آلومتک

شرکت آلومتک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100453064
32
افراد
43
آگهی‌ها
11477
شماره ثبت
1346/2/26
تاریخ تأسیس

اشخاص آلومتک

در این بخش تمامی اشخاصی که در آلومتک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
محمدجعفر صفویان
محمدجعفر صفویان
رییس هییت مدیره از 1391/4/29
علی یوسفی
علی یوسفی
نایب رییس هییت مدیره از 1391/4/29
ابوالفضل اکبرشاهی
ابوالفضل اکبرشاهی
عضو هییت مدیره از 1391/4/29
مهرداد منتظری
مهرداد منتظری
عضو هییت مدیره از 1391/4/29
سید مجتبی حسینی مقدم
سید مجتبی حسینی مقدم
عضو هییت مدیره از 1391/4/29
اسداله ابراهیمی سورچائی
اسداله ابراهیمی سورچائی
بازرس اصلی از 1391/4/29
مجید برخورداری
مجید برخورداری
بازرس علی‌البدل از 1391/4/29
محمدرضا علامی
محمدرضا علامی
از 1391/9/19
علی اکبر سهیلی
علی اکبر سهیلی
عضو هییت مدیره از 1391/9/19
پرویز معتمد
پرویز معتمد
رییس هییت مدیره از 1392/3/22
رضا بختیاری کشکجانی
رضا بختیاری کشکجانی
نایب رییس هییت مدیره از 1392/3/22
محمود جنتیان
محمود جنتیان
از 1392/3/22
سید مرتضی حسینی
سید مرتضی حسینی
از 1392/3/22
علی نحوی
علی نحوی
از 1392/3/22
محمد تعلق
محمد تعلق
از 1392/3/22
فرانک زنده نوش
فرانک زنده نوش
از 1392/8/27
محمدرضا نوری
محمدرضا نوری
از 1392/8/27
حمیدرضا صالحی سلمی
حمیدرضا صالحی سلمی
از 1392/8/27
مهدی پورهاشم
مهدی پورهاشم
از 1392/8/27
عوض محمد پارسا
عوض محمد پارسا
از 1392/8/27
علی شمس اردکانی
علی شمس اردکانی
از 1390/8/28
عباس عطایی شریف
عباس عطایی شریف
از 1390/7/30
داریوش روحی
داریوش روحی
از 1394/10/15
امین رضوان پور
امین رضوان پور
از 1395/4/29
فرشاد صبری
فرشاد صبری
رییس هییت مدیره از 1396/10/17
جواد علیمحمدی
جواد علیمحمدی
از 1396/10/17
حبیب اله محمدی
حبیب اله محمدی
از 1397/1/22
مجید هوشمندی ماهر
مجید هوشمندی ماهر
از 1398/5/22
امیر علی همائی
امیر علی همائی
از 1398/5/22
مهدی اسکندری
مهدی اسکندری
عضو هییت مدیره از 1398/5/22
محمدرضا آرام
محمدرضا آرام
عضو هییت مدیره از 1398/5/22
مهدی سهرابی
مهدی سهرابی
از 1398/5/22

شرکت‌های مادر آلومتک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در آلومتک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه آلومتک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که آلومتک در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14837048
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11477 و شناسه ملی 10100453064
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 24/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله میدان ولی عصر، خیابان شهید استاد نجات الهی، خیابان ورشو، پلاک 21، طبقه پنجم، واحد 9 کد پستی 1598689821 تغییر یافت. پ980714825571736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14789127
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید هوشمندی ماهر به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره - مهدی سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه xxxxxxxxx۷۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره - امیرعلی همائی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیات مدیره - مهدی اسکندری به کدxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آلومراد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان عضو هیات مدیره - محمدرضا آرام با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نیرو صنعت پارسین نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و درغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت؛ - استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل،حقوق،مرخصی، دستمزدپاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت براساس آئین نامه های مصوب هیات مدیره؛ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر؛ - عقد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول،فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش، مشارکت ومعاوضه اموال منقول و غیرمنقول تا سقف ۲ میلیارد ریال و عقد هرگونه قرارداد بیش از مبلغ ۲ میلیارد ریال با تصویب هیات مدیره؛ - انجام امور مرتبط با ثبت و معاملات کلیه حقوق غیرمادی یا غیرمعنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی،کپی رایت پس از تصویب هیات مدیره ؛ - رهن گذاردن اموال شرکت از منقول و غیرمنقول و فک و رهن ولو کرارا پس از تصویب هیات مدیره؛ - دریافت مطالبات شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات؛ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها ؛ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و قضایی و انجام کلیه مراحل دادرسی از آغاز تا اتمام
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14789075
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(نوبت دوم) مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ - شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ - شرکت آلومراد با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ - شرکت تولید فیبر ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - شرکت نیرو صنعت پارسین نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705573
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx - xxxxxx/xxx مرخه ۱۰/۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره xxx/۹۸ ص/ xxx مورخه ۴/۴/xxx۸ بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304617
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، شهرک قدس(غرب) ـ ایوانک ، کوچه قاصدک ، خیابان شهید دکتر رحمان دادمان ، پلاک ۷۸ ، طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220628
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015982
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده جدید شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیر عامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852161
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرشاد صبری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای داریوش روحی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی نحوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امین رضوان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیر عامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تشکیل جلسات هیئت مدیره با دعوت قبلی. تغییرات در صورت لزوم در ساختار اداری. استخدام وعقد قراردادبا کارکنان وافراد مورد نیاز در راستا ی ماموریت واهداف عالیه شرکت. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه هیئت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626957
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983289
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین رضوان پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بجای رضا بختیاری کشکجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983274
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت به: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، بین فلامک شمالی ویادگار امام، پلاک ۷۸ کد پستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958748
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال xxx۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627240
آگهی تغییرات شرکت آلومتك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش روحی ک م xxxxxxxxx۹بجای آقای محمد تعلق ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت آلومراد ش م xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند ومقرر شد اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به هیئت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307553
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز معتمد ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم ش.م xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا بختیاری کشکجانی ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تعلق ک.م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آلومراد ش.م xxxxxxxxx۶۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید مرتضی حسینی ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران ش.م xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نحوی ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش.م xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر.اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تشکیل جلسات هیئت مدیره با دعوت قبلی. تغییرات در صورت لزوم در ساختار اداری. استخدام وعقد قراردادبا کارکنان وافراد مورد نیاز در راستا ی ماموریت واهداف عالیه شرکت. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به هیئت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه هیئت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305846
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۱۴۷۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی به عنوان ارائه دهنده خدمات آزمون در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299170
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آلومراد با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279594
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، توحید ۱، پلاک ۶۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703179
آگهی افزایش سرمایه شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۹/۶/xxx۳ ومجوزxxxxxx/xxxمورخه ۱۵/۶/xxx۳سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یکهزار ریالی بانام می باشد. ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580729
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376105
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمد تعلق با کد ملی xxxxxxxxx۳ با حفظ سمت مدیرعاملی به نمایندگی از شرکت آلوم راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بجای آقای محمود جنتیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره نیز برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140568
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100800
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به‌ شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی پرویز معتمد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی رضا بختیاری کشکجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آلوم راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید مرتضی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و محمد تعلق به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نائب رئیس با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086659
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت۱۱۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت آلومراد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016936
آگهی تغییر محل شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۱ محل شرکت به تهران صادقیه بلوار آیت اله کاشانی خ مقداد خ بهنام تقاطع پیامبر پ ۲۳ ک پ xxxxxxxxx۰ منتقل گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 904062
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ محمدرضا علامی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به ش م xxxxxxxxx۲۰ جایگزین علی اکبر سهیلی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردید. بقیه اعضا هیئت مدیره در سمت های خود ابقا گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924905
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ محمدرضا علامی به ک‌م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به ش‌م xxxxxxxxx۲۰ جایگزین علی‌اکبر سهیلی به ک‌م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردید. بقیه اعضا هیئت‌مدیره در سمت‌های خود ابقا گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670034
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت۱۱۴۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9635577
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669020
آگهی تاسیس شرکت نیرو صنعت پارسین نور(سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ تحت شماره xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام خدمات طراحی، مهندسی، مشاوره، امکان سنجی محاسبه، نظارت و انجام فعالیت های ساخت، نصب، تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی در زمینه های خطوط برق، الکترونیک، آب، ساختمان، انفورماتیک و دیگر صنایع ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع فعالیت مشابه و شرکت در مناقصات و مزایدات و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی داخلی و خارجی ـ ارائه کلیه خدمات مدیریتی و خدمات راهبردی (استراتژیک) از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح های تکنولوژیکی ـ انجام فعالیت های بازرگانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تامین تجهیزات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و فعالیت در سایر بخش های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: قزوین ـ بلوار آیت اله خامنه ای ـ کارخانجات آلومتک و آلومراد ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم یک هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxxـxxx۸۸ مورخ ۱۶/۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت سهامی آلومتک (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای محمدجعفر صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ شرکت آلومراد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای علی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای ابوالفضل اکبرشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای مهرداد منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ شرکت شهر صنعتی پارسین نور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای سیدمجتبی حسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ آقای سیدمجتبی حسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای اسداله ابراهیمی سورچائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای مجید برخورداری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10224049
آگهی تاسیس شرکت نیرو صنعت پارسین نور (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ تحت شماره xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام خدمات طراحی، مهندسی، مشاوره، امکان سنجی محاسبه، نظارت و انجام فعالیت‌های ساخت، نصب، تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی در زمینه‌های خطوط برق، الکترونیک، آب، ساختمان، انفورماتیک و دیگر صنایع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع فعالیت مشابه و شرکت در مناقصات و مزایدات و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی داخلی و خارجی ارائه کلیه خدمات مدیریتی و خدمات راهبردی (استراتژیک) از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح‌های تکنولوژیکی انجام فعالیت‌های بازرگانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تامین تجهیزات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و فعالیت در سایر بخش‌های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: قزوین بلوار آیت اله خامنه‌ای کارخانجات آلومتک و آلومراد کدپستی xxxxxxxxx۶ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم یک هزار ریالی بانام می‌باشد که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx xxx۸۸ مورخ ۱۶/۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سهامی آلومتک (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای محمدجعفر صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت آلومراد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای علی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای ابوالفضل اکبرشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای مهرداد منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ شرکت شهر صنعتی پارسین نور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای سیدمجتبی حسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ۵ آقای سیدمجتبی حسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای اسداله ابراهیمی سورچائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مجید برخورداری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549194
آگهي افزايش سرمايه شرکت آلومتک سهامي عام بشماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سایر اندوخته ها تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال بموجب گواهی شماره ۲/xxx۷/۹۰ص/xxx مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10284392
آگهی افزایش سرمایه شرکت آلومتک سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سایر اندوخته‌ها تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال بموجب گواهی شماره ۲/xxx۷/۹۰ ص/ xxx مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821563
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ علی شمس‌اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ و علی‌اکبر سهیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و ضمنا نحوه امضای اسناد تعهدآور و سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره به قوت خود باقی است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039859
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای عباس عطائی‎شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیات‎مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10721960
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ هیئت‎مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077009
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۱۴۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817975
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و نیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران (صانیر) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140886
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام بشماره ثبت۱۱۴۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11369953
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۵/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: رضا بختیاری‌کشکجانی بجای ویدا بیگدلی بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و علیرضا کدیور بجای سیاوش بهارلو بعنوان نماینده شرکت تولیدی بازرگانی بین‌الملی پویا غرب در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. سمت اعضای هیئت‌مدیره و نحوه امضای اسناد تعهدآور شرکت همچنان بقوت خود باقی است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9815171
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۱۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۵/۸۹ نوبت دوم شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117123
آگهی تغییرات شرکت آلومتک (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۱۴۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۵/۸۹ سیاوش بهارلو به جای شاهرخ پرویزی به نمایندگی ازشرکت تولیدی بازرگانی بین‌الملل پویا غرب به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10865870
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ پرویز معتمد به نمایندگی از طرف شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به سمت عضو هیئت مدیره به جای غلامحسن پرکان برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید که پرویز معتمد به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید عسگری بشکانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645717
آگهی اصلاحی شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
پیرو آگهی شماره xxx۱۵/ت۳۲ مورخ ۱۸/۱/۸۷ اختیارات مدیر‌عامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات