کارخانجات کابلسازی تک

شرکت کارخانجات کابلسازی تک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100445986
11
افراد
19
آگهی‌ها
11239
شماره ثبت
1345/11/8
تاریخ تأسیس
در سال 1345 شرکت کابلسازی تک با نام شرکت کابل سازی ایکو IKO بامشارکت شرکت ایکو سوئد بنیاد نهاده شد و از سال 1346 با بهره برداری از کارخانه ، ساخت کابل های P.V.C آغاز گردید.سهامدار عمده این کارخانه خانواده بازرگان بودند.این شرکت نیزدر شمار نخستین تولیدکنندگان کابل های فشارضعیف تا یک کیلو ولتی بر شمرده می شود . در سال 1356 این شرکت با ایجاد کارخانه ای در اراک (همزمان با ایران بایکا ) به تولید کابلهای مخابراتی پرداخت و به ویزه برای نخستین بار تولید کابلهای ژله فیلد ( پر شده از ژله برای جلوگیری از نفوذ آب ) را آغاز نمود . شایان یادآوری است که پیش از سال 1356 هرگونه کابلهای مخابراتی از خارج وارد می شد و عایق آنها نیز کاغذی بود که در اثر بارندگی و نفوذ آب به مجاری زیرزمینی ، آب به درون کابلها نفوذ میکرد و دشواریهایی را پدید می آورد . در سال 1358 این شرکت زیر پوشش سازمان صنایع و سپس بانک صنعت و معدن رفت و از سال 1374 به عضویت بورس اوراق بهادار تهران در آمد و سرانجام آن که از سال 1383 به بخش خصوصی واگذار شده است .
این شرکت در سال 1388 در زمینی به مساحت تقریبی 5 هکتار در شهرک صنعتی مامونیه خریداری نمود و مجموعه دستگاههاو ماشین آلات خودرا از کارخانه اراک به کارخانه جدید انتقال داد . با افزایش تعداد دستگاهها در کارخانه جدید ظرفیت تولید این کارخانه افزایش یافته که در سال گذشته میزان گردش مالی کارخانه میلیون دلار بوده است .
منبع: سایت شرکت

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14763409
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342202
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما کشتی آرای با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای رضا کشتی آرای با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، خانم فرشته خندانفر با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، خانم شیما کشتی آرای با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره، خانم سروناز حاجی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه چک ها و اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. امضاء اسناد اداری و عادی شرکت بوسیله مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222670
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ رضا کشتی آرای به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و نیما کشتی آرای به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شیما کشتی آرای به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سروناز حاجی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فرشته خندان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13794529
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما کشتی آرای با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای رضا کشتی آرای با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر بیات با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم فرشته خندان فر با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم شیما کشتی آرای با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه چک‌ها و اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء اسناد اداری و عادی شرکت بوسیله مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761646
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. – اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای رضا کشتی آرای کدملی xxxxxxxxx۵ آقای نیما کشتی آرای کدملی xxxxxxxxx۸ خانم شیما کشتی آرای کدملی xxxxxxxxx۸ آقای امیر بیات کدملی xxxxxxxxx۰ خانم فرشته خندان فر کدملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076452
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351739
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما کشتی آرای بعنوان رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای عبدالحسین بازرگان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رضا کشتی آرای بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای امیر بیات بعنوان عضو هیئت مدیره (موظف) به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای سیدجلال اسداللهی بعنوان عضوهیئت مدیره (موظف) به شماره ملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351750
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال نتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هئیت مدیره شرکت برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای رضا کشتی آرای به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای نیما کشتی آرای به شماره ملیxxxxxxxxx۸ آقای عبدالحسین بازرگان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ وآقای امیر بیات به شماره ملیxxxxxxxxx۰ آقای سیدجلال اسداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402454
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲۳,xxx مورخه ۱۱/۵/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721892
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزمون پرداز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179052
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ و هیات مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به ش ملی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به ش ملی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ـ اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای رضا کشتی آرای کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای نیما کشتی آرای کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای عبدالحسین بازرگان کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید جلال اسداللهی کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای امیر بیات کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071352
آگهی اصلاحی شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام ثبت شده به‌شماره۱۱۲۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
پیرو آگهی xxx۱۰/۹۲ مورخ ۱/۳/۹۲ امضاء کلیه اوراق و چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064618
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نیما کشتی آرای به کدملی xxxxxxxxx۸ و سید جلال اسدالهی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای محمدرضا حیدری و اسداله صادقی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۲ نیما کشتی آرای به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحسین بازرگان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و رضا کشتی آرا به عنوان مدیرعامل تعیین شدند و برای بقیه مدت تصدی و امضاء کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717014
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی تکسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11670315
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابل سازی تک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11355937
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ رضا کشتی آرای به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. امضای کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و امضای چکها و سفته‌ها و کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637958
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ رضا کشتی آرای به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. امضای کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و امضای چکها و سفته ها و کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457854
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیامک شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ و عبدالحسین بازرگان به کدملی xxxxxxxxx۸ و رضا کشتی آرای به کدملی xxxxxxxxx۵ و اسداله صادقی به کدملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ سیامک شهریاری به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، اسداله صادقی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11932781
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی تک سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۲۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات