بانک حکمت ایرانیان

شرکت بانک حکمت ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100451588
9
افراد
32
آگهی‌ها
364075
شماره ثبت
1378/6/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14485790
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14447046
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۷/۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جلیل عباسیان با کدملی xxxxxxxxx۱ جایگزین آقای حسنعلی قنبری با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14425848
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۶ و تاییدیه بانک مرکزی به شماره ۹۷/xxxxxx مورخ۷/۹/۹۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۶۹/xxxxxx,xxx مورخ۱۱/۹/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰سهم xxx۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره های ۷۲ ـ xxx۱ ـ ۹۶ مورخ۲۴/۷/۹۶ و ۹/۹۷/xxx۱ مورخ ۴/۲/۹۷ بانک حکمت ایرانیان شعبه منیریه پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاءگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14060544
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۴/۴/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود وظایف و اختیارات تفویضی شامل: ۱) نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی. ۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هردعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رآی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یاانکار و تردید نسبت به سند طرف قابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقتنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تآمین خواسته، تآمین ضرروزیان ناشی ازجرم و امور مشابه دیگر؛ ۳) ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ ۴) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز؛ ۵) دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک؛ ۶) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۷) انعقادهرنوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات؛ ۸) به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها؛ ۹) به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ ۱۰) اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن؛ ۱۱) احداث هرگونه ساختمان و تآسیسات؛ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001986
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۴/۴/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر غفرالهی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره، سیدداود زارع اسکندری کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، عباس عسکرزاده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسنعلی قنبری ممان کدملی xxxxxxxxx۰ و محمد رضا بخشی نیکو کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. جلیل عباسیان اصل کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو یکم علی البدل و علیرضا زندیه کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو دوم علی البدل انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانک از جمله چک‌ها، سفته‌ها، بروات، عقود، قراردادها و … با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر بانک و حق امضای کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر بانک معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577724
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸/۹۶ مورخه ۷/۱/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس عسکرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ اکبر غفراللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حسنعلی قنبری ممان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سید داود زارع اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمدرضا بخشی نیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره جلیل عباسیان اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علیرضا زندیه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069360
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۳/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713457
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۷/۶/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12428720
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۵/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بخشی نیکو کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای فریدون احمدی کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357631
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت‌ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxx۶۷ مورخ ۱۶/۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: (۱) نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. (۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضاییِ اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضاییِ اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاع ـ ل، ح ـ ق امض ـ ای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری های لازم در خصوص آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛ (۳) ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ (۴) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز؛ (۵) دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک؛ (۶) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی؛ (۷) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات؛ (۸) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن ها؛ (۹) به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً؛ (۱۰) اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن؛ (۱۱) احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254702
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۵/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانک از جمله چک ها، سفته ها، بروات، عقود، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد .حق امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل بانک و با مهر بانک معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254693
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۵/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر غفرالهی کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیأت مدیره و آقای عباس عسکرزاده کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و سید داود زارع اسکندری کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره و فریدون احمدی کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا زندیه کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254687
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون احمدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عباس عسکرزاده کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای اکبر غفراللهی کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا زندیه کد ملی xxxxxxxxx۲ وآقای سید داود زارع اسکندری کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا بخشی نیکو کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082934
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۸/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر xxx ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082930
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۵/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772061
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۱ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۷/۱۰/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانک از جمله چک ها، سفته ها، بروات، عقود، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد و حق امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل بانک و با مهر بانک معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747989
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۰ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۲۶/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اکبر غفرالهی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد تعاون اجا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱به سمت رئیس هیأت مدیره و دکتر سید ابوالقاسم موسوی کد ملی xxxxxxxxxبه نمایندگی از شرکت بنیان توسعه و عمران هادی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و سید داود زارع اسکندری کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مؤسسه مسکن سازان بتاجا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیأت مدیره و عباس عسکرزاده کد ملی به نمایندگی از شرکت عمران توسعه گران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517831
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۱ و تنفس مورخ ۱۲/۰۵/۹۱ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553088
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۵/۱۱/۹۲ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939276
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۲/xxx۰ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و مطالبات و از طریق صدور سهام جدید از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شمارهxxx۲/xxx۸ مورخ۲۹/۷/xxx۱ بانک ملت شعبه مستقل میدان فردوسی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822354
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۰۵/۰۲/xxx۰ به هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و مطالبات و از طریق صدور سهام جدید از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شمارهxxx۲/xxx۸ مورخ۲۹/۷/xxx۱ بانک ملت شعبه مستقل میدان فردوسی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583322
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۰۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود صدر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۰۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص و شرکت عمران آبادگران توسعه اندیشه سهامی خاص و موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون آجا و شرکت بنیان توسعه و عمران هادی سهامی خاص و موسسه مسکن سازان بنیاد تعاون آجا و شرکت عمران زهد فارس سهامی خاص و موسسه بنیاد تعاون آجا تا تاریخ۱۷/۰۶/xxx۲.
در تاریخ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082100
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص و شرکت عمران آبادگران توسعه اندیشه سهامی خاص و موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون آجا و شرکت بنیان توسعه و عمران هادی سهامی خاص و موسسه مسکن سازان بنیاد تعاون آجا و شرکت عمران زهد فارس سهامی خاص و موسسه بنیاد تعاون آجا تا تاریخ ۱۷/۰۶/xxx۲. در تاریخ ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11503028
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود صدر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' و 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10880592
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان آرژانتین ابتدای بلوار آفریقا نبش کوچه ۳۷ بن‌بست دارا پلاک ۲۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۰/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856263
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه بنیاد تعاون آجا با نمایندگی آقای اکبر غفراللهی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون آجا و شرکت بنیان توسعه و عمران هادی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید ابوالقاسم موسوی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و موسسه مسکن‌سازان بنیاد تعاون آجا با نمایندگی آقای سید داود زارع‌اسکندری به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت عمران توسعه‌گران پیشگام سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس عسکرزاده به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عباس عسکرزاده به نمایندگی از شرکت عمران توسعه‌گران پیشگام سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۲ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ۱۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909863
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۳/۸۹ به هیئت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ بموجب گواهی شماره xxx/xxx۰/۳۵ مورخ ۲۸/۷/۸۹ بانک تجارت شعبه خ دکتر بهشتی پرداخت گردیده ‌است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9659299
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری ایرانیان سهام عام به ‌شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.

۲ـ نام شرکت به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12001589
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری ایرانیان سهامی عامبه شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۷/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11619677
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری ایرانیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۳/۸۹ به هیئت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به نهصدوهشتاد میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/۱ ریال که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ٍریال بموجب گواهی شماره xxx۵۳ مورخ ۱۹/۳/۸۹ بانک مرکزی شعبه مرکزی پرداخت گردیده‌است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876187
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری ایرانیان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود صدر به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11013977
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری ایرانیان سهامی ‌عام به شماره ‌ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ اختیارات هیئت‌مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

در تاریخ ۲۹/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات