دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100492120
28
افراد
33
آگهی‌ها
12804
شماره ثبت
1347/9/14
تاریخ تأسیس

اشخاص دخانیات ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در دخانیات ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر دخانیات ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در دخانیات ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه دخانیات ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که دخانیات ایران در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

شيراز
شيراز SHIRAZ
1382/2/24
زر
زر ZAR
1382/3/5
زر
زر
1382/3/5
هما
هما
1382/3/12
اشنوويژه
اشنوويژه
1382/3/12
68
68
1382/3/12
78
78
1382/3/12
KISH
1382/3/24
پيروزي
پيروزي PIROUZI
1382/3/24
زرين
زرين
1382/3/24
LAVAN
1382/3/24
تيلكو
تيلكو TILCO
1382/3/24
آزادي
آزادي AZADI
1382/4/7
تير
تير
1382/4/7
آسيا
آسيا ASIA
1382/4/7
98
98 NINETYFIEIGHT
1382/4/7
استقلال
استقلال ESTEGHLAL
1382/10/17
,CPN
,CPN CASPIAN LIGHTS
1382/12/23
CPN
1382/12/23
پرسپوليس
پرسپوليس PERSEPOLIS
1382/12/23
فروردين
فروردين Farvardin
1383/2/21
تنباكوي مرغوب زاينده رود ( خوانسار ممتاز )
تنباكوي مرغوب زاينده رود ( خوانسار ممتاز ) THE BEST TOMBAC OF ISFAHAN
1393/2/21
تنباكوي مرغوب زاينده رود ( هكان ممتاز )
تنباكوي مرغوب زاينده رود ( هكان ممتاز ) THE BEST TOMBAC OF ISFAHAN
1383/2/21
تنباكوي مرغوب زاينده رود ( كاشان ممتاز )
تنباكوي مرغوب زاينده رود ( كاشان ممتاز ) THE BEST THE BEST TOMBAC OF ISFAHAN
1393/2/21
فروردين
فروردين Farvardin
1383/2/28
تير ملايم
تير ملايم TIR LIGHTS
1383/2/28
نيم كوب معطر كردستان
نيم كوب معطر كردستان KURDISTAN FLAVOURED NIMKOB
1383/2/28
نيم كوب ممتاز سقز
نيم كوب ممتاز سقز NIMKOOB MOMTAZ SAGHEZ
1393/2/28
فروردين
فروردين farvardin
1375/7/17
سيوان
سيوان SAYONE
1386/6/24
كاسپين-
كاسپين- Caspian
1376/3/20
بيژن
بيژن BIJAN
1386/10/3
ايساتيس
ايساتيس ISATIS
1386/10/3
الشمس
الشمس AL SHAMS
1387/4/9
DOKHAN CIGARETTES HIGH QUALITY TOBACOO
1387/8/1
30
30
1387/9/5
20 FILTER CIGARETTES
20 FILTER CIGARETTES MOBIN
1387/9/5
دماوند
دماوند DAMAVAND
1387/10/24
ارغوان
ارغوان ARGHAVAN
1387/12/17
مارال
مارال MARAL
1388/2/12
,اصفهان
,اصفهان ISFAHAN
1378/3/12
آرتا
آرتا ARTA
1388/2/28
SPACE
1388/5/7
لژيون
لژيون LEGION
1388/5/27
854847275
854847275
1389/1/24
الساحل
الساحل
1389/4/9
الرايحه
الرايحه ALRAYEHE
1389/9/9
دخانيات ايران
دخانيات ايران ITC
1389/10/25
بهمن ملايم
بهمن ملايم
1379/8/29
MEHR FOR EXPORT MADE OF HIGH QUALITY FILTER CIGARETTES AND FLAVOURED TOBACCO
1390/7/17
PERSIA
1381/4/2
مارليك-
مارليك- MARLLEAK
1380/10/3
تنباكوي زرد طلايي اصفهان
تنباكوي زرد طلايي اصفهان GOLDEN YELLOW TOBACCO OF ISFAHAN
1391/3/31
دخانيات ايران
دخانيات ايران
1361/11/26
1393/1/25
ميامي
ميامي meyami
1393/6/8
دخانيات ايران
دخانيات ايران
1393/1/23
saba
1394/10/21
Deko
1394/10/23
كارن
كارن CAREN
1395/8/5
دخانيات ايران التنباك الممتاز صادرمن اصفهان
دخانيات ايران التنباك الممتاز صادرمن اصفهان ISFAHAN HIGH QUALITY TOMBAC
1395/8/16
زبده
زبده
1395/10/18
جمهوري اسلامي ايران شركت دخانيات جمهوري اسلامي ايران
جمهوري اسلامي ايران شركت دخانيات جمهوري اسلامي ايران ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN TOBACCO COMPANY تنباكوي مرغوب صادراتي اصفهان ISFAHAN HIGH QUALITY TOMBAC شر
1395/11/4
كار,ن
كار,ن
1395/11/30
خيام
خيام
1395/11/30
بانو
بانو
1395/11/30
فيروزه
فيروزه
1396/12/7
سورن
سورن Low Tar&Nicotine I.T.C Soren
1396/12/11
1396/12/11
EXIR
1396/3/23
sepand
1396/3/27
beta
1396/4/10
بهمن
بهمن Bahman SUPER SLIMS I.T.C شركت دخانيات ايران
1396/8/6
سنتو
سنتو
1397/12/17
باستان
باستان bastan
1397/12/17
آذرميدخت
آذرميدخت
1397/12/17
شاپور
شاپور
1397/12/17
اسفند
اسفند Esfand
1397/5/7
دنيا
دنيا full flavor I.T.c donyaسيگارت فيلتر دار ساخته شده از انواع توتون هاي مرغوب دخانيات عامل اصلي سرطان
1397/5/7
سلطاني
سلطاني
1397/5/8
شكوفه
شكوفه
1397/5/8
الرايحه
الرايحه ALRayehe R
1397/5/14
,20class a cigarettes,zica
,20class a cigarettes,zica blended high quality tobacco
1397/5/16
zero
1397/8/27
ناز
ناز
1397/8/27
كاشاني
كاشاني
1397/9/3
1
1 c
1398/2/12
فروتن
فروتن
1398/2/18
ارديبهشت
ارديبهشت Ordibehesht
1398/1/22
57  57
57 57
1398/1/22
فريدونيان
فريدونيان
1398/2/2
فرج زاده
فرج زاده
1398/2/2

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14936840
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 12804 و شناسه ملی 10100492120
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش افضلی با کد ملی 3310002462 به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی 10101268484 بجای آقای محمدرضا خاک کار با کد ملی 4132163113 به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیاوش امینی با کد ملی 2691408183 به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی 10100395131 به سمت رییس هیئت مدیره آقای پیام همدانی مجرد با کد ملی 0078025192 به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی 108611523140 بعنوان دبیر هیئت مدیره آقای سیاوش افضلی با کد ملی 3310002462 بجای آقای محمدرضا خاک کار به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل از سوی هیئت مدیره تعیین گردید: 1- اداره امور شرکت و مراقبت و نظارت برحسن جریان کلیه امور اداری، مالی، بازرگانی، پژوهشی، تولیدی، فنی و حفظ اموال و تنظیم دارائیهای شرکت براساس مقررات و قوانین آئین نامه های مربوطه. 2- تنظیم برنامه و بودجه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. 3- تنظیم صورتهای مالی سالانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. 4-پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدام به هیئت مدیره. 5-استخدام پرسنل مورد نیاز شرکت براساس تشکیلات مصوب. 6- عزل و نصب معاونین، مدیران، مدیران مجتمع های تولیدی و کارکنان شرکت در کلیه سطوح سازمانی و تعیین حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه وضعیت کارکنان و سایر حالات و حقوق استخدامی براساس آیین نامه های مربوطه. 7- اتخاذ تصمیم در مورد امور امور مرتبط با ثبت کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه امتیاز،حق اختراع،نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره 8- به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها 9- تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. 10- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً 11- نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق امضای مکاتبات اداری (عادی). 12-اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری،با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش (با تایید هیئت مدیره)، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و ارجاع و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی دارو، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین ضرر و زبان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با حق امضای کلیه اوراق قضایی، درخواست ها، دادخواست ها و لوایح. 13- تدوین آیین نامه های داخلی شرکت یا اصلاحات در آیین نامه های موجود و پیشنهاد آن به هیئت مدیره، ضمنا تا زمان تصویب آیین نامه های جایگزین، براساس ضوابط و آیین نامه های جاری شرکت و یا بصورت موردی با تصویب هیئت مدیره عمل خواهد شد 14- تامین، تدارک و خرید هرگونه کالا و خدمات از جمله مواد اولیه ی توتونی و غیر توتونی، مواد جانبی، بسته بندی، ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی، همچنین فروش و صادرات کلیه ی محصولات و کالاهای ساخته شده، توتون و تنباکو با رعایت برنامه و بودجه و آیین نامه معاملات شرکت. 15- اجازه هزینه و دستور پرداخت کلیه ی امور مالی، اداری، بازرگانی، و تولید ی شرکت، صدور ظهرنویسی، قبولی پرداخت، واخواست اوراق تجارتی (چک، سفته، برات، اعتبار اسنادی و..) و همچنین دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت باحق تقسیط بدهی افراد حداکثر تا دوازده ماه در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت 16- اجرای مصوبات هیئت مدیره و انجام سایر وظایف قانونی در مقابل ارکان شرکت و حصول اطمینان از تحقق تصمیمات هیئت مدیره شرکت 17- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در مورد ماده 2 این اساسانامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه های شرکت و ضوابط قانونی با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت. 18- ارائه طرح و پیشنهاد به هیئت مدیره در خصوص امور مرتبط با اداره یا موضوع شرکت و انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه های مصوب به عهده مدیرعامل می باشد. 19- مدیرعامل میتواند به منظور تمرکززدایی و تسریع در امور جاری قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به هریک از مسئولان دیگر شرکت تفویض نماید و در حدود این اختیارات بخشنامه و دستورالعمل صادر نماید. پ980917104251927 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14936825
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 12804 و شناسه ملی 10100492120
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/06/1398 ومجوز شماره 18081 مورخ 20/8/98 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش امینی با کد ملی 2691408183 به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی 10100395131 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیاوش افضلی با کد ملی 3310002462 به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران (سهامی خاص) بشناسه ملی 10101268484 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای پیام همدانی مجرد کد ملی 0078025192 به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی 108611523140 به سمت عضو هیات مدیره و آقای ابراهیمی نصرالهی کوشکی با کد ملی 1140789414 بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (سهامی عام) به شناسه ملی 10380430077 به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی مهدوی با کد ملی 4549657979 به سمت عضو هیات مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. پ980917981627451 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568556
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 12804 و شناسه ملی 10100492120
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/09/1397 و نامه شماره 34024 مورخ 18/12/1397 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورتهای مالی شرکت به تاریخ 29/12/1396 به تصویب رسید ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات یا دنیای اقتصاد جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی 10100171710 عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردید: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی 10100395131 ـ شرکت خدمات عمومی فولاد (سهامی خاص) به شناسه ملی 10101268484 ـ شرکت توسعه مرآت کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی 1086523140 ـ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی 10380430077 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به شناسه ملی 14000292543 پ980128194407698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14481773
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ و ممجوز شماره xxx۱۹ مورخه ۱۳/۸/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رحمت اله قلی پور سوته با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت رییس هیات مدیره - محمدرضا خاک کار با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره - ابراهیم نصرالهی کوشکی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شماره ثبت xxx۱۶ به سمت عضو هیات مدیره - محمد حسن اشرافیان لک با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیات مدیره ، برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند . اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968629
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۵ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ایران و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532235
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹/۲۰ مورخه ۰۷/۰۳/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت خدمات عمومی فولاد ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت توسعه مرآت کیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451129
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۷۴/۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن حسن الفت با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گزاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بجای آقای علی اصغر رمزی به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای مصیب محمدیان شمالی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قرارداد‌ها و اسناد تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402406
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx/۲۰ مورخ ۲۰/۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ش م xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آزمون ش م xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805520
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ ونامه شماره xxx۰/۲۰ مورخ ۱۱/۲/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصیب محمدیان شمالی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بجای آقای محمد حسین برخوردار با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. آقای مصیب محمدیان شمالی با کدملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای محمد حسین برخوردار به سمت مدیرعامل انتخاب شد. به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت و ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل از سوی هیأت مدیره تعیین گردید: اداره امور شرکت و مراقبت و نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداری، مالی، بازرگانی، پژوهشی، تولیدی، فنی و حفظ اموال و تنظیم دارائیهای شرکت براساس مقررات و قوانین و آئین نامه‌های مربوطه. تنظیم برنامه و بودجه شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره. تنظیم صورتهای مالی سالانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدام به هیأت مدیره. استخدام پرسنل مورد نیاز شرکت بر اساس تشکیلات مصوب. عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان شرکت در کلیه سطوح سازمانی و تعیین حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه و تبدیل وضعیت کارکنان و سایر حالات و حقوق استخدامی بر اساس آیین نامه‌های مربوطه. ضمنا مقرر گردید انتصاب معاونین، مدیران استانی و مجتمع‌های تولیدی با معرفی مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره صورت گیرد. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه امتیاز، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق امضای مکاتبات اداری (عادی). اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش (با تایید هیأت مدیره)، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین دلیل، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با حق امضای کلیه اوراق قضایی، درخواست‌ها، دادخواست‌ها و لوایح. تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت یا اصلاحات در آیین نامه‌های موجود و پیشنهاد آن به هیأت مدیره. ضمنا تا زمان تصویب آیین نامه‌های جایگزین، بر اساس ضوابط و آیین نامه‌های جاری شرکت و یا بصورت موردی با تصویب هیأت مدیره عمل خواهد_شد. اجازه هزینه و دستور پرداخت در چارچوب بودجه شرکت و ضوابط مربوطه و همچنین دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با حق تقسیط بدهی بدهکاران حداکثر تا دوازده ماه. کلیه امور مالی شرکت همچنین صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی (چک، سفته، برات، اعتبار اسنادی و …) با رعایت آیین نامه‌های شرکت و ضوابط قانونی با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت. اجرای مصوبات هیأت مدیره و انجام سایر وظایف قانونی در مقابل ارکان شرکت و حصول اطمینان از تحقق تصمیمات هیأت مدیره شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه‌های شرکت و ضوابط قانونی با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت. ارائه طرح و پیشنهاد به هیأت مدیره در خصوص امور مرتبط با اداره یا موضوع شرکت و انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب به عهده مدیرعامل می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند به منظور تمرکز زدایی و تسریع در امور جاری قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به هر یک از مسئولان دیگر شرکت تفویض نماید و در حدود این اختیارات بخشنامه و دستورالعمل صادر نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763610
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۹/۲۰ مورخه ۲۶/۱۱/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین برخوردار با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیأت مدیره و اکبر نوروزی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت رییس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. ب کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو عضو از اعضاء هیأت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است. عنداللزوم در مجتمع‌ها، شعب و نمایندگی‌های شرکت دارندگان امضای مجاز از سوی هیأت مدیره تعیین می‌شوند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733120
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۹/ ۲۰ مورخ ۲۶/ ۱۱/ xxx۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی وتراز نامه برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293872
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای میرعلی یاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد علی احمد زاد اصل به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به بسمت رییس هیات مدیره آقای محسن شهباززاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی اصغر رمزی به کدملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهد آور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. عنداللزوم در مجتمع ها و شعب و نمایندگی های شرکت دارندگان امضای مجاز از سوی هیات مدیره تعیین می شوند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293855
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین برخوردار به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل به استناد ماده ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل از طرف هیئت مدیره تعیین گردید: - اداره امور شرکت و مراقبت و نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداری، مالی، بازرگانی، پژوهشی، تولیدی، فنی و حفظ اموال و تنظیم دارائیهای شرکت براساس مقررات و قوانین و آئین نامه های مربوطه. - تنظیم برنامه و بودجه شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. - تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشات مالی و عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. - پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز شرکت به هیات مدیره بر اساس تشکیلات مصوب. - عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه و تبدیل وضعیت کارکنان و سایر حالات و حقوق استخدامی بر اساس آئین نامه های مربوطه. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه امتیاز، حق اختراع، نام یا علائم تجاری. - نمایندگی شرکت در برابر کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق امضای مکاتبات اداری ( عادی). - اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش (با تایید هیئت مدیره)، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین دلیل، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با حق امضای کلیه اوراق قضایی، درخواست ها، دادخواست ها و لوایح. - بازنگری آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره. ضمناً تا زمان تصویب آیین نامه های جایگزین، بر اساس ضوابط و آیین نامه های جاری شرکت و یا بصورت موردی با تصویب هیات مدیره عمل خواهد شد. - اجازه هزینه و دستور پرداخت در چارچوب بودجه شرکت و ضوابط مربوطه و همچنین دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با حق تقسیط بدهی بدهکاران حداکثر تا دوازده ماه. - کلیه امور مالی شرکت همچنین صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی (چک، سفته، برات، اعتبار اسنادی و...) با رعایت آیین نامه های شرکت و ضوابط قانونی با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت. - اجرای مصوبات هیات مدیره و انجام سایر وظایف قانونی در مقابل ارکان شرکت و حصول اطمینان از تحقق تصمیمات هیات مدیره شرکت. - مدیرعامل می تواند به منظور تمرکز زدایی و تسریع در امور جاری قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به هر یک از مسئولان دیگر شرکت تفویض نماید و در حدود این اختیارات بخشنامه و دستورالعمل صادر نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212278
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۸۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۳/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و عباس پورنصاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رییس هیئت مدیره و نعمت الله شهبازی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211222
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۸۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۱۰/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت الله شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209531
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر رمزی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135523
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ: ۲۴/۱۲/xxx۲ شماره ثبت اختراع: xxx۵۱ مورخ: ۰۶/۰۲/xxx۴ مالک اختراع: شرکت دخانیات ایران نوع شخص حقوقی:سهامی عام شناسه ملی:xxxxxxxxx۲۰ نشانی: تهران خ قزوین شرکت دخانیات ایران تابعیت: ایران نام مخترع: محمدرضا سراجی نشانی: مازندران بهشهر کیلومتر ۱۵ جاده بهشهر گرگان مرکز تحقیقات تیرتاش تابعیت: ایران نام مخترع: رضا محسن زاده نشانی: مازندران بهشهر کیلومتر ۱۵ جاده بهشهر گرگان مرکز تحقیقات تیرتاش تابعیت: ایران نام مخترع: مجید طاهرخانی نشانی: مازندران بهشهر کیلومتر ۱۵ جاده بهشهر گرگان مرکز تحقیقات تیرتاش تابعیت: ایران نام مخترع: محمدتقی شامل رستمی نشانی: مازندران بهشهر کیلومتر ۱۵ جاده بهشهر گرگان مرکز تحقیقات تیرتاش تابعیت: ایران نام نماینده قانونی: معصوم نجفیان نشانی: تهران خ قزوین شرکت دخانیات ایران موضوع اختراع: دستگاه کنترل هوشمند عمل آوری برگ توتون گرمخانه ای(Flue ـ curing Tobacco) طبقه بندی بین المللی: A۲۴B;G۰۵B;A۲۴; مدت حمایت از تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۲ الی ۲۴/۱۲/xxx۲ به مدت ۲۰ سال می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت اختراعات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394270
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و آقای سیاوش افضلی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393082
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598143
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولادبه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598144
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰به سمت رییس هیات مدیره و آقای معصوم نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای عباس پورنصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴بعنوان عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.ضمناً حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند از سوی هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:۱ ـ اداره امورشرکت ومراقبت ونظارت برحسن جریان کلیه اموراداری مالی بازرگانی پژوهشی تولیدی فنی وحفظ اموال وتنظیم داراییهای شرکت بر اساس مقررات وقوانین وآیین نامه های مربوطه ۲ ـ تنظیم برنامه وبودجه شرکت وپیشنهاد آن به هیات مدیره ۳ ـ تنظیم ترازنامه وحساب سود وزیان وسایر گزارشات مالی وعملیاتی شرکت وارایه آن به هیات مدیره ۴ ـ پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز شرکت به هیات مدیره بر اساس تشکیلات مصوب ۵ ـ عزل ونصب مدیران وکارکنان شرکت وتعیین حقوق دستمزد پاداش ترفیع تشویق وتنبیه وتبدیل وضعیت کارکنان وسایر حالات وحقوق استخدامی بر اساس آیین نامه های مربوطه ۶ ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علایم تجاری ۷ ـ نمایندگی شرکت در برابرکلیه ادارات دولتی وغیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی ۸ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری ازطرف شرکت دفاع از شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضوردر جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی واعاده دادرسی مصالحه وسازش استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)اجرای حکم نهایی یا قطعی داوردرخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر اقرار درماهیت دعوا جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث ودفاع ازدعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین دلیل تامین خواسته تامین ضرر وزیان ناشی از جرایم وامور مشابه دیگر وامضای کلیه دادخواست ها لوایح معرفی نامه ها وسایر اسناد قضایی وحقوقی ۹ ـ تنظیم پیش نویس آیین نامه های داخلی شرکت وپیشنهاد آن به هیات مدیره ضمنا تازمان تصویب آیین نامه های داخلی (حداکثر شش ماه)مطابق رویه ها وضوابط جاری ویا بصورت موردی با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیات مدیره عمل خواهد شد ۱۰ ـ اجازه هزینه ودستور پرداخت درچارچوب بودجه شرکت وضوابط مربوطه وهم چنین دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با حق تقسیط بدهی بدهکاران حداکثر تا دوازده ماه ۱۱ ـ صدور دستور اصدار ظهرنویسی قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجارتی (چک سفته برات اعتبار اسنادی)با امضاهای مجاز ۱۲ ـ صدور دستور انعقاد هرنوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ ویا اقاله آن درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۲این اساسنامه واتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه های شرکت وضوابط قانونی وامضاهای مجاز ۱۳ ـ اجرای مصوبات هیات مدیره وانجام سایر وظایف قانونی درمقابل ارکان شرکت وحصول اطمینان از تحقق تصمیمات هیات مدیره شرکت ۱۴ ـ ارایه طرح وپیشنهاد به هیات مدیره درخصوص امورمرتبط با اداره یا موضوع شرکت وانجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه وآیین نامه های مصوب به عهده مدیرعامل باشد ۱۵ ـ مدیرعامل می تواند به منظورتمرکز زدایی وتسریع در امورجاری قسمتی از اختیارات فوق را با مسولیت خود به هریک از مسئولان دیگر شرکت تفویض نماید ودرحدود این اختیارات بخشنامه ودستورالعمل صادر نماید کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559173
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردادامیراسکندری به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احدخیری به کد ملی xxxxxxxxx۵ را به سمت مدیرعامل به ترتیب جایگزین آقایان حجت اله اسدی به کدملی xxxxxxxxx۲و آقای معصوم نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۹ برای باقیمانده مدت تصدی هیت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قرارداد ها و عقوداسلامی و به طورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503812
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۱۲۸۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۵/۲۰ مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حجت اله اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای اسرا فیل احمد یه، به عنوان عضو هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503813
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۱۲۸۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx/۲۰ مورخ ۱۸/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حجت اله اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای اسرا فیل احمد یه، به سمت رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394053
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093113
آگهی تصمیمات شرکت دخانیات ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۸۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۹/ و ۱۰/۱۰/ و۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۳/۹۲ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصوم نجفیان به ش ملیxxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی احد خیری به ش ملیxxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سعید آتشباری به ش ملیxxxxxxxxx۶ و فرداد امیراسکندری به ش ملیxxxxxxxxx۵ و اسرافیل احمدیه به ش ملیxxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۱/۹۱ و ۲۱/۱۲/۹۱ اسرافیل احمدیه به سمت رئیس هیئت مدیره و معصوم نجفیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986086
آگهی تغییرات در شرکت دخانیات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۹/۹/xxx۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 867859
آگهی افزایش سرمایه شرکت دخانیات ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۹۲۱۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۸ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797359
آگهی افزایش سرمایه شرکت دخانیات ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۹۲۱۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۸ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006450
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ کاظم معتمدی‌فر به ک م xxxxxxxxx۲ و سعید آتشباری به ک م xxxxxxxxx۶ حمید علیخانی به ک م xxxxxxxxx بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و حسین آیینی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی‌البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9682276
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی ‌خاص ثبت شده به شماره۱۲۸۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۱۱/۸۸ مهدی کاشانی‌نژاد به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10127065
آگهی تصمیمات شرکت دخانیات ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۶/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11068165
آگهی تصمیمات شرکت دخانیات ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۸۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۸۸ علی‌اکبر طاهری و ولی ملکی بجای حسن شیخ‌نیا و علی‌اصغر رمزی به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات