صنایع سرما آفرین ایران

شرکت صنایع سرما آفرین ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100486265 ()
8
افراد
23
آگهی‌ها
12605
شماره ثبت
1347/6/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14772871
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم کلاهدوزاصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ حسن کلاهدوز اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ محمدمهدی گلزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت صنعتی و معدنی ستبران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی عباس اقاجانی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرکت صنعتی هواافرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی حسین رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و قراردادهای تعهداور مالی با دو امضا متفق مدیرعامل،رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره با مهرشرکت و در غیاب هریک از نامبردگان فوق الذکر با امضا دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی و در غیاب هریک از نامبردگان فوق الذکر با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14744722
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب عملکرد و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . اقای رحیم کلاهدوز اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ اقای حسن کلاهدوز اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ اقای محمدمهدی گلزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت صنعتی معدنی ستبران ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت صنعتی هوا افرین ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی ازمون پرداز ایران مشهود ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات را برای درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14669180
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx xxx۵۶ , xxx مورخ ۳۱/۱/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328912
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638845
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی و معدنی ستبران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای عباس آقاجانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمدسلامت با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای رحیم کلاهدوز اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن کلاهدوز اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدمهدی گلزاده با شماره ملی شماره xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای تعهدآور مالی با دو امضا متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه مهرشرکت و در غیاب هریک از افراد فوق الذکر باامضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638854
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدسلامت با شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای رحیم کلاهدوزاصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسن کلاهدوزاصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدمهدی گلزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت صنعتی معدنی ستبران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638863
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پردازایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036891
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پردازایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556987
آگهی تغییرات شرکت صنايع سرما آفرين ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx / xxxxxx / xxx مورخه ۲۵/۰۸/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل سود انباشته و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخه ۱۸/۰۸/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه دلپذیر از محل آورده نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349501
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین‌ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: .آقای رحیم کلاهدوز اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱.آقای حسن کلاهدوز اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد مهدی گلزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت صنعتی و معدنی ستبران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای عباس آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای سیدمهدی راستی ثانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۴ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۳ را بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349503
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین‌ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم کلاهدوز اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسن کلاهدوز اصفهانی با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی گلزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای تعهدآور مالی با دو امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب هر یک از نامبردگان فوق الذکر با امضا متفق نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از نامبردگان فوق الذکر با مهر شرکت و در غیاب هردو نفر از نامبردگان فوق الذکر با امضای متفق نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از دو نفر آقایان سیدمهدی راستی ثانی یا عباس آقاجانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.ودر غیاب هر سه نفر اعضای فوق الذکر با امضا متفق دو نفر آقایان سیدمهدی راستی ثانی و عباس آقاجانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612312
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای حسین رحیمی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ نمایندگی شرکت صنعتی هوا آفرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ و آقای عباس آقاجانی با کد ملی شماره xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت صنعتی و معدنی ستبران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای رحیم کلاهدوز اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسن کلاهدوز اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد مهدی گلزاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاءدار از قبیل چک وسفته و برات و قراردادهای تعهدآور مالی با دو امضاء متفق رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و درغیاب هریک از نامبردگان فوق الذکر با امضاء متفق نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از نامبردگان فوق الذکر با مهر شرکت و در غیاب هر دو نفر از نامبردگان فوق الذکر با امضای متفق نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از دو نفر آقایان حسین رحیمی ک.م xxxxxxxxx۱واقای عباس آقاجانی ک.م xxxxxxxxx۶ با مهر شرکت و در غیاب هرسه نفر اعضای فوق الذکر با امضاء متفق دو نفر آقایان حسین رحیمی xxxxxxxxx۱و عباس آقاجانی ک.م xxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582034
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تــرازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ را بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243356
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رحیم کلاهدوزاصفهانی با کدملی شماره xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن کلاهدوزاصفهانی با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند.
آقای محمدمهدی گلزاده با کدملی شمارهxxxxxxxxx۲ مدیرعامل شرکت تعیین گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای تعهدآور مالی با دو امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب هر یک از نامبردگان فوق الذکر با امضاء متفق نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از دو نفر فوق و در غیاب هر سه نفر فوق باامضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد و مکاتبات عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224523
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رحیم کلاهدوز اصفهانی با شماره ملیxxxxxxxxx۱ و حسن کلاهدوزاصفهانی با شماره ملیxxxxxxxxx۵ و محمدمهدی گلزاده با شماره ملیxxxxxxxxx۲ و شرکت صنعتی و معدنی ستبران (سهامی عام) با شناسه ملی شمارهxxxxxxxxx۶۴ و شرکت صنعتی هوا آفرین (سهامی خاص) با شناسه ملی شمارهxxxxxxxxx۲۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به کدملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930279
آگهی اصلاحی شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
پیرو آگهی شماره xxx۴۱/ت۳۲ مورخ ۳/۵/۹۱ نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که اشتباها سهامی خاص درج شده بود و بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815299
آگهی اصلاحی شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
پیرو آگهی شماره xxx۴۱/ت۳۲ مورخ ۳/۵/۹۱ نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که اشتباها سهامی خاص درج شده بود و بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673036
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سرما آفرین ایرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به ش م xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10883401
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش‌م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به ش‌م xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 585168
آگهی اصلاحی شرکت صنایع سرماآفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
پیرو آگهی شماره xxx۵۰/ت۳۲ مورخ ۲۰/۶/۹۰ و به استناد نامه وارده شماره xxx۶ مورخ ۲۰/۱/۹۱ نام صحیح شرکت صنایع سرما آفرین ایران صحیح میباشد نام احد از اعضاء هیئت مدیره حسن کلاهدوز اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ صحیح میباشد همچنین کدملی حسین رحیمی xxxxxxxxx۱ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11179949
آگهی اصلاحی شرکت صنایع سرماآفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
پیرو آگهی شماره xxx۵۰/ت۳۲ مورخ ۲۰/۶/۹۰ و به استناد نامه وارده شماره xxx۶ مورخ ۲۰/۱/۹۱ نام صحیح شرکت صنایع سرما آفرین ایران صحیح میباشد نام احد از اعضاء هیئت‌مدیره حسن کلاهدوز اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ صحیح میباشد همچنین کدملی حسین رحیمی xxxxxxxxx۱ صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11858585
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سر ماه آفرین ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و سیدعباس اسمعیل‌زاده‌پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رحیم کلاهدوزاصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدمهدی گلزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسین کلاهدوزاصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنعتی هوا آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی حسین رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صنعتی و معدنی ستبران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی عباس آقاجانی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ رحیم کلاهدوزاصفهانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن کلاهدوزاصفهانی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی گلزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و بهادار از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از دو نفر فوق متفقا و در غیاب ۳ نفر فوق با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11679547
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسین رحیمی بجای ابراهیم کریمی بعنوان نماینده شرکت صنعتی هوا آفرین در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. رحیم کلاهدوزاصفهانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن کلاهدوزاصفهانی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی گلزاده بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته قراردادهای تعهدآور مالی با دو امضا متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب هر یک از نامبردگان فوق‌الذکر با امضای متفق نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از دو نفر فوق و در غیاب هر سه نفر فوق با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات