گروه سرمایه گذاری البرز

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100443908
21
افراد
49
آگهی‌ها
11168
شماره ثبت
1345/10/3
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر گروه سرمایه گذاری البرز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گروه سرمایه گذاری البرز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری البرز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گروه سرمایه گذاری البرز در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14894896
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11168 و شناسه ملی 10100443908
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/7/98 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/1/98 و مجوز شماره 056 ـ 510149,989 مورخه 13/8/98 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 3700100000000 ریال بمبلغ 4800100000000 ریال منقسم به 4800100000 سهم 1000 ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی به مبلغ 118526746180 ریال بموجب گواهی بانکی بشماره 359/98/1039 مورخه 29/7/98 بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ980821198738216 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14722197
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸۱ , xxx مورخه ۱۱/۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14572112
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx۴۲ , xxx مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن زندیه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر برندگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت البرز دارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدودود حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه دارویی برکت ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین محمدپور زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . محل قانونی شرکت به آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ساعی ، خیابان شهید احمد قصیر ، خیابان پنجم ، پلاک ۱۱ طبقه سوم و اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536829
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۵ , xxx مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت گروه دارویی برکت ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر برندگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت البرز داروشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بهمن زندیه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای دکتر حسین محمدپور زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . امضای اوراق و اسناد تعهد آور : امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240596
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۶ و مجوز شماره xxx/xxxxxx,xxx مورخه ۰۲/۰۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل محل مطالبات حال شده سها مداران بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و مبلغxxxxxxxxx۹۰ ریال نقدی بموجب گواهی بانکی بشمار ه xxxxxx۷۰ مورخه ۲۱/۰۶/۹۷ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174070
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷و مجوز شماره xxx۴۹/xxxمورخ ۱۴/۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳و البرزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶و سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵و گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077770
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره ذیل به ماده ۵۸ اساسنامه الحاق گردید: اندوخته سرمایه‌ای: خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911818
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۷۸ , xxx مورخ ۱۲/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس غلامرضا شافعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت البرزدارو سهامی عام دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۶ بعنوان عضو و رئیس هیات مدیره آقای دکتر عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه دارویی برکت سهامی عام دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۳ بعنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای سید یاسرمهدی ابوترابی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره آقای بهمن زندیه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان سهامی عام دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در اجرای ماده ۴۱ اساسنامه شرکت حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل شرکت بشرح زیر تعیین گردید: الف وظایف و مسئولیتهای کلی: اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره و یافتن شیوه‌های عملی اجرای مصوبات مزبور. نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی با حق توکیل به غیر و حل و فصل آنها. ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت. تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی. تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیات مدیره. تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت در هر سال و ارائه آن به هیات مدیره جهت تأیید و تصویب نهائی. نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیات مدیره. ب برنامه ریزی: انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژی‌ها و خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب نهائی. انجام برنامه ریزی لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت. انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت. ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشی‌ها و استراتژی‌های تعیین شده و ارائه گزارشات لازم به هیات مدیره. تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارائه پیشنهاد لازم به هیات مدیره در این رابطه. برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن جهت سیر مراحل تصویب. شناخت فرصت‌های سرمایه گذاری مطلوب و یافتن ایده‌های مناسب. ج کنترل و نظارت: کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹گزارشات مدیریت›› بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه‌های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارائه نتایج حاصله به هیات مدیره هر سه ماه یکبار. استقرار ‹‹ سیستم‌های کنترلی داخلی ›› مناسب بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمتهای مختلف شرکت و همچنین اجرای بموقع مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت. ایجاد و استقرار سیستم‌های مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. د امور مالی و اداری: انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیات مدیره و اختیارات مفوضه با رعایت آئین نامه‌های مربوطه. تهیه و تنظیم آئین نامه‌ها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت‌های شرکت جهت ارائه آن به هیات مدیره و طی مراحل تصویب. تهیه و تنظیم برنامه‌های مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت. پیشنهاد و ارائه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هیات مدیره جهت سیر مراحل تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. تدوین برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفه‌ای و مهارت‌های تخصصی کارکنان و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهائی. تهیه و اجرای طرحهای رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز. ‹‹ حدود اختیارات ›› الف اختیارات پرسنلی: انتخاب، استخدام، جایگزینی، انتصاب، انفصال و اخراج کارکنان و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قسمتهای مختلف شرکت براساس نمودار سازمانی مصوب در قالب بودجه مربوطه و تعیین پست سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات هر یک از کارکنان با توجه به نمودار سازمانی و آئین نامه استخدامی شرکت. تعیین حقوق و مزایای پرسنل. تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. پرداخت عیدی و پاداش و کارانه به کارکنان. تصویب نهائی مرخصی بدون حقوق کارکنان. اعزام کارکنان به دوره‌های آموزشی و تخصصی داخلی. اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان. ب اختیارات مالی: دستور انجام هزینه‌های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب به مبلغ xxx میلیون ریال و همچنین رعایت آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد. انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و انعقاد قرارداد‌های مربوطه با رعایت بودجه مصوب تا سقف xxx میلیون ریال و آئین نامه معاملات. انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکتها و نقل و انتقال سهام آنها. سپرده گذاری نزد بانکها و یا ابطال سپرده‌های بانکی موجود شرکت حسب شرایط نقدینگی از طریق حسابهای بانکی شرکت. صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای پیش آمده. امضاء کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره. امضاء کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره. تبصره: مدیرعامل میتواند با تصویب هیات مدیره حق امضاء خود را در موارد خاص یا بطور محدود به اشخاص دیگر واگذار نماید. تأیید نهائی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. ج حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته: عزل و نصب اعضاء موظف هیات مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. عزل و نصب اعضاء غیر موظف هیات مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوق العاده. تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه اعضاء هیات مدیره در شرکتهای تابعه. پرداخت پاداش عملکرد اعضاء هیات مدیره شرکتهای تابعه با اطلاع هیات مدیره. د اختیارات اداری و حقوقی: انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و مؤسسات مختلف. صدور و امضاء کلیه احکام استخدامی کارکنان. صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهائی با استعفاء کارکنان شرکت. تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان. اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت. تبصره: مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف، مسئولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550500
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و تفوزض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۸/۱۰/۹۵ و مجوز شماره xxxxxx , xxx مورخه ۳۱/۴/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و ملغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی طبق گواهی شماره xxx/xxx۹ مورخ ۲۶/۴/۹۶ بانک پارسیان شعبه حافظ تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501569
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090083
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۱۸/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره xxx/xxx۶ مورخه ۱۵/۷/۹۵ بانک مسکن شعبه البرز تهران پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000154
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۰ , xxx مورخ ۷/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا شافعی دارای کارت ملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت البرزداروشناسه ملیشماره xxxxxxxxx۲۶ بعنوان رئیس هیات مدیره عبدالمجید چراغعلی دارای کارت ملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت دارویی برکت دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره سید یاسرمهدی ابوترابی فرد دارای کارت ملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره محمدعلی میرزا کوچک شیرازی دارای کارت ملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیات مدیره محمد رضوانی فر دارای کارت ملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ و بند ۱۸ مصوبه مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881549
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۵ ومجوز xxx۶/xxx مورخ ۳۰/۳/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - شرکتهای دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳، گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب دند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756297
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۰ , xxx مورخ ۲۵/۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت البرزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی غلامرضا شافع ی به شم اره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی برکت به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرک ت سرمایه گ ذاری مل ی ای ران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی نصراله فتحیان دارای به شم اره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد رضوانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460836
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمايه گذاري البرز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxxمورخ ۲۰/۷/xxx۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا شافعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت البرزدارو به شناسهملی شماره xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت دارویی برکت به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وسید یاسرمهدی ابوترابی فرد به کد ملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و مصطفی شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز دارای شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمد رضوانی فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدندو کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفّق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12276477
آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز سهامی خاص ( در حال تصفیه ) به شماره ثبت ۱۶۶۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای علی علنی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260585
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی وپخش ارین البرز سهامی‌خاص (در حال تصفیه) به‌شماره‌ثبت۲۲۹۵۲۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۰۶۰۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر اصلی بر عملیات تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. - شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای علی علنی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیر تصفیه برای مدت یک سال تجدید انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224987
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12131300
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرزسهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۸/xxx۳ ومجوزxxxxxx/xxxمورخ ۲۵/۱/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال از محل مطالبات حال شده وآورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxx۹ ریال که طی گواهی شماره ۲۳ ـ xxx۶ مورخ ۲/۱/xxx۴ بانک مسکن شعبه البرزتامین گردیده است افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ ریالی بانام می باشد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546681
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرزسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ و مجوز xxxxxx/xxxمورخه ۴/۵/xxx۳سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا شافعی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت البرزدارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای عبدالمجید چراغعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت دارویی برکت باشناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای محمد مهدی مفتح بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای مصطفی شهریاری بشماره ملی xxxxxxxxx۹بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد رضوانی فربشماره ملی شماره xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفّق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503827
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام شماره ثبت ۱۱۱۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
شرکت دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471513
آگهی تغییرات مؤسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز شماره ثبت ۲۸۹۵۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxx۱۳/۳ مورخ ۲۱/۲/xxx۳ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
به موجب سند صلح شماره xxx۳۸ مورخ ۱/۲/xxx۳ صادره از دفترخانه xxx تهران شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ کلیه سهم الشرکه خود را به شرکت دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ منتقل و از ردیف شرکاء مؤسسه خارج گردید و به موجب سند صلح شماره xxx۳۸ مورخ ۱/۲/xxx۳ صادره از دفترخانه xxx تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ که دارای xxx/xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه می باشد، با رعایت مفاد ماده xxx قانون تجارت، مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از سهم الشرکه خود را به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ واگذار نمود و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از سهم الشرکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ واگذار گردید. و در نتیجه در سرمایه مؤسسه تغییری حاصل نگردید و سرمایه مؤسسه مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال می باشد.
لیست شرکاء پس از صلح حقوق بدین شرح می باشد:
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دارای مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ دارای مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ دارای مبلغ xxx/xxx/۱ ریال
شرکت دارو سازی تولید ارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ دارای مبلغ xxx/xxx/۱ ریال
شرکت دارویی برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ دارای مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ دارای مبلغ xxx/xxx/xxx ریال
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ دارای مبلغ xxx/xxx/xxx ریال
مواد ۸ و ۱۴ و ۲۱ به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428057
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام شماره ثبت ۱۱۱۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۷/۱۰/۹۲ و مجوز xxxxxx/xxx مورخه ۲۷/۱/۹۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام، از محل تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی که طی گواهی بانکی بشماره ۳۶/xxx۶ مورخه ۲۴/۱/۹۳ بانک مسکن شعبه البرز کد xxx۶ پرداخت گردیده، افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۲/۹۳ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351437
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۲ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای غلامرضا شافعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت دارویی برکت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای محمدمهدی مفتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای مصطفی شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای محمد رضوانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171112
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز موسسه غیرتجاری ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۰۸۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت داروسازی تولید دارو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094840
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به ش م xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992243
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۹/۹/۹۱ بانک ملت شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939388
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به ‌شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
با استناد در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ موضوع فعالیت بشرح ذیل تغییر یافت: سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:
۱ـ ۱ تهیه، تولید، واردات و صادرات، توزیع انواع مواد اولیه و انواع محصولات داروئی، مکمل های غذایی، داروئی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی و فعالیت های وابسته به آنها
۲ـ ۱ـ تاسیس هر نوع کارخانه موسسه یا شرکت جهت واردات ساخت توزیع و فروش هرگونه مواد اولیه و محصولات داروئی شیمیایی آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی
۳ـ ۱ـ انواع فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی (اعم از صادرات و واردات) خرید و فروش هرگونه کالا و پخش و توزیع هرگونه کالا
۱ـ ۴ـ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوطه به شرکت های سرمایه گذاری
۵ـ ۱ـ ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تامین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاوره سرمایه گذاری سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی و نمایندگی شرکتهای خدمات بیمه ای
۲ـ انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق.
۱ـ ۲ خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ـ ۲ خدمات طراحی مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۳ـ ۲ـ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی های تکنولوژی، فنی، علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۴ـ ۲ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت
۵ـ ۲ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۶ـ ۲ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۷ـ ۲ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی اجرائی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۳ـ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.
۱ـ ۳ـ خدمات موضوع بند ۲ فوق:
۲ـ ۳ انبارداری، بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی توزیع و فروش محصولات ب ـ موضوع فعالیت های فرعی:
۱ـ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز،
۲ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیرموضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
۳ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد
۴ـ سرمایه گذاری در سایر دارائی ها از جمله دارائی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
۵ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
۱ـ ۵ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
۲ـ ۵ـ تامین مالی بازرگردانی و اوراق بهادار
۳ـ ۵ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
۴ـ ۵ ـ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
۶ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد نام شرکت به گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) تغییر و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره که مطابق اساسنامه نمونه شرکتهای هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تنظیم گردیده به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11762465
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به ‌شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
با استناد در صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ موضوع فعالیت بشرح ذیل تغییر یافت: سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:

۱ـ ۱ تهیه، تولید، واردات و صادرات، توزیع انواع مواد اولیه و انواع محصولات داروئی، مکمل‌های غذایی، داروئی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی و فعالیت‌های وابسته به آنها

۲ـ ۱ـ تاسیس هر نوع کارخانه موسسه یا شرکت جهت واردات ساخت توزیع و فروش هرگونه مواد اولیه و محصولات داروئی شیمیایی آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی

۳ـ ۱ـ انواع فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی (اعم از صادرات و واردات) خرید و فروش هرگونه کالا و پخش و توزیع هرگونه کالا

۱ـ ۴ـ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوطه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری

۵ـ ۱ـ ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تامین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاوره سرمایه‌گذاری سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی و نمایندگی شرکتهای خدمات بیمه‌ای

۲ـ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق.

۱ـ ۲ خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۲ـ ۲ خدمات طراحی مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۳ـ ۲ـ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی، فنی، علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۴ـ ۲ـ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت

۵ـ ۲ـ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۶ـ ۲ـ شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۷ـ ۲ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی اجرائی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر

۳ـ سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

۱ـ ۳ـ خدمات موضوع بند ۲ فوق:

۲ـ ۳ انبارداری، بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی توزیع و فروش محصولات ب ـ موضوع فعالیت‌های فرعی:

۱ـ سرمایه‌‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز،

۲ـ سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیرموضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول‌ دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد

۴ـ سرمایه‌گذاری در سایر دارائی‌ها از جمله دارائی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع

۵ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۱ـ ۵ـ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۲ـ ۵ـ تامین مالی بازرگردانی و اوراق بهادار

۳ـ ۵ـ مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار

۴ـ ۵ ـ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

۶ـ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد نام شرکت به گروه سرمایه‌گذاری البرز (سهامی‌عام) تغییر و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره که مطابق اساسنامه نمونه شرکتهای هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تنظیم گردیده به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 915614
آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۹
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.
۲ـ آقای عبدالمجید چراغعلی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ طبق حکم شماره xxx/۹۰/ص بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی حسین پناه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پیر صالحی به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طبق حکم شماره xxx/۹۰/ص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای دکتر پویا فرهت به نمایندگی شرکت سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ طبق حکم شماره xxx/۹۱/ص بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx/xxx/ ص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، و اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041844
آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۹
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ‌ هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.

۲ـ آقای عبدالمجید چراغعلی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ طبق حکم شماره xxx/۹۰/ص بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی حسین پناه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پیر صالحی به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طبق حکم شماره xxx/۹۰/ص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای دکتر پویا فرهت به نمایندگی شرکت سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ طبق حکم شماره xxx/۹۱/ص بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) طبق حکم شماره xxx/xxx/ص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، و اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است.

رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741965
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۰۷۶۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۳/۹۱ امید پورحیدری به کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ تعیین شد و سعید قربانی قصابعلیسرائی به کدملیxxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید پورحیدری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کدملیxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت تولی پرس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت انجام می شود. امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت انجام می شود و هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه مورخ۷/۳/۹۱ به مدیرعامل تفویض نمود. عقیل آرین نژاد فیض آبادی به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت البرز دارو سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و جلال بهارستان به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پخش البرز سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010338
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۰۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ امید پورحیدری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ تعیین شد و سعید قربانی قصابعلیسرائی به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بیمه ایمن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید پورحیدری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت تولی پرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت انجام می‌شود. امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت انجام می‌شود و هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه مورخ ۷/۳/۹۱ به مدیرعامل تفویض نمود. عقیل آرین نژاد فیض آبادی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت البرز دارو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و جلال بهارستان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پخش البرز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649239
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ـ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ـ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759366
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648106
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شافعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شافعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 599887
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۱ غلامرضا شافعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای ناصر محمدی به نمایندگی از شرکت تولی پرس سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت البرز دارو بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11343967
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۱ غلامرضا شافعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای ناصر محمدی به نمایندگی از شرکت تولی پرس سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت البرز دارو بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530340

آگهی تصمیمات شرکت کامپیوتر البرز
سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت xxx۵۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی محمدرضا بهمن زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرتصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11099824
آگهی تصمیمات شرکت کامپیوتر البرز سهامی خاص در حال تصفیه ‌به شماره ثبت ۲۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۸۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی محمدرضا بهمن‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرتصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 399242
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز
سهامی عام به شماره ثبتxxx۶۸
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۶/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۰ مورخ ۶/۹/۹۰ بانک ملت شعبه ملاصدرا کدxxx۴۲ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۹/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201667
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۰ مورخ ۶/۹/۹۰ بانک ملت شعبه ملاصدرا کد xxx۴۲ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۹/۹۰ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260993
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ناصر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت تولی پرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و مصطفی شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003421
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور سرید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11387848
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ‌های ۲۰/۴/۸۹ و ۱۱/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۰/۸/۸۹ بانک ملت شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11131636
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۴/۸۹ ساسان منوچهری به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اشرف افخمی به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید مصطفی سیدهاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز به سمت عضو هیئت‌مدیره و نصراله فتحیان به نمایندگی از شرکت البرز دارو به سمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا شبستری به نمایندگی از شرکت تولی‌پرس به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10647780
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. شرکتهای البرز دارو و تولی‌پرس و سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز و گروه دارویی سبحان.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10197276
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ محل شرکت به تهران م آرژانتین خ الوند ک آویز پ ۵ کدپستی: xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات