پتروشیمی خارک

شرکت پتروشیمی خارک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100455748 ()
24
افراد
37
آگهی‌ها
11569
شماره ثبت
1346/4/8
تاریخ تأسیس

اشخاص پتروشیمی خارک

در این بخش تمامی اشخاصی که در پتروشیمی خارک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14783961
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx ـ xxxxxx/xxx مورخه ۱۴/۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770911
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353017
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین آفریده با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا امیر شقاقی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شماره شناسه xxxxxxxxx۰۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حسین قضاوی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بندهای مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای یک، شش، هفت، هشت، چهارده و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ۱ ـ مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره. ۲ ـ در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره. ۳ ـ ضمنا" تامبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی ـ رئیس حسابداری عمومی) ۴ ـ درغیاب مدیرعامل یکنفر از اعضاء هیئت مدیره با یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی ـ رئیس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200574
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ ، مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770725
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری اهداف شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609833
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا امیرشقاقی ک. م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان بسمت عضو هیات مدیره به جای آقای جلیل ابراهیم پور برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. بنابراین آقای غلامرضا امیرشقاقی ک. م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583127
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13265829
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای حسین آفریده با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای سیدمحمدرضا آیت الهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای جلیل ابراهیم پور با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای احمد ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای سید نورالدین طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا امیر شقاقی با کد ملی ۰ - xxxxxx - xxx به عنوان مدیرعامل ابقاء گردید. آقای محمد مهدی نیازمند باکد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان دبیر هیأت مدیره ابقاء گردید. اختیار بندهای مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای یک، شش، هفت، هشت، چهارده و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیرعامل موافقت گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیأت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ۱ - مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیأت مدیره. ۲ - در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیات مدیره. ۳ - ضمنا " تامبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) ۴ - درغیاب مدیرعامل یکنفر از اعضاء هیأت مدیره با یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001161
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا امیر شقاقی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. اختیار بندهای مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه، شامل بندهای یک شش هفت هشت و چهارده و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987686
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854218
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن شاهین با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت یک سال از تاریخ ۲۵/۲/xxx۵ ابقاء گردید. بندهای مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای ۱ ۶ ۷ ۸ ۱۴ و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714735
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیار بندهای مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه، شامل بندهای ۱ ۶ ۷ ۸ ۱ ۴ و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714737
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به ترتیب زیر برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ با نمایندگی آقای نصرت رحیمی باکدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بانمایندگی آقای عبدالناصرهمتی باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ آقای جلیل ابراهیم پورباکدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای سیدمحمدرضا ایت الهی باکدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای احمد ابراهیمی باکدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محسن شاهین با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل به مدت سه ماه ابقا گردید. آقای محمدمهدی نیازمند باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان دبیر هیئت مدیره ابقا گردید. دراجرای ماده xxx و xxx قانون تجارت سهام وثیقه مدیران تودیع گردید. اختیارات مدیرعامل برحسب مصوبه هیئت مدیره خواهد_بودو مدیرعامل مجری مصوبه هیئت مدیره خواهد_بود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. ۱ مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره. ۲ ضمنا " تامبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) ۳ درغیات مدیرعامل یکنفر از اعضاء هیئت مدیره با یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588692
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي خارك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخایب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12361042
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.

پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232254
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۰۶/۰۳/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۱/۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۵/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به دو میلیارد سهم یکهزار ریالی با نام، که از محل مطالبات حال شده و از محل آورده نقدی تأمین گردیده، افزایش یافت، و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح، و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به موجب گواهی شماره ۴۲/۹/xxx۲ مورخ ۲۳/۲/۹۴ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی واریز گردیده است، و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734703
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالایش گاز خارگ درتاریخ ۲۴/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: الف ـ موضوعات اصلی: احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی همانند گوگرد، متان، بوتان، پروپان، پنتان و مواد سنگین تر، متانول، اتیلن، مونو اتیلن گلایکول و هر نوع مواد حلقوی یا خطی و یا هر نوع ماده شیمیایی مشابه میباشد. تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با سایر شرکتها. خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی.خرید سهام.خرید شرکتهای تولیدی و خدماتی.خرید و فروش انجام عملیات خدماتی و بازرگانی در حدود موضوع شرکت. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران،خیابان پاشا ظهری، خیابان دژم جو، شماره ۴۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸۵/۶۰/۳۲ مورخ ۱۷/۹/۹۳ نزد بانک ملی شعبه ملی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت پتروشیمی خارگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و نمایندگی نصرت رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حسین آفریده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جلیل ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: محمد مهدی نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. مهین شاهرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700371
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهای های شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380315
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360591
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی نصرت رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی عبدالناصر همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی حسین آفریده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی جلیل ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
محمدمهدی نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت دبیر هیئت مدیره.
محسن شاهین به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیئت مدیره به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید. تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای گروه زیر: (مدیر امور مالی ـ رئیس حسابداری عمومی) ـ مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ـ در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با یک نفر از اعضای گروه زیر: (مدیر امور مالی ـ رئیس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269921
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
ـ صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت اعضا جدید هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127391
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078305
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076068
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ ـ ۹/۵/۹۱ ـ ۲۲/۸/۹۱ ـ ۱۴/۱۲/۹۱ علی محمد یزدان جو به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای مرتضی زرین گل و ناصر مالکی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به جای علیرضا علی احمدی و سیدنورالدین شهنازی زاده به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به جای علی محمد یزدان جو برای مدت باقیمانده هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره شامل بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و بند ۹ (بجز اموال غیرمنقول) بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. صدور چک تا مبلغ هفت میلیارد ریال طبق مصوبهxxx جلسه هیئت مدیره اقدام و از مبلغ هفت میلیارد ریال به بالا فقط توسط امضای مدیرعامل با یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره صادر گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975043
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام شماره ثبت۱۱۵۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی علیرضا علی احمدی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی فرشاد حیدری به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی مرتضی زرین گل به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی محمدحسن پیوندی به ک م xxxxxxxxx۳ و صندوق بازنشستگی کشوری به ش م xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی سیدعبدالحمید ثمره هاشمی به ک م xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ضمنا محسن شاهین به ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و محمدمهدی نیازمند به ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت دبیر هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء مشترک همراه با مهر شرکت به شرح ذیل معتبر میباشد. تا مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال با امضاء مدیرعامل باتفاق یک نفر از اعضاء گروه زیر (رئیس امور مالی و رئیس حسابداری عمومی) و باتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با یک نفر از اعضاء گروه زیر (رئیس امور مالی و رئیس حسابداری عمومی) ضمنا حواله های مربوط به پرداخت سود سهام با دو امضا از چهار امضای زیر با مهر شرکت معتبر میباشد (مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری عمومی) سایر اسناد و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952337
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11918560
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627976
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10224589
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195473
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
پیرو آگهی به شماره xxx۵۴ ت ۳۲ مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تاریخ مجمع عمومی سالیانه ۹/۳/xxx۰ صحیح می‌باشد که متعاقبا اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10655643
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10453167
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ محسن شاهین به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای محمدحسن رازقیان جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736741
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۱۰/۸۹ مرتضی داداش به کدملیxxxxxxxxx۳ به جای محمودرضا خاوری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625155
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۹ محمدحسن پیوندی بنمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان عضو هیات‌مدیره جدید بجای مهدی کرباسیان برای بقیه دوره معرفی گردیدند. علیرضا علی‌احمدی بسمت رئیس هیات‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11154925
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: علیرضا علی‌احمدی بجای فضل‌اله ریاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11579412
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارک (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۱۵۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیاربهمند به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11141852
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۵۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند صندوق‌های بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بنمایندگی مهدی کرباسیان ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بنمایندگی فضل‌اله ریاحی ـ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بنمایندگی محمد‌علی یزدان‌جو ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین بنمایندگی محمدرضا خاوری ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نمایندگی سید عبدالحمید ثمره‌هاشمی. مهدی کرباسیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا خاوری بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن رازقیان‌جهرمی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) و محمدمهدی نیازمنددبیر هیئت‌مدیره (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء مشترک به شرح ذیل با مهر شرکت ۱ـ مدیرعامل و یکی از اعضاء گروه زیر (رئیس امور مالی ـ رئیس حسابداری عمومی) ـ ۲ـ مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره ـ ۳ـ در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت‌مدیره با یکی از گروه ذیل (رئیس امورمالی ـ رئس حسابداری عمومی) و حواله‌های مربوط به پرداخت سود سهام با دو امضاء از چهار امضاء (مدیرعامل ـ یکی از اعضاء هیئت‌مدیره ـ رئیس امور مالی ـ رئیس حسابداری عمومی) با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد بود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات