صنعتی پارس خزر

شرکت صنعتی پارس خزر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100496027
4
افراد
24
آگهی‌ها
12934
شماره ثبت
1347/11/21
تاریخ تأسیس

اشخاص صنعتی پارس خزر

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنعتی پارس خزر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14722208
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171529
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852776
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران انقلاب اسلامی کوچه شریف خیابان شهید سپهبد قرنی پلاک ۴۳ طبقه چهارم واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758133
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت به xxx۳۹ xxx۱۶ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742732
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ دادوش xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ رئیس هیئت مدیره آقای حسن همتی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای فرحمند پورعلی به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ عضو هیئت مدیره آقای عبدالمحمد فیاضی به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو هیئت مدیره آقای قاسم زند به نمایندگی شرکت کوشا پیشه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور هر دو نفر آنان با امضای متفق دو نفر دیگر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و جاری با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. به آقای حسن همتی (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل) تفویض اختیار گردید که با استفاده از مهر شرکت و رعایت کامل صرفه و صلاح شرکت، نسبت به طرح کلیه دعاوی حقوقی و کیفری شرکت علیه دیگران و دفاع از حقوق شرکت در قبال کلیه دعاوی حقوقی و کیفری دیگران علیه شرکت (از آغاز تا پایان کلیه دعاوی) و همچنین در صورت لزوم مراجعه به کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیکی خدمات قضایی و شهرداری‌ها و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، جهت ثبت درخواست و ثبت کلیه صورتجلسات مربوط به شرکت صنعتی پارس خزر و اخذ هرگونه سند و مدرک از مراجع یاد شده اصالتا «یا با حق توکیل به غیرولو کرارا» اقدام و نتایج حاصله را به هیئت مدیره شرکت گزارش نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595430
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اشخاص حقوقی زیر برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت کوشا پیشه (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016656
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ: ۲۰/۰۸/xxx۴ شماره ثبت اختراع: xxx۲۵ مورخ: ۱۵/۰۶/xxx۵ مالک اختراع: شرکت صنعتی پارس خزر نوع شخص حقوقی: سهامی عام شماره ثبت: xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ نشانی: رشت - میدان مصلی - شرکت صنعتی پارس خزر تابعیت: ایران نام مخترع: تورج آذربرزین نشانی: رشت - خیابان رودباری - کوچه شهید میری - بن بست شقایق - ساختمان تخت جمشید - ط ۳ تابعیت: ایران نام نماینده قانونی: لیلا یوسفی جوینی نشانی: تهران - خیابان سپهبد قرنی - شماره ۴۵ - پارس خزر موضوع اختراع: پنکه پایه بلند دیجیتال اتوماتیک مجهز به سیستم یونیزاسیون هوا طبقه بندی بین المللی: F ۰۲ C; مدت حمایت از تاریخ ۲۰/۰۸/xxx۴ الی ۲۰/۰۸/xxx۴ به مدت ۲۰ سال می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت اختراعات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944891
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618843
آگهی تغییرات شرکت صنعتي پارس خزر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ((در ارتباط با موضوعات مندرج در بندهای ۱و۱۸ ماده (۵۴) اساسنامه به آقای حسن همتی (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل) تفویض اختیار گردید که با استفاده از مهر شرکت و رعایت کامل صرفه و صلاح شرکت، در مورد کلیه دعاوی حقوقی و کیفری شرکت علیه دیگران و همچنین کلیه دعاوی حقوقی و کیفری دیگران علیه شرکت (از آغاز تا پایان کلیه دعاوی) از طریق مراجع قضایی کشور، (و در صورت لزوم، مراجعه به کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیکی خدمات قضائی و شهرداری ها و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، جهت اخذ هرگونه سند و مدرک از مراجع یاد شده) اصالتا" یا با حق توکیل به غیر اقدام و نتایج حاصله را به هیئت مدیره شرکت گزارش نماید.))
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12510600
آگهی تغییرات شرکت صنعتي پارس خزر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای هوشنگ دادوش xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای حسن همتی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و آقای فرحمند پور علی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای عبدالمحمد فیاضی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و آقای قاسم زند xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کوشا پیشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد و در صورت عدم حضور هر دو نفر آنان با امضای متفق دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و جاری یا خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382350
آگهی تغییرات شرکت صنعتي پارس خزر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ شرکت کوشا پیشه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت لامپ پارس شهاب با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت بازرگانی پارس شید با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683370
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز ش ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307387
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهندس هوشنگ دادوش به ک.مxxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به ش.مxxxxxxxxx۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای حسن همتی به ک.مxxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا به ش.مxxxxxxxxx۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل,
آقای مهندس فرحمند پورعلی به ک.مxxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی پارس شید به ش.مxxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره,
آقای مهندس عبدالمحمد فیاضی به ک.مxxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت لامپ پارس شهاب به ش.مxxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره
و آقای قاسم زند به ک.مxxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت کوشا پیشه به ش.مxxxxxxxxx۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (منجمله چک ها, سفته ها, بروات و قراردادهای خرید و فروش کالا و مواد و قطعات و خدمات), با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام از آنان, با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره, با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد.
مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت انجام خواهد شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234043
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت سال مالی منتهی به xxx۱ شرکت به تصویب رسید.
ـ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور ش.ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز ش.ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۲ انتخاب شدند.
ـ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
ـ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند.
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) ش.ملی xxxxxxxxx۸۵ و شرکت کوشا پیشه (سهامی خاص) ش.ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) ش.ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا (سهامی خاص) ش.ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) ش.ملی xxxxxxxxx۴۰.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10427158
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661864
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۹۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 534214

آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شمارهxxx۹۹/ت۳۲ مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ اعلام میدارد در سطر اول آگهی عبارت صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11174961
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شمارهxxx۹۹/ت۳۲ مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ اعلام میدارد در سطر اول آگهی عبارت صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11058619
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافته است. ماده ۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797007
آگهی اصلاحی شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۷۶ت/۳۲ مورخ ۱۶/۷/xxx۰ شناسه و شماره ملی برخی از اعضاء ذیلا اصلاح می‌گردد. هوشنگ دادوش xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ـ فرحمند پور علی به کد ملی xxxxxxxxx۱ـ شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ـ شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712677
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۷/۹۰ هوشنگ دادوش به کدملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن همتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و قاسم زند به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کوشا پیشه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فرهمند پورعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی لامپ پارس شید به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ و عبدالمحمد فیاضی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها سفته‌ها بروات و قراردادهای خرید و فروش کالا و مواد و قطعات و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا حداقل یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت انجام خواهد شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10756197
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری کوشا پیشه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارش زر آسا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۵.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11532765
آگهی اصلاحی در شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۹۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
پیرو آگهی xxx۷۰/ت۳۲ مورخ ۴/۵/۸۹ حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت صحیح است و بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10094515
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس خزرسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات