ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر

شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100443946
16
افراد
30
آگهی‌ها
11169
شماره ثبت
1345/10/4
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1394/6/29 انقضا 1398/6/22

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14817306
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ و تنفس های مربوطه و مجوز شماره xxx۶۲ مورخه ۲۶/۶/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14449826
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ و تنفس‌های مربوطه و مجوز شماره xxx۳۸ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت شامل تراز نامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید . اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326662
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان آبادان به نشانی آبادان، بهارستان، خیابان فرعی بهارستان، خیابان بهارستان غربی ۳ پلاک xxx۹.xxx۵ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۷ به مدیریت آقای جمشید منجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تاسیس گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185697
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987971
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814576
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر گرزین متاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران وحمل ونقل تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان گیلان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلیرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره ومدیر عامل آقای جواداوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ عضو هیات مدیره آقای علیرضا الماس وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. اسناد اوراق واسنادتعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها وعقود اسلامی وسایر اوراق واسناد تجاری به سه نفر از اعضاءهیات مدیره به شرح ذیل تفویض گردید. آقای سیدعلیرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره ومدیر عامل، آقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا الماس وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره بطوری که کلیه مدارک مذکور فوق الذکر با دو امضاء از سه امضاء نامبرگان (امضاءمدیر عامل ویک نفر از اعضاء نامبرده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود) کلیه مکاتبات عادی وجاری شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12552834
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ - شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پترو شیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ - شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ - شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506651
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت، درتاریخ (چهارم دیماه xxx۵) جایگزین عبارت (درتاریخ ۲۱/۰۴/xxx۵) گردید وماده یک اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369154
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسيسات آبياري سابير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286661
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر گرزین متاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل ونقل تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عدالت استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای علیرضا الماس وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹به سمت عضو هیات مدیره آقای سیدعلیرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای جواد اوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز وپتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. اسناد اوراق واسنادتعهدآور از جمله چکها ،سفته ها، بروات، قراردادها وعقود اسلامی وسایر اوراق واسنادتجاری به سه نفر از اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل تفویض گردید. آقای سیدعلیرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره ومدیرعامل وآقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیات مدیر وآقای علیرضا الماس وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره بطوری که کلیه مدارک فوق الذکر با دو امضاء از سه امضاء نامبردگان (امضاء مدیرعامل ویک نفر از اعضای نامبرده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.) کلیه مکاتبات عادی وجاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125234
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631182
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء مجاز اوراق واسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی وسایر اوراق واسناد تجاری به سه نفر از اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تفویض گردید. آقای سیدعلیرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ عضو هیأت مدیره ومدیرعامل وآقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان گیلان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ نایب رئیس هیئت مدیره وآقای امیرمهدی مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ عضو هیأت مدیره بطوریکه کلیه مدارک فوق الذکر بادو امضاء ازسه امضاء نامبردگان (امضاء مدیرعامل ویک نفر از اعضاء نامبرده ودر غیاب مدیرعامل امضاء دونفر اعضائ نامبرده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.) کلیه مکاتبات عادی وجاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303754
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اصغر گرزین متاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ جایگزین آقای محمد ستاری وفایی بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل و تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و آقای جواد اوجی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ جایگزین آقای علی اصغر مونسان بعنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ـ آقای اصغر گرزین متاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری و حمل و نقل تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان گیلان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای سید علیرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
ـ آقای جواد اوجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ عضو هیات مدیره
آقای امیرمهدی مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
اسناد اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274426
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
الف) شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
ب) شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
ج) شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
د) شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
ه) شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274443
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد ستاری وفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی قارونی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان گیلان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید علیرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علی اصغر مونسان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ عضو هیات مدیره آقای امیرمهدی مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ عضو هیات مدیره.
اسناد اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230825
آگهی تغییرات شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال ۹۲ انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 981726
آگهی تغییرات در شرکت ساختمانی سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی قارونی نیک به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای عبدالرضا فروغی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد ستاری وفائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سجادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید علیرضا حسینی طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حمید عالی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893570
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946555
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589009
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۱۱۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد ستاری وفائی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سجادی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو و مدیرعامل و عبدالرضا فروغی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علیرضا حسینی طباطبایی به کدملیxxxxxxxxx۳ و حمید عالی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10906694
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۱۱۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و عمران تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد ستاری‌وفائی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا سجادی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو و مدیرعامل و عبدالرضا فروغی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید علیرضا حسینی‌طباطبایی به کدملیxxxxxxxxx۳ و حمید عالی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527750

آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به شماره ثبتxxx۶۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766851
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۱۱۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464680

آگهی تغییرات در شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر
سهامی عام به شماره ثبتxxx۶۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید سیدعلیرضا حسینی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای مسعود گشته به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای بهروز جباری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالرضا فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای اباذر اصغری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نورزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند اسناد اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها سفته ها بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10562318
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۱۱۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121809
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری ـ سابیر سهامی عامی ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۰ مسعود گشته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و حمید عالی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و علی نورزاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و عمران تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بهروز جباری به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذعاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و اباذر اصغری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829219
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ تنفسهای مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و عمران تامین به و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه‌‌گذاری صبا تامین به و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین به و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گیلان به و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951309
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۸۹ واصل گردید: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935942
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیرسهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10579755
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر)سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۷/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید عالی‌نژاد بجای کریم فرج‌زاده‌حلوائی بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بسمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب بنابراین مسعود گشته و حمید عالی‌نژاد بسمت اعضای هیئت‌مدیره و علی نورزاد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و صدراله ورزنده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهروز جباری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات