کنتور سازی ایران

شرکت کنتور سازی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100487023 (فعال)
10
افراد
6
آگهی‌ها
55
شماره ثبت
1347/6/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13425664
آگهی تغییرات شرکت کنتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۲۳
به استناد صورتجلسه احکام و آراء دادگاه مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد حکم شماره xxxxxxxxxxxxxxx۸ مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ و نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۹ مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ شعبه xxx دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران آقای محمد حسن نامی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ از سمت خود (عضو هیأت مدیره) به عنوان (نماینده شرکت کنتورسازان قزوین مدار (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹) از مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ استعفا نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718979
آگهی تغییرات شرکت کنتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداحمدعلی عاملی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ طی معرفینامه شماره xxx/۹۴ مورخ ۴/۹/۹۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سعید رفیعی رنانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ طی معرفینامه شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۴/۹/۹۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر محمد حسن نامی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ طی معرفینامه شماره ۸۹/xxx۴ مورخ ۵/۹/۹۴ به نمایندگی شرکت کنتور سازان قزوین مدار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای اسداله غریقی به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ طی معرفینامه شماره xxx/ م/ ۹۴ مورخ ۵/۹/۹۴ به نمایندگی شرکت قطعه سازان متین رنان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی عاملی به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ طی معرفینامه شماره xxx/۹۴ مورخ ۵/۹/۹۴ به نمایندگی شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق و اسناد عادی و مکاتبات داخلی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669934
آگهی تغییرات شرکت کنتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت ۲ مؤسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۹۴ انتخاب گردیدند. ۳ شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ - شرکت کنتورسازان قزوین مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ - شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ - شرکت قطعه سازان متین رنان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ - شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه‌ی اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405315
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۰/۹/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ تصویب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
۳ـ شرکت کنتور سازی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت کنتور سازان قزوین مدار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای اسداله غریقی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۹/۹۲: ۱ـ آقای سید احمد علی عاملی کد ملی xxxxxxxxx۴ طی معرفی نامه شماره xxx۶/ک/۹۲ مورخ ۹/۹/xxx۲ به نمایندگی شرکت کنتور سازی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان رئیس هیت مدیره ۲ـ آقای سید محمد عاملی کد ملی xxxxxxxxx۷ طی معرفی نامه شماره xxx۴/xxx/۹۲ مورخ ۹/۹/xxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ آقای سید علی عاملی کد ملی xxxxxxxxx۵ طی معرفی نامه شماره xxx۳/۹۲ مورخ ۹/۹/xxx۲به نمایندگی شرکت کنتورسازان قزوین مدار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ـ آقای خشایار غیاثوند کد ملی xxxxxxxxx۲ طی معرفی نامه شماره xxx۷/م/۹۲ مورخ ۹/۹/xxx۲ به نمایندگی شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان عضو هیئت مدیره ۵ـ آقای اسداله غریقی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره بعلاوه مدیرعامل و عضو دیگر هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره و دو عضو دیگر هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق و اسناد عادی و مکاتبات داخلی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ذیل دفتر ثبت شرکت ها در مورخه ۸/۱۲/xxx۲ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144028
آگهی تصمیمات شرکت کنتور سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۲۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۱۲/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان سید احمد علی عاملی کد ملی xxxxxxxxx۴ و سید علی عاملی کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکتهای سرمایه گذاری و تجاری معین رنان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵ و کنتور سازان قزوین مدار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
۳ـ موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۲ آقای سید احمد علی عاملی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ویدا بیگدلی کد ملی xxxxxxxxx۵ طبق حکم شماره ۹۲/xxx/xxx۵ مورخ ۳۰/۴/۹۲ به نمایندگی شرکت کنتورسازان قزوین مدار (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد نصری کد ملی xxxxxxxxx۴ طبق حکم شماره xxx۵/xxx/۹۲ مورخ ۳۰/۴/۹۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد تعلق کد ملی xxxxxxxxx طبق حکم شماره xxx/۹۲ مورخ ۳۰/۴/۹۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید علی عاملی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه امضای عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق و اسناد عادی و مکاتبات داخلی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱۶/۵/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075750
آگهی افزایش سرمایه شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۷۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲/۳/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و پنج میلیارد ریال به مبلغ دویست میلیارد ریال افزایش یافت و مبلغ افزایش یافته از محل سود انباشته شده پرداخت گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه سرمایه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یکهزار ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در مورخه ۱۳/۳/۹۲ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات