قند مرو دشت

شرکت قند مرو دشت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100495902 ()
14
افراد
28
آگهی‌ها
12930
شماره ثبت
1344/11/7
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14416665
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن رسولیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهمن دانایی با کدملی xxxxxxxxx۰ ( بنمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان xxxxxxxxx۹۲ ) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای احمد دنیانور به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (xxxxxxxxx۷۹) به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا صادقیان با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (xxxxxxxxx۲۱ ) به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمود ماجدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنماینگی از طرف شرکت فرزان تجارت پارمیس (xxxxxxxxx۳۱ ) به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند ـ آقای محمود ماجدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد ـ حدود اختیارات و مسولیت های مدیر عامل بشرح زیر مورد تایید قرار گرفت. ـ انجام امور اداری شرکت از هر قبیل ـ استخدام کارمند و کارگر جهت شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، و سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت مطابق ضوابط قانون کار بعهده مدیر عامل بوده و استخدام و بکارگیری مدیران با تصویب هیئت مدیره می باشد . ـ تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیئت مدیره ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون عقد قرار داد پیمان با اشخاص حقوقی یا حقیقی برای خرید مواد اولیه و لوازم و قطعات کارخانه و فروش محصولات تولیدی با تصویب هیئت مدیره ـ تحصیل اعتبار و استقراض ( با رهن یا بدون رهن ) و ظهر نویسی . پرداخت بروات و اسناد و سفته و تنزیل آنها با تصویب هیئت مدیره ـ اخذ وام از بانکها و باز پرداخت آنها توسط شرکت با تصویب هیئت مدیره ـ افتتاح حساب جاری و ثابت در بانکها و موسسات دیگر با تصویب هیئت مدیره ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره طی دوره برای تقدیم به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام پس از تصویب در هیئت مدیره ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای و کلیه گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال آن به سازمان بورس و یا ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره ـ اقامه هرگونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری با هر مبلغ و هر نوع خواسته که علیه شرکت اقامه شود، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و تعقیب موضوع تا صدور حکم نهائی وقطعی و حق مراجعه به مقامات انتظامی و حق واخواهی، درخواست تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به خسارات و وجوه ایداعی، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و ذفاع از آنها، ورود به عنوان ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم و خسارات دادرسی و وجه التزام عدم انجام تعهدات بدون حق استفاده از صلح و سازش
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348038
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۷ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۸ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردید: آقای حسن رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو اصلی شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو اصلی شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان عضو اصلی
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044980
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دنیا نور با کدملی xxxxxxxxx۷ جایگزین جناب آقای اسفندیار استکی الیوند با کدملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره منصوب شدند. آقای حسن رسولیان با کد ملی شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن دانائی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812134
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا صادقیان با کدملی xxxxxxxxx۰ به جای رضا سلطانزاده با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه مکاتبات عادی نیز باامضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کارخانه با امضاء مدیرانی که توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شوند خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل برای باقی مدت تصدی به شرح ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: انجام امور اداری شرکت از هر قبیل، استخدام کارمند و کارگر جهت شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد و سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت مطابق ضوابط قانون کار، تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیئت مدیره، وصول مطالبات و اداء دیون، عقد قرارداد پیمان با اشخاص حقوقی یا حقیقی برای خرید مواد اولیه و لوازم و قطعات کارخانه و فروش محصولات تولیدی با تصویب هیئت مدیره، تحصیل اعتبار و استقراض (با رهن یا بدون رهن) و ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته و نزول آنها با تصویب هیئت مدیره، اخذ وام از بانکها و بازپرداخت آنها توسط شرکت با تصویب هیئت مدیره، افتتاح حساب جاری و ثابت در بانکها و مؤسسات دیگر با تصویب هیئت مدیره، تهیه و تنظیم صورتهای مالی وگزارش فعالیت هیئت مدیره طی دوره برای تقدیم به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام پس از تصویب در هیئت مدیره، تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای و کلیه گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال آن به سازمان بورس و یا ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری با هر مبلغ و هر نوع خواسته که علیه شرکت اقامه شود، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت وتعقیب موضوع تا صدور حکم نهائی و قطعی و حق مراجعه به مقامات انتظامی و حق واخواهی، درخواست تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای مشتمل بر شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به خسارات و وجوه ایداعی، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع از آنها، ورود به عنوان ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم و خسارات دادرسی و وجه التزام عدم انجام تعهدات بدون حق استفاده از صلح و سازش ۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774365
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی بهرادمشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507400
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۵ و مجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخ ۲۲/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ xxx میلیاردریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم بانام عادی یک هزار ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیاردریال منقسم به xxx میلیون سهم بانام عادی یک هزار ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردیده استذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232665
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار استکی الیوند با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای حسن رسولیان با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب ریئس هیات مدیره و آقای بهمن دانائی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمود ماجدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای رضا سلطانزاده با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کارخانه با امضاء مدیرانی که توسط هیات مدیره انتخاب می‌شوند خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232683
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن رسولیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12534357
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765408
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱/۱۰/۹۳از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت فرعی شرکت در ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر تغییر یابد: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکتهای دیگر و خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار و تأسیس شعب درداخل وخارج ازکشور وانجام فعالیتهای وتحقیقاتی و مطالعاتی و خدمات آزمایشگاهی و همچنین مبادرت به هرگونه فعالیتهائی که برای انجام مقاصد مذکور ضروری و مفید باشد۰ موضوع فوق پس از اخذ مجوز در صورت لزوم
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765413
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی بهمند با ک.م xxxxxxxxx۹۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه هوشیار بهمند xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ا اعضل هیئت مدیره به مدت ۲سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ آقای حسن رسولیان با ک.م xxxxxxxxx۶ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت فرزان تجارت پارمیس (بامسئولیت محدود) با ک.م xxxxxxxxx۳۱ ـ شرکت شیمی صنعت فرزان (سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765419
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفنـدیار استکی الیـوند با کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حسن رسولیان با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای بهمـن دانـائـی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شـرکت شیمی صنعت فرزان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره.آقای محمـود ماجـدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای رضـا سلـطانزاده با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شـرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره.انتخاب گردیدند. آقای محمود ماجدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه چکهای کارخانه با امضاء ثابت مدیرعامل آقای محمود ماجدی با کدملی xxxxxxxxx۶ و یکی از دو امضاء رئیس کارخانه آقای سلیمان افشین با کدملی xxxxxxxxx۱ و یا رئیس حسابداری کارخانه آقای اردشیر دهقانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603321
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود ماجدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده زمان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه چک های کارخانه با امضاء ثابت مدیرعامل محمود ماجدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و یکی از دو امضاء رئیس کارخانه سلیمان افشین به کدملی xxxxxxxxx۱ و یا رئیس حسابداری کارخانه اردشیر دهقانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581826
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۳ ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxxریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام از طریق تقسیم سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381712
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی بهمند بعنوان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بازرس اصلی و موسسه هوشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698143
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ کیومرث مریدی به ک م xxxxxxxxx۶ به جای رسول مجیدی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب ایشان با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس کارخانه مهرزاد نادریمشافی به ک م xxxxxxxxx۶ یا رئیس حسابداری کارخانه اردشیر دهقانی به ک م xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790307
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ کیومرث مریدی به ک م xxxxxxxxx۶ به جای رسول مجیدی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس کارخانه مهرزاد نادری مشافی به ک م xxxxxxxxx۶ یا رئیس حسابداری کارخانه اردشیر دهقانی به ک م xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 576006
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11625178
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11565972
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۰ رسول مجیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با امضای یکی از اعضاء هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و کلیه چکهای کارخانه با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضا رئیس کارخانه مهرزاد نادری‌مشائی به کدملی xxxxxxxxx۶ و یا رئیس حسابداری‌شهیارکشاورز به کدملی xxxxxxxxx۱ ممهور به مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10603526
آگهی تغییرات شرکت قند مرودشت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۹ محمود ماجدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به جای جبارعلی زارع‌ممقانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11956288
آگهی تغییر محل شرکت قند مرودشت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
باستناد صورتجلسه مجمع هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ محل شرکت به تهران میدان آرژانتین بلوار بیهقی حدفاصل کوچه دهم و دوازدهم پلاک ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11511134
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۹۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت بازرس اصلی و داود خمارلو بهxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831249
آگهی تغییر پلاک شرکت قند مرودشت سهامی‌ عام ‌به ‌شماره ثبت‌۱۲۹۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
بموجب نامه هیات‌مدیره مورخ ۵/۷/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ۵۳ به پxxx تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11206224
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید: بهمن دانائی به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان و جبارعلی زارع‌ممقانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فرزان تجارت پارمیس و رضا سلطان‌زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران اسفندیار استیکی الیوند به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن رسولیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمود ماجدی (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه چکهای کارخانه با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس کارخانه (مهرزاد نادری‌مشائی) یا رئیس حسابداری (شهریار کشاورزی) معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه فوق تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674386
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن رسولیان ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران ـ شرکت شیمی صنعت فرزان ـ شرکت فرزان تجارت پارمیس ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و سازمان اتکا و نادر عالیزاده بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10739177
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آموزشگاه خیریه نمازی ـ عبدالمحمد نمازی ـ احمد حاجی‌ترخانی ـ مینو نمازی ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بعنوان اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و سازمان اتکا و نادر عالی‌زاده بعنوان اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11564996
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۹/۸۸ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات