ایرانی تولید اتومبیل سایپا

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100448712
39
افراد
53
آگهی‌ها
11331
شماره ثبت
1345/12/15
تاریخ تأسیس

اشخاص ایرانی تولید اتومبیل سایپا

در این بخش تمامی اشخاصی که در ایرانی تولید اتومبیل سایپا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
حمیدرضا درویش
حمیدرضا درویش
از 1391/3/2
سید مرتضی تهامی
سید مرتضی تهامی
از 1391/3/2
سعید یارندی
سعید یارندی
از 1391/3/2
مصطفی وحیدزاده
مصطفی وحیدزاده
از 1391/3/2
علی ملک
علی ملک
اعضا هییت مدیره از 1391/6/1
روح الله صمدی مله
روح الله صمدی مله
از 1391/6/1
نعمت اله پوستین دوز
نعمت اله پوستین دوز
از 1391/6/1
سعید مدنی
سعید مدنی
از 1391/6/1
محمود دودانگه
محمود دودانگه
نایب رییس هییت مدیره از 1391/6/1
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی
جمشید ایمانی کتک لاهیجانی
رییس هییت مدیره از 1391/6/1
حسن امیری هنزکی
حسن امیری هنزکی
از 1391/12/13
داود جدیدبناب
داود جدیدبناب
از 1391/12/13
ناصر شاه باز
ناصر شاه باز
از 1391/12/13
احمد کرفی
احمد کرفی
از 1391/12/13
محمدعلی جبرئیلی
محمدعلی جبرئیلی
از 1392/4/27
سید حمید سجادی هزاوه
سید حمید سجادی هزاوه
نایب رییس هییت مدیره
خلیل سپهر سبحانی
خلیل سپهر سبحانی
محمد آخوندی
محمد آخوندی
ولی بصیری
ولی بصیری
« علی‌رضا نبئی »
« علی‌رضا نبئی »
عضو هییت مدیره
سید رضا نوروز زاده
سید رضا نوروز زاده
از 1393/10/6
سیدمحمدرضا صباغی
سیدمحمدرضا صباغی
عضو هییت مدیره از 1393/10/6
اکبر شمسی لاهیجانی
اکبر شمسی لاهیجانی
نایب رییس از 1393/10/6
علی رستمی
علی رستمی
نایب رییس هییت مدیره از 1389/7/29
عزت اله زارعی هنزکی
عزت اله زارعی هنزکی
نایب رییس هییت مدیره از 1389/11/4
حسن عموزاده
حسن عموزاده
از 1389/11/4
احمد وحید دستجردی
احمد وحید دستجردی
رییس هییت مدیره از 1389/7/19
به جای مهرداد بذرپاش
به جای مهرداد بذرپاش
نایب رییس هییت مدیره از 1389/7/19
معصوم نجفیان
معصوم نجفیان
از 1393/12/13
مهدی جمالی
مهدی جمالی
از 1394/3/10
سید محمد علی سید ابریشمی
سید محمد علی سید ابریشمی
رییس هییت مدیره از 1394/12/13
علی‌رضا بادکوبه هزاوه
علی‌رضا بادکوبه هزاوه
عضو هییت مدیره از 1394/12/13
امیرحسین قناتی
امیرحسین قناتی
از 1395/1/25
محسن قاسم جهرودی
محسن قاسم جهرودی
از 1396/8/27
محمدرضا هنری کیا
محمدرضا هنری کیا
از 1397/7/15
محمدرضا سروش
محمدرضا سروش
از 1397/7/19
علی مسیبی بهروز
علی مسیبی بهروز
از 1397/7/25
سید جواد سلیمانی
سید جواد سلیمانی
از 1397/10/29
حمیدرضا رستگار
حمیدرضا رستگار
از 1398/5/31

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14788704
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxx۲۷ مورخه ۴/۶/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سید جواد سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با شناسه ملی به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره - معصوم نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی به عنوان رئیس هیئت مدیره - حمید رضا رستگار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا با شناسه ملی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق تعهد آور، چک و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. - همچنین مدیرعامل می تواند انجام مکاتبات با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، اوراق و اسناد عادی را به معاونین و مدیران مستقل شرکت با امضای آنها و مهر شرکت تفویض نماید. ۳ - به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، علاوه بر جاری بودن بند ۲ صورتجلسه، تفویض حق امضاء چکهای شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف - چکهای تا مبلغ ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا یا مدیرتامین منابع مالی شرکت سایپا.(خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی باشد). ب - حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه آینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا یا مدیرتامین منابع مالی شرکت سایپا ج - هیئت مدیره کلیه اختیارات خود جهت امضاء مکاتباتی که بابت برداشت از جاری xxxxxxxxxxxx۹ نزد بانک ملی شعبه شهید رجایی گمرک بندر عباس جهت پرداخت هزینه های گمرکات کشور و موارد مشابه یا ترخیص کالا را با توجه به اختیارات ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به معاون بازرگانی شرکت سایپا و یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق، تفویض نمود. ۴ - اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج از ایران. - عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت. -عزل و نصب معاونین شرکت و مدیران مستقل. -عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه شرکتهای گروه سایپا با تصویب مدیرعامل صورت می پذیرد. -اعزام مامورین دائمی، مدیران، مسئولین و کارکنان دفاتر و شعب خارجی هر یک از شرکتهای گروه با تصویب مدیرعامل انجام می پذیرد. -شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته گروه و یا تعیین نماینده جهت حضور در مجامع و اعمال حقوق مالکیتی. -تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکتهای گروه با تصویب مدیرعامل وتصویب بودجه سالانه شرکت سایپا با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. -افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. -انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. -اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. -به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. -تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. -رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا". -اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیقب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. -تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی -تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی. -پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. -موافقت با کلیه ماموریتهای خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش - اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه های درمان کارکنان سایپا. -هیات مدیره به مدیرعامل اختیار داد در جهت صرفه و صلاح امور شرکت، در صورت لزوم نسبت به در اختیار قراردادن خودرو یا فروش خودروهای در اختیار با شرایط مورد توافق، فروش خودرو به صورت اقساطی با نرخ کارمزد بانکی، و همچنین تسریع در تحویل خودروهای ثبت نامی اقدام نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14768572
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۱ مورخ ۸/۵/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء حقوقی هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) بهشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14460133
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۶۰ مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بموجب مجوز شماره xxx۷۲ مورخه ۰۲/۱۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید جواد سلیمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14449456
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۶۰ مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بموجب مجوز شماره xxx۵۲ مورخه ۳۰/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید جواد سلیمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14309155
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۷ و باستناد نامه های شماره xxxxxx/۶۰ مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ و xxxxxx/۶۰ مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ وزیر صنعت معدن وتجارت و بموجب مجوز شماره xxx۱۵ مورخه ۲۵/۰۷/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مسیبی بهروز به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای محمدرضا هنری کیا به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265520
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ و باستناد نامه های شماره xxxxxx/۶۰ مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ و xxxxxx/۶۰ مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ وزیر صنعت معدن وتجارت و بموجب مجوز شماره xxx۴۸ مورخه ۲۱/۰۷/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ برای مدت باقی مانده تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین می گردد. آقای محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای معصوم نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۹به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل همان حدود اختیارات قبلی می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250740
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ و مجوز شمارهxxx۱۶ مورخه ۱۶/۰۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا هنری کیا به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(سهامی عام) بعنوان عضو موظف هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248068
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۲,xxx مورخ ۲۴/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198272
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۵۴ مورخ۱۴/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935996
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران ویلا شهر بزرگراه تهران کرج (شهید فهمیده) خیابان پنجاه و سوم پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742293
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن قاسم جهرودی با کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو موظف. آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء با کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین (سهامی خاص) به عنوان رییس هیات مدیره و عضو موظف. آقای معصوم نجفیان با کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به عنوان نایب رییس هیات مدیره و عضو غیرموظف. آقای امیر حسین قناتی با کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (سهامی خاص) به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره. برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مدیرعامل می‌تواند انجام مکاتبات با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث، اوراق و اسناد عادی را به معاونین و مدیران مستقل شرکت با امضای آنها و مهر شرکت تفویض نماید. به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، علاوه بر جاری بودن بند ۲ صورتجلسه، تفویض حق امضاء چکهای شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف چکهای تا مبلغ ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا. (خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی‌باشد). ب حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا. ج هیئت مدیره کلیه اختیارات خود جهت امضاء مکاتباتی که بابت برداشت از جاری xxxxxxxxxxxx۹ نزد بانک ملی شعبه شهید رجایی گمرک بندر عباس جهت پرداخت هزینه‌های گمرکات کشور و موارد مشابه یا ترخیص کالا را، با توجه به اختیارات ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به آقای محسن قاسم جهرودی با کدملی xxxxxxxxx۹ و یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق تفویض نمود. هیئت مدیره مواردی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و سایر موارد مربوطه به شرح ذیل را به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل در چارچوب اساسنامه و قانون تجارت تعیین و تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج از ایران. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت. عزل و نصب معاونین شرکت و مدیران مستقل. عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای گروه سایپا با تصویب مدیرعامل صورت می‌پذیرد. اعزام مامورین دائمی، مدیران، مسئولین و کارکنان دفاتر و شعب خارجی هر یک از شرکتهای گروه با تصویب مدیرعامل انجام می‌پذیرد. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای تابعه و وابسته گروه و یا تعیین نماینده جهت حضور در مجامع و اعمال حقوق مالکیتی. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکتهای گروه با تصویب مدیرعامل وتصویب بودجه سالانه شرکت سایپا با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ". اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیقب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار داد تا کلیه ماموریتهای خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود. هیئت مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه‌های درمان کارکنان سایپا را به مدیرعامل تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724850
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ و نامه به شماره xxxxxx/۶۰ مورخ ۲۸/۰۸/۹۶ وزارت صنعت معدن و تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن قاسم جهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581934
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294753
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۴/۴۱ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی به ک. م xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس و عضو هیات مدیره، آقای مهدی جمالی به ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس و عضو هیات مدیره، آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء به ک. م xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای معصوم نجفیان به ک. م xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و آوراق تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یک عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و آوراق عادی با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، تفویض حق امضاء چکهای شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف: چکهای تا مبلغ ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیات مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی. ب: حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه آینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیات مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی. (خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی‌باشد). هیات مدیره بندهایی از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج از ایران به هیات مدیره. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت. عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل سایپا و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکتهای رتبه یک گروه سایپا با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و در خصوص مابقی شرکتهای گروه سایپا متفقا «با تصویب مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انجام می‌پذیرد. اعزام مامورین دائمی، مدیران، مسئولین و کارکنان دفاتر و شعب خارجی هر یک از شرکتهای گروه با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره انجام می‌پذیرد و در خصوص افراد فعلی دفاتر فوق الذکر نیز این مصوبه رعایت گردد. پیرو بند» ۲ «صورتجلسه» xxx «مورخ ۱۷/۹/xxx۳ مبنی بر تعیین تکلیف افرادی که بطور همزمان بیش از یک پست سازمانی دارند (دائم یا موقت) مقرر گردید یکی از پستهای مذکور حذف گردد و در موارد خاص با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره بلامانع می‌باشد. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای وابسته و تابعه و اعمال حقوق مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق مصوبات هیات مدیره و حسب مورد بر اساس آیین نامه‌های مصوب. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا آوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا» و اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیقب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به هیات مدیره، بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیات مدیره، حسابرس و بازرس. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی به هیات مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیات مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره. هیات مدیره بنا به پیشنهاد مدیر عامل به معاونین مدیر عامل و مدیران مستقل شرکت تفویض اختیار با حق توکیل به مدیران نمود که جهت مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث آوراق و اسناد عادی را امضاء نماید. هیات مدیره به مدیر عامل اختیار داد تا کلیه ماموریتهای خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود. هیات مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه‌های درمان کارکنان سایپا را به مدیر عامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259145
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۸۶/۴۱ مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای معصوم نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای سیدمحمد علی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ وشرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء به کدملی xxxxxxxxx۱ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144504
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۶۱/۴۱ مورخ ۲۲/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص کرج) اصلاح و تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115550
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۸ / ۴۱ مورخه ۰۴/۰۸/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095717
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مواردی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل را بعنوان حدود اختیارات مدیرعامل درچارچوب اساسنامه و قانون تجارت تعیین و تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج ازایران به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای رتبه یک گروه سایپا با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و در خصوص مابقی شرکتهای گروه سایپا متفقا با تصویب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجام می‌پذیرد. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای وابسته و تابعه و اعمال حقوق مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق مصوبات هیئت مدیره و حسب مورد براساس آیین نامه‌های مصوب تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورور ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره هیئت مدیره بنا به پیشنهاد مدیرعامل به معاونین مدیرعامل و مدیران مستقل شرکت تفویض اختیار با حق توکیل به مدیران نمود که جهت مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اوراق و اسناد عادی را امضاء نماید. هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار داد تا کلیه ماموریت‌های خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود. هیئت مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه‌های درمان کارکنان سایپا را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777778
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین قناتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای سید رضا نوروز زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717946
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶۰ / ۴۱ مورخه ۲۶/۱۲/xxx۴ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx / xxxxxx / xxx مورخه ۲۲/۱۲/xxx۴ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت را از مبلغ xxxxxx۰۶ میلیون ریال به مبلغ xxxxxx۷۵ میلیون ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم عادی xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704858
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای حسن عمو زاده به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای علیرضا بادکوبه هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به جای آقای اکبر شمسی لاهیجانی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای سید محمد علی سید ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای معصوم نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای علیرضا بادکوبهءهزاوهء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390523
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب. رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12329230
آگهی تغییرات مالیبل سایپا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۰۱۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۱۵۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ بتصویب رسید.موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224456
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۱۳۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید رضا نوروز زاده (کدملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانxxxxxxxxx۷۳ به عنوان رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای معصوم نجفیان (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد xxxxxxxxx۳۱ به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای مهدی جمالی (کد ملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان xxxxxxxxx۳۶به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای حسن عموزاده (کد ملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران xxxxxxxxx۰ه عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای اکبر شمسی لاهیجانی (کد ملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا xxxxxxxxx۶۰عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. .کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، تفویض حق امضاء چکهای شرکت بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف: چکهای با مبلغ یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر از شش نفر شامل آقایان ابراهیم آقاپور (معاون مالی و افتصادی) و اعضاء هیئت مدیره ب: چکهای با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال با امضاء دو نفر از هفت نفر شامل آقایان ابراهیم آقاپور، عباس فارسی (مدیر تامین مالی و خزانه داری) و اعضاء هیئت مدیره ج: حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه آینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر از هفت نفر شامل آقایان ابراهیم آقاپور و عباس فارسی و اعضاء هیئت مدیره . (خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی باشد.) هیئت مدیره مواردی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل را بعنوان حدود اختیارات مدیرعامل درچارچوب اساسنامه و قانون تجارت تعیین و تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی.تهیه آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب.پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج ازایران به هیئت مدیره.عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت.عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای رتبه یک گروه سایپا با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و در خصوص مابقی شرکتهای گروه سایپا متفقاً با تصویب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجام می پذیرد.تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویبافتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً.اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس.تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس.پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره.پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره.پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره.هیئت مدیره بنا به پیشنهاد مدیرعامل به معاونین مدیرعامل و مدیران مستقل شرکت تفویض اختیار با حق توکیل به مدیران نمود که جهت مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اوراق و اسناد عادی را امضاء نماید.هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار داد تا کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود.هیئت مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه های درمان کارکنان سایپا را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153000
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۱۲/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید رضا نوروز زاده (کدملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانxxxxxxxxx۷۳ به عنوان رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای معصوم نجفیان (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد xxxxxxxxx۳۱ به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای سید سعید مدنی (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان xxxxxxxxx۳۶به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای حسن عموزاده (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران xxxxxxxxx۰ه عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای اکبر شمسی لاهیجانی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا xxxxxxxxx۶۰عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. - به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، تفویض حق امضاء چکهای شرکت بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف: چکهای با مبلغ ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای ابراهیم آقاپور ب: حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه آینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر از شش نفر شامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای ابراهیم آقاپور. (خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی باشد.) ج: هئیت مدیره کلیه اختیارات خود را جهت امضاء مکاتباتی که بابت برداشت از جاری xxxxxxxxxxxx۹ نزد بانک ملی شعبه شهید رجایی گمرک بندرعباس جهت پرداخت هزینه های گمرکات کشور و موارد مشابه یا ترخیص کالا را، با توجه به اختیارات ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به آقایان ابراهیم آقاپور به شماره شناسنامه xxx۷ و مرتضی نوازنی به شماره شناسنامه xxx برای مدت دو سال از تاریخ تصویب تفویض نمود. - به استناد ماده xxx قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره مواردی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل را بعنوان حدود اختیارات مدیرعامل درچارچوب اساسنامه و قانون تجارت تعیین و تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج ازایران به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل سایپا و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای رتبه یک گروه سایپا با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و در خصوص مابقی شرکتهای گروه سایپا متفقاً با تصویب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجام می پذیرد. اعزام مامورین دائمی، مدیران، مسئولین و کارکنان دفاتر و شعب خارجی هر یک از شرکتهای گروه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام می پذیرد و درخصوص افراد فعلی دفاتر فوق الذکر نیز این مصوبه رعایت گردد. پیرو بند ۲ صورتجلسه xxx مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ مبنی بر تعیین تکلیف افرادی که بطور همزمان بیش از یک پست سازمانی دارند (دائم یا موقت) مقرر گردید یکی از پست های مذکور حذف گردد و در موارد خاص با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره بلامانع می باشد. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای وابسته و تابعه و اعمال حقوق مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق مصوبات هیئت مدیره و حسب مورد براساس آیین نامه های مصوب تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورور ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره هیئت مدیره بنا به پیشنهاد مدیرعامل به معاونین مدیرعامل و مدیران مستقل شرکت تفویض اختیار با حق توکیل به مدیران نمود که جهت مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اوراق و اسناد عادی را امضاء نماید. هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار داد تا کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود. هیئت مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه های درمان کارکنان سایپا را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145237
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۱۲/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید رضا نوروز زاده (کدملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانxxxxxxxxx۷۳ به عنوان رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای معصوم نجفیان (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد xxxxxxxxx۳۱ به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای سید سعید مدنی (کد ملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان xxxxxxxxx۳۶به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای حسن عموزاده (کد ملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران xxxxxxxxx۰ه عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای اکبر شمسی لاهیجانی (کد ملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا xxxxxxxxx۶۰عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. - به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، تفویض حق امضاء چکهای شرکت بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف: چکهای با مبلغ ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر شامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای ابراهیم آقاپور ب: حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه آینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر از شش نفر شامل یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای ابراهیم آقاپور. (خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی باشد.) ج: هئیت مدیره کلیه اختیارات خود را جهت امضاء مکاتباتی که بابت برداشت از جاری xxxxxxxxxxxx۹ نزد بانک ملی شعبه شهید رجایی گمرک بندرعباس جهت پرداخت هزینه های گمرکات کشور و موارد مشابه یا ترخیص کالا را، با توجه به اختیارات ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به آقایان ابراهیم آقاپور به شماره شناسنامه xxx۷ و مرتضی نوازنی به شماره شناسنامه xxx برای مدت دو سال از تاریخ تصویب تفویض نمود. - به استناد ماده xxx قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره مواردی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل را بعنوان حدود اختیارات مدیرعامل درچارچوب اساسنامه و قانون تجارت تعیین و تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج ازایران به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت عزل و نصب معاونین و مدیران مستقل سایپا و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای رتبه یک گروه سایپا با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و در خصوص مابقی شرکتهای گروه سایپا متفقاً با تصویب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجام می پذیرد. اعزام مامورین دائمی، مدیران، مسئولین و کارکنان دفاتر و شعب خارجی هر یک از شرکتهای گروه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره انجام می پذیرد و درخصوص افراد فعلی دفاتر فوق الذکر نیز این مصوبه رعایت گردد. پیرو بند ۲ صورتجلسه xxx مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ مبنی بر تعیین تکلیف افرادی که بطور همزمان بیش از یک پست سازمانی دارند (دائم یا موقت) مقرر گردید یکی از پست های مذکور حذف گردد و در موارد خاص با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره بلامانع می باشد. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای وابسته و تابعه و اعمال حقوق مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق مصوبات هیئت مدیره و حسب مورد براساس آیین نامه های مصوب تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورور ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره هیئت مدیره بنا به پیشنهاد مدیرعامل به معاونین مدیرعامل و مدیران مستقل شرکت تفویض اختیار با حق توکیل به مدیران نمود که جهت مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اوراق و اسناد عادی را امضاء نماید. هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار داد تا کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود. هیئت مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه های درمان کارکنان سایپا را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099369
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۴۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412399
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای سید رضا نوروز زاده کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان عضو رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ش م xxxxxxxxx۰ -آقای اکبر شمسی لاهیجانی ک م xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ش م xxxxxxxxxxxx -آقای سید سعید مدنی ک م xxxxxxxxx۳به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی بنمایندگی گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا ش م xxxxxxxxx۲۷ -آقای داود جدید بناب ک مxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ش م xxxxxxxxx۰ -آقای سید محمد رضا صباغی کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ش م xxxxxxxxx۳۶ برای باقی مانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. به منظور تسهیل امور جاری شرکت و تعجیل در امضاء چکهای صادره و تحویل به ذینفعان و کاهش حجم چکهای ارسالی به صاحبان امضاء مجاز شرکت، تفویض حق امضاء چکهای شرکت بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: الف: چکهای با مبلغ یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با امضاء دو نفر از شش نفر شامل آقای حسن امیری هنزکی (معاون مالی و اقتصادی) و اعضاء هیئت مدیره ب: چکهای با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال با امضاء دو نفر از شش نفر شامل آقای حسن امیری هنزکی و اعضاء هیئت مدیره. ج: حق امضاء چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا، چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه آینده ساز، نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضاء دو نفر از شش نفر شامل آقای حسن امیری هنزکی و اعضاء هیئت مدیره. (خرد کردن چکهای پرداختی جهت یک موضوع مجاز نمی باشد.) هیئت مدیره مواردی از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل را بعنوان حدود اختیارات مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و خارج ازایران به هیئت مدیره عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، انعام، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث در چارچوب آیین نامه های مصوب شرکت عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای رتبه یک گروه سایپا با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره و در خصوص مابقی شرکتهای گروه طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت مدیره رسیده است انجام می پذیرد. شرکت در مجامع عمومی شرکتهای وابسته و تابعه و اعمال حقوق مالکیتی شرکت در آن مجامع مطابق مصوبات هیئت مدیره و حسب مورد براساس آیین نامه های مصوب تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورور ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره، بازرس و حسابرس تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به هیئت مدیره، حسابرس و بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره هیئت مدیره بنا به پیشنهاد مدیرعامل به معاونین مدیرعامل و مدیران مستقل شرکت تفویض اختیار با حق توکیل به مدیران نمود که جهت مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اوراق و اسناد عادی را امضاء نماید. هیئت مدیره به مدیرعامل اختیار داد تا کلیه ماموریت های خارج از کشور کارکنان شرکت سایپا و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش پس از موافقت ایشان انجام شود. هیئت مدیره اختیار پرداخت وامهای بیماری و هزینه های درمان کارکنان سایپا را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636475
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۳۱/۲۰ مورخ ۱۱/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۳/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622351
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۳ و مجوز شماره xxx۳۱/۲۰ مورخ ۱۱/۵/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1547585
آگهی تغییر مالکیت ـ وفق ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی
شماره ثبت اختراع: xxx۴۹ تاریخ ثبت اختراع: ۲۶/۷/xxx۲ عنوان اختراع: استند حمل پنج دستگاه خودرو در داخل کانتینر دفترخانه تنظیم کننده: دفتر اسناد رسمی شماره xxx تهران شماره سند: xxx۳۹ تاریخ ثبت انتقال: ۱۵/۱۲/xxx۳
اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم: آقای شهاب سالارکیا (xxx%)
اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان جدید: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (نوع شخص دولتی با شماره ثبتی xxx۳۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲) سهم مالکیت xxx% به نشانی: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج (تابعیت جمهوری اسلامی ایران)
پxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت اختراعات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461831
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی عام شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا نبئی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای ولی بصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیل سپهر سبحانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمید سجادی هزاوه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد آخوندی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک ها بروات سفته ها قراردادها و سایر اوراق تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233831
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
احمد کرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ سعید مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ داوود جدید بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمود دو دانگه شماره ملی xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره ـ محمد علی جبرئیلی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به جای روح اله صمدی مله برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071180
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ محمود دو دانگه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و داود جدید بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و احمد کرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx بسمت اعضای هیئت مدیره و روح اله صمدی مله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. چک با مبلغ یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با امضای ۲ نفر از شش نفر شامل حسن امیری هنزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و اعضای هیئت مدیره چکهای زیر یک میلیارد ریال با امضای ۲ نفر از هفت نفر شامل حسن امیری هنزکی معاون مالی و اقتصادی و ناصر شاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مدیرتأمین مالی و خزانه داری و اعضای هیئت مدیره چکهای صادره در وجه گمرکات کشور و امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کالا چکهای صادره در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه آینده ساز نقل و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی شرکت بدون محدودیت مبلغ با امضای دو نفر از هفت نفر شامل حسن امیری هنزکی و ناصر شاهباز و اعضای هیئت مدیره حسن امیری هنزکی به سمت دبیرهیئت مدیره تعیین گردد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1027637
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ش. م xxxxxxxxx۷۳ وشرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ش. م xxxxxxxxx۰ و شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به ش. م xxxxxxxxx۳۶ و شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به ش. م xxxxxxxxx۲۷ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به. ش. م ۲. xxxxxxxxx۶۰ پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتهاو موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773877
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید:

اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. روح اله صمدی مله به کد ملی xxxxxxxxx۴ و نعمت اله پوستین دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی ملک به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود دودانگه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی خارج از اعضاء به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو دیگر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت با امضاء مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745204
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. روح اله صمدی مله به کد ملی xxxxxxxxx۴ و نعمت اله پوستین دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی ملک به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود دودانگه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی خارج از اعضاء به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو دیگر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت با امضاء مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847568
آگهی اصلاحی شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۸/۷/۹۱ و به استناد نامه وارده شماره xxx مورخ ۱۹/۷/۹۱ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یایکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد بدین وسیله بشرح فوق اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743902
آگهی اصلاحی شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۸/۷/۹۱ و به استناد نامه وارده شماره xxx مورخ ۱۹/۷/۹۱ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یایکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد بدین وسیله بشرح فوق اصلاح میگردد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11684394
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703631
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا)سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663632
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران کاوه سایپاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۴۷۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۳۵۱۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی سعید یارندی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی حمیدرضا درویش به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مصطفی وحید زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سید مرتضی تهامی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمدرضا نجف آبادی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 555177
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمود دودانگه به کدملیxxxxxxxxx بجای علی رستمی به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9703199
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: محمود دودانگه به کدملیxxxxxxxxx بجای علی رستمی به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11808658
آگهی اصلاحی شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۱۹/ت/۳۲ مورخ ۲۸/۶/xxx۰ نوع مجمع‌عادی سالیانه صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10308633
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11835363
آگهی تغییرات در شرکت سایپا یدک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سعید مدنی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به جای مسیح مشهدی‌تفرشی به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. نعمت‌اله پوستین‌دوز به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عزت‌اله زارعی‌هنزکی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن عموزاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها به استثناء موارد ذیل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. الف: قراردادهای منعقده با مدرسین دوره‌های آموزش فنی و آموزش کارکنان با امضاء یک عضو هیئت‌مدیره و مدیر آموزش به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ب: قراردادهای اعطاء و تمدید نمایندگی‌های مجاز مشروط به داشتن مصوبه کمیسیون اعطاء و لغو با امضاء معاون خدمات پس از فروش و مدیر امور نمایندگی‌ها و مناطق به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754133
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی جمشید ایمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی نعمت‌اله پوستین‌دوز به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی روح‌اله صمدی‌مله به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی علی ملک به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی علی رستمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره موارد از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11871284
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای وحید دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و روح‌الله صمدی مله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای مهرداد بذرپاش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت‌الله پوستین‌دوز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۷/۸۹ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تجاری تعهدآور و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658771
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۱۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.‍

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725037
آگهی تغییرات در شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. مجید هدایت به جای علی‌ملک بعنوان نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هیئت‌مدیره و نعمت‌اله پوستین‌دوز بجای محمود کمانی بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا در هیئت‌مدیره و علی ملک بجای افشین روغنی به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. مجید هدایت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد وحیددستجردی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و نعمت‌اله پوستین‌دوز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه و باستناد ماده ۴۶ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611698
آگهی تغییرات در شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. موجب هدایت به جای علی‌ملک بعنوان نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هیئت‌مدیره و نعمت‌اله پوستین‌دوز بجای محمود کمانی بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا در هیئت‌مدیره و علی ملک بجای افشین روغنی به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. مجید هدایت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد وحیددستجردی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و نعمت‌اله پوستین‌دوز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه و باستناد ماده ۴۶ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725844
آگهی تصمیمات در شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مورخ ۲/۱۰/۸۸ و مصوبه شماره xxxxxx مورخ ۱۹/۱۱/۸۸ هیئت مدیره شرکت مزبور مواردی از اختیارات هیئت مدیره که طی صورتجلسه مورخ ۲۸/۶/۸۸ به مدیرعامل تفویض گردیده بود از وی سلب و در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت درنتیجه اختیارات هیئت مدیره به شرح مصوبات فوق‌الذکر تعیین گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات