فرآورده های غذایی دشت مرغاب

شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100456257
12
افراد
18
آگهی‌ها
11586
شماره ثبت
1346/5/3
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر فرآورده های غذایی دشت مرغاب

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در فرآورده های غذایی دشت مرغاب دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه فرآورده های غذایی دشت مرغاب

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فرآورده های غذایی دشت مرغاب در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13678806
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به تصویب رسید: ۱ - تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل با تفویض کلیه اختیارات از جمله اعتراض، واخواهی، فرجام، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، استرداد دعوا یا دادخواست، تعیین مصدق و کارشناس، تعیین جاعل ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث، دعوی تقابل و دفاع در قبال همه آنها، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام شرکت؛ ۲ - استخدام متخصصین و بکارگماردن کارکنان و تعیین وظایف و حق الزحمه ایشان با پیشنهاد اولیه و مجوز هیات مدیره برای هر شخص؛ ۳ - نمایندگی شرکت نزد کلیه اشخاص و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی با مجوز هیات مدیره و معاونت حقوقی شرکت؛ ۴ - دریافت مطالبات و اسناد و مدارک و اخذ هر گونه اموال منقول و غیرمنقول، خرید و فروش و اجاره و بطور کلی هر گونه معامله در مورد اموال منقول شرکت طبق آیین نامه معاملات و مصوبه‌ها. توضیحا فروش اموال غیرمنقول با مصوبه هیئت مدیره خواهد_بود؛ ۵ - انعقاد قراردادهای مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تصویب هیئت مدیره و تأیید مکتوب معاونت حقوقی؛ ۶ - در سایر موارد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582236
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کاظم هاشمی شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابراهیم مقرون مفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا محمدی ورسن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حشمت اله منزوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و در غیاب آنها امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582220
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ابراهیم مقرون مفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - محمدرضا محمدی ورسن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - کاظم هاشمی شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - حشمت اله منزوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - محمدمهدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399001
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۴ , xxx مورخ ۲/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول تیر ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز ۳۱ خرداد ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276948
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی خرمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947487
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم هاشمی شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمید سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید فهندژسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدمهدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی داود رادمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آوراق بهادار و تعهدآور ارزی و ریالی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب نامبردگان دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری و سایر موارد تعهدآور با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947498
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل می‌باشند: آقای کاظم هاشمی شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حمید سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مجید فهندژسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمدمهدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452309
آگهی تغییرات شرکت فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت به بند ب ماده ۲ اساسنامه الحاق گردید و بنابر این بند ب ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ب ـ موضوعات فرعی مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آنها با فعالیتهای مندرج در بند الف ماده ۲ این اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکتهای مزبور، تضمین تعهدات شرکتها ی تابعه و وابسته (شرکتهای گروه یک و یک) نزد بانکها و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی و انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452306
آگهی تغییرات شرکت فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کاظم هاشمی شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بجای پیمان فهندژسعدی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452298
آگهی تغییرات شرکت فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12091857
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب گرفت. موسسه آروین ارقام پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳به عنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای مجید فهندژ سعدی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هییت مدیره ـ آقای حمید فهندژ سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هییت مدیره ـ آقای کاظم هاشمی شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای محمد رضا فهندژ سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هییت مدیره ـ شرکت گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای داود رادمهر با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هییت مدیره ـ پیمان فهندژسعدی با کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضاء اوراق بهادارو تعهد آور ارزی و ریالی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاءهیئت مدیره ودر غیاب نامبردگان دو نفر از اعضا ء هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات اداری و سایر موارد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215733
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اروین ارقام پارس به ش.م xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آرمان راهبر به ش.م xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978429
آگهی تغییر محل شرکت دشت مرغاب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ و ۲/۱۱/۹۱ محل شرکت به تهران کیلومتر ۱۰ جاده قدیم کرج بزرگراه آزادگان تقاطع فتح و شهریار شرکت مائده ک پ xxxxxxxxx۹ منتقل گردید و اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345324
آگهی تصمیمات شرکت دشت مرغاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734952
آگهی تصمیمات شرکت دشت مرغابسهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11212030
آگهی تصمیمات شرکت دشت مرغاب سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید فهندژسعدی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و سید مجتبی خاتمی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و مجید فهندژسعدی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و پیمان فهندژسعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و امیر فهندژسعدی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء اصلی و محمدرضا فهندژسعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و علی‎اصغر بصیری به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء علی‎البدل.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ حمید فهندژسعدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مجتبی خاتمی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و پیمان فهندژسعدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ارزی و ریالی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره به اتفاق کاظم هاشمی‎شیری به ش ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب نامبردگان دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11421049
آگهی تصمیمات شرکت دشت مرغاب سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی متین خردمند بسمت بازرس اصلی و محمود محمدزاده بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11885745
آگهی تصمیمات شرکت دشت مرغاب سهامی‌عام ثبت شده ‌به شماره ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۸ حمید فهندژسعدی بسمت رئیس هیئت‌‌مدیره و سیدمجتبی خاتمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی بسمت نایب‌رئیس ‌هیئت‌مدیره و پیمان فهندژسعدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره باتفاق کاظم هاشمی‌شیری معاونت مالی اداری شرکت و درغیاب نامبردگان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء‌ مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات