxxلایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجاز ه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12176889
آگهی تغییرات شرکت صنعتي بهپاك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389884
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/۹۳و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۴/۹/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxریال منقسم بهxxxxxxxxx سهم xxx۰ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۹ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۳۶مورخ۱۳/۹/۹۳ بانک تجارت شعبه کوشک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527428
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۳ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۱/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳، شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸، شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰، شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527429
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی علیرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل
شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی احسان بادپا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی علی اصغر اسدی داوود آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527464
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۹/۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304687
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271319
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای آقای علیرضا شریفی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به جای آقای علی جعفر حیدری به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره و آقای احسان بادپا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه پوش توسعه بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای آقای حجت اله صحرای به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به جای آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حسین پهلوان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068010
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941617
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۶/۹۱ سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آذرماه سال بعد از پایان میباشد و ماده۴۸ اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10946663
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۶/۶/۹۱ سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آذرماه سال بعد از پایان میباشد و ماده۴۸ اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940484
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ علیرضا شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین پهلوان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حجت اله صحرادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و حمیدرضا فتاحی کسیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و علی جعفرحیدری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10308809
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ علیرضا شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین پهلوان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حجت اله صحرادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و حمیدرضا فتاحی کسیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و علی جعفرحیدری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732698
آگهی اصلاحی در شرکت صنعتی بهپاک سهامی عامبه شماره ثبت۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
پیرو آگهی شماره xxx۵۵/ت۳۲ مورخ ۱۱/۵/۹۱ اعلام میدارد:نوع شرکت به شرح بالا صحیح است که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11477311
آگهی اصلاحی در شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
پیرو آگهی شماره xxx۵۵/ت۳۲ مورخ ۱۱/۵/۹۱ اعلام میدارد:نوع شرکت به شرح بالا صحیح است که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683875
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی علیرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بنمایندگی حسین پهلوان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنمایندگی حمیدرضا فتاحی کسیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی حجت اله صحرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی مسعود اژیه به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079950
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی علیرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بنمایندگی حسین پهلوان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنمایندگی حمیدرضا فتاحی‌کسیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی حجت‌اله صحرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی مسعود اژیه به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و کلیه چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479898

آگهی تغییر محل شرکت صنعتی بهپاک
سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۷/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خ قائم مقام فراهانی ـ خ۲۴ـ ش۸ـ ساختمان توسعه صنایع بهشهر ـ ط اول ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11491605
آگهی تغییر محل شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۷/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران ‌ـ خ قائم‌ مقام فراهانی‌ـ خ۲۴ـ ش۸ـ ساختمان توسعه صنایع بهشهر‌ـ ط اول‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11606154
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۰ حمیدرضا فتاحی‌کسیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مسعود اژیه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حجت‌اله صحرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین و چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386854
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11554110
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۷/۸۹ بیژن رحیمی به نمایندگی از سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود اژیه به نمایندگی از خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا شریفی به نمایندگی از بهپخش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حجت‌اله صحرادی و سیروس شیخ‌زاده به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر و سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران جهت بقیه مدت تصدی به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303844
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه آگاهان و همکاران به سمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت به پخش شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری سپه و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان اعضای علی البدل بند ۲ از ماده ۱۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9803700
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت۱۳۱۹۰ دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۰/۸۸ علیرضا شریفی به نمایندگی از شرکت بهپخش و محمدتقی کاظمی‌مجرد به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر و علی‌اکبر غیاثی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و حجت‌الله صحرادی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر و بیژن رحیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران. محمدتقی کاظمی‌مجرد به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حجت‌الله صحرادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا شریفی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی دوران هیئت‌مدیره تعیین و نیز چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات