آبفر

شرکت آبفر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100489536 ()
23
افراد
42
آگهی‌ها
12715
شماره ثبت
1347/8/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14754646
آگهی تغییرات شرکت آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ - شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ - شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ - شرکت آویژه ترغیب نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ - شرکت آکام ترغیب نواندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14706107
آگهی تغییرات شرکت آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سال مالی شرکت از اول شهریور ماه هر سال شروع و تاپایان مرداد ماه سال بعد خاتمه می‌یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . عبارت ( خرید و فروش سهام شرکتها ) به موضوع شرکت الحاق و موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : ساخت ، توزیع ، فروش و صادرات انواع کنتورآب و سایر وسایل کنترل ، تنظیم و سنجش مایعات ، گازها ، برق ، حرارت و برودت به طور اعم و کلیه قطعات و متعلقات آنها و هرگونه اشیائی که در مورد آنها بکار می‌رود . انجام هرگونه عملیات تولیدی ، صنعتی ، تجارتی و مالی از جمله خرید و فروش سهام شرکتها که برای انجام یا اجرای موضوع شرکت لازم باشد عقد هرگونه قرارداد مشارکت در تشکیل و یا در عملیات سایر موسسات و شرکتهایی که دارای هدفهای مشابه باشند در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازماز مراجع ذیصلاح . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14611659
آگهی تغییرات شرکت آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان تهران : شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش ، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، کوچه صالحی ، پلاک ۰ ، ساختمان مهدیار ، طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14506123
آگهی تغییرات شرکت آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید رضا انوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت رییس هیات مدیره - محمدمهدی زردوغی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت نایب رییس هیات مدیره - هادی کهولی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت آویژه ترغیب نو اندیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیات مدیره - سیامک محمدظاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت آکام ترغیب نو اندیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیات مدیره - مهدی محمدکریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیات مدیره - قنبر اکبری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضا ) تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، و عقود اسلامی با امضامدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدودر غیاب مدیرعامل با امضاءرئیس هئیت مدیره و یکی از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473192
آگهی تغییرات شرکت آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ ( وتنفس‌های مربوطه ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تراز نامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۶/ xxx۷ تصویب گردید - موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260594
آگهی تغییرات شرکت آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آویژه تر غیب نو اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت آکام تر غیب نو اندیش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بجای شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن و شرکت آب و فاضلاب استان تهران بعنوان اعضاء هیئت مدیره علاوه بر اعضاء قبلی شرکت برای بقیه مدت ( ۲۱/۰۳/۹۸) انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176494
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ورد آورد ـ خیابان هفتاد و چهارم ـ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱تغییر یافت.پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176503
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر اکبری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به جای حسن افشارپور برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و حسن افشار پور کما فی السابق بعنوان عضو هیئت مدیره ابقاء شدند. و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره موافقت نمودکلیه حدود اختیارات خود را در ۲۵ بند از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل (آقای قنبر اکبری) تفویض گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930257
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930263
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته وغیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مهمور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ومهمور به مهر شرکت معتبرمی باشد. حدود اختیارات و مسئولیت‌های مدیرعامل به شرح تعیین و تصویب گردید. امضا کلیه مکاتبات با خارج از شرکت به همراه مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل امضا هر عضو دیگر هیئت مدیره در شرکت اعتبار خواهد_داشت. اختیارات پیش بینی شده در آیین نامه معاملات شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجعه به مراجع قضایی. تهیه آیین نامه‌های داخلی یا تغییر در آیین نامه‌های موجود و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تهیه چارت مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان و مدیران شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و و مستمری وراث آنها. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون با توجه به امکانات شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به نام شرکت. (در مورد اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضاء مجاز هیئت مدیره) افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی و بستن هر یک از حساب‌های شرکت. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت تصویب هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. عقد هر نوع قرارداد، وتغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش و معاوضه کالا و اموال منقول و غیرمنقول همچنین ارائه اسناد مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌ها (در چارچوب اختیارات داده شده طی آیین نامه معاملات مصوب شرکت) عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجرو اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها. پیشنهاد رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک و رهن ولو کرارا با تصویب هیئت مدیره. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. دعوت هیئت مدیره برای جلسات عادی و فوق العاده (ماده ۴۶ اساسنامه). اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی از طرف شرکت و به نام شرکت، و در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، دادسراها، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای صادره، تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تردید نسبت به اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی تقابل، ورود جلب ثالث و دفاع در قبال آنها و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور منتخب و با حق امضا قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه جداگانه و با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه مربوطه به نام شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713168
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت نو اندیشان دنیای اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت اب و فاضلاب استان تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت ترغیب صنعت ایران ایتالیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713201
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اقای ابوالقاسم جعفری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره اقای حسن افشارپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران ایتالیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای علی (مسعود) مجتهدی خوانساری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره - اقای محمدرضا علی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو ورئیس هیات مدیره اقای فریبرز جهانبخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اب و فاضلاب تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره تعیین شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931796
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم جعفری پور با کدملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای مسعود بهزاد پور با کدملی xxxxxxxxx۹ برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند سمت‌های اعضای هیات مدیره به شرح زیر تعیین گردید. آقای محمد رضا علی رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای فریبرز جهانبخشی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی (مسعود) مجتهدی خوانساری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین علی باقری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم جعفری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691964
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646374
آگهی تغییرات شرکت صنعتي آبفر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:امضا دوم چک ها و اسناد تعهدآور شرکت توسط آقای محمد پرتوی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیر حسابرسی داخلی در کنار امضا مدیر عامل و مهر شرکت می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542456
آگهی تغییرات شرکت صنعتي آبفر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی مسعود بهزاد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی علی ( مسعود ) مجتهدی خوانساری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی محمد رضا علی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی فریبرز جهانبخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت ترغیب صنعت ایران وایتالیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی حسین علی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب گردید. ـ امضا کلیه مکاتبات با خارج از شرکت به همراه مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل امضا هر عضو دیگر هیئت مدیره در شرکت اعتبار خواهد داشت. ـ اختیارات پیش بینی شده در آیین نامه معاملات شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجعه به مراجع قضایی. ـ تهیه آیین نامه های داخلی یا تغییر در آیین نامه های موجود و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تهیه چارت مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان و مدیران شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد وپاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و و مستمری وراث آنها. ـ پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون با توجه به امکانات شرکت. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به نام شرکت. (در مورد اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضاء مجاز هیئت مدیره) ـ افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی و بستن هر یک از حساب های شرکت ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت تصویب هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. ـ عقد هر نوع قرارداد، وتغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش و معاوضه کالا و اموال منقول. همچنین ارائه اسناد مربوط به مناقصه ها و مزایده ها. (در چارچوب اختیارات داده شده طی آیین نامه معاملات مصوب شرکت) ـ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجرو اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ـ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها. ـ پیشنهاد رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک و رهن ولو کراراً با تصویب هیئت مدیره. ـ تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ـ پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ـ دعوت هیئت مدیره برای جلسات عادی و فوق العاده (ماده ۴۶ اساسنامه). ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی از طرف شرکت و به نام شرکت، و در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، دادسراها، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای صادره، تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تردید نسبت به اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی تقابل، ورود جلب ثالث و دفاع در قبال آنها و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور منتخب و با حق امضا قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه جداگانه و با حق صلح و یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه اعیدایی به نام شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402608
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی مسعود بهزاد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی علی (مسعود) مجتهدی خوانساری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت نواندیشان دنیای اقتـصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی محمد رضا علی رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی فریبرز جهانبخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت ترغیب صنعت ایران وایتالیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی حسین علی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402611
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12365959
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۷۱۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی بهمند xxxxxxxxx۹۰به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمندxxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدد. شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت نواندیشان دنیای اقتـصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت ترغیب صنعت ایران وایتالیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550914
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550917
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مسعود بهزادپور با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بجای آقای محمد مهدی دشتی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای خلیل مینایی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای علی (مسعود) مجتهدی خوانساری با کد ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و آقای فریبرز جهانبخشی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عبدالغفار غفاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537067
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه چکها سفته ها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای آقای کامران فرحبد با کدملی xxxxxxxxx۲ همراه با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247688
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی (مسعود) مجتهدی خوانساری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای عباس ملکشاهی حدادی کلیشمی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بسمت مدیرعامل در هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196936
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/xxx۲ و آگهی صادره شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره باستناد بند ب ماده ۵۷ اساسنامه اختیارات بندهای ۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۱ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۲ و بندهای ۵ و ۱۳ با تصویب هیئت مدیره از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114552
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدمهدی دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بشماره ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره، خلیل مینایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره، عباس ملک شاهی حدادی کلیشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره، عبدالغفار غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره و فریبرز جهانبخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره، محمدمهدی دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خلیل مینایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس ملک شاهی حدادی کلیشمی به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091020
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی‌عام به شماره ثبت۱۲۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه گذاری نو اندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984936
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877577
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۱ عبدالغفار غفاری به ک م xxxxxxxxx۹ به جای حسن مرسلی نیا به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره محمدمهدی دشتی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خلیل مینایی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس ملکشاهی حدادی کلیشمی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11706776
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۱ عبدالغفار غفاری به ک م xxxxxxxxx۹ به جای حسن مرسلی‌نیا به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره محمدمهدی دشتی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خلیل مینایی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عباس ملکشاهی‌حدادی‌کلیشمی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668590
آگهی تصمیمات شرکت آبفر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۷۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ حسن مرسلی نیا به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فریبرز جهانبخشی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416400
آگهی تصمیمات شرکت آبفر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ حسن مرسلی نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فریبرز جهانبخشی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667257
آگهی تصمیمات شرکت آبفر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۷۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه آروین حساب رسا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر ملکی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11162893
آگهی تصمیمات شرکت آبفر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه آروین حساب رسا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر ملکی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۲ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557635
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ۱۵/۱/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی محمدمهدی دشتی به کدملی xxxxxxxxx۹ بست نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریا ارکان توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی حسن مرسلی نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی عباس ملک شاهی حدادی کلیشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت نو اندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی خلیل مینایی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی بهرام حیدری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11859805
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره ۱۵/۱/۹۱ شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی محمدمهدی دشتی به کدملی xxxxxxxxx۹ بست نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت آریا ارکان توسعه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی حسن مرسلی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی عباس ملک‌شاهی‌حدادی‌کلیشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت نو اندیشان دنیای اقتصاد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی خلیل مینایی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی بهرام حیدری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12014733
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین حساب رسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر ملکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایران فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت بازرگانی آریا ارکان توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9954713
آگهی تصمیمات شرکت آبفرسهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۷۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آروین حساب رسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر ملکی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10451666
آگهی تغییرات شرکت آبفرسهامی عام بشماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ بهرام حیدری به ش ملی xxxxxxxxx۳ به جای منصور نهضتی هاجری به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و قراردادها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11894344
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ عباس ملک‌شاهی‌حدادی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه به عضویت هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود و قراردادها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11745233
آگهی تصمیمات شرکت آبفر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۷۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۰/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب ‌رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454503
آگهی تصمیمات شرکت آبفرسهامی عام بشماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۲/۸۹ نوراله نیاوند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت عضو هیات مدیره و حسن مرسلی نیا بسمت رئیس هیات مدیره و سعید علی اکبری بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10259255
آگهی تغییرات شرکت آبفر سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ خلیل مینایی به جای محمد تعلق بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری و لیزینگ نواندیشان بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات