فرهنگی ورزشی سایپا

شرکت فرهنگی ورزشی سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100451920
13
افراد
17
آگهی‌ها
452513
شماره ثبت
1378/7/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14771859
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی مدبر ک.م xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا ش.م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی کنگرانی فراهانی ک.م xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا ش.م xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره و آقای مهرداد اسلامی ک.م xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا ش.م xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای امیر حسین تابع جماعت ک.م xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذای توسعه صنعتی نیوان ابتکار ش.م xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای بیت اله رضائی کیوی ک.م xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تولید رینگ سایپا ش.م xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک ها - بروات - سفته ها- قراردادها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد کلیه اسناد عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. هیأت مدیره مفاد ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14492056
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۷ به تصویب رسید . - موسسه حسابرسی بهراد مشار ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125880
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیرهوشنگ نوده فراهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو و نائب رئیس هیئت مدیره آقای ولی رعیت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره آقای محمد مصطفی دعاگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اسناد عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068412
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله ارج خیابان مصطفی خمینی بلوار ولی عصر پلاک ۲۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705937
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی ۳۱/۴/xxx۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187451
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمحمد هادی ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره رضا درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ولی رعیت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره محمد مصطفی دعاگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوعضوهیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034788
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت اتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839914
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا درویش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقضل کزازی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. لذا اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل می‌باشند. رضا درویش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. ابوالقضل کزازی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ولی رعیت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضوء هیئت مدیره. محمد معینیان بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضوء هیئت مدیره. حمید سجادی هزاوه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضوء هیئت مدیره. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714453
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12633377
آگهی تغییرات شرکت فرهنگي ورزشي سايپا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سال مالی شرکت از روز اول مرداد ماه هر سال آغاز و در روز آخر تیر ماه سال بعد به پایان می رسد وماده مذکور در اساسنامه اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12511022
آگهی تغییرات شرکت فرهنگي ورزشي سايپا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139181
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیت اله رضایی کیوی با ک.م xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس و عضو هیات مدیره وآقای ولی رعیت با ک.م xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت رئیس و عضو هیات مدیره و. آقای فیاض زاهد به با ک.م xxxxxxxxx۸بعنوان نماینده شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید سجادی هزاوه با ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد معینیان با ک.مxxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر باشد. هیات مدیره اختیارات ماده ۵۱ اساسنامه، را به مدیرعامل شرکت آقای بیت اله رضایی کیوی تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708121
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338770
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182494
آگهی تصمیمات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی‌عام به شماره ثبت۱۱۴۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: آرش کوشا به ک.م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت ایرانی اتومبیل سایپا به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا صدر به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل سپهر سبحانی به به ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تولید رینگ سایپا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد آخوندی به ک.م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و سیدحمید سجادی هزاوه به ک.م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617874
آگهی تصمیمات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۴۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214617
آگهی تغییرات شرکت ورزشی سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۸۸ و ۹/۸/۸۸ هادی ساعی بنه کهل به جای حسین شهریار به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) و حسین گروسی به جای جواد آشتیانی عراقی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به عنوان اعضای هیئت مدیره و محمدعلی زهره‌ای به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حمید سجادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش کوشا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات