کارخانجات پیله

شرکت کارخانجات پیله (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100485590 ()
8
افراد
16
آگهی‌ها
12582
شماره ثبت
1347/6/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14795866
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۶/۵/xxx۸ بهرام فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیده اند که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14745304
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . آقایان بهرام فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و بهمن فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهروز فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و وفا فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم بهناز فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی و آقای هومان فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی کوشش ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت به مدت یکسال تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14745321
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهروز فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای بهرام فرمان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، اعتبارات اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید : الف انجام دادن کلیه تشریفات قانونی شرکت ب انجام دادن کلیه امور اداره شرکت با همکاری قسمتهای مربوطه پ تهیه و تنظیم بودجه شرکت ت عزل و نصب کارکنان شرکت ( بجز مدیران که از طرف مدیرعامل پیشنهاد و در صورت تصویب هیئت مدیره انجام می‌پذیرد . ) بر اساس ضوابط تعیین شده ث تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ج پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شرکت چ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای مصارف جاری شرکت ح باز کردن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده در بانکها و ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده در کلیه مراحل قضائی و تسلیم گزارشات مربوطه به هیئت مدیره م خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت حداکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال در هر مورد ه حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی‌های شرکت و تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری تعیین شده از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و هیئت مدیره ن فروش محصولات و خدمات شرکت بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و مقررات جاری کشور که از طرف دولت ابلاغ می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498265
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۶/۹/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۵۹ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده و از طریق واریز نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx ریال به موجب گواهی شماره xxxxxx۲/۹۷/۱۸ مورخ ۱۴/۱۱/۹۷ بانک تجارت شعبه سرهنگ سخائی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155333
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564076
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان بهرام فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بهمن فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بهروز فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وفا فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم بهناز فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی آقای هومان فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل موسسه حسابرسی کوشش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شاهدان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564078
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه تصمیم زیر مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف انجام دادن کلیه تشریفات قانونی شرکت ب انجام دادن کلیه امور اداره شرکت با همکاری قسمتهای مربوطه پ تهیه و تنظیم بودجه شرکت ت عزل و نصب کارکنان شرکت (بجز مدیران که از طرف مدیرعامل پیشنهاد و در صورت تصویب هیئت مدیره انجام می‌پذیرد.) بر اساس ضوابط تعیین شده ث تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ج پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شرکت چ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای مصارف جاری شرکت ح باز کردن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده در بانکها و ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده در کلیه مراحل قضائی و تسلیم گزارشات مربوطه به هیئت مدیره م خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت حداکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال در هر مورد ه حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی‌های شرکت و تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری تعیین شده از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و هیئت مدیره ن فروش محصولات و خدمات شرکت بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و مقررات جاری کشور که از طرف دولت ابلاغ می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548805
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت می‌تواند به تقاضای صاحبان سهام اوراق سهم که هر ورقه نماینده یک تا یک میلیون سهم است، صادر و به صاحبان سهام تسلیم نماید. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357819
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ و تفویض اختیار لازم از مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۵/ ۸/ xxx۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۷۲ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۳/ xxx/ ۳۲ مورخ ۲۶/ ۱۱/ xxx۵ بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی کد xxx پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946548
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کوشش ش م xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12335761
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. بهرام فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و بهمن فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهروز فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و وفا فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهناز فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و هومان فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12335754
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات پيله شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بهروز فرمان آراء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدندو کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید ـ انجام دادن کلیه تشریفات قانونی شرکت ـ انجام دادن کلیه امور اداره شرکت با همکاری قسمتهای مربوطه ـ تهیه و تنظیم بودجه شرکت ـ عزل و نصب کارکنان شرکت (بجز مدیران که از طرف مدیرعامل پیشنهاد و در صورت تصویب هیئت مدیره انجام می پذیرد.) بر اساس ضوابط تعیین شده ـ تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ـ پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شرکت ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای مصارف جاری شرکت ـ باز کردن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده در بانکها ـ ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده در کلیه مراحل قضائی و تسلیم گزارشات مربوطه به هیئت مدیره ـ خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال در هر مورد ـ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی های شرکت ـ تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری تعیین شده از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و هیئت مدیره ـ فروش محصولات و خدمات شرکت بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و مقررات جاری کشور که از طرف دولت ابلاغ می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661015
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سودوزیان و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کوشش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای امجد استیفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302447
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بهرام فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بهروز فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و وفا فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم بهناز فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی و هومان فرمان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اعتبارات اسنادی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و سید محمدمهدی یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449194

آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پیله
سهامی عام ثبت شده به شمارهxxx۸۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و فرزاد سنندجی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهرام فرمان آراء به کدملی xxxxxxxxx۹ و بهمن فرمان آراء به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهروز فرمان آراء به کدملی xxxxxxxxx۵ و وفا فرمان آراء به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهناز فرمان آراء به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ بهرام فرمان آراء به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، بهروز فرمان آراء به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات هیئت مدیره مندرج در صورتجلسه در ۱۳ بند بند به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11721617
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات پیله سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره۱۲۵۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و فرزاد سنندجی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهرام فرمان‌آراء به کدملی xxxxxxxxx۹ و بهمن فرمان‌آراء به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهروز فرمان‌آراء به کدملی xxxxxxxxx۵ و وفا فرمان‌آراء به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهناز فرمان‌آراء به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ بهرام فرمان‌آراء به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، بهروز فرمان‌آراء به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در صورتجلسه در ۱۳ بند بند به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات