کارخانجات تولیدی پلاستی ران

شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100484677 ()
18
افراد
23
آگهی‌ها
12551
شماره ثبت
1347/5/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14802603
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مشتمل برترازنامه وحساب سود وزیان به تصویب رسید.موسسه حسابرسی مفیدراهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای سال xxx۸ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544045
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختیارات ذیل مطابق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از طرف هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی . امضاء کلیه مکاتبات اداری در جهت تأمین اهداف شرکت . تصویب روشها ، دستورالعملها و آئین نامه‌های داخلی شرکت ( به استثناء آئین نامه معاملات و ساختار سازمانی ) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ، ظهرنویسی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . تنظیم بودجه شرکت . تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و مؤسسات رسمی و اخذ هر نوع استقراض با رعایت مقررات اساسنامه شرکت . اتخاذ تصمیم در مورد معاملات شرکت اعم از خرید ، فروش و یا اجاره و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده مطابق آئین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های شرکت . نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها . اعطاء یا قبول نمایندگی و حسب مورد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران . دریافت ، تقلیل و آزادسازی ضمانت نامه‌های دیگران نزد شرکت و ضبط آن به نفع شرکت در صورت لزوم . به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی ، بانکها ، مؤسسات مالی و اعتباری و استرداد آنها در اجرای اهداف شرکت . وارد کردن هر نوع کالای وارداتی و صدور هرگونه کالای صادراتی . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامت انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور درجلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363384
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقایان اصغرجهانگرد به نمایندگی ازشرکت یزدباف (به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹)، وحید پارسا به نمایندگی از شرکت دانانیرتهران (به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰)،نادعلی اسمعیلی به نمایندگی از شـرکت کارخانجات تولیدی بهمن (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵)، محمد مهدی زارع به نمایندگی شرکت عمرانی یزد باف (به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱) وعباسعلی رضایی صدرآبادی به نمایندگی شرکت سامان یزد (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴) تعیین گردیدند.
آقای عباسعلی رضایی صدرآبادی (به کدملیxxxxxxxxx۷) به سمت رئیس هیئت مدیره،آقای وحید پارسا (به کد ملی xxxxxxxxx۱) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وآقای محمد مهدی زارع (به کد ملیxxxxxxxxx۸) بعنوان نایب رییس هیئت مدیره وآقایان نادعلی اسمعیلی (به کد ملی xxxxxxxxx۳) ،اصغر جهانگرد (به کد ملیxxxxxxxxx۱) بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور ازجمله چک، سفته، برات، قراردادها و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد دین وتعهد نماید با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مـدیره همراه بامهرشرکت و اوراق عادی و مـراسلات با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203683
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت سامان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت عمرانی یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت دانا نیر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043372
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مفید راهبر (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر (به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957994
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی ۴ راه کالج خیابان البرز ۲ خیابان البرز ۱ پلاک ۴ طبقه ۲ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261229
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارخانجات تولیدی بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت یزد باف با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت سامان یزد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت عمرانی یزد باف با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت دانا نیر تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت هاوس الکتریک با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت تلمبه ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670584
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین خسروشاهی اصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای محمدرضا تابش اکبری به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزد باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فریوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و آقای محمد حسین سوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت عمرانی یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و آقای محمد مهدی طوفانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ برای بقیه تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی هر گونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668601
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید - موسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال xxx۴ انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345140
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدضرابیه به نمایندگی از شرکت یزدباف ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹) بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا تابش اکبری به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰) بسمت مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فریوری به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) وآقای محمدحسین سوری به نمایندگی از شرکت عمرانی یزدباف ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱) و آقای محمدمهدی طوفانی نژاد به نمایندگی از شرکت سامان یزد (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،قراردادها و بطورکلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء ۲نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مرسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727540
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود (به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ شرکتهای:کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و یزد باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و سامان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و عمرانی یزد باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و دانا نیر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکتهای هاوس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و تلمبه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240709
آگهی تغییرات شرکت پلاستیران شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳) بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳) بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال xxx۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236346
آگهی تغییرات شرکت پلاستیران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای محمدرضا تابش اکبری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محسنی فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادا ر و تعهدآور از جمله سفته, برات و بطور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690527
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت سامان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت عمرانی یزدبافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت دانا نیر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت هاوس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و تلمبه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11593290
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت سامان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت عمرانی یزدبافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت دانا نیر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکت هاوس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و تلمبه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519972

آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۵۱
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا تابش اکبری به ک م xxxxxxxxx۱ به جای مهرداد تبریزی به نمایندگی از شرکت عمرانی یزد بافت به ش م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ضمنا محمدمهدی مناقب به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به ش م xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا منتظری هدش به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران به ش م xxxxxxxxx۶۰ و سعید امامی مقدم به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به ش م xxxxxxxxx۳ محمد ضرابیه به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزد بافت به ش م xxxxxxxxx۰۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر ازا عضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10002970
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۵۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا تابش‌اکبری به ک م xxxxxxxxx۱ به جای مهرداد تبریزی به نمایندگی از شرکت عمرانی یزد بافت به ش م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند ضمنا محمدمهدی مناقب به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به ش م xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا منتظری‌هدش به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران به ش م xxxxxxxxx۶۰ و سعید امامی‌مقدم به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به ش م xxxxxxxxx۳ محمد ضرابیه به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزد بافت به ش م xxxxxxxxx۰۹ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر ازا عضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11247544
آگهی اصلاحی در شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
پیرو آگهی شماره xxx۸۸/ت۳۲ مورخ ۹/۷/xxx۰ تاریخ صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/xxx۰ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831827
آگهی تصمیمات شرکت پلاستیران سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۵۵۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سامان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت دانا نیر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت عمرانی یزد باف به کدملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت تلمبه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت هاوس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799445
آگهی تصمیمات شرکت پلاستیران سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی ومحمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516572
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و تولیدی چوبیران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۹۶۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا میرشفیعی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی عباس مشکی باف به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهرداد تبریزی به کدملی xxxxxxxxx انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ عباس مشکی باف بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد تبریزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین صفی خانی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و محمد ضرابیه بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904861
آگهی تغییرات شرکت پلاستیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مظفر اعوانی به نمایندگی از شرکت عمرانی‌یزدباف و سید محمود حسینی به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن و محمدرضا حسن‌پور به نمایندگی از شرکت سامان یزد برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجید یحیایی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته،‌برات و قراردادها و هرگونه سند که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003099
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی مفید راهبر (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر (به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی xxx۶انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات