نورد و لوله اهواز

شرکت نورد و لوله اهواز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100465567 ()
17
افراد
24
آگهی‌ها
11902
شماره ثبت
1346/8/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14047933
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۴ مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت استیل آذین با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت رایحه شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت توسعه صنعت خاور آذین با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت کشت صنعت خلیج نای بند با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897806
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی محل شرکت xxxxxxxxx۱ میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835697
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۷۰/۴۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر مهریزی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد مصلحی با کدملی xxxxxxxxx۸ و اقبال گزینی با کدملی xxxxxxxxx۲ و اسماعیل کلانتری با کدملی xxxxxxxxx۱ و علی بنی ثقفی باکدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12461631
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی اصغر ذاکری باکد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل جایگزین آقای سیداحمد لطفی آشتیانی برای مدت باقیمانده تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439882
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدعلی اصغر ذاکری باکدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سید احمد لطفی اشتیانی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439898
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12081537
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته و سایر اوراق تجاری و قراردادها، تواما" با دو امضاء از سه امضاء شامل: مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر موظف هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. همچنین کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت نیز با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا عضو موظف هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038960
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مصلحی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد علی محجوبی با کدملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای اقبال گزینی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای علی اکبر هدایتی دولابی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای سید احمد لطفی آشتیانی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038970
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای محمد علی محجوبی با کدملی xxxxxxxxx۸۷ ـ آقای سید احمد لطفی آشتیانی با کدملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای اقبال گزینی با کدملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای محمد مصلحی با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای علی اکبر هدایتی دولابی با کدملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038978
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید مسئولیت پاسخگویی و نمایندگی در برابر سهامداران، اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و مراجع قضایی و نظارتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع و ذیربط با شرکت ـ پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت، نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها و اجرا ی طرح های آموزشی، پس از تصویب هیات مدیره و اجرای ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه استراتژیک و سالانه شرکت شامل سرمایه و جاری به هیات مدیره جهت بررسی و اظهار نظر (تصویب یا عدم تصویب) و اجرای عملیات شرکت بر اساس برنامه و بودجه مصوب و ارسال گزارش ماهیانه انحرافات از برنامه و بودجه و تشریح علل انحرافات به هیات مدیره ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل یا بهره متفرعات پس از تصویب هیات مدیره ـ اداره امور جاری شرکت اعم از اداریف مهندسی، تولیدی، فنی، تدرکات، خرید و فروش بر اساس مفاد مندرج در اساسنامه و آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب هیات مدیره شرکت و سایر مصوبات هیات مدیره و حفظ دارایی ها و اموال و منافع شرکت ـ افتتاح و انسداد انواع حساب های جاری و غیر جاری (از قبیل سپرده، سرمایه گذاری، قرض الحسنه و ...) در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت پس از تصویب هیات مدیره ـ دریافت وام و اعتبارات از بانک ها، موسسات اعتباری و مالی و شرکت های داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از سایر ابزار تامین مالی و تعیین میزان نرخ بهره و کارمزد، تعیین مدت باز پرداخت دیون شرکت و نحوه باز پرداخت بدهی های معوق شر کت پس از تصویب هیات مدیره ـ وصول مطالبات و نحوه وصول آن ها پس از تصویب هیات مدیره و همچنین پیشنهاد مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به هیات مدیره جهت بررسی و اظهار نظر (تصویب یا عدم تصویب) ـ پیشنهاد آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی و انجام سرمایه گذاری های جدید، طرح های توسعه و بهسازی مورد نیاز شرکت به هیات مدیره جهت بررسی و اظهار نظر (تصویب یا عدم تصویب) و همچنین واگذاری (فروش، اجاره و ...) سرمایه گذاری ها و دارایی های شرکت پس از تصویب هیات مدیره ـ تهیه و ارائه گزارشها و جداول و آمار مورد نیاز هیات مدیره و سهامداران ـ تهیه و ارسال گزارشات و موارد و موضوعات قانونی مورد نیاز بازرس قانونی و حسابرس شرکت پس از تصویب هیات مدیره ـ تهیه به موقع گزارش فعالیت هیات مدیره و صورت های مالی سالانه شرکت و یادداشت های پیوست آن، شامل ترازنامه، و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و تسلیم به موقع آن به هیات مدیره جهت بررسی و اظهارنظر(تصویب یا عدم تصویب) و ارسال آن به بازرس قانونی و حسابرس و مجامع عمومی پس از تصویب هیات مدیره ـ تهیه تنظیم و مراقبت از اسناد و دفاتر شرکت که بر اساس قانون تجارت و قانون مالیاتها و اصول پذیرفته شده حسابداری تحریر و ثبت گردیده است ـ اختیارات هیات مدیره در زمینه اقامه دعوی از طرف شرکت علیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی و دفاع در برابر دعاوی علیه شرکت در محاکم حقوقی و جزائی و جوابگویی به شکایات شخص ثالث و حق دفاع و اعتراض به رای صادره، دادن دادخواست بدوی و پزوهشی و فرجامی و دعوی جعلی و معرفی جاعل و تقاضای تعویق جلسات دادگاهها و غیره. همچنین حق انتخاب وکیل و عزل ان و تفویض قسمتی از اختیارات خود به وکیل و تعیین حق الوکاله و حق المشاوره و حق توکیل به غیر ولوکرارا به وکیل به مدیرعامل تفویض میگردد. ضمنا" اختیار احاله منازعات به حکمیت و انتخاب داور و کارشناس خبره پس از تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت ـ مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت صورت می گیرد ـ مدیرعامل می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به شخص یا اشخاص شاغل در شرکت، که صلاح می داند و لو با اعطای حق توکیل به غیر، واگذار نماید (به شرط عدم تداخل با ساختار سازمانی و شرح وظایف مصوب هیات مدیره شرکت) ـ اعطا، تاسیس و انحلال نمایندگی ها و شعب در هر نقطه داخل و خارج از شرکت و همچنین اخذ نمایندگی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از شرکت پس از تصویب هیات مدیره ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری پس از تصویب هیات مدیره ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد دارایی ها، اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد پس از تصویب هیات مدیره و همچنین انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد ایقاعات پس از تصویب هیات مدیره ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی و معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علامت تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره پس از تصویب هیات مدیره ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها پس از تصویب هیات مدیره ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کراراً پس از تصویب هیات مدیره ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ایی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تصویب هیات مدیره ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن ها پس از تصویب هیات مدیره ـ تعیین مبلغ هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پس از تصویب هیات مدیره ـ تقسیم سود بین صاحبان سهام پس از تصویب هیات مدیره ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب هیات مدیره ـ در صورت تفویض مجمع عمومی به هیات مدیره، پیشنهاد پاداش اعضای هیات مدیره، پس از تصویب هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته و سایر اوراق تجاری و قرار داد ها باید تواما به امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره یا عضو دیگر موظف هئیت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ب ـ در صورت نیاز و صلاحدید، هیات مدیره در ارتباط با موضوع بند های ۱ الی ۲۸ علاوه بر مدیرعامل می تواند خود راساً اقدامات لازم را انجام دهد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393583
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421028
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی عام ‌شماره ثبت ۱۱۹۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متنهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271586
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲
شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱
شرکت فولاد خوزستان با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴
آقای بهروز بهره ور با کدملیxxxxxxxxx۳
آقای محمدعلی محجوبی با کدملیxxxxxxxxx۷
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265510
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید احمد لطفی آشتیانی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و بهمن محمدیاری به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت فولاد خوزستان با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و فرزین فردوسی پور به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدعلی محجوبی به کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز بهره ور به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته و سایر اوراق تجارتی باید به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و به مهر شرکت ممهور گردد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106033
آگهی افزایش سرمایه شرکت نورد لوله اهواز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742219
آگهی تصمیمات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به کدملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11446742
آگهی تصمیمات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به کدملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065809
آگهی تغییرات در شرکت نورد لوله اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9959351
آگهی تصمیمات شرکت نورد لوله اهواز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11165722
آگهی تصمیمات شرکت نورد لوله اهواز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517221
آگهی تغییرات شرکت نورد لوله اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ احمد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فولاد خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید باقری دیزج به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی محجوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ و حسن شوقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و عباس نگارستانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین چکها و بروات و سفته با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683561
آگهی تصمیمات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۹۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت بازرس اصلی و مهربان پروز بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736670
آگهی تصمیمات شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۱۹۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت فولاد خوزستان، صندوق بازنشستگی کشوری، محمدعلی محجوبی.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11220157
آگهی اصلاحی شرکت نورد و لوله اهواز سهامی‎عام به شماره‎ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۰/ت۳۲ـ ۹/۴/۸۸ روزنامه کثیرالانتشار شرکت اطلاعات می‎باشد و روزنامه دنیای اقتصاد زائد می‎باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات