کشتیرانی جنوب خط ایران

شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100449162 ()
15
افراد
34
آگهی‌ها
11346
شماره ثبت
1345/12/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14770837
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۳/ ص /۹۸ مورخ ۱۳/۵/xxx۸ سازمان بنادر وکشتیرانی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی محل اصلی شرکت به: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، لویزان ، خیابان شهید حمیدرضا بیات ، خیابان شهید جعفر طجرلو ،ساختمان آموزش ، طبقه چهارم کدپستی: xxxxxxxxx۹تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401443
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۷ /ص/ ۹۷ مورخ ۱۴/۹/۹۷ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۶ تصویب گردید.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس علی البدل مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250567
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ و مجوزشماره xxx۸۰/ ص / ۹۷ مورخه ۲۱/۰۶/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx/۳۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ بانک تجارت شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212968
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۱۷ / ص / ۹۷ مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ سازمان بنادر و دریانوردی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضوء هیئت مدیره جدید جایگزین حسن جلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212970
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۱۴ / ص / ۹۷ مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ سازمان بنادر و دریانوردی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عبدالرضا لوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و فرشاد شهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد احمد جو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان عضوء هیئت مدیره و سید سعید موسی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضوء هیئت مدیره و محمد نکوزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضوء هیئت مدیره تعیین گردید. ـ حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته برات قرار دادها و عقود اسلامی با امضائ مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. ۱ ـ انجام کلیه امور تجاری و مکاتبات شرکت ۲ ـ وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه و همچنین تنظیم مفاصا و تسویه حسابها اعطا و قبول ضمانت همچنین ظهر نوبسی و تضمیات تجاری صدور برات و حواله جات با رعایت آئین نامه مالی شرکت انعقاد هر گونه قرارداد با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت و یا بدون آن و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت و دستور العمل های مرتبط با آن ۳ ـ بکار گیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل های مرتبط با آن ۴ ـ دعوت برای تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل یکبار در ماه و ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره ۵ ـ تنظیم و ارائه بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب ۶ ـ تنظیم و ارائه گزارشات صورتهای مالی در مقاطع ۳و ۶ و۹ و یکساله و همچنین گزارشات قابل اهمیت و اثر گذار در عملکرد شرکت که در جهت رعایت سهامداران لازم و ضروری است در تاریخ و زمان بندی مقرر ۷ ـ اجرای هر گونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیر عامل در آئین نامه های مصوب مالی و معاملات استخدامی و دستورالعمل های مرتبط با آن ۸ ـ مدیر عامل میتواتد قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا کارکنان تفویض نماید ۹ ـ تخصیص مبلغ تنخواه گردان های شرکت حسب مورد برابر آئین نامه مالی شرکت و دستور العمل های مرتبطه ۱۰ ـ اعزام کارکنان مدیران و معاونین شرکت به ماموریتهای خارج از کشور در راستای انجام وظایف و ماموریتهای اداری ۱۱ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.و اداره تصفیه.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878907
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۱۰/ ص/ ۹۶ مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا لوائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای فرشاد شهباز بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد احمد جو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای سعید موسی کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای حسن جلیل زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قرار دادها و عقوداسلامی با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. شرح وظایف مدیرعامل شرکت مطابق ماده ۳۷ اساسنامه و بنا به تجویز ماده ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: انجام کلیه امور تجاری و مکاتبات شرکت وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه و همچنین تنظیم مفاصا و تسویه حسابها اعطا و قبول ضمانت همچنین ظهر نوبسی و تضمیات تجاری صدور برات و حواله جات با رعایت آئین نامه مالی شرکت انعقاد هر گونه قرارداد با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت و یا بدون آن و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت و دستور العمل‌های مرتبط با آن بکار گیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن دعوت برای تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل یکبار در ماه و ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره تنظیم و ارائه بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب تنظیم و ارائه گزارشات صورتهای مالی در مقاطع ۳ و ۶ و ۹ و یکساله و همچنین گزارشات قابل اهمیت و اثر گذار در عملکرد شرکت که در جهت رعایت سهامداران لازم و ضروری است در تاریخ و زمان بندی مقرر اجرای هر گونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب مالی و معاملات استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن مدیرعامل میتواتد قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا کارکنان تفویض نماید. تخصیص مبلغ تنخواه گردان‌های شرکت حسب مورد برابر آئین نامه مالی شرکت و دستور العمل‌های مرتبطه اعزام کارکنان مدیران و معاونین شرکت به ماموریتهای خارج از کشور در راستای انجام وظایف و ماموریتهای اداری اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و اداره تصفیه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878923
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۱۱/ ص/ ۹۶ مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت بازرس علی البدل مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل برای انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت کشتیرانی دریای خزر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx آقای حسن جلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771885
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ و مجوز سازمان بنادر و دریانوردی بشماره xxx۴۷ / ص / ۹۶ مورخ ۱۳/۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا لوائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران xxxxxxxxx۱۱ به جای آقای ناصر عموئی بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266309
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ و مجوز سازمان بنادر و کشتیرانی بشماره xxx۹۷ / ص / ۹۵ مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران - بلوار آفریقا (جردن) خیابان سایه - کوچه مهرشاد - پلاک ۸ - کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232783
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/xxx۵ به استناد مجوز شماره xxx۲۷/ ص / ۹۵ مورخ ۲۸/۹/xxx۵ اداره امور کارگزاران دریایی و بندری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد شهبازبه کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت کشتیرانی والفجر بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان رئیس هیات مدیره و حسن جلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر عموئی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد احمد جو xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره وآقای سعید موسی کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قرار دادها و عقوداسلامی با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. وظایف مدیرعامل شرکت مطابق ماده ۳۷ اساسنامه و بنا به تجویز ماده ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل تعیین گردید: انجام کلیه امور تجاری و مکاتبات شرکت وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه و همچنین تنظیم مفاصا و تسویه حسابها اعطا و قبول ضمانت همچنین ظهر نویسی و تضمینات تجاری صدور برات و حواله جات با رعایت آئین نامه مالی شرکت انعقاد هر گونه قرارداد با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت و یا بدون آن و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت و دستور العمل‌های مرتبط با آن بکار گیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل‌های مرتبط با آن دعوت برای تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل یکبار در ماه و ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره تنظیم و ارائه بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب تنظیم و ارائه گزارشات صورتهای مالی در مقاطع ۳ و ۶ و ۹ و یکساله و همچنین گزارشات قابل اهمیت و اثر گذار در عملکرد شرکت که در جهت رعایت سهامداران لازم و ضروری است در تاریخ و زمان بندی مقرر اجرای هر گونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه‌های مصوب مالی و معاملات استخدامی و دستورالعمل‌های مرتبط با آن مدیرعامل میتواتد قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا کارکنان تفویض نماید تخصیص مبلغ تنخواه گردان‌های شرکت حسب مورد برابر آئین نامه مالی شرکت و دستور العمل‌های مرتبطه اعزام کارکنان مدیران و معاونین شرکت به ماموریتهای خارج از کشور در راستای انجام وظایف و ماموریتهای اداری اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. و اداره تصفیه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983820
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۷۹ / ص / ۹۵ مورخ ۱۰/۵/xxx۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات رهبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763468
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx/۹۵ مورخه ۲۱/۱/۹۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر عموئی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ش ملی xxxxxxxxx۱۱ و منصور اسلامی دارای کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر ش ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیملنده تصدی تعیین گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506854
آگهی تغییرات شرکت كشتيراني جنوب خط ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶۹ / ص / ۹۴ مورخه ۲۸/۰۷/xxx۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ۵ به شرح ذیل به ماده ۲ اساسنامه شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام فعالیت در زمینه نمایندگی کشتیرانی، راهبری پایانه های بندری کالا، عملیات کانتینری، احداث، مدیریت و بهره برداری از سیلوی غلات، ایجاد، مدیریت و بهره برداری از بنادر خشک (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455405
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶۰/ص مورخ ۱۸/۷/۹۴سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مدد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی کشتیرانی والفجر به شناسه ملی به سمت رئیس هیئت مدیره حسن جلیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره رضا جمشیدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی بعنوان عضو هیئت مدیره. ابراهیم عزیزآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خرز به به سمت عضو هیئت مدیره. علیرضا داوود زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی به شناسه ملی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدندو کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و سایر اسناد مالی و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مراسلات و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ـ انجام کلیه امور تجاری و مکاتبات شرکت ـ وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه وهمچنین تنظیم مفاصا و تصفیه حسابها، اعطا، و قبول ضمانت، همچنین ظهر نویسی و تنظیمات تجاری، صدور بروات و حواله جات با رعایت آئین نامه مالی شرکت، انعقاد هرگونه قرارداد با حق فسخ و یا ادعای خسارت و یا بدون آن و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت در چهارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت و دستورالعمل های مرتبط با آن. ـ بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل ونصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعملهای مرتبط با آن. ـ دعوت برای تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل یک بار در ماه و ارائه گزارش عملکرد به هیئت مدیره. ـ تنظیم و ارئه بودجه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ تنظیم و ارائه گزارشات صورتهای مالی در مقاطع ۳و۶ (حسابرسی شده)، ۹ماهه و یکساله و همچنین گزارشات قابل اهمیت و اثرگذار در عملکرد شرکت که در جهت رعایت حقوق سهامداران لازم و ضروری است در تاریخ و زمان بندی مقرر. ـ اجرای هرگونه مصوبات هیئت مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه های مصوب، مالی معاملات، استخدامی و دستورالعملهای مرتبط با آن. ـ مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا کارکنان تفویض نماید. ـ تخصیص و تصویب مبلغ تنخواه گردانهای شرکت حسب مورد برابر آئین نامه مالی شرکت و دستورالعملهای مرتبط. ـ اعزام کارکنان، مدیران و معاونین شرکت به ماموریتهای خارج از کشور در راستای انجام وظایف و ماموریتهای اداری. ـ طرح و تعقیب دفاع از دعاوی له و علیه شرکت در مراجع قضایی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجه به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داوری و تعیین داور با و یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره با یا بدون حق توکیل در توکیل به غیر ولو کراراتعیین کارشناسی، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری کاملا قاطع دعوی باشد.دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و اداره تصفیه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455416
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵۵/ص مورخ ۱۷/۶/۹۴سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت مورد تصویب قرارگرفت موسسه رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ بسمت بازرس علی البدل مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای انتخاب شدند شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ حسن جلیل زاده به کد ملیxxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700291
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ ومجوزشماره xxx۳۵/ص مورخ ۳/۸/۹۳ از سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای رضا جمشیدی با ک.م xxxxxxxxx۸ با نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مدد با ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به نمایندگی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹بسمت رئیس مدیره آقای ابراهیم عزیز آبادی با ک.م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا داوود زاده با ک.م xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن جلیل زاده با ک.م xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضائ مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است وظایف ذیل به مدیرعامل تفویض گردید:وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه و همچنین تنظیم مفاصا و تسویه حسابها ـ اعطا و قبول ضمانت همچنین ظهر نوبسی و تضمیات تجاری صدور برات و حواله جات با رعایت آئین تامه مالی شرکت انعقاد هر گونه قرارداد با حق فسخ و یا حق ادعای خسارت و یا بدون آن و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده مرتیط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت صرفه و صلاح شرکت درچارچوب آئین نامه معاملات مصوب شرکت و دستور العمل های مرتیط با آن ـ بکار گیری نیروی انسانی مورد نیاز و عزل و نصب کارکنان با رعایت آئین نامه استخدامی مصوب شرکت و دستورالعمل های مرتبط با آن ـ دعوت برای تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل یکبار در ماه و ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره ـ تنظیم و ارائه بودجه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب ـ تنظیم و ارائه گزارشات صورتهای مالی در مقاطع ۳و ۶ و۹ و یکساله و همچنین گزارشات قابل اهمیت و اثر گذار در عملکرد شرکت که در جهت رعایت سهامداران لازم و ضروری است در تاریخ و زمان بندی مقرر ـ اجرای هر گونه مصوبات هیات مدیره و مسئولیتهای قید شده برای مدیرعامل در آئین نامه های مصوب مالی و معاملات استخدامی و دستورالعمل های مرتبط با آن ـ مدیرعامل میتواتد قسمتی از اختیارات خود را به معاونین و یا کارکنان تفویض نماید ـ تخصیص مبلغ تنخواه گردان های شرکت حسب مورد برابر آئین نامه مالی شرکت و دستور العمل های مرتبطه ـ اعزام کارکنان مدیران و معاونین شرکت به ماموریتهای خارج تز کشور در راستای انجام وظایف و ماموریتهای اداری ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازی ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.و اداره تصفیه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700299
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ و مجوز شمارهxxx۳۲/ص مورخ ۳/۸/۹۳از سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال/۲۹/۱۲ /xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی ها دی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای آقای حمید رضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل مدت یک سال مالی انتخاب شدند اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای برای مدت دو سال انتخاب شدند شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت کشتیرانی والفجر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت کشتیرانی دریای خزر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ حسن جلیل زاده با ک.م xxxxxxxxx روزنامه کثیر النتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576241
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/xxx۳ ومجوز شماره xxx۴۶/ص مورخ ۲۵/۳/۹۳سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام از محل تجدید ارزیابیهای دارایی های ثابت شرکت افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید وذیل ثبت در تاریخ ......... تکمیل امضا شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464233
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ به مجوز شماره xxx۲/ص مورخ ۲۱/۲/۹۳ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی رضا جمشیدی با ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت کشتیرانی والفجر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای محمد مدد با ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت کشتیرانی دریای خزر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای ابراهیم عزیزابادی با ک. م xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای علیرضا داوود زاده با ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره حسن جلیل زاده با ک.م xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳ تعیین شدند حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464395
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۲ و مجوز شماره xxx۱/ص مورخ ۲۱/۲/۹۳ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳ انتخاب شدند.
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی رضا جمشیدی با ک. م xxxxxxxxx۸
شرکت کشتیرانی والفجر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی آقای محمد مدد با ک. م xxxxxxxxx۱
شرکت کشتیرانی دریای خزر با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای ابراهیم عزیز آبادی با ک. م xxxxxxxxx۸
شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای علیرضا داوود زاده با ک. م xxxxxxxxx۸
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312991
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938277
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ علیرضا داودزاده به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۷ به جای نوروز طیبی صدرآبادی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9640227
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۱ علیرضا داودزاده به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م xxxxxxxxx۷۷ به جای نوروز طیبی‌صدرآبادی به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877480
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مدد به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به ش م xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین گلپرور به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم عزیز آبادی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش م xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن جلیل زاده به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و نوروز طیبی صدر ابادی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی به ش م xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و سایر اسناد مالی و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون مالی شرکت سید حسن بابامیر به ک م xxxxxxxxx۳۱ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11354689
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مدد به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به ش م xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین گلپرور به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم عزیز‌آبادی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش م xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسن جلیل‌زاده به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و نوروز طیبی‌صدر‌ابادی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی به ش م xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و سایر اسناد مالی و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا معاون مالی شرکت سید حسن بابامیر به ک م xxxxxxxxx۳۱ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738296
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۱ و شرکت سرمایهگذاری کشتیرانی به ش م xxxxxxxxx۷۷ و شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش م xxxxxxxxx۵۳ و شرکت کشتیرانی والفجر به ش م xxxxxxxxx۰۹ و غلامحسسین گلپرور به ک م xxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9899027
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ش م xxxxxxxxx۱۱ و شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی به ش م xxxxxxxxx۷۷ و شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش م xxxxxxxxx۵۳ و شرکت کشتیرانی والفجر به ش م xxxxxxxxx۰۹ و غلامحسسین گلپرور به ک م xxxxxxxxx۴

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557660
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و سایر اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی شرکت (سید حسن بابامیر به کدملی xxxxxxxxx۱) با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10824967
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و سایر اسناد مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا معاون مالی شرکت (سید حسن بابامیر به کدملی xxxxxxxxx۱) با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 533591

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه تبدیل به شرح زیر می باشد. نام شرکت: شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۶ ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: ۱ـ خرید و بکار انداختن و اجاره و به اجاره واگذار کردن کشتیها و ساختن و تعمیر هر نوع عملیاتی که مربوط به امور کشتیرانی باشد ۲ـ حمل و نقل مسافرین و کالا بوسیله کشتی و سایر وسایل نقلیه ۳ـ تشکیل و بکار انداختن تاسیسات بمنظور حفاری در سواحل و تعمیرات کشتیها ۴ـ مدیریت نظارت و انجام تعمیرات سفری و ادواری کشتیها و انجام و نظارت بر بازرسی های موردنیاز کنوانسیون های بین المللی و انجمن های طبقه بندی ۵ـ قبول یا اعطای امور نمایندگی از یا به اشخاص و شرکتها و موسسات دیگر ۶ـ سرمایه گذاری در بخشهای مختلف و خرید و فروش سهام برای شرکت با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۷ـ خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه تجهیزات، ماشین آلات و ادوات موردنیاز برای انجام فعالیتهای شرکت ۸ـ خرید و بکار انداختن و اجاره و استیجاره هر نوع وسایل نقلیه و همچنین هرگونه معاملاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای پیشرفت کار شرکت ضروری باشد. ج ـ مرکز اصلی شرکت: خیابان قائم مقام فراهانی ـ نبش کوچه شبنم ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ ـ نشانی شعب شرکت: ۱ـ عسلویه ـ فلکه ۵ ـ روبروی بانک کشاورزی ـ ساختمان پی اس آی ـ طبقه ۲ ـ ۲ـ خرمشهر بلوار ساحلی ـ ساختمان پنج طبقه ـ بین اداره بیمه و شهرداری ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. د سرمایه شرکت: سرمایه شرکت عبارت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx (ششصد و پانزده میلیارد) ریال منقسم به xxx/xxx/xxx (ششصد و پانزده میلیون) سهم بانام عادی xxx۰ (هزار) ریالی است که تماماً پرداخت شده است. شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره: محمد مدد فرزند محمدعلی ش ش xxx صادره از تهران ش م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین گلپرور فرزند رضا ش ش xxx۷ صادره از تهران ش م xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم عزیزآبادی فرزند محمود ش ش xxx۹ صادره از تهران ش م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، حسن جلیل زاده فرزند احمد ش ش xxx۴ صادره از ارومیه ش م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و نوروز طیبی صدرآبادی فرزند حسین ش ش ۴ صادره از کازرون به ش م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام شخصاً (یا قائم مقام قانونی و وکیل آنان) صرفنظر از تعداد سهام خود می توانند حاضر شده و برای هر یک فقط یک حق رای وجود خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی مجاز است و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ـ مبلغ دیون و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورتهای مالی منتهی به سال xxx۹ که به تصویب مجمع عمومی سالیانه رسیده است دیون شرکت معادل xxx/xxx/xxx/xxx ریال بوده و فاقد هرگونه تعهد مربوط به بدهی اشخاص ثالث است. ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات ـ اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827660
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردید اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و اعلامیه تبدیل به شرح زیر می‌باشد. نام شرکت: شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران (سهامی‌عام) به شماره ثبت xxx۴۶ ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: ۱ـ خرید و بکار انداختن و اجاره و به اجاره واگذار کردن کشتیها و ساختن و تعمیر هر نوع عملیاتی که مربوط به امور کشتیرانی باشد ۲ـ حمل و نقل مسافرین و کالا بوسیله کشتی و سایر وسایل نقلیه ۳ـ تشکیل و بکار انداختن تاسیسات بمنظور حفاری در سواحل و تعمیرات کشتیها ۴ـ مدیریت نظارت و انجام تعمیرات سفری و ادواری کشتیها و انجام و نظارت بر بازرسی‌های موردنیاز کنوانسیون‌های بین‌المللی و انجمن‌های طبقه‌بندی ۵ـ قبول یا اعطای امور نمایندگی از یا به اشخاص و شرکتها و موسسات دیگر ۶ـ سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف و خرید و فروش سهام برای شرکت با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۷ـ خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه تجهیزات، ماشین‌آلات و ادوات موردنیاز برای انجام فعالیتهای شرکت ۸ـ خرید و بکار انداختن و اجاره و استیجاره هر نوع وسایل نقلیه و همچنین هرگونه معاملاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای پیشرفت کار شرکت ضروری باشد. ج‌‌ـ مرکز اصلی شرکت: خیابان قائم مقام فراهانی ـ نبش کوچه شبنم ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ ـ نشانی شعب شرکت: ۱ـ عسلویه ـ فلکه ۵ ـ روبروی بانک کشاورزی ـ ساختمان پی‌اس‌آی ـ طبقه ۲ ـ ۲ـ خرمشهر بلوار ساحلی ـ ساختمان پنج طبقه ـ بین اداره بیمه و شهرداری ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. د سرمایه شرکت: سرمایه شرکت عبارت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx (ششصد و پانزده میلیارد) ریال منقسم به xxx/xxx/xxx (ششصد و پانزده میلیون) سهم بانام عادی xxx۰ (هزار) ریالی است که تماماً پرداخت شده است. شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت‌مدیره: محمد مدد فرزند محمدعلی ش‌ش xxx صادره از تهران ش‌م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، غلامحسین گلپرور فرزند رضا ش‌ش xxx۷ صادره از تهران ش‌م xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، ابراهیم عزیزآبادی فرزند محمود ش‌ش xxx۹ صادره از تهران ش‌م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل، حسن جلیل‌زاده فرزند احمد ش‌ش xxx۴ صادره از ارومیه ش‌م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و نوروز طیبی‌صدرآبادی فرزند حسین ش‌ش ۴ صادره از کازرون به ش‌م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت‌مدیره ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام شخصاً (یا قائم مقام قانونی و وکیل آنان) صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حاضر شده و برای هر یک فقط یک حق رای وجود خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی مجاز است و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ـ مبلغ دیون و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورتهای مالی منتهی به سال xxx۹ که به تصویب مجمع عمومی سالیانه رسیده است دیون شرکت معادل xxx/xxx/xxx/xxx ریال بوده و فاقد هرگونه تعهد مربوط به بدهی اشخاص ثالث است. ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات ـ اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه‌مندان آماده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394173

آگهی افزایش سرمایه شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۹/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9786583
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۶/۹۰ ارزش اسمی سهام از xxx/۱۰ ریال به xxx۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ضمنا با توجه به تغییر پلاک توسط شهرداری پلاک شرکت به پلاک xxx تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11681319
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۳۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی حسن جلیل‌زاده و شرکت کشتیرانی دریای خزر به نمایندگی ابراهیم عزیزآبادی و کشتیرانی والفجر به نمایندگی نوروز طیبی‌صدرآبادی و محمد مدد و غلامحسین گلپرور. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ محمد مدد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین گلپرور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم عزیزآبادی به نمایندگی کشتیرانی دریای خزر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات