تاید واتر خاورمیانه

شرکت تاید واتر خاورمیانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100478433 ()
29
افراد
40
آگهی‌ها
12341
شماره ثبت
1347/2/24
تاریخ تأسیس

اشخاص تاید واتر خاورمیانه

در این بخش تمامی اشخاصی که در تاید واتر خاورمیانه دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14749089
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۰,xxx مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تایدواترخاورمیانه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مهدی آزادواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹به عنوان عضو هیئت مدیره، انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات صرفاً با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: ۱ ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت. ۲ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی و مراجع قضایی. ۳ ـ تصمیم گیری در مورد حضور شرکت در نمایشگاه های داخلی و انجام تبلیغات و بازاریابی در جهت ارتقاء و توسعه فروش خدمات و برنامه ریزی و انجام کلیه امور موثر در این زمینه در قالب برنامه و بودجه مصوب سالانه، شرکت در نمایشگاه های خارجی و بین المللی و تصمیم گیری در خصوص مسافرت و مأموریت های کارکنان در چارچوب فعالیت شرکت به خارج از کشور پس از تصویب هیئت مدیره، ۴ ـ عزل و نصب و قرارداد با مشاوران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و جبران خدمات، ترفیع و تنبیه و اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی و تعیین شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه شرکت. ۵ ـ پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره به منظور تصویب. ۶ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات، تقسیط و انجام اقدامات موثر در جهت وصول مطالبات و حفظ منافع شرکت حسب شرایط بازار. ۷ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، امضاء و انجام قراردادهای مربوطه و عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تعدیل فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، برابر آئین نامه معاملات شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ۸ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیرعامل و دیگر امضای مجاز شرکت. ۹ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت. ۱۰ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده و در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آن ها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ۱۱ ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی سه ماهه، شش ماهه، و نه ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی پس از تأیید در هیئت مدیره. ۱۲ ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت و ارائه آن به بازرس قانونی، مجمع قانونی و مجمع عمومی عادی سالیانه پس از تأیید هیئت مدیره، حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14759100
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14595320
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۷ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی ( سهامی خاص ) که با حضور کلیه سهامداران تشکیل و در تاریخ ۱/۷/۹۷ به این اداره واصل گردید ، تصمیمات ذیل اتخاذ شد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد : ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۲ صورتهای مالی اساسی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ شرکت به تصویب رسید . ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ۴ اشخاص حقوقی ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند : شرکت تاید واتر خاورمیانه ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ، شرکت رهیاب رایانه گستر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ، شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ، شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ، شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14587229
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد مهدی صالحی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سوی شرکت رهیاب رایانه گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بجای آقای محمد واعظی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها ، عقود و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات صرفا با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14537527
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت تایدواتر خاور میانه ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت بین المللی و توسعه عمران دریاگستر منطقه آزاد انزلی ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت خدمات دریایی راهنما ترابر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428398
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم بولو به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سوی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریابندر(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره، ـ آقای حسین زارعی به کدملی xxxxxxxxx۴ بهبه نمایندگی از سوی شرکت فراز انرژی دنا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای ایوب باقرتبار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ عنوان عضو هیأت مدیره، ـ آقای عباس محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به به نمایندگی از سوی شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ عنوان عضو هیأت مدیره، ـ آقای محمد واعظی به کدملی xxxxxxxxx۰ به بنمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات صرفاً با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند. ۱ ـ اجرای مصوبات هیأت مدیره شرکت. ۲ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی و مراجع قضایی. ۳ ـ تصمیم گیری در خصوص حضور شرکت در نمایشگاه های داخلی و انجام تبلیغات و بازار یابی در جهت ارتقاء و توسعه فروش خدمات و برنامه ریزی و انجام کلیه امور موثر در این زمینه در قالب برنامه و بودجه مصوب سالانه، شرکت در نمایشگاه های خارجی و بین المللی و تصمیم گیری در خصوص مسافرت و مأموریت های کارکنان در چارچوب فعالیت شرکت به خارج از کشور پس از تصویب هیأت مدیره، ۴ ـ عزل و نصب مشاوران و کارکنان شرکت. تعیین شغل و حقوق و دستمزد و جبران خدمات، ترفیع و تنبیه و اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی و تعیین شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه شرکت. ۵ ـ عزل و نصب کلیه نمایندگان شرکت در هیأت مدیره شرکت های اقماری، معاونین و مدیران ستادی پس از تصویب هیأت مدیره، ۶ ـ پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره به منظور تصویب. ۷ ـ افتتاح هر نوع حساب (ارزی ـ ریالی داخلی) و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر به همراه امضاء مجاز دیگر. افتتاح حساب ارزی خارجی به همراه امضاء یکی از اعضاء مجاز. ۸ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات، تقسیط و انجام اقدامات موثر در جهت وصول مطالبات و حفظ منافع شرکت حسب شرایط بازار. ۹ ـ اعطای هرگونه تخفیف به مشتریان شرکت پس از تصویب در هیأت مدیره، ۱۰ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، امضاء و انجام قراردادهای مربوطه و عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تعدیل فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد، برابر آئین نامه معاملات شرکت پس از تصویب هیأت مدیره. ۱۱ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیرعامل و دیگر امضای مجاز شرکت. ۱۲ ـ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) با تصویب هیأت مدیره. ۱۳ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت. ۱۴ ـ اجاره و استجاره و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۵ ـ اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، خسارات، قیمت تمام شده خدمات، افزایش رضایتمندی مشتریان، بهبود روش ها و سیستم ها. ۱۶ ـ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء کمی و کیفیت و تنوع خدمات و اخذ هرگونه گواهی نامه داخلی و خارجی لازم جهت تضمین کیفیت و توسعه بازار فروش خدمات داخلی و خارجی. ۱۷ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده و در مقابل طلب شکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آن ها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ۱۸ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهکاری های شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. ۱۹ ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سه ماهه، شش ماهه، و نه ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی پس از تأیید در هیأت مدیره. ۲۰ ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به بازرس قانونی، مجمع قانونی و مجمع عمومی عادی سالیانه پس از تأیید هیأت مدیره، حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، ۲۱ ـ بکارگیری روش های موثر در جهت حفظ جایگاه و ارزش شرکت در بازار سرمایه. ۲۲ ـ اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات پس از تصویب در هیأت مدیره. ۲۳ ـ اصلاح ساختار و ماموریت شرکت و شرکت های اقماری، ایجاد یا حذف آن ها با تصویب هیأت مدیره. ۲۴ ـ اصلاح آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با تصویب هیأت مدیره. ۲۵ ـ تهیه و تدوین و اجرای تشکیلات تفصیلی شرکت پس از تأیید هیأت مدیره. ۲۶ ـ نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت. ۲۷ ـ تصمیم گیری به جهت افزایش، کاهش و یا خارج شدن از شرکت هایی که شرکت سهامدار می باشد با تصویب هیأت مدیره. ۲۸ ـ به امانت گذاشتن هر گونه سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها با تصمیم مدیرعامل و دیگر امضاهای مجاز شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14417975
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸
طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۷و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۷ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) که با حضور کلیه سهامداران تشکیل و در تاریخ ۱۸/۹/۹۷ به این اداره واصل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ شد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد: ۱ ـ اشخاص حقوقی ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت تاید واتر خاورمیانه(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳، شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹. ۲ ـ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره فوق، آقای محمد حکیمیان به موجب حکم شماره xxx۴/۳۱ به نمایندگی از تاید واتر خاورمیانه(سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید یزدان فر به موجب حکم شماره xxx۲/۱/۹۷ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر(سهامی عام)به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید عبدالکریم معینی به موجب حکم شماره xxx/ص۹۷ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم(سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمناً کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها، عقود و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر ک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ شرح وظایف و اختیارت مدیرعامل طبق اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196498
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نادر دادخواه به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بجای آقای حسن سید بهرامی به سمت عضوء هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود وغیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173779
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا قادری با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت خدمات دریایی وکشتیرانی خط دریابندر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای منتظر منصوری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی دنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، آقای سعید یزدان فر با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن سیدبهرامی با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سوی شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد واعظی با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سوی شرکت رهیاب رایانه گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها،عقود وغیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: ۱ ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت. ۲ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارت دولتی وغیردولتی ، موسسات عمومی و مراجع قضائی ۳ ـ تصمیم گیری درخصوص حضور شرکت در نمایشگاههای داخلی و انجام تبلیغات و بازاریابی در جهت ارتقاء و توسعه فروش خدمات و برنامه ریزی و انجام کلیه امور موثر در این زمینه در قالب برنامه و بودجه مصوب سالانه، شرکت در نمایشگاه های خارجی و بینالمللی و تصمیم گیری درخصوص مسافرت و مأموریتهای کارکنان در چارچوب فعالیت شرکت به خارج از کشور پس از تصویب هیئت مدیره. ۴ ـ عزل و نصب مشاوران و کارکنان شرکت. تعیین شغل و حقوق و دستمزد و جبران خدمات، ترفیع و تنبیه و اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی و تعیین شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه شرکت. ۵ ـ عزل و نصب کلیه نمایندگان شرکت در هیئت مدیره شرکتهای اقماری، معاونین و مدیران ستادی پس از تصویب هیئت مدیره. ۶ ـ پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب. ۷ ـ افتتاح هر نوع حساب (ارزی ـ ریالی داخلی) و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به همراه امضاء مجاز دیگر. افتتاح حساب ارزی خارجی به همراه امضاء یکی از اعضاء مجاز. ۸ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات، تقسیط و انجام اقدامات موثر در جهت وصول مطالبات و حفظ منافع شرکت حسب شرایط بازار. ۹ ـ اعطای هرگونه تخفیف به مشتریان شرکت پس از تصویب در هیئت مدیره. ۱۰ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، امضاء و انجام قراردادهای مربوطه و عقد هر نوع قرارداد تغییر و تعدیل فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزموضوع شرکت باشد، برابر آئین نامه معاملات شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۱ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیرعامل و دیگر امضای مجاز شرکت. ۱۲ ـ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هیئت مدیره. ۱۳ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت. ۱۴ ـ اجاره و استجاره و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۵ ـ اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، خسارات، قیمت تمام شده خدمات، افزایش رضایتمندی مشتریان، بهبود روشها و سیستم ها. ۱۶ ـ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء کمی و کیفیت و تنوع خدمات و اخذ هرگونه گواهی نامه داخلی و خارجی لازم جهت تضمین کیفیت و توسعه بازار فروش خدمات داخلی و خارجی. ۱۷ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوق و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها وتامین ضرروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به امورمشابه دیگرازقبیل آنچه گذشت. ۱۸ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهکاریهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. ۱۹ ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی پس از تأیید در هیئت مدیره. ۲۰ ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به بازرس قانونی، مجمع قانونی و مجمع عمومی عادی سالیانه، پس از تأیید هیئت مدیره، حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی. ۲۱ ـ بکارگیری روش های موثر در جهت حفظ جایگاه و ارزش شرکت در بازار سرمایه. ۲۲ ـ اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات پس از تصویب در هیئت مدیره. ۲۳ ـ اصلاح ساختار و ماموریت شرکت و شرکتهای اقماری، ایجاد یا حذف آنها با تصویب هیئت مدیره. ۲۴ ـ اصلاح آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با تصویب هیئت مدیره. ۲۵ ـ تهیه و تدوین و اجرای تشکیلات تفضیلی شرکت پس از تأیید هیئت مدیره. ۲۶ ـ نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت. ۲۷ ـ تصمیم گیری به جهت افزایش، کاهش و یا خارج شدن از شرکتهایی که شرکت سهامدار می باشد با تصویب هیئت مدیره. ۲۸ ـ به امانت گذاشتن هرگونه سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تصمیم مدیر عامل و دیگر امضاهای مجاز شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173786
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشرآگهی ها ی شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی به xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندارحسابداران رسمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765963
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراز انرژی دنا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت خدمات دریایی وکشتیرانی خط دریا بندر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه ازاد انزلی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به مدت دو ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713909
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۲/ ۶/ xxx۶ عبارت: تامین نیروی انسانی، در موضوع شرکت از قلم افتاده_است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608153
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۸ , xxx مورخه ۳۱/۰۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تعمیرات و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و ساختمانها،، انجام امور تعمیر و نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات " در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561631
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی ارقام نگرآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487802
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۴۸ , xxx مورخ ۷/۳/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد رضا سید نورانی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان رئیس هیات مدیره. آقای سید مهدی طبائی عقدائی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تایدواتر خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای علی اصغر بهرامیان به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سجاد عادلی به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی راهنما ترابر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای سعید ذوالفقاری به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، و عقود و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی در حدود اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره. تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. (پس از تصویب هیات مدیره) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه استخدامی که به تصویب هئیت مدیره خواهد_رسید. (نصب و عزل مدیران با تصویب هیات مدیره انجام پذیرد) پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی داخلی. دریافت مطالبات پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، پرداخت. واخواست اوراق. عقد هرگونه قرارداد تجاری، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر، واقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجر. (پس از تصویب هیات مدیره) خرید و فروش و اجاره اموال غیر منقول مورد نیاز شرکت پس از مجوز از هیات مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصای یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق با حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توفیق مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. دارای تمامی اختیارات لازم برای اداره امور شرکت مربوط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. معاملات با اشخاص وابسته اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره به طور مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101520
گهی تأسیس شعبه شرکت تاید واتر خاورمیانه (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
باستناد آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۴/۰۶/xxx۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران شعبه شرکت در منطقه آزاد اروند به نشانی خرمشهر، خیابان فردوسی، به سمت اداره بنادر و دریانوردی خرمشهر، خیابان گلشن، ساختمان اول، مقابل ساختمان فولاد جهان آرا، کدپستی xxxxxxxxx۴ با مدیریت آقای علی آلبوغبیش با شماره ملی xxxxxxxxx۳ مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ در این اداره تأسیس گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062765
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۰۴/ ص/ ۹۵ سازمان بنادر و دریا نوردی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس: استان خوزستان، شهرستان خرمشهر، خیابان فردوسی، به سمت اداره کل بنادر دریانوردی خرمشهر، خیابان گلشن ساختمان اول (مقابل ساختمان فولاد اروند جهان آرا) کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید. و علی آلبوغبیش بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیریت شعبه انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954840
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی به xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندارحسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949043
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸
طبق صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۵ و هیات مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۵ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) که با حضور کلیه سهامداران تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ شد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت به تصویب رسید. ۳ روزنامه جوان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ اعضای هیات مدیره عبارتند از: شرکت تاید واتر خاورمیانه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳، شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵، شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹، شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰. ۵ به استناد صورتجلسه هیات مدیره فوق، آقای احمد تقوا به موجب حکم شماره xxx۰/۳۱ مورخ ۲۲/۳/۹۵ به نمایندگی از تاید واتر خاورمیانه (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی اکبر سوخت سرائی به موجب حکم شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۲۸/۲/۹۵ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای سیدعبدالکریم معینی به موجب حکم شماره xxx/ ص ۹۵ مورخ ۳۱/۳/۹۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری بیکران قشم (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای سعید یزدانفر به موجب حکم شماره xxx/۱/۹۵ مورخ ۲۹/۳/۹۵ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره، آقای محمد حسن علی مددی به موجب حکم شماره xxx۹۰ مورخ ۲۳/۳/۹۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اسناد رسمی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها، عقود و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفراز اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق اداری و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831778
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۴/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677755
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف الهی شکیب با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای مهدی اعتصام با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای علی سجادی پناه با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیات مدیره، آقای مرتضی ترابی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضوهیات مدیره و آقای جمال میر شکرائی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات بندری ودریایی خط دریا بندر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند - امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل به امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد اجرای مصوبات هیات مدیره شرکت - نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی - تصمیم گیری درخصوص حضور شرکت در نمایشگاههای داخلی و انجام تبلیغات و بازاریابی در جهت ارتقاء و توسعه فروش خدمات و برنامه ریزی و انجام کلیه امور موثر در این زمینه در قالب برنامه و بودجه مصوب سالانه. شرکت در نمایشگاه‌های خارجی و بین المللی و تصمیم گیری در خصوص مسافرت و ماموریتهای کارکنان در چارچوب فعالیت شرکت به خارج از کشور پس از تصویب هیات مدیره - عزل و نصب مشاوران و کارکنان شرکت. تعیین شغل و حقوق و دستمزد وجبران خدمات، ترفیع و تنبیه و اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی و تعیین شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه شرکت. عزل و نصب کلیه نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکتهای اقماری، معاونین و مدیران ستادی پس از تصویب هیات مدیره - پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره بمنظور تصویب - افتتاح هر نوع حساب (ارزی –ریالی داخلی) و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به همراه امضاء مجاز دیگر. افتتاح حساب ارزی خارجی به همراه امضاء یکی از اعضاء مجاز پس از تصویب هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات، تقسیط و انجام اقدامات موثر در جهت وصول مطالبات و حفظ منافع شرکت حسب شرایط بازار - اعطای هرگونه تخفیف به مشتریان شرکت پس از تصویب درهیات مدیره - شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی، امضاء و انجام قراردادهای مربوطه وعقد هر نوع قرارداد تغییر و تعدیل فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد، برابر آیین نامه معاملات شرکت پس از تصویب هیات مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیرعامل ودیگر امضای مجاز شرکت. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هیات مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هر گونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت. اجاره و استجاره و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، خسارات، قیمت تمام شده خدمات، افزایش رضایتمندی مشتریان، بهبود روش‌ها و سیستم‌ها - برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء کمی و کیفیت و تنوع خدمات و اخذ هر گونه گواهی نامه داخلی و خارجی لازم جهت تضمین کیفیت و توسعه بازار فروش خدمات داخلی و خارجی. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهکاریهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی پس از تایید در هیات مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت وارائه آن به بازرس قانونی، مجمع قانونی و مجمع عمومی عادی سالیانه، پس از تایید هیات مدیره، حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی. بکارگیری روش‌های موثر در جهت حفظ جایگاه و ارزش شرکت در بازارسرمایه - اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات پس از تصویب در هیات مدیره. اصلاح ساختار و ماموریت شرکت و شرکتهای اقماری، ایجاد یا حذف آنها باتصویب هیات مدیره - اصلاح آئین نامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی شرکت با تصویب هیات مدیره - تهیه و تدوین واجرای تشکیلات تفضیلی شرکت پس از تائید هیات مدیره - نظارت بر حسن اجرای آئین نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امورشرکت - تصمیم گیری به جهت افزایش، کاهش و یا خارج شدن از شرکتهائی که شرکت سهامدار می‌باشد باتصویب هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621287
آگهی تغییرات شرکت تايد واتر خاورميانه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت فراز انرژی دنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463432
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سجادی پناه با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات بندری و دریایی خط دریابندر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید در نتیجه آقای سیدمهدی متولیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مهدی اعتصام با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای علی سجادی پناه با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای یوسف الهی شکیب با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مرتضی ترابی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب نمودند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. ضمناً حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل میباشد.. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی. تصمیم گیری درخصوص حضور شرکت در نمایشگاههای داخلی و انجام تبلیغات و بازاریابی در جهت ارتقاء و توسعه فروش خدمات و برنامه ریزی و انجام کلیه امور موثر در این زمینه در قالب برنامه و بودجه مصوب سالانه. شرکت در نمایشگاه های خارجی و بین المللی و تصمیم گیری در خصوص مسافرت و ماموریتهای کارکنان در چارچوب فعالیت شرکت به خارج از کشور پس از تصویب هیات مدیره.عزل و نصب مشاوران و کارکنان شرکت. تعیین شغل و حقوق و دستمزد وجبران خدمات، ترفیع و تنبیه و اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی و تعیین شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه شرکت.عزل و نصب کلیه نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکتهای اقماری، معاونین و مدیران ستادی پس از تصویب هیات مدیره پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره بمنظور تصویب.افتتاح هر نوع حساب (ارزی ـریالی داخلی) و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به همراه امضاء مجاز دیگر. افتتاح حساب ارزی خارجی به همراه امضاء یکی از اعضاء مجاز پس از تصویب هیات مدیره.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات، تقسیط و انجام اقدامات موثر در جهت وصول مطالبات و حفظ منافع شرکت حسب شرایط بازار. اعطای هرگونه تخفیف به مشتریان شرکت پس از تصویب درهیات مدیره. شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، امضاء و انجام قراردادهای مربوطه وعقد هر نوع قرارداد تغییر و تعدیل فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جز موضوع شرکت باشد، برابر آیین نامه معاملات شرکت پس از تصویب هیات مدیره.. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیرعامل ودیگر امضای مجاز شرکت.. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) با تصویب هیات مدیره.. مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هر گونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت.. اجاره و استجاره و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.. اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، خسارات، قیمت تمام شده خدمات، افزایش رضایتمندی مشتریان، بهبود روش ها و سیستم ها. برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء کمی و کیفیت و تنوع خدمات و اخذ هر گونه گواهی نامه داخلی و خارجی لازم جهت تضمین کیفیت و توسعه بازار فروش خدمات داخلی و خارجی.. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء(اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهکاریهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت.. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی پس از تایید در هیات مدیره.. تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت وارائه آن به بازرس قانونی، مجمع قانونی و مجمع عمومی عادی سالیانه، پس از تایید هیات مدیره، حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی.. بکارگیری روش های موثر در جهت حفظ جایگاه و ارزش شرکت در بازارسرمایه. اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات پس از تصویب در هیات مدیره.. اصلاح ساختار و ماموریت شرکت و شرکتهای اقماری، ایجاد یا حذف آنها باتصویب هیات مدیره. اصلاح آئین نامه های مالی، معاملاتی واستخدامی شرکت با تصویب هیات مدیره. تهیه و تدوین واجرای تشکیلات تفضیلی شرکت پس از تائید هیات مدیره. نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امورشرکت. تصمیم گیری به جهت افزایش، کاهش و یا خارج شدن از شرکتهائی که شرکت سهامدار می باشد باتصویب هیات مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12370440
آگهی تغییرات شرکت تايد واتر خاورميانه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی ها ی شرکت تعیین گردیدموسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی به xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیاربهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748625
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی متولیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت فراز انرژی دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیأت مدیره ، آقای مهدی اعتصام با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سوی شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ،آقای مرتضی ترابی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سوی شرکت رهیاب رایانه گستر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره ، آقای یوسف الهی شکیب با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی کارگر با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سوی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. امضاءکلیه اوراق بهادارو اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها ، عقود و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613547
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه, وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد.. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشرآگهی ها ی شرکت تعیین شد ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی به xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیاربهمند شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340286
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدمهدی متولیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت فراز انرژی دنا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی اعتصام با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سوی شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد کاشانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سوی شرکت رهیاب رایانه گستر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای یوسف الهی شکیب با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سوی شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی کارگر با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سوی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
حدود اختیارات مدیرعامل بشرح لیست پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189172
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاور میانه سهامی ‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت xxx۷ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159694
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کارگر به شماره ملی ۷ـxxxxxxـxxx به نمایندگی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به ش.م xxxxxxxxx۷۹ سمت عضو هیئت مدیره ـ مهدی اعتصام به شماره ملی ۷ـxxxxxx۷ـxxx به نمایندگی از گروه مالی مهر اقتصاد به ش.م xxxxxxxxx۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره ـ سید مهدی متولیان به ک.م xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش به ش.م xxxxxxxxx۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد کاشانی به شماره ملی ۷ـxxxxxxـxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663721
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانهسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946984
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592220
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساحل آبی درنا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ـ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بامسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت رهیاب رایانه گستر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ـ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ یوسف الهی شکیب به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساحل آبی درنا به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد قافله باشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اصغر بهرامیان به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به سمت عضو هیئت مدیره و محمدابراهیم پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10114199
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساحل آبی درنا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بامسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ یوسف الهی شکیب به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساحل آبی درنا به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد قافله باشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اصغر بهرامیان به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به سمت عضو هیئت مدیره و محمدابراهیم پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335940
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11959958
آگهی افزایش سرمایه شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ بموجب گواهی شماره xxx۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11229487
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۰/۸۹ و ۱۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکتهای سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی رضا حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی شجاع‌الدین بازرگانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری تجلی سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی سید محمد قافله‌باشی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی بهزاد اتابکی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی محمد کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند. محمد کاشانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا حیدری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد اتابکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307028
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۸۹ محل شرکت به تهران خ شیخ بهائی جنوبی گرمسار غربی پ ۸۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003200
آگهی تغییرات در شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام بشماره ثبت۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: بهزاد اتابکی بجای عبدالحمید ملاح‌زاده بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان در هیئت‌مدیره و محمد قافله‌باشی بجای عیسی رضایی بعنوان نماینده شرکت خدمات دریائی و کشتیرانی خط دریا بندر در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. محمد کاشانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا حیدری بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد اتابکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765009
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683719
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱/xxx۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۲/xxx۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات