گروه صنعتی سدید

شرکت گروه صنعتی سدید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100456884 ()
17
افراد
23
آگهی‌ها
11607
شماره ثبت
1346/4/25
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14546230
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۲۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274788
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235618
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۱,xxx مورخ ۲۷/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمداله محمدنژاد قره لر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رییس هیات مدیره و آقای حسین فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذوب و نورد چهل ستون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای امیر حسین کاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت صبانیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای احمد عطار ایزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سدید تامین مهندسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و ضمانت نامه ها با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ می باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت، به استثنای بندهای ۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019455
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت پارس کژال کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت صبانیرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت سدید تامین مهندسی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ روزنامه‌های اطلاعات و همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587150
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بجای علی اسمعیل زاده مقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ذوب ونورد چهل ستون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و ضمانتنامه‌ها با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ میباشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072912
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمداله محمدنژاد قره لر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای حمید ترنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صبا نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای علی اسمعیل زاده مقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ذوب ونورد چهل ستون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای مرتضی علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای عباس شورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سدید تامین مهندسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای حمید ترنجیان به شماره xxxxxxxxx۴ را برای مدت دو سال به سمت مدیر عامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین و اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به استثنای بندهای ۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ به ایشان تفویض گردید و اعضاء هیأت مدیره اختیار خود درخصوص بند ۱۵ ماده ۴۱ دائر بر اقامه و دفاع در کلیه دعاوی را به آقای حمید ترنجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ واگذار نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و ضمانت نامه‌ها با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ میباشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991235
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ ومجوز شماره xxx۰۳ , xxx مورخ ۱۶/۵/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان و برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شماره شناسه xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588212
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي سديد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت ذوب و نورد چهل ستون سپاهان شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ - شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ -شرکت صبا نیرو شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ - شرکت پارس کژال کیش شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ - شرکت سدید تامین مهندسی شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277527
آگهی تاسیس شرکت پارس تیس مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)شناسه ملی : ۱۴۰۰۴۹۴۷۶۵۳
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/xxx۴ تحت شمارهxxx۴ در دفتر ثبت شرکتهای واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد:

۱ـ موضوع شرکت: پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، ارائه خدمات مهندسی ، خرید، اجرا، بهره برداری و بازرگانی در حوزه فعالیت های پایین دستی نفت و گاز از جمله احداث مخازن ذخیره نفت خام، میعانات گازی و مواد هیدروکربوری،پالایشگاه و سایر صنایع وابسته به آن صادرات و واردات ـ خرید و فروش کالاهای مجاز در چهارجوب قوانین و مقررات منطقه آزاد چابهار. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

۲ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد چابهارـ واحد سرمایه گذاری ـ دفتر پستی xxxC ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۳ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.xxx.xxx (یک میلیون ) ریال نقدی منقسم به xxx (یکصد) سهم با نام ۱۰.xxx (ده هزار )ریالی می باشد که xxx% آن نقداً برابر گواهی بانکی به شماره ۹۴ مورخ ۲۹/۲/xxx۴ به شماره حساب ۱۳/xxxxxx۱۸ نزد بانک ملت شعبه منطقه آزاد چابهار پرداخت گردیده است.

۵ـ مدیران و صاحبان امضاءمجازشرکت توسعه نفت و گاز سدید(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای سید رضا کسائی زاده مهابادی به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی سدید(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ با نمایندگی آقای غلامرضا مجدیه به سمت نائب رئیس هئت مدیره، شرکت لوله سازی ماهشهر(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای عارف دولت آبادیان مقدم به سمت عضوهیئت مدیره و آقای عارف دولت آبادیان مقدم (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور و اسناد بانکی ،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۶ـ بازرسان و مدت تصدی آنان: آقای علی یاراحمدی و خانم الناز امامی یگانه به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند..

۷ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعین گردید.

ش xxxxxx۷  واحد ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698260
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ ومجوز شمارهxxxxxx,xxx مورخ۲۵/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارایان به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377039
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان میردامادـ شماره xxx تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305576
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب نمود:
شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان ش م xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر ش م xxxxxxxxx۹۳ و شرکت تجارت فولاد کویر پرشین ش م xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پارس کژال کیش ش م xxxxxxxxx۳۹ و شرکت لوله و تجهیزات سدید ش م xxxxxxxxx۵۰
موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد.
سیدحمید عطائی کچوئی به شماره ملی xxxـxxxxxxـ۲ به نمایندگی شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
غلامرضا منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای ابراهیم صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای مسعود سلطانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لوله و تجهیزات سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای موسی رفان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305598
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و یازده تبصره تهیه شده مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305609
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیئت مدیره و سمت آنان و نیز مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردیدند:
آقای سیدحمید عطائی کچوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
غلامرضا منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای ابراهیم صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای مسعود سلطانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت لوله و تجهیزات سدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای موسی رفان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای حمداله محمدنژادقره لر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305610
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه حساب سود و زیان و صورت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305620
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
ترازنامه سود و زیان حساب برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی وخدمات مالی دایارایان ش م xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار ش ش xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687535
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۸/۱۱/۹۰ سید حمید عطائی کچوئی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا محمدباقر به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا توسلی به کدملیxxxxxxxxx به جای احمد کاویانی به نمایندگی سدید تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا محمدباقر به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا توسلی به کدملیxxxxxxxxx به جای احمد کاویانی به نمایندگی سدید تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و ابراهیم صادقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی تجارت فولاد پرشین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ و حسن پلارک به کدملیxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت عضو هیات مدیره و غلامرضا منوچهری به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب هر دو با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11682449
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۸/۱۱/۹۰ سید حمید عطائی‌کچوئی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیات‌مدیره و محمدرضا محمدباقر به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات‌مدیره و محمدرضا توسلی به کدملیxxxxxxxxx به جای احمد کاویانی به نمایندگی سدید تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیات‌مدیره و محمدرضا محمدباقر به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات‌مدیره و محمدرضا توسلی به کدملیxxxxxxxxx به جای احمد کاویانی به نمایندگی سدید تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و ابراهیم صادقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی تجارت فولاد پرشین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ و حسن پلارک به کدملیxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت عضو هیات‌مدیره و غلامرضا منوچهری به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب هر دو با امضای دو عضو هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10582833
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
بموجب صورتجلسه هیئت مورخ ۱۷/۷/۹۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتِِِِ‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتِِِِ‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11001498
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۲/۹۰ حسن پلارک به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید حمید عطایی‌کچوئی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا محمدباقر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم صادقی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد کاویانی به کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و مالی و تعهدآور به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل دارای اعتبار است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016923
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: سید حمید عطائی‌کچوئی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، ابراهیم صادقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا محمدباقر به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدحسین رمضانی‌فوکلائی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و احمد کاویانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء قراردادها و اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری و سایر موارد با امضا مدیرعامل معتبر میباشد حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546216
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210581
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی بهمن شرکت یزدباف شرکت سردخانه‌های دنا شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و پدم. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات