تجارت بین الملل صبا نور الماس

شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100442380 (منحل شده)
23
افراد
34
آگهی‌ها
11116
شماره ثبت
1345/9/6
تاریخ تأسیس

اشخاص تجارت بین الملل صبا نور الماس

در این بخش تمامی اشخاصی که در تجارت بین الملل صبا نور الماس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر تجارت بین الملل صبا نور الماس

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در تجارت بین الملل صبا نور الماس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14315842
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245750
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی جواد شیرافکن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال به سمت مدیرتصفیه تعیین و انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591825
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای یکسال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216418
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نفت و گاز کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای مهدی غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت به سمت مدیر تصفیه تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967779
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی مفیدراهبربشماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ بعنوان ناظر تصفیه برای یک سال مالی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12639613

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بین الملل صبانور الماس(سهامی عام)به شماره ثبت xxx۱۶
و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۹/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی دارند دعوت میشود با در دست داشتن مستندات طلب خود حداکثرظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه واقع در تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی جنوبی(آبان جنوبی سابق) پلاک ۱ طبقه پنجم مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته نیست.
پxxxxxx۸ ۳ـ۳مدیرتصفیه شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس مؤسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به نمایندگی آقای محسن سید اسماعیلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12639583

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بین الملل صبانور الماس(سهامی عام)به شماره ثبت xxx۱۶
و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
نوبت سوم
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۹/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی دارند دعوت میشود با در دست داشتن مستندات طلب خود حداکثرظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه واقع در تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی جنوبی(آبان جنوبی سابق) پلاک ۱ طبقه پنجم مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته نیست.
پxxxxxx۸ ۳ـ۳مدیرتصفیه شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس مؤسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به نمایندگی آقای محسن سید اسماعیلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622217
آگهی تغییرات شرکت تجارت بين الملل صبا نور الماس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مهدی غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بجای آقای محسن سید اسماعیلی با کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیر تصفیه برای بقیه مدت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12584145

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بین الملل صبانور الماس(سهامی عام)به شماره ثبت xxx۱۶
و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۹/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی دارند دعوت میشود با در دست داشتن مستندات طلب خود حداکثرظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه واقع در تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی جنوبی(آبان جنوبی سابق) پلاک ۱ طبقه پنجم مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته نیست.
پxxxxxx۸ ۲ـ۳مدیرتصفیه شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس مؤسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به نمایندگی آقای محسن سید اسماعیلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12583145

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بین الملل صبانور الماس(سهامی عام)به شماره ثبت xxx۱۶
و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
نوبت دوم
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۹/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی دارند دعوت میشود با در دست داشتن مستندات طلب خود حداکثرظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه واقع در تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی جنوبی(آبان جنوبی سابق) پلاک ۱ طبقه پنجم مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته نیست.
پxxxxxx۸ ۲ـ۳مدیرتصفیه شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس مؤسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به نمایندگی آقای محسن سید اسماعیلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527269

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بین الملل صبانور الماس(سهامی عام)به شماره ثبت xxx۱۶
و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۹/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی دارند دعوت میشود با در دست داشتن مستندات طلب خود حداکثرظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه واقع در تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی جنوبی(آبان جنوبی سابق) پلاک ۱ طبقه پنجم مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته نیست.
پxxxxxx۸ ۱ـ۳مدیرتصفیه شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس مؤسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به نمایندگی آقای محسن سید اسماعیلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12527256

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بین الملل صبانور الماس(سهامی عام)به شماره ثبت xxx۱۶
و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ نوبت اول
پیرو آگهی انحلال توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲/۹/xxx۴ و در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ادعائی یا طلبی دارند دعوت میشود با در دست داشتن مستندات طلب خود حداکثرظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به محل تصفیه واقع در تهران خیابان کریم خان زند خیابان شهید عضدی جنوبی(آبان جنوبی سابق) پلاک ۱ طبقه پنجم مراجعه نمایند. پس از انقضاء مدت قانونی هیچگونه ادعائی پذیرفته نیست.
پxxxxxx۸ ۱ـ۳مدیرتصفیه شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس مؤسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به نمایندگی آقای محسن سید اسماعیلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503886
آگهی انحلال شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و مؤسسه خدمات مالی وحسابداری کوثرمحاسب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بنمایندگی آقای محسن سید اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت مدیر تصفیه برای مدت دوسال انتخاب شد و آدرس مدیر تصفیه تهران خیابان کریم خان زند ـ خیابان شهید عضدی جنوبی ساختمان آبان پلاک ۱ طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ میباشد

پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369297
آگهی تغییرات شرکت تجارت بين الملل صبا نور الماس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548613
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ باو بازرس قانونی برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518040
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۲/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای نادر نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیأت مدیره. ـ آقای محمد درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیأت مدیره. ـآقای احمد خداکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره. ـآقای مجید رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره. ـ آقای عباس مرید نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338011
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین‌الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت۱۱۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نادر نصیری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیات مدیره و فرزین سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیات مدیره و احمد خداکرمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و مجید رضایی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات مدیره و عباس مریدنژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271580
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۶/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسهxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271622
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین‌ الملل صبا نور الماس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شرکت در واحد ثبتی تهران به خیابان ولی عصر خیابان بزرگمهر, تقاطع خیابان فلسطین , جنب بانک تجارت , پلاک۲۰ به کدپستیxxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250679
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند بشرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192062
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید محمد آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدباقر مجتبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی نماد کوثر (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد خداکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا فیاض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترنیک کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس مریدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیئت مدیره.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980040
آگهی تصمیمات شرکت تجارت بین المللی صبانور الماس سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/xxx۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل انتخاب گردید: سید محمد آقامیری به ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به ش م xxxxxxxxx۰۳ محمدباقر مجتبائی به ک م xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی کوثر به ش م xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا رشیدی به ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به سمت عضو هیئت مدیره و عباس قلی زاده زحمتکش به ک م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به ش م xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد خداکرمی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به ش م xxxxxxxxx۸۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936072
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۱۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: نام شرکت به شرکت تجارت بین الملل صبا نور الماس سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران ـ بالاتر از م ونک ـ ک دامن افشار ـ پ ۳۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور تجارت واردات و صادرات انواع کالا تجهیزات و خدمات در چارچوب قوانین و مقررات سرمایه گذاری داخلی و خارجی و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خدمات مشاوره فنی و اقتصادی در زمینه بازرگانی و پروژه های سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی تولید توزیع و فروش کالا در داخل و خارج از کشور ـ ارائه خدمات بازرگانی درد داخل و خارج از کشور ـ ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ ایجاد شرکت جدید و یا مشارکت در سایر شرکتها و موسسات فنی و مهندسی صنعتی و بازرگانی و خرید تمام یا بخشی از سهام آنها متناسب با موضوع شرکت درد اخل و خارج از کشور ـ تولید انواع کالا و خدمات در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم قانونی ـ واردات و صادرات توزیع و فروش انواع تجهیزات و ماشین آلات ـ ارائه خدمات فنی و مشاوره ای و سایر سرمایه گذاری در ایجاد مجتمع ها و مراکز تجاری و فروشگاههای زنجیره ای و برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و سایر فعالیت های ترویج و توسعه صادرات کالا و خدمات مشاوره ای تخصصی در معرفی فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری و تلاش در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی در انجام پروژه های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور ـ ارائه خدمات مشاوره ای و یا اجرای پروژه های فنی و مهندسی در داخل و یا خارج از کشور اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی ـ سرمایه گذاری و یا مشارکت در تولید محصولات کشاورزی دام طیور و آبزیان در داخل و خارج از کشور در نتیجه ماده ۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9844173
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۱۱۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع فوق‌العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: نام شرکت به شرکت تجارت بین‌الملل صبا نور الماس سهامی‌عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران ـ بالاتر از م ونک ـ ک دامن افشار ـ پ ۳۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور تجارت واردات و صادرات انواع کالا تجهیزات و خدمات در چارچوب قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خدمات مشاوره فنی و اقتصادی در زمینه بازرگانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی تولید توزیع و فروش کالا در داخل و خارج از کشور ـ ارائه خدمات بازرگانی درد داخل و خارج از کشور ـ ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ ایجاد شرکت جدید و یا مشارکت در سایر شرکتها و موسسات فنی و مهندسی صنعتی و بازرگانی و خرید تمام یا بخشی از سهام آنها متناسب با موضوع شرکت درد اخل و خارج از کشور ـ تولید انواع کالا و خدمات در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم قانونی ـ واردات و صادرات توزیع و فروش انواع تجهیزات و ماشین آلات ـ ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و سایر سرمایه‌گذاری در ایجاد مجتمع‌ها و مراکز تجاری و فروشگاههای زنجیره‌ای و برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و سایر فعالیت‌های ترویج و توسعه صادرات کالا و خدمات مشاوره‌ای تخصصی در معرفی فرصتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تلاش در جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی در انجام پروژه‌های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی در داخل و خارج از کشور ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای و یا اجرای پروژه‌های فنی و مهندسی در داخل و یا خارج از کشور اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی ـ سرمایه‌گذاری و یا مشارکت در تولید محصولات کشاورزی دام طیور و آبزیان در داخل و خارج از کشور در نتیجه ماده ۳ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747996
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: سیدمحمد آقامیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شکرا... عطارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر و محمدباقر مجتبائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و محمد ایرانشاهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و محمدحسین ادب به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ انتخاب گردیدند. بنابراین سیدمحمد آقامیری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدباقر مجتبائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شکرا... عطارزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11490775
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: سیدمحمد آقامیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شکرا... عطارزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر و محمدباقر مجتبائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذائی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و محمد ایرانشاهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و محمدحسین ادب به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ انتخاب گردیدند. بنابراین سیدمحمد آقامیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدباقر مجتبائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شکرا... عطارزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737055
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترومهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل شرکت سرمایهگذاری برق و الکترونیک کوثر صبا به ش م xxxxxxxxx۰۴ و سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایهگذاری توسعه معدن کوثر به ش م xxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایهگذاری صنایع غذایی نماد کوثر به ک م xxxxxxxxx۹۳ و شرکت سرمایهگذاری کشاورزی کوثر به ش م xxxxxxxxx۰۳ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9644659
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترومهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا به ش م xxxxxxxxx۰۴ و سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری توسعه معدن کوثر به ش م xxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به ک م xxxxxxxxx۹۳ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به ش م xxxxxxxxx۰۳ انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11517279
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977516
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ سازمان اقتصادی کوثر به نمایندگی اصغر فیاض‌بخش به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‎مدیره, شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی علی‌اصغر میرباقری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی قاسم اسماعیل‌کاشی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره, شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی داود شارعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدحسین ادب به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007575
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11746414
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۸/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماده ۶۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع و آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517450
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ماده ۶۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال شروع و آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255558
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی الکترو مهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۲۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس اصلی و جواد حکاک زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان اقتصادی کوثر سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات