کارخانجات ایران مرینوس

شرکت کارخانجات ایران مرینوس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100470757 ()
13
افراد
36
آگهی‌ها
12078
شماره ثبت
1346/11/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14746435
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، مشتمل بر تراز نامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در سال xxx۸ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14631560
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای ناصر دهقان سانیچ با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حمیدرضا حداد با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای سیاوش محمدی رودباری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره - آقای محمود دلیلی شعاعی با کدملی xxxxxxxxx۰ ( خارج از اعضاء هیات مدیره ) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اوراق ، اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری همواره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره ممهور به مهر شرکت امضاء شده و در غیاب مدیرعامل نیز با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت انجام شود - هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ - انجام کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی . ۲ - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب . ۳ - تهیه و پیشنهاد اصلاح دستور العمل‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب . ۴ - وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون از اصل و فرع و دادن هرگونه رسید و مفاصا و تعهد و ظهرنویسی و قبولی پرداخت و واخواست چک‌ها و بروات و سفته‌های دریافتی از مشتریان شرکت و منظور نمودن آنها به حساب‌های شرکت . ۵ - نصب و عزل کارکنان و روسای ادارات و مدیران ، تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات ، حقوق و مزایا ، ترفیع ، تشویق ، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام ، مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره . ۶ - پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دریافت تسهیلات از بانک‌ها و موسسات درجهت فعالیت شرکت ، به هیئت مدیره جهت تصویب . ۷ - عقد هرنوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید و فروش و معاوضه در چهارچوب آیین نامه معاملاتی . ۸ - ورود به هرگونه دعوی کیفری بعنوان شاکی یا مشتکی عنه و حقوقی بعنوان خواهان و خوانده در کلیه مراحل قضایی و دفاع از هرگونه دعوی به غیراز حق صلح و سازش ، با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی ، فرجام خواهی_، اعاده دادرسی و اعمال طرق فوق العاده ( بند ۲ ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) به نام شرکت در چهارچوب صرفه و صلاح شرکت و با حق توکیل به غیرو انتخاب وکیل دادگستری . ۹ - اجاره استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملاتی . ۱۰ - پیشنهاد به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب . ۱۱ - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری در چهارچوب اهداف شرکت . ۱۲ - پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب ، پیشه و تجارت ( سرقفلی ) به هیئت مدیره جهت تصویب . ۱۳ - اقدام به خرید مواد اولیه با رعایت آیین نامه معاملات در چهارچوب بودجه مصوب . ۱۴ - مبادرت به پرداخت تسهیلات نقدی ( وام - مساعده ) به کارکنان . توضیح : استفاده از این اختیار منوط به تصویب آیین نامه وام توسط هیئت مدیره می‌باشد . ۱۵ - انجام سایر وظائف که از سوی هیئت مدیره ارجاع می‌گردد و یا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده_است و در هرصورت امکان صلح داراییهای شرکت در هر شرایطی با مدیرعامل نمی‌باشد و می‌بایست در این مورد مصوبه هیئت مدیره شرکت وجود داشته_باشد و در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت انجام پذیرد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251475
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و رضا رضوانی کدملی: xxxxxxxxx۸ و ناصر دهقان سانیچ کدملی xxxxxxxxx۹ و قاسم صابری کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت روین شیمی شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و سیدکاظم موسوی بفرویی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132440
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۶/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۹/xxxxxx,xxx مورخ۱۶/۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد(xxxxxxxxxxxx) ریال به مبلغ xxx میلیارد (xxxxxxxxxxxx) ریال منقسم به xxxxxxxxxسهمxxx۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxxxxx۹۵ ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx ریال از محل واریز نقدی بموجب گواهی بانکی به شماره های xxx۷,xxx مورخ۳/۱۱/۹۶ و xxx,xxx مورخ۱۲/۴/۹۷ بانک ملی شعبه میر عماد پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593120
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333656
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیات مدیره حمیدرضا حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122889
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر دهقان سانیچ کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد حمیدی هدایت کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود دلیلی شعاعی xxxxxxxxx۰ کدملی خارج از اعضاء هیأت مدیره به سمت مدیر عامل آقای سیاوش محمدی رودباری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری همواره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت امضاء شده و در غیاب مدیر عامل نیز با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت انجام شود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل می‌باشد: ۱ انجام کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی. ۲ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۳ تهیه و پیشنهاد اصلاح دستور العمل‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ۴ وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون از اصل و فرع و دادن هرگونه رسید و مفاصا و تعهد و ظهرنویسی و قبولی پرداخت و واخواست چک‌ها و بروات و سفته‌های دریافتی از مشتریان شرکت و منظور نمودن آنها به حساب‌های شرکت. ۵ نصب و عزل کارکنان و روسای ادارات و مدیران، تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات، حقوق و مزایا، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۶ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیئت مدیره جهت تصویب. ۷ عقد هرنوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید و فروش و معاوضه در چهارچوب آیین نامه معاملاتی. ۸ ورود به هرگونه دعوی کیفری بعنوان شاکی یا مشتکی عنه و حقوقی بعنوان خواهان و خوانده در کلیه مراحل قضایی و دفاع از هرگونه دعوی به غیر از حق صلح و سازش، با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی_، اعاده دادرسی و اعمال طرق فوق العاده (بند ۲ ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) به نام شرکت در چهارچوب صرفه و صلاح شرکت و با حق توکیل به غیر و انتخاب وکیل دادگستری. ۹ اجاره استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملاتی. ۱۰ پیشنهاد به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۱ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری در چهارچوب اهداف شرکت. ۱۲ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی) به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۳ اقدام به خرید مواد اولیه با رعایت آیین نامه معاملات در چهارچوب بودجه مصوب. ۱۴ مبادرت به پرداخت تسهیلات نقدی (وام مساعده) به کارکنان. توضیح: استفاده از این اختیار منوط به تصویب آیین نامه وام توسط هیئت مدیره می‌باشد. ۱۵ انجام سایر وظائف که از سوی هیئت مدیره ارجاع می‌گردد و یا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده_است و در هرصورت امکان صلح داراییهای شرکت در هر شرایطی با مدیرعامل نمی‌باشد و می‌بایست در این مورد مصوبه هیئت مدیره شرکت وجود داشته_باشد و در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت انجام پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008325
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال جهت سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال xxx۵ تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای رضا رضوانی کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای ناصر دهقان سانیچ کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای قاسم صابری کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی و آقای حسین شاهگلی کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594846
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات ايران مرينوس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxx ـ xxxxxx /۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریقسود انباشته شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531163
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات ايران مرينوس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیاوش محمدی رودباری کدمxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای مهرداد حمیدی هدایت کدم xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12381721
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات ايران مرينوس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۴ وتاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۹/۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، تراز نامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳تصویب شد. موسسه حسابرسی فاطر xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفانxxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال جهت سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299690
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود دلیلی شعاعی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضا هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742905
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیاوش محمدی رودباری xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای بهروز مقدمxxxxxxxxx۳به سمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. و آقای فروردین جمشید افلاکی خارج از اعضاء هیأت مدیره xxxxxxxxx۸در سمت مدیرعاملی شرکت ابقاء شدند. ـ مقرر شد کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری همواره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت امضاء شده و در غیاب مدیرعامل نیز با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت انجام شود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح متن یصورتجلسه در ۱۵ ماده مورد تایید هیات مدیره قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580440
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای رضا رضوانی کد ملیxxxxxxxxx۸ و آقای ناصر دهقان سانیچ کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای قاسم صابری کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای حسین شاهگلی کد ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضاء علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377172
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهروز مقدم با ک. م xxxxxxxxx۳ به جای آقای رضا قلی زاده طهرانی با ک. م xxxxxxxxx به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد و سیاوش محمدی رودباری با ک. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156648
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940482
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۱ بنیاد مستضعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی رضا قلی زاده طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx به جای وحید خان احمدلو به کد ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11992989
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۱ بنیاد مستضعفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی رضا قلی‌زاده‌طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx به جای وحید خان‌احمدلو به کد ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864676
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
پیرو آگهی شماره xxx۵۳/۹۱ مورخ ۹/۸/۹۱ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ضمیمه صورتجلسه در ۱۵ بند تعیین گردید که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595982
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
پیرو آگهی شماره xxx۵۳/۹۱ مورخ ۹/۸/۹۱ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ضمیمه صورتجلسه در ۱۵ بند تعیین گردید که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883667
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۱ حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح ضمیمه صورتجلسه در ۱۵ بند تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811347
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۱ حدود اختیارات هیئت‌مدیره به شرح ضمیمه صورتجلسه در ۱۵ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745150
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل رضا رضوانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و ناصر دهقان سانیچ به کد ملی xxxxxxxxx۹ و قاسم صابری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سیاوش محمدی رودباری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و وحیدخان احمدلو به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: بنابراین وحیدخان احمدلو بسمت رئیس هیئت مدیره، سیاوش محمدی رودباری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فروردین جمشید افلاکی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11489565
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل رضا رضوانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و ناصر دهقان‌سانیچ به کد ملی xxxxxxxxx۹ و قاسم صابری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سیاوش محمدی‌رودباری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و وحیدخان ‌احمدلو به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند: بنابراین وحیدخان احمدلو بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سیاوش محمدی‌رودباری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، فروردین جمشید‌افلاکی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687563
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوسسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ـ رضا رضوانی به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ قاسم صابری به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ ناصر دهقان سانیچ به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و حسین نایبی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11362431
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ ـ بنیاد مستضعفان انقلاب‌ اسلامی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ـ رضا رضوانی به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ قاسم صابری به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ ناصر دهقان‌سانیچ به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیات‌مدیره و حسین نایبی به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586573
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
پیرو آگهی شماره xxx۶/ت۳۲مورخ ۱۰/۲/۹۱ نام مدیرعامل فروردین جمشید افلاکی به کد ملی xxxxxxxxx۸ میباشد و مراتب اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783192
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
پیرو آگهی شماره xxx۶/ت۳۲مورخ ۱۰/۲/۹۱ نام مدیرعامل فروردین جمشید افلاکی به کد ملی xxxxxxxxx۸ میباشد و مراتب اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574733
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام بشماره ثبت۱۲۰۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ فرودین جمشید افلاکی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای مهرداد احمدی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006139
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام بشماره ثبت۱۲۰۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ فرودین جمشید افلاکی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای مهرداد احمدی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099278
آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۰ وحید خان احمدلو به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای مرتضی بهرامی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین و بقیه اعضا نیز در سمتهای خود ابقا گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007287
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031091
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی بهرامی به عنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در هیئت مدیره تعیین گردیدند. سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی بهرامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد احمدی به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10742938
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران ـ رضا رضوانی ـ ناصر دهقان‌سانیچ ـ قاسم صابری به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و احمد کتابی و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11624397
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل در دو برگ شامل ۲۰ بند که پیوست صورتجلسه میگردد تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11720762
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۸۸ رضا رضوانی عضو هیئت‌مدیره به عنوان مدیرعامل بجای ناصر خطابی برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات