گچ تهران

شرکت گچ تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100493214
18
افراد
24
آگهی‌ها
12840
شماره ثبت
1347/10/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13591961
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شماره ثبت xxx۸۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی برومند (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات و ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245382
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972941
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و مهدی برومند (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ابراهیم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و خارج از شرکاء) و آقای ابوالفضل احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زارعی نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12393511
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و مهدی برومند (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036118
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) و آقای یعقوب نعمتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زارعی نمینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک- سفته- بروات -قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036122
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، روبروی بیمارستان قلب، خیابان شهید شکراله، پلاک xxx کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591848
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران سهامی عام شماره ثبت ۱۲۸۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
یعقوب نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
زهرا نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
هاشم نعمتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷
ابوالفضل احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
مهدی زارعی نمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196420
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852531
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۱ یعقوب نعمتی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا نعمتی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم احمدی (خارج از اعضاء) به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003103
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۱ یعقوب نعمتی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و زهرا نعمتی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم احمدی (خارج از اعضاء) به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710737
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۴۶۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمون تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمد قلی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی مهدی عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت لیزینگ ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی محمد مجیدی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آهوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی حسین برات به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی سید حمید موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی حسین زیاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ حسین برات بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین زیاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حمید موسوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11285184
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۴۶۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمون تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمد قلی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی مهدی عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت لیزینگ ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی محمد مجیدی‌فرد به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی‌آهوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی حسین برات به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی سید حمید موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی حسین زیاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ حسین برات بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین زیاری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید حمید موسوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات‌مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701084
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۸۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ زهرا نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ هاشم نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ ابوالفضل احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مهدی زارعی نمینی به کد ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057357
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ زهرا نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ هاشم نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ ابوالفضل احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مهدی زارعی‌نمینی به کد ملی xxxxxxxxx۷.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482224

آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۴۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454588
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835567
آگهی تغییرات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص بشماره ثبت ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ هیبت‌اله سمیع به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف بانک تجارت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ به جای سیامک دولتی‌ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره به سمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین‌ گردید و حسین برات به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احمد عابدینی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748263
آگهی تغییرات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص بشماره ثبت ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیامک دولتی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین برات به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد مجیدی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مهدی عسگری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و احمد عابدی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11836221
آگهی تغییرات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۵/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمد قلی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768813
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون تراز ارقام بسمت بازرس اصلی و محمد قلی‌زاده بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک تجارت به نمایندگی سیامک دولتی و شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت به نمایندگی آذر محصصی و شرکت لیزینگ ایران به نمایندگی محمد مجیدی‌فرد و شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آهوان به نمایندگی مهدی عسگری و شرکت مهندسین مشاور تجارت به نمایندگی احمد عابدی‌نیا.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ سیامک دولتی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آذر محصصی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد عابدی‌نیا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11874714
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: یعقوب نعمتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و زهرا نعمتی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا حاصلی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و هاشم نعمتی و ابوالفضل احدی به سمت اعضاء هیئت‌مدیره و ابراهیم احمدی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تا پایان تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11991358
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. یعقوب نعمتی‌ـ زهرا نعمتی‌ـ ابوالفضل احمدی‌ـ هاشم نعمتی‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران‌ـ همچنین آدرس شرکت به نشانی تهران‌ـ خیابان آزادی خیابان شهید حبیب‌اللهی بلوار تیموری روبروی ایستگاه مترو دانشگاه صنعتی شریف نبش کوچه زهره پلاک ۲ طبقه ۵ واحد ۹ـ کدپستی: xxxxxxxxx۷ تعیین گردید.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۳/۸۹ یعقوب نعمتی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و زهرا نعمتی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل احمدی بسمت مدیرعامل و محمدرضا حاصلی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091135
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و یان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864748
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۸ شرکت سیمان صوفیان به نمایندگی محمود مهدیه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان قائن به نمایندگی سیدعباس علینقیان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان خزر به نمایندگی حمید جهانی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به نمایندگی محمدرضا حاصلی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به نمایندگی محمدحسن آقایی بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات