شیشه سازی مینا

شرکت شیشه سازی مینا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100442415
15
افراد
32
آگهی‌ها
11117
شماره ثبت
1345/9/8
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر شیشه سازی مینا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در شیشه سازی مینا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14892129
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت 11117 و شناسه ملی 10100442415
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد انصافی به شماره ملی 1652985034 به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی 10101236358 (به جای آقای ولی اله محمدی به شماره ملی 0055745709) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ـ آقای جعفر امجدیان به شماره ملی 3256703682 به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( سهامی عام ) به شناسه ملی 10340058917 (به جای آقای محمدباقر رحمانی به شماره ملی 1638238766) به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ـ آقای داود کافی آبادی به شماره ملی 0451101601 به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی 14005291651 به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ـ آقای حسین تورنگ به شماره ملی 0069814856 به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی 10320823609 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ـ آقای محسن دهقانی فیروز آبادی به شماره ملی 0046614273 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی 10100171920 به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله: چک، سفته، برات، قراردادها، پیمان ها و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت نبودن مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا امضاء اشخاصی که از سوی مشارالیه تعیین و به آنان کتباً تفویض می شود همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. پ980819588578952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14781368
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14296833
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۵/۲/۹۷ و مجوز شماره xxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۸۹ ریال بموجب گواهی شماره xxx۰/د/xxx۵/۲۲ مورخ ۲۵/۷/xxx۷ بانک توسعه تعاون شعبه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243251
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محسن دهقانی فیروزآبادی به عنوان رئیس هیئت مدیره. شرکت ره نگار خاور میانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی حسین تورنگ به عنوان نائب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره. شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی داود کافی آبادی به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره.شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی آقای محمدباقر رحمانی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره. شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنمایندگی آقای ولی اله محمدی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح پیوست را به مدیرعامل شرکت، آقای داود کافی آبادی تفویض نمودند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، پیمان ها و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا امضاء اشخاصی که از سوی مشارالیه تعیین و به آنان کتباً تفویض می شود همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214750
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016070
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888641
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۹ , xxx مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743926
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471382
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود کافی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ جایگزین آقای محمد تقی صافدل در هیئت مدیره گردید. آقای محمد باقر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ جایگزین آقای شاهین باقری مقدم در هیئت مدیره گردید. آقای ولی اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ جایگزین آقای مجید ضیایی در هیئت مدیره گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای داود کافی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای محسن دهقانی فیروز آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ولی اله محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای فرشاد سلیمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد باقر رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به استثناء بندهای ۱۵ و ۲ به مدیر عامل شرکت، آقای داود کافی آبادی تفویض شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، پیمان‌ها و غیره با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا امضاء اشخاصی که از سوی مشار الیه تعیین و به آنان کتبا تفویض می‌شود همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271723
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر بمدت دو سال به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند: موسسه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گسترش پایا صنعت سینا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271751
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271738
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی صافدل با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ محسن دهقانی فیروز آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از موسسه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ مجید ضیائی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ فرشاد سلیمانی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شاهین باقری مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به استثنا مواد و ۲ و ۱۵ را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چک‌های صادره عهده بانک‌ها با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506462
آگهی تغییرات شرکت شيشه سازي مينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278139
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12409985
آگهی تغییرات شرکت شيشه سازي مينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی xxxxxxxxx۲۰به نمایندگی آقای محسن دهقانی فیروزآبادی xxxxxxxxx۳ نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای شاهین باقری مقدم xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره ـ شرکت زمزم ایران xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای مجید ضیایی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمدتقی صافدل xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره ـ بنیاد علوی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای فرشاد سلیمانی فرد xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به استثناء مواد ۱۵ و ۲ به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکهای صادره عهده بانکها به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12338801
آگهی تغییرات شرکت شيشه سازي مينا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی صافدل ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن ش.م xxxxxxxxx۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای شهرام جعفری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل می باشد: آقای محمد تقی صافدل ک.م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن دهقانی فیروزآبادی ک.م xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید ضیائی ک.م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شاهین باقری ک.م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی روشندل ک.م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد تعهدآور شرکت وهمچنین چکهای صادره عهده بانکها با امضای مدیرعامل ویک نفر از اعضاء هیئت مدیره ویا دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554036
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محسن دهقانی فیروزآبادیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامیxxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی روشندل xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از بنیاد علوی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مجید ضیایی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت زمزم ایران xxxxxxxxx۵۴به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره ـ آقای شاهین باقری مقدم xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا xxxxxxxxx۱۷ و آقای شهرام جعفری xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن xxxxxxxxx۴۶به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده۴۸ اساسنامه به استثناء مواد ۲ و ۱۵ را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکهای صادره عهده بانکها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات شرکت با امضاء دیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1511990
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۱۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۳/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت:
از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم یکهزار ریالی با نام از محل آورده نقدی طی گواهی شماره xxx مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ مبنی بر واریز مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بانک ملت شعبه جیحون و از محل مطالبات حال شده سهامداران، افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت در تاریخ ۹/۴/۹۳ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433766
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام شماره ثبت ۱۱۱۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محسن دهقانی فیروزآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت زمزم ایران (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای غلامرضا شبانی خفری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای شهرام جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای شاهین باقری مقدم به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
بنیاد علوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقای مهدی روشندل به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکهای صادره عهده بانکها با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1433765
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام شماره ثبت ۱۱۱۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰
شرکت زمزم ایران (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷
بنیاد علوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243323
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880993
آگهی تصمیمات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496880
آگهی تصمیمات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734896
آگهی تصمیمات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۱۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی محسن دهقانی فیروزآبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت زمزم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مهدی روشندل به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مدیرتی سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی شهرام جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا شبانی خفری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شاهین باقری مقدم به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. محسن دهقانی فیروزآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی روشندل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شبانی خفری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکهای صادره عهده بانکها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11701263
آگهی تصمیمات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۱۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی محسن دهقانی‌فیروزآبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت زمزم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مهدی روشندل به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مدیرتی سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی شهرام جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ و غلامرضا شبانی‌خفری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شاهین باقری‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. محسن دهقانی‌فیروزآبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی روشندل به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا شبانی‌خفری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکهای صادره عهده بانکها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10882676
آگهی اصلاحی شرکت شیشه سازی مینا عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
پیرو آگهی صادره به شمارهxxx/ت۳۲ مورخ۲۲/۱/۹۱ نام غلامرضا شبانی خفری به کدملی xxxxxxxxx۹ و محسن دهقانی فیروز آبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575009
آگهی اصلاحی شرکت شیشه سازی مینا عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
پیرو آگهی صادره به شمارهxxx/ت۳۲ مورخ۲۲/۱/۹۱ نام غلامرضا شبانی خفری به کدملی xxxxxxxxx۹ و محسن دهقانی فیروز آبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552522
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام بشماره ثبت۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بنمایندگی محسن دهقان فیروز آبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت زمزم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی محمدرضا افضلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی شهرام جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ و شاهین باقری مقدم به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره و غلامرضا شبانی خضری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و چکهای صادره عهده بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به استثناء بندهای ۲ و ۱۵ را به مدیرعامل تفویض کرد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11169767
آگهی تغییرات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام بشماره ثبت۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۹/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بنمایندگی محسن دهقان فیروز‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت زمزم ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی محمدرضا افضلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بنمایندگی شهرام جعفری به کدملی xxxxxxxxx۴ و شاهین باقری‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و غلامرضا شبانی‌خضری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و چکهای صادره عهده بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به استثناء بندهای ۲ و ۱۵ را به مدیرعامل تفویض کرد. ‌

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085832
آگهی تصمیمات شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11718054
آگهی تصمیمات شرکت شیشه‌سازی مینا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب‌ رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10568726
آگهی تصمیمات در شرکت شیشه سازی مینا سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۴۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۱۱/۸۸ شهرام جعفری بجای شاهرخ طاهری‌جبلی بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمنا سایر اعضا در سمتهای خود ابقاء شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات