صنایع فلزی ایران

شرکت صنایع فلزی ایران (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100483788 (فعال)
34
افراد
21
آگهی‌ها
12520
شماره ثبت
1347/5/13
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع فلزی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع فلزی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
علی‌رضا رحیمی رحیم بیگلو
علی‌رضا رحیمی رحیم بیگلو
عضو هییت مدیره از 1398/9/30
محمد جواهری ضامن جانی
محمد جواهری ضامن جانی
از 1398/9/30
محمود قطمیر
محمود قطمیر
نایب رییس هییت مدیره از 1398/9/30
محمد قائمی اصل
محمد قائمی اصل
رییس هییت مدیره از 1398/9/30
سیدمحمد علی ناصری نیا
سیدمحمد علی ناصری نیا
از 1398/9/30
سیدمحمد قدسی
سیدمحمد قدسی
رییس هییت مدیره از 1398/5/1
عباس رضائی
عباس رضائی
عضو هییت مدیره از 1398/5/1
سید مرتضی حسنی
سید مرتضی حسنی
عضو هییت مدیره از 1398/5/1
موسی ابراهیم زاده
موسی ابراهیم زاده
نایب رییس هییت مدیره از 1398/5/1
محمد میرزا حسینی هرندی
محمد میرزا حسینی هرندی
از 1397/10/10
عبداله عسگری
عبداله عسگری
رئیس هیئت مدیره از 1397/5/29
داریوش فرزی
داریوش فرزی
عضو هیئت مدیره از 1397/5/29
اکبر محمدوند کلوجه
اکبر محمدوند کلوجه
عضو هیئت مدیره از 1397/5/29
سعید پورزادی
سعید پورزادی
عضو هیئت مدیره از 1396/10/27
رضا افشار طونیان
رضا افشار طونیان
مدیر عامل از 1396/6/4
سعید محرابیان
سعید محرابیان
عضو هیئت مدیره از 1396/6/4
عبدالرضا ناصحی فر
عبدالرضا ناصحی فر
عضو هیئت مدیره از 1396/6/4
علی‌رضا معماری
علی‌رضا معماری
رئیس هیئت مدیره از 1396/6/4
علی میرزایی
علی میرزایی
نائب رئیس هیئت مدیره از 1396/6/4
فریبرز نژاددادگر
فریبرز نژاددادگر
مدیر عامل از 1395/3/1
عباسعلی قاسمی
عباسعلی قاسمی
نائب رئیس هیئت مدیره از 1395/3/1
محسن سجادی نیا
محسن سجادی نیا
رئیس هیئت مدیره از 1395/3/1
مجید حیدری
مجید حیدری
عضو هیئت مدیره از 1395/3/1
محمدرضا پورضیائی
محمدرضا پورضیائی
رئیس هیئت مدیره از 1394/11/12
علی جهانگیری
علی جهانگیری
نائب رئیس هیئت مدیره از 1394/11/12
محسن اسکندری
محسن اسکندری
عضو هیئت مدیره از 1394/11/12
هاشم گرامی منفرد
هاشم گرامی منفرد
از 1393/8/11
سید محمد قافله باشی
سید محمد قافله باشی
از 1393/8/11
امیر حسین رضائی کلج
امیر حسین رضائی کلج
از 1393/8/11
عبدالله مرادی لارمائی
عبدالله مرادی لارمائی
نائب رئیس هیئت مدیره از 1393/5/6
ایمان صداقت گالشکلامی
ایمان صداقت گالشکلامی
عضو هیئت مدیره از 1393/5/6
سید محمد قافله باشی
سید محمد قافله باشی
رئیس هیئت مدیره از 1393/5/6
وحیدرضا فعال اوغانی
وحیدرضا فعال اوغانی
عضو هیئت مدیره از 1392/7/27
حسین ممبینی
حسین ممبینی
عضو هیئت مدیره از 1392/7/27

شرکت‌های مادر صنایع فلزی ایران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در صنایع فلزی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15032560
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 12520 و شناسه ملی 10100483788
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد قایمی اصل کدملی4230832265 به سمت رییس هیأت مدیره ؛ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین شناسه ملی 10320467356 آقای محمود قطمیر کدملی 1817193279 به سمت نایب رییس هیأت مدیره ؛ به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا شناسه ملی 10320745749 آقای محمد جواهری ضامن جانی کدملی0534142095 به سمت عضو هیأت-مدیره ؛ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش شناسه ملی 10861529034 آقای سیدمحمدعلی ناصری نیا کدملی 4839939683 به سمت عضو هیأت-مدیره ؛ به نمایندگی از شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس شناسه ملی 14004160562 آقای علیرضا رحیمی رحیم بیگلو کدملی 0069572097 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ؛ به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید شناسه ملی 10103101831 برای باقی مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند: هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی؛ نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آیین نامه مصوب شرکت)؛ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی؛ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد؛ تعیین میزان استهلاک ها؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت؛ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متّفق رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ981017290655637  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14831068
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 12520 و شناسه ملی 10100483788
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد قدسی به کد ملی 0079773354 به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین با شناسه ملی 10320467356 به سمت رییس هیأت مدیره - موسی ابراهیم زاده به کد ملی 4839380686 به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا با شناسه ملی 10320745749 به سمت نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل - محمد جواهری ضامن جانی به کد ملی 0534142095 به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش با شناسه ملی 10861529034 به سمت عضو هیأت مدیره - عباس رضایی به کد ملی 0453522335 به نمایندگی از شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس با شناسه ملی 14004160562 به سمت عضو هیأت مدیره - سیدمرتضی حسنی به کد ملی 1639114963 به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید با شناسه ملی 10103101831 به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هییت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آیین نامه مصوب شرکت) - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد - تعیین میزان استهلاک ها - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980709151213196 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14451480
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه ۲ شرکت در آدرس : استان تهران ، شهرستان اسلامشهر ، بخش مرکزی ، شهر اسلامشهر ، احمدآباد مستوفی ، خیابان گلستان ۱ ، جاده احمد آباد مستوفی ، پلاک - xxx ، طبقه همکف کدپستی : xxxxxxxxx۲ به مدیریت اقای محمد میرزا حسینی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تاسیس گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236883
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی عبداله عسگری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیات مدیره شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی محمد میرزا حسینی هرندی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی داریوش فرزی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی اکبر محمدوند کلوجه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ با نمایندگی علیرضا رحیمی رحیم بیگلو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت) - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد - تعیین میزان استهلاک ها - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله ۱۷ شهریور-خیابان شمشاد-خیابان پرچین-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. شعبه شرکت به آدرس تهران- سعادت آباد – خیابان علامه جنوبی – خیابان شهید حق طلب پلاک ۵۱- کدپستی: xxxxxxxxx۴ منحل گردید. اکبر محمدوند کلوجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر شعبه یک انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132007
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ، محمد میرزا حسینی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ، داریوش فرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ، اکبر محمدوندکلوجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲، علیرضا رحیمی رحیم بیگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متّفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور ، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیات مدیره ، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی ، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، ـ نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت) ، ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع ، ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ، ـ تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و واخواست اوراق تجارتی ، ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ، ـ تعیین میزان استهلاک ها ، ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت شعبه شرکت به نشانی تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان علامه جنوبی ـ خیابان شهید حق طلب پلاک ۵۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ به مدیریت اقای علیرضا رحیمی رحیم بیگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تاسیس و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131982
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶، شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862844
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد قائمی اصل به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود قطمیر به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید پورزادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر محمد وندکلوجه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا رحیمی رحیم بیگلو به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضا ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه امضا یکی از دو نفر آقایان محمود قطمیر یا سعید پورزادی و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی، با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664318
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا معماری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ علی میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ عبدالرضا ناصحی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ سعید محرابیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ رضا افشار طونیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ تعیین گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458036
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران، کیلومتر ۵ بزرگراه فتح بلوار ۱۷ شهریور (شادآباد) کوچه پرچین مجتمع الماس، بلوک ۵، ورودی شمال شرقی، طبقه اول، واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت به آدرس: استان تهران، شهرستان پیشوا، بخش جلیل آباد، دهستان جلیل آباد، شهرک صنعتی پیشوا، میدان صنعت خیابان ابوترابی مجتمع شرکت صنایع فلزی ایران کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279868
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188457
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای محسن سجادی نیا ش م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین ش م xxxxxxxxx۵۶ و جناب آقای عباسعلی قاسمی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت حامی تجارت الماس ش م xxxxxxxxx۶۲ و جناب آقای مجید حیدری به ش م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید ش م xxxxxxxxx۳۱ و جناب آقای عبدالرضا ناصحی فر ش م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش ش م xxxxxxxxx۳۴ و جناب آقای فریبرزنژاد دادگر به ش م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا ش م xxxxxxxxx۴۹ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667581
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667570
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی محمدرضا پور ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی محسن اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی عبدالرضا ناصحی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی فریبرز نژاد دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408345
آگهی تغییرات شرکت صنايع فلزي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پورضیائی به ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت باتیس سازان الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و آقای هاشم گرامی منفرد به ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای فریبرز نژاد دادگر به ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت نماد سازه جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و آقای علی جهانگیری به ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نارا پروتئین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و آقای محسن اسکندری به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه خدماتی نگاه پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ تعیین شدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت) ، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متّفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12474844
آگهی تغییرات شرکت صنايع فلزي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت باتیس سازان الماس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت افق افروز ایماء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت نارا پروتئین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت گروه خدماتی نگاه پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شرکت نماد سازه جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301465
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۵۲۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل"طراحی و ساخت انواع مبدل های حرارتی و کولرهای هوایی و کلیه دستگاه های تهویه مطبوع و حرارت مرکزی و تولید انواع لوله های فین دار و پره دار، اجرای تأسیسات برق و مکانیکال و سیستم های حرارتی و برودتی و فعالیت در زمینه تولید، خرید و فروش و انجام خدمات پس از فروش کلیه قطعات و کالاهای صنایع واحد نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی و نیز ارائه خدمات فنی و مهندسی و طراحی، احداث و راه اندازی و راهبری و بهره برداری و نگهداری و تعمیرات اساسی انواع نیروگاه های تولید برق و انرژی و پالایشگاه ها و سایر صنایع وابسته و خدمات فنی و مهندسی و طراحی و ساخت انواع مخازن استیل و مخازن تحت فشار"(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم)به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744869
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد قافله باشی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء باشناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هاشم گرامی منفرد باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه خدماتی نگاه پایتخت باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین رضائی کلج باکدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مبین سازه پارند باشناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا پورضیائی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ناراپروتئین ایرانیان باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹به سمت عضو هیئت مدیره آقای فریبرز نژاددادگر باکدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت نماد سازه جنوب باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشدو سایر نامه های اداری با امضاءمدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634461
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد قافله باشی شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء ش م xxxxxxxxx۴۰ ـ آقای عبداله مرادی لارمائی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت نگاه پایتخت ش م xxxxxxxxx۳۲ ـ آقای امیر حسین رضائی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مبین رایان پارند ش م xxxxxxxxx۹۲ ـ آقای ایمان صداقت گالشکلامی شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ناراپروتئین ایرانیان ش م xxxxxxxxx۸۹ ـ آقای فریبرز نژاد دادگر شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نماد سازه جنوب ش م xxxxxxxxx۱۴ انتخاب شدند آقای سید محمد قافله باشی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای عبداله مرادی لارمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیر حسین رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای ایمان صداقت گالشکلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای فریبرز نژاد دادگر به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره دارای اعتبار می باشدو سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634463
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به عنوان بازرس اصلی و محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221518
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت افق افروز ایماء (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۰ و شرکت نارا پروتئین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۹ و شرکت نماد سازه جنوب (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۴ و شرکت مبین رایان پارند به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۲ و شرکت خدماتی نگاه پایتخت (مسئولیت محدود) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۲
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221519
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محسن سجاد ی نیا به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله مرادی لارمائی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز نژاددادگر به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای وحیدرضا فعال اوغانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین ممبینی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات