مهندسی فیروزا

شرکت مهندسی فیروزا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100477787 (فعال)
14
افراد
21
آگهی‌ها
1041
شماره ثبت
1347/2/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14687165
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای قاسم ابراهیمی مجد با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین تنها با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی ابراهیمی مجد با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین ابراهیمی مجد با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نفیسه تنها با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضا مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشدو مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524108
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه وحساب سودوزیان عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید . ۴ آقایان قاسم ابراهیمی مجد کدملی xxxxxxxxx۸ محمد حسین تنها کدملی xxxxxxxxx۱ محمد حسین ابراهیمی مجد کدملی xxxxxxxxx۵ محمد مهدی ابراهیمی مجد کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم نفیسه تنها کدملی xxxxxxxxx۷ ۱۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273902
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا(سهامی عام)به شماره ثبتxxx۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷
به موجب نامه شمارهxxx۱۹/۹۷ مورخه۱۲/۰۴/xxx۷ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ مرکز اصلی شرکت مهندسی فیروزا(سهامی عام) به شماره ثبتxxx۱۹ واحد ثبتی تهران به نشانی استان قزوین - شهرستان آبیک - بخش مرکزی - دهستان کوهپایه شرقی - روستا یانس آباد-محله روستای یانس آباد -خیابان اصلی - پلاک ۰ طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.که در این اداره در تاریخ۲۰/۰۴/xxx۷ تحت شماره xxx۱ به ثبت رسید و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291143
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxxدر آگهی صادره، اشتباهاً تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ قیدشده است که صحیح آن ۰۳/۱۰/xxx۶ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101203
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان قزوین ـ شهرستان آبیک ـ بخش مرکزی ـ دهستان کوهپایه شرقی ـ روستا یانس آباد ـ محله روستای یانس آباد ـ خیابان اصلی ـ پلاک ۰ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535344
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ به استناد مجوز شماره xxx۸۰ , xxx مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. خانم نفیسه تنها به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای علی مشهدی محمد به کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت یکسال باقی مانده انتخاب گردید موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535351
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ و به اسنتاد مجوز شماره xxx۸۰ , xxx مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ سازمان بور اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم ابراهیمی مجد بعنوان مدیر عامل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد حسین تنها به سمت رییس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمد مهدی ابراهیمی مجد به سمت نایب رییس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم نفیسه تنها به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد حسین ابراهیمی مجد به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای یکسال باقی مانده از مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضا مدیر عامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. و مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501929
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ و نامه شماره مورخ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437880
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد مهدی ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای مجتبی تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437884
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل محمد حسین تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد مهدی ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمد حسین ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضاء مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969955
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و مجتبی تنها بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید احسانی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ وعلی مشهدی محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969961
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مجتبی تنها بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین ابراهیمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضوء هیئت مدیره و حمید احسانی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وعلی مشهدی محمد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضا مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12317581
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۴/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای قاسم ابراهیمی مجد به عنوان مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای مجتبی تنها به سمت رییس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای حمید احسانی مجد به سمت نایب رییس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علی مشهدی محمد به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای محمد حسین ابراهیمی مجد به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری به امضاء مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشدو مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318184
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سودوزیان عملکرد سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.آقایان مجتبی تنها باکدملی xxxxxxxxx۶ومحمدحسین ابراهیمی مجد باکدملی xxxxxxxxx۵بسمت اعضای هیئت مدیره جایگزین آقایان میثم تنها باکدملی xxxxxxxxx۱ومحسن خواجه نوری باکدملی xxxxxxxxx۵برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ مجمع موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ را بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582819
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل میثم تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محسن خواجه نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582821
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ میثم تنها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محسن خواجه نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حمید احسانی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علی مشهدی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250693
آگهی تغییرات شرکت فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابریس سامان پندار به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710740
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم ابراهیمی مجد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مجتبی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمود صادقی زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم ابراهیمی مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738966
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ قاسم ابراهیمی‌مجد به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مجتبی تنها به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمود صادقی‌زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و قاسم ابراهیمی‌مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708594
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۳۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به ش ملی xxxxxxxxx۶بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548246
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به سمت بازرس اصلی و محمد جم به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. نسیم صادقی ـ قاسم ابراهیمی‌مجد ـ مجتبی تنها ـ محمود صادقی‌زمانی ـ مهرداد قنادتوکلی. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی تنها بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و قاسم ابراهیمی‌مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات